Burgerstand De heer P. A. was volkomen op de hoogte zijner rollen.Zijne houding en zijn gebarenspel waren goed. Hij verdiende volkomen den bijval welken hij inoogstte. De andere spelers, met min belangrijke rollen gelast, verdienen ook een woordje lof. Zij speelden zeer goed en droegen het hunne bij om dien ongehoorden bijval te genieten. Doch dat waren de eenige aantrekkelijk heden niet, welke dien avond ons opleverde. De heer Balmaekers, aan het hoofd der muziekafdeeling, vergastte ons daarbij op het mooiste muziek.Zijn Air varié,voor cla- rinette is vol gevoel. De heer Eug. Degroote voerde hem op eene meesterlijke wijze uit. Daverend handgeklap was zijn aandeel. Souvenir, wals, door den heer Balmaekers, is ook muziek dat puik heeten mag en dat een gul onthaal genoten heeft. Maar les deux rossignols, polka voor twee fluitjes en pot-pourri populaire, beide door den heer Balmaekers, hebben verre de kroon gespand. Aan de toejuichingen en het bisgeroep kwam er, om zoo te zeggen, geen einde. Bravo, hartelijk bravo 1 heer Balmaekers, en gij ieverige muziekanten. Dat verdient gij ten volle. De beste indruk is bij alle aanwezigen be waard gebleven. De Vlaamsche Ster, heeft een lauwer te meer aan hare kroon. TooneeSnieuws. Op Zondag 28 aanstaande, geeft de konink lijke Maatschappij De Fonteinisten »,van Gent,op ons tooneel, eene luisterlijke vertoo ning met medewerking van mejuffer Eugenie De Terre. De opgevoerde stukken zijn een drama in vijf bedrijven en zes tafereelen ge titeld MABIE-ANNA, of de vrouw uit de volksklas, en IK OF GIJ, blijspel met zang in een bedrijf. Eene mooie vertooning, die een ongehoor den bijval genieten moet en zal. Iedereen zal er weder naartoe willen en iedereen zal ge lijk, ferm gelijk hebben. Prijzen der plaatsenle plaats, 2 franks. 2® plaats, 1 fr. 3e plaats, 50 centiemen. Deze vertooning heeft geen betrek met deze gegeven door de Vlaamsche Ster, daar de \ierde en laatste vertooning Zondag 11. heeft plaats gehad. Men kan voor deze vertooning kaarten voorop bekomen bij den heer K. Deweerdt, drukker-uitgever dezes, aan 1-50 de eerste plaats en 0-75 cent. voor de tweede plaats. Voor de voorbehoudene plaatsen, zich te begeven bij den heer Th. Degroote, Par- nassus-Hof. Heeft het Pransch tooneel van dit jaar veel teleurstelling veroorzaakt en weinig degelijks opgevoerd, nu ten minste kondigt men ons een paar puike vertooningen aan. Vooreerst komt de heer Noël-Martin, met zijne uitgelezen artiesten, in den loop dezer week op ons stadstooneel eene luisterlijke vertooning geven, zij zal bestaan uit: M. Perrichon ou les deuxJeunesses, comédie en deux actes. M. Chapelard, vaudeville en un acte, en L'Ingénue, comédie en un acte. De rol van Perrichon is, door den heer Martin, in den Odéon geschapen geweest. De sympathieke Bestuurder en mej. Natal, zullen zich met de bijzonderste rollen ge lasten. Dan op Woensdag 24 dezer, krijgen wij eene vertooning van L'Etudiant pauvre, door de brugsche tooneeltroep gegeven. Of die vertooning bijval genieten en volk ter tooneelzaal lokken zal 1 De redactie ontving deze week den hier imderstaaneUs^brief, met verzoek, hem in haar nummer van heden te lijven. Société des Chceurs. Nos lecteurs se souviennent de diverses tentatives faites dans ces derniers temps pour reconstituer la section chorale. ün amateur nous ecrit a ce sujet. II dit qu'a la suite de l'admission de plu- sieurs jeunes gens dans la société, le projet en question est revenu sur le tapis et il ajou- te que les démarches faites dans ce sens auraient été enrayées par la commission ou tout au moins par un membre de la com- mission. Nous avons peine a ajouter foi k cette assertion, que nous serions heureux de pouvoir démentir. Mijnheeren A. Weckesser, A. en E. Gai- mant, A. Ligy hebben de eer de liefhebbers van kamermuziek uit te noodigen tot het muziekale morgendfeest, dat zal plaats heb ben den 28 Februari, 's middags, in de zaal van den Gouden Arend, Groote Markt. iets aan de dansliefhebbers ter gelegenheid van Carnaval. Op Zondag 7 Maart, groot bal in het Bronzen Hoofd. Ingangsprijs1 frank. Een uitgelezen orkest: 14 muziekanten. Op Dinsdag 9 Maart, luisterlijk