h DE IJPERSCHE KINDEREN. STADSNIEUWS. LAOBOÜWMAAmHAPPlJ kei afgekondigd Ier gelegenheid der del ving van onzen ouden en achtbaren archi vist Diegerick. Geene scheldwoorden ot lafhertige zinspelingen op de nagedachtenis van eenen treffelijken burger waren toen te hevig. En nu? Over een tiental dagen had er hier op nieuw eene burgerlijke begraving plaats om eene talrijke sehaar nam aan den lijkstoet deel. De katholieken bezien zulke indruk wekkende plechtigheden van verre, met ver kropte spijt: maar wie het meest kwaad is, kan niemand anders zijn dan de pastoor, die zich den vetten prijs eener zinking ontsnap pen ziet. Thans reppen de katholieke gazet ten geen woord, waarschijnelijk omdat de firma K. Lote-Plaatselijk de zaken van ge- kruind Boulje overgenomen heeft. Daarin zien wij ook een verschil van oordeel. Weekblad, Gij zijt jong en kloek. Ge hebt jeugdig bloed inde aderen. Ge strijdt voor vrijheid, licht en recht. 't Is eene edele taak. Laat mij uwe welwillende aandacht in roepen tot de verdediging der duurbaarste overwinning door de vrijheidsvrienden in ons vaderland bekomen. Ik bedoel het stem recht verworven door de bekwaamheid. Licht immer licht moet de grondsteen wezen van alle rechtveerdige, nuttige verbe ringen en hervormingen, 't Is de rechte weg naar vrijheid en recht voor alien. T Is do_ machtige hefboom die voorrecht, bijgeloof en uitbuiting verpletteren zal. Voorzeker kent ul. mij van over lang; mijn karakter is zonderling; mijne liefde naar recht en rechtveerdigheid is mijn leven. Ik smeek ul. om een klein plaatsken. Indien mijne denkwijzeSjmet de qwe niet overeen kwame, bid ik ul. het frank weg te zeggen. Vrijheidsvrienden zijn verdraagzaam. Maar, komen wij tot het bekwaamheids- kiesrecht terug. In IJperen is er weinig voor gedaan. De bekwaamheidskiezers zijn ver- verwaarloosd tenzij 14 dagen voor de stem ming. Er bestaat door ganscli het land eene be weging om voor hen het kiesrecht voor de Kamers te verkrijgen, hetgeen ze moeten en zullen bekomen..IJperen slaapt. Wel dat de bekwaamheidskiezers zich zei ven helpen. Dat ze zich vereenigen en ze zullen, zonder missen, alleman medeslepen en triomferen. Ze zullen dan mogen zeggen dat liet door ben is dat de Belgen allen ge lijk voor de toet zijn geworden. Reeds door het land zijn er meer dan hon derd vijftig democratische bonden en veree- nigingen, tot dat groote doel, aaneen geslo ten. Ik groete niemand want ik ben Diogeen. Eene nieuwe pastorij. In liet begin dezer week lazen wij in bet Siaaisblad de benaming van den plaatsver vanger des heeren Buysens als burgemees ter van Gulleghem. Ter dezer gelegenheid zouden wij wel willen te weten komen hoe het nu gesteld is met de vereffening der erfenis van den vermaarden notaris-burge meester, die aan minister. Thonissen zoo dierbaar was. Men zou wellicht gelooven dat de lastenbetaalders van Gulleghem er zooveel niet aan verloren hebben als men wel gezegd heeft,daar de gemeente een huis, dat voor eene nieuwe pastorij dienen moet, komt aan te koopen voor de kolossale som van een en twintig duizend drie hon derd en vijftig franks (21.350 fr.). Gij hebt wel gelezen: 21.350 franks om eenen (Vervolg.) Maar de zegepraal kostte den kruisvaar ders duur; in eiken slag verloren zij volk; ver van hun vaderland, konden zij moeielijk versterkingen ontvangen, terwijl het getal hunner vijanden van dag tot dag aangroeide. Niettegenstaande den Vermaarden slag van Mansourah, moesten zij ertoe besluiten naar Damiette terug te wijken. Weldra brachten de hongersnood, de ziekten van allen aard, de onophoudelijke aanvallen van den vijand, dit vroeger zoo prachtig leger tot den ellen- digsten toestand. Te vergeefs zocht de heilige koning in Damiette te komen; hij werd ge vangen genomen met al de ridders en de krijgslieden die door den hongersnood, de ziekte en het zwaard der Muzelmannen