bal in het Café du Commerce, Hondstraat, bij de We Harteel. Ingangsprijs: 1 frank. Dan als naar gewoonte twee groote bals, in onze stadstooneelzaal, ten voordeele van den wereldlijken schoolpenning. Ingangsprijs: heeren, 1 fr.; dames,50 cent. Aan het bureelheeren, fr. 1,50; dames, 50 cent. Orkest van 20 muziekanten. Uit Meesen. Dinsdag II. deed onze nieuwe Burgemees ter, de heer Victoor-Lannoy, zijne plechtige intrede. Alle Meesenaren wedijverden,omdat feest op te luisteren. Van daags te vooren reeds versierde men de gevels der huizen. Eenieder wilde de kroon spannen en waarlijk het was het zien waard. Nooit heeft ons stadje een blijder uitzicht gehad en in een mooier feestkleed gestoken. Aan alle huizen wapperden driekleurige vlaggentalrijke triomphpoorten en praal bogen vertoonden zich langs alle zijden en de opschriften aan de huizen en boven de praal bogen waren niet te tellen. Alles sprak van vreugde en feest en alles ook getuigde van de genegenheid en de achting welke iedere Meesenaar den nieuwen Burgemeester toe draagt. Meer gewoel en bedrijvigheid heerschte nooit door onze straten. Van of 12 ure rof felde de trommel en schelde de trompet om de verschillige maatschappijen bij een te roe pen en den stoet te vormen. Een uur en half nadien hoorde men den hoorn in de verte blazen, die de aankomst der feesthelden ver melde. Oogenblikkelijk stelde de lange en indrukwekkende stoet, waarboven vele ont rolde bannieren wapperden, zich in bewe ging en trok naar de Waastensche poort. Aan het hoofd ging het stadsmuziek, gevolgd door de stadsmeisjes en knechtjes scholen, de maatschappijen van Onderlingen Bijstand, van Kaarters, Schutters en Biljardspelers en eindelijk de plaatselijke Overheden en de familje des Burgemeesters. De ontmoeting greep aan den ingang der stad plaats. De heer Schepene Vestibule nam het woord en sprak Burgemeester Victoor en zijne beminnelijke gade een aandoenlijk wel kom toe. De heer Burgemeester, door dat gul en luisterlijk onthaal diep aangedaan, drukte er zijnen dank over uit in eene roerende taal en vervoegde zich dan met zijne lieve echtge- noote bij zijne familje en de plaatselijke Overheden, om den terugkeerenden stoet te sluiten, die de bijzonderste straten der stad tusschen twöe hagen toeschouwers doortrok om zich naar het stadhuis te begeven. Voor dit gebouw had men eene estrade (optred) geplaatst, waarop de verschillige overheden en de familje des Burgemeester met dezen plaats namen. Dan hieven de leerlingen der school en talrijke jongelingen eene cantate aan voor die plechtigheid, door den heer P.-P. Denys gedicht, met muziek van Ge- vaerts. Meer dan 200 stemmen zongen,onder het bestuur van den heer Deleu, zoon, met veel juistheid en samenhang de volgende cantate. De feesthelden zagen er diep ontroerd en aangedaan uit; vooral wanneer een donde rend handgeklap en een herhaald geroep van Leve de Burgemeester! de marktplaats en de gansche stad dreunden deden. Daarop volgde eene treffende redevoering van den heer sciiepene Vestibule. Eene twee de werd gelezen door een meisje der stads school, dat den heer Burgemeester en zijne bevallige gade eene prachtige corbeille bloe men overreikte. Dan trad een knechtje voor uit dat ook eene aanspraak las, terwijl het mooie bloemtuilen aanbood. Vervolgens zond de Ziekentroost eenen afgevaardigde om den heer Burgemeester en zijne dame, in eene redevoering, hunne gevoelens van eerbied, genegenheid en achting aan te bieden. Op al die redevoeringen wist de heer Bur gemeester, niettegenstaande zijne diepe ont roering, met welgepaste zinsneden te ant woorden. Het muziek hief daarna de Brdbangonne aan, en de geestdrift kende dan geene palen meer. De overgroote massa volk gilde van vreugde uit en aan het geroep van Leve de Burgemeester kwam geen einde. De Burgemeester en zijne levens-gezellin, gevolgd van de overlieden, trokken dan naar de Raadkamer, waar de eerewijn hun aan geboden werd. Na deze plechtigheid geleidde de stoet den heer Burgemeester en zijne dame naar hunne woning. Toen zij deze binnentraden dreunde gansch Meesen van de Braban- gonne, het handgeklap en het geroep van Leve onze heer Burgemeester Daarna ging de stoet uiteen, de kinderen naar hunne schooi en de maatschappijen naar hare lokalen. Om drie ure bood men de geheele famielje des Burgemeesters een prachtig banket aan, waar al de stads- en staatsambtenaren van Meesen, deel aan namen. Binst het maal speelden de muzieken van Meesen en Wyt- schate de schoonste stukken uit hun reper torium. 's Avonds, om 8 ure, vergaarden wederom al de maatschappijen en muzieken, en richt ten een heel grootschen fakkeltocht in, die opperbest gelukt heeft. Gedurende de door tocht en voor het stadhuis ontstak men menig bengaalsch vuur, terwijl men nog eens de cantate aanhief, die wederom met langdurig en luidruchtig liandgeklag begroet werd. Overal zag men de huizen prachtig ver licht en de heer Burgemeester met zijne beminnelijke gade, vergezeld van al de overheden, zijn die algemeene verlichting gaan bewonderen. Wat schoone dag moet dat niet geweest zijn voor den heer Burgemeester Victoor en zijne famielje 1 Eert heele stad om hunnentwil en uit lou tere liefde en genegenheid voor hen zoo gul te zien feestvieren. Het was een heugelijke dag voor gansch Meesen en elke Meesenaar. Wat moet het dan geweest zijn voor de helden? Wat zij dan gevoeld en genoten moeten hebben, zullen zij nooit aan iemand zeggen kunnen: de taal heeft daarvoor geene woorden. En nu een dankwoord aan de heeren in richters van al die feestelijkheden. Zij heb ben meer dan liet mogelijke gedaan om het feest wel te doen lukken,- noch moeite noch kosten ontzagen zij om tot hun doel te komen. Ook moeten zij er over voldaan zijn: alles was onberispelijk en kon niet beter slagen. Aan de heeren A. Deconinck, C. Vestibule, J. Deleu, vader. L. Vuylsteke en E. Rom- mens, de innigste gelukwenschen en den hartelijksten dank van alle Meesenaren. Zij verdienen het ten volle. Poperïnghe. 18 Februari 1886. Het Beroemd Proces, dat wij in onze vorige nummers aankondigden, is deze week op de planken verschenen: beter gelukte vertooningen hebben wij in onze stad nooit bijgewoond. Zondag speelde de Vlaamsche Bond voor zijne leden, Maandag en Dinsdag zou bet stuk op den stadsschouwburg voor het publiek worden opgevoerd, maar de pijnlijke ziekte van M. A. Beesem deed de familie alsook den dokter besluiten het mededoogen voor den lijder in te roepen. Wat gedaan in deze omstandigheid?... Er bleef niets over dan zich te wenden tot Mijnheer Van Mer- ris, die met zijne gewone grootmoedigheid de zaal der Philharmonie ten dienste der spelende maatschappij heeft gesteld. Ter loops dan onzen oprechten dank aan Mijn heer Van Merris, die immer bereid is om kunst en wetenschap, verlichting en bescha ving voor te staan, te bevoordeeligen. Het feest heeft er dan ook maar bij ge wonnen zijn de leden van den Vlaamschen Bond nooit talrijker dan Zondag opgeko men, zoo hebben Maandag en Dinsdag alle tooneelliefhebbers van stad als van het omliggende op de vertooning willen tegen woordig zijn,- de ruime zaal der Philharmo nie was te klein, en vele personen hebben door plaatsgebrek geenen toegang kunnen verkrijgen. Het stuk was prachtig en het werd mees terlijk opgevoerd! De schitterende costumen maakten een wonder effekt en gaven het tooneel een grootsch een verrukkend voor komen; maar wat hiertoe vooral bijdroeg, was de keurige houding der spelers, de levendige, kleurige en gevoelvolle maar tevens ongekunstelde en natuurlijke vertol king der rollen, en verder die verzorging, die samenhang, die in den ganschen loop van het stuk tot in de minste bijzonderheden aanwezig waren. Gaarne zouden wij eenige rollen van naderbij bespreken, maar wij moeten kort zijn: immers, zij zijn talrijk, en alle, zonder uitzondering, werden met even zooveel kunst als geluk weergegeven. Vandaar die eenheid in de opvoering, vandaar dat elk bedrijf, elke wending zijne aandoeningen, zijne ontroeringen medebracht, en dat al de deelen van liet drama evenveel belang in boezemden. Onze reeds zoo gevierde tooneelspeelsters Mevr. Rans en Mejuffrouwen Guypers en Daenens hebben aller bewondering wegge dragen, en liebben al meer en meer de gunst van het publiek weten te winnen, terwijl Mej. Pereira met hare eerste optrede in onze stad insgelijks den besten indruk gemaakt en de gemoederen te haren voordeele ge stemd heeft. En de kleine Philippina dan, hoe werd ze toegejuicht 1 Hoe jong ook, heeft zij ons bewijzen van waar talent gegeven, en getoond, dat zij het voetspoor harer zuster volgen zal. Verschillige kleinooden zijn haar tot aandenken geschonken geworden. Maar ook onze drij Poperingsche liefhebsters hebben den meesten bijval ingeoogst; wij wenschen hun van harte geluk, en verlan gen niets beters, dan ze nog dik,wijls op het tooneel te mogen begroeten. Jean Renaud (P. Devos) heeft zich waar lijk overtroffen, evenals Chamboran (R. Vandenbroucke) en de hertog d'Aubeterre (E. Monteyne), die hem even wakker ter zijde stonden. Lazare verdient eene bijzon dere meldingvoor de eerste maal dat wij M. J. Pareyn met eene hoofdrol zien optre den, moeten wij hem geluk wenschen: hij heeft onze verwachting overtroffen. Verge ten wij ook Raoul (H. Lambrechl), niet, die eveneens als kunstenaar te boek staat, en de Sénéchal (R. Benoot) die ons reeds meer malen bewijzen van talent geleverd heeft. Onnoodig hier nog bij te voegen, dat de warmste toejuichingen den tooneelspelers alle oogenblikken werden toegestuurd, on noodig te zeggen, dat deze na elk bedrijf werden teruggeroepen. Maar onze taak is geëindigd, het publiek zal niet nalaten verderen lof zelf uit te galmen. Burgerstand van Poperinghe van den 11" tot den 18" Februari 1886. 43elbooi-teni. Mannelijk geslacht. 4. Vrouwelijk id. 6. O verisj dens. Viane Leonia, 46 jaar, kloosterlinge bene- dictinesse. Claeys Pieter Jacobus, 75 jaar, huidvetters- gast, echtgenoot van Anna Theresia Con- stantia Roothaer. Wicker Joannes Pharamondus Cornelius, 76 jaar, zonder beroep, echtgenoot van Rosalia Amelia Virginia Butin. Maesen Leo Cornelius, 20 jaar, ongehuwd, bijzondere. Kinderen beneden tie 7 jaren. Mannelijk geslacht 0. Vrouwelijk id. 1. Casteau, 27 september 1882. M. Pelerin, apotheker rue de l'Ecuyer, 12, te Brussel. De Zwitsersche Pillen, welke ik u gevraagd heb, waren voor een mijner buren, die rheu- matisme in de gewrichten had. Dit genees middel beeft den armen zieke veel verzach ting gegeven en hij zal spoedig geheel gene zen wezen. Dezen brief kan u bekend maken. E. Foucart, gemeente-secretaris. De echtver klaring der handteekening door den burge meester van Casteau. van den 12n tot den 19" Februari 1886. Geboorten. Mannelijk geslacht 3. Vrouwelijk id. 1. H« welïj ken. Julius Delahoutre, meubelmaker, en Her- mina Vanderghote, zonder beroep. veels jtlenss Joanna Suffys, zonder beroep, 55 jaar, eclit- genoote van August Herreman, St Ja- cobsstraat. August Lapiere, student, 17 jaar, Elver- dinghestraat. Lodewijk Slembrouck, zonder beroep, 68 jaar, echtgenoot jvan Amelia Verbeke St Jacobs buiten. Catherina Baelde, herbergierster, 52 jaar, echtgenoote van Augustinus Vandamme' Lombaardstraat. Jan Üurnez, schoenmaker, 62 jaar, echt genoot van Clemencia Kestelyn,' Oude Houtmarktstraat. Kinderen beneden de jaar. Mannelijk geslacht, 4. Vrouwelijk id. 0. <3 i. En ce jour de vive allégresso Nos chants résonnent dans les Cieux, L'enfance, unie A la vieillesse, Redit en chceur: Qu'ils soient heureux! Par ce vceu tons nos coeurs souhaitent Un sort bien agréable et doux, A ces heureux et chers Epoux; Oui, tous nos cceurs ce vceu répètent!... Messines, Messines, jubile de fierté! Ta joie éclate dans l'iiommage Qu'on rend au chef de la cité! Aux époux la prospérité Au magistrat le fier courage! L'intégrité Ce sont les accents de riiommage 2. En ce beau jour aussi Messines Re§oit son premier Magistrat Songeant au bien qu'il nous destine Nous répétons Vivat! Vivat En allégresse qu'on l'acclame, Pour lui tressaille chaque coeur, Formant des vceux de vrai bonheur Dans les plus doux transports de l'ame. Messines, etc. 3. Nous souhaitons que l'espérance Qui nous anime en ce beau jeur Pour la vieillesse et pour l'enfance Se realise tour tour. Ce jour doit ètre saus nuage, Car c'est un jour qu'on doit bénir; II nous asaure l'avenir! Au Magistrat done notie hommage!... Messines, etc.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1886 | | pagina 3