niet weggerukt waren. Deze droevige gebeurte nissen vielen voor in de eerste maanden van het jaar 1250. Omtrent op het einde van hetzelfde jaar, verscheen aan de poorten van IJperen een bode, gekleed gelijk de bedienden van de Gravin van Vlaanderen. De burgers der waclT brachten hem voor het magistraat der stad. De bode overhandigde aan Dieryck Van Eeckhoutte, toen voorzitter van het Magis- nederigen herder, eeuen dienaar van Chris tus, die gezegd heeft: bekommer u om de pracht der wereld niet te huisvesten! Zulke kleine geschenkjes zijn door de lastenbetaalders betaald. Gulleghem is een dier gemeenten, die verleden jaar gedwon gen 'waren hunne lasten te verhoogen. Had men misschien dan reeds den aankoop van dat onroerend goed in het oog! Wat de pracht van dat huis met afhan kelijkheden betreft, bet ware overbodig daarover uit te weiden. De koopprijs, 21,350 fr. van een huis in- eene gemeente als Gul leghem, zegt meer of genoeg wat voor een iets het zijn moet. Welk verschil met de woonst, die de God-mensch hier op de we reld bezeten beeft! Doch, wij vinden het toch geraadzaam er bij te voegen dat de nieuwelijks aangekochte pastoorswooning juist de oude woonst is van notaris Buysens; 't is te zeggen eene zeer rijke woning met stal en verniezen, engelschen hof en den fraais tea aller moes hoven. En dat alles voor mijnheer pastoor! De gelukkige man! Maar wat het onverstaanbaarste van al is, dat is dat de gemeente Gulleghem reeds een heel sierlijke pastorij bezat. Wa-é- zal men nu met die woonst aanvangen? Waartoe zal zij dienen moeten, nu zij onwaardig is om mijnheer pastoor te buizen? En zou men niet welen mogen met. welk doel het arme Gulleghem die kolossale som van 21.350 fr. verkwist heeft? De geestelijkheid van Gulleghem zal toch niet zeggen dat zij ook onder de algemeene handels- en nijverheidskrisis lijdend is! Voor haar, teu minste, ts het geen slechten tijd. 't Ware jammer ook! De Gemeenteraad onzer stad heeft Zondag, 28 Februari, om 11 ure 's morgens, in de gewone zittingszaal eene otficiëele vergade ring gehouden. Aan het dagorde was er niets anders dan de bestelling der belooningèn aan de nijve- raars en fabrikanten, die in de Antwerpsche Wereldtentoonstelling onderscheidingen be haald hebben. Die nijveraars zijn: de heeren Begerem (Renatus), Bouquet-Vandromme en Wenes. De eerste bekwam eene eere-diploma in de klas 31: kanten, enz.; de tweede, een diplo ma van zilveren medalje in de klas 25: ga rens en katoenen stoffen; de derde, een diploma van eervolle melding in de klas 33: kleedingen der beide geslachten (schoenen). Deze heeren in de zittingszaal binnenge leid zijnde, geeft de heer Burgemeester lezing van eenen brief, door den AJgemeenen Com missaris der Tentoonstelling aan het Ge meentebestuur gericht en dit verzoekende te willen overgaan tot de uitreiking der onder scheidingen, aan de IJpersche nijveraars toe gestaan. De heer Burgemeester heeft zich daarna omtrent volgenderwijze uitgedrukt: Na van dezen brief kennis genomen te hebben, heeft de Schepenraad besloten den Raad bijeen te roepen, opdat de bestelling der belooningen, waarvan er melding in gemaakt is in zijne tegenwoordigheid «plaats liebbe, en opdat de gelukwenschen, welke aan de nijveraars die ze bekomen hebben, te sturen zijn, om zoo te zeggen van de gansclie bevolking uitgaan. Voor den heer Begerem is de bijval bij- na eene gewoonte geworden. Niet eene groole tentoonstelling beeft plaats gehad, lietzij in ons land of in den vreemde, zonder dat de ijpersche kant er op den eersten rang prijkte en zonder dat traat, eenen gesloten brief die voorzien was vanden zegel van Margaretha van Konstan- tinopel, Gravin van Vlaanderen. Aanstonds riep men liet volk bijeen, en men liet weten dat 's anderdaags, omtrent het uur van den Angelus, de vorstin in de stad IJperen zou aankomen, maar dat, volgens den wensch door haar uitgedrukt, alle betoog van vreugd verboden was. Een aanzienlijk getal werklieden wroch ten in dien tijd aan het bouwen van de Laken Halle; zij kregen bevel zooveel mogelijk de toegangen van het belfort, dat reeds opge maakt was, weg te ruimen. Des anderendaags, op liet gesteld uur, deed de Gravin hare intrede langs de.Thour- outpoort;. hare rijke kleederen, waarmede zij zich gewoonlijk opschikte, had zij ver wisseld met rouwkleederen van de grootste eenvoudigheid. Haar hoofd was bedekt met eenen wit ten sluier, volkomen gelijk aan dien, welken de Gravin Joanna, hare zuster, gedragen had. Haar lang zwart slepend kleed was bij middel van eenen zwart fluweelen band rond hare lenden gesloten. Zij droeg noch lials- nocli armband. Haar gevolg was weinig talrijk; een oude wapenknecht droeg een schild met de wapens van Vlaanderen, dat, ten teeken van rouw, met zwarte linten ver sierd was. Margaretha stapte langzaam 'en met die nijveraar er de eerste onderscheiding behaalde. Ik verzoek den beer Begerem liet eere- diploma en de herinneringsmedalje te ko- men ontvangen en de oprechtste geluk-, wenschingen van den Raad te aanvaarden. De bestelling dezer voorwerpen geschiedt aan den heer Begerem, die eenige dank woorden uitspreekt, onder de toejuichingen van den Raad. De heer Burgemeester gaat voort: -Ik meen uwe bijzondere aandacht te moeten vestigen op den uitslag door den lieer Bouquet-Vandromme bekomen gij weet allen, Mijn heeren, dat deze nijveraar zeer nederig begonnen is. Hij heeft getoond wat de moed, de volharding en den geest van initiatief vermogen. Het is dank aan zijne hoedanigheden, dat liij ertoe geraakt is zijne voortbrengselen zoodanig te vol- maken, dat hij ze gerust nevens deze der groote nijveraars mag ten toon stellen en dat alle vergelijking ten zijnen voordeele - uitvallen moet. Wat den lieer Wenes betreft, hij is ter- zelfder tijd én baas én werkman; door zijne banden werden de ten toongestelde voor- - werpen vervaardigd, en voor de eerste maal dat hij aan eene groote tentoonstelling deelneemt, zijn zijne pogingen bekroond. Dat hij op dien weg voortga en dat hij met den lieer Bouquet onze beste felicita- ties en onze oprechte wenschen voor hun- nen voorspoed ontvange. De heeren Bóüquet, zoon, (zijn zieken va der vervangende) en vVenes ontvangen we derzijds de belooningen die liun toegestaan zij u. De heer Burgemeester voegt er nog eenige woorden bij en eindigt met de hoop uit te drukken dat de nijverheidskrisis, die wij te verduren hebben, weldra zal een einde ne men en dat ouze nijveraars en kooplieden er liet einde van zien mogen zonder veel van de schadelijke gevolgen te moeten lijden. De zitting wordt omstreeks elf ure en half gelieven. Tooneciniëuws. Men verzekert ons dat- de heer Pascal- Delagarde, met zijne uitgelezene tooneelis- ten, ons op Zaterdag 20 Maart eene luister- lijke vertooning komt geven, bestaande in: La Fille du Tambour-Major ofwel Les Mousquetaires au convent. Iedereen kent liet gehalte van dien too- neeltroep en derhalve ware bet overbodig uit ie weiden over den bijval die haar bier te beurt vallen zal. Kiekendieven. Verleden Zaterdag, Gn dezer, hebben de politieagenten Bastin en Demerlie, op onze markt, eene goede vangst gedaan. Drie knappe jongheden stelden er elf kie kens te koop. Die mannekens hadden voor onze wakkere agenten een verdacht voor komen, en zij werden door hen verzocht naar liet politie-bure'el te gaan om uitleg gingen te geven. Allicht waren zij in den klem en bekenden dat zij de kiekens 's nachts er voor bij Joge, iandbouwer op de hofstede de Pollevij te Waasten, gestolen hadden. Zij werden dan alledrie ter beschik- bing van den lieer procureur des kouings gesteld. Een vierde persoon, die ook mede plichtig schijnt te zijn, is er in gelukt zich in tijds uit de voeten maken. De kiekens zijn door sieur Joye als de zijne erkend geweest en derliaive zijn ze hem weder ter band besteld geworden. De verledene week zijn er dieven gedron gen in de La Mansarde kapel, toebehoo- gebogen hoofd naar de markt: Dierijck Van Eeckhoutte leidde de Gravin naar de zaal waar het Magistraat (1) zijne zittingen hield. Deze zaal bevindt zich op bet eerste verdiep van den toren des Bel forts, en was, eene halve eeuw later, getuige van eene afgrijse lijke misdaad. Van welke misdaad, vroeg Mevrouw de S...? Van deiï moord eens deels van het Magistraat der stad IJperen, antwoordde de graaf; doch die gebeurtenis heeft niets ge meens met de geschiedenis die ik u te verha len heb. De Gravin nam plaats in eenen wijden armstoel, die overdekt was met rood laken in IJperen vervaardigd; hare zuchten en hare tranen belett'en haar lang een woord te uiten. Nogtans gelukte zij er eindelijk in den Magistraten een omstandig verhaal te doen van den veldtocht, dien de kruisvaarders tegen de ongeloovigen ondernomen hadden: zij zegde hoe de Graaf Willem en de Vlaam- sche Ridders zich met roem beladen hadden; maar hare tranen verdubbelden toen zij dé rende aan Ernest Speybrouck, landbouw» te IJperen. r Zij hebben er een paar gouden oorslinger- waarvan het onze vrouwbeeld drager was' ontvreemd. Verder is een koperen halsketen' die de dieven voor een gouden zullen geil0' men hebben, ook verdwenen. De ofïerblot ook is opengebroken geweest en het veie of weinige dat hij inhield geroofd. Tot nu toe zijn de daders van dit schelm, stuk onbekend. Onze Vastenavondfeesten. De drie eerste dagen dezer week was Ij>)e. ren eene heel andere stad. De doodsche een toonigheid, die immer en altijd in onz~ straten heerscht, had plaats gemaakt voor eene zekere bewegingen bedrijvigheid. Tal rijke wandelaars waren op de been om Zjc^ met de kromme sprongen van eenige pier rots en de drollige bakessen van alle gemas kerde wezens te verlustigen. Lang voor den avond reeds kreeg men er op alle hoeken, in alle straten te zien. Er waren er vuile, slordige, crapuleuzeer waren er heel fatsoenelijke, mooie en zeife geestige en koddige, maar er waren er ook affreus leelijke, die u zoo mogelijk den schrik op het lijf zouden gejaagd hebben. Hét was geene zeldzaamheid wanneer een burger op straat of in de herberg zijne za ligheid gezegd werd. De intrigues vielen zoo dik als hagelstee- nen en waren de minste bron der vermake lijkheden niet. Wij hebben er gehoord die soms bijtend waren, andere, die zoo wel bijgelegd en geuit waren, dat zij alle om- staanders opperbest vermaakten. In de dansfeesten, die niets te wenschen lieten was er veel leven en begeestering. Daar werd er eens hartelijk geflikkerbeend' daar werden duizend boertige kromme sprongen gemaakt en daar ook waren de intrigues aan vollen gang Wij zagen er die zulke duchtige saus kregen, dat zij heel groen lachten. In een woord, het waren heel vermake lijke dagen en nog veel vermakelijker avon den, die veel te ras vervlogen zijn en die bij eenieder welkom heeten. Gelukkiglijk hebben zij nog een steertje, dat achteraan komt en dat niet min belang rijk, wat zeggen wijveel belangrijker belooft te zijn, dan de reeds gepasseerde. Morgen Zondag hebben wij nog eens een gemaskerd bal en dit in onze tooneelzaal. Het is ten voordeele van den Schoolpen ning' gegeven en het zal voorzeker luisterlijk envoi vrolijkheid zijn. Daar zal men ter zelfdertijd eene goed instelling rugsteunen en zicli eens hartelijk vermaken. Iets zelden ons aandeel wordt. Allo, maskeraden, verzet u maar naar hartelust en spaart dezen niet die kleine intrigues verdienen. Voor dil bal kan men kaarten voorop bekomen bij Cli. Deweerdt, Rijselstraat, aan 1 fr. voor heeren en 50 cent. voor damen. van het arrondissement IJperen. GROOTE PR I.J SKAMP voor het Paardenras. UITSLAG van ('en prijskamp voor bet paar denras, die plaats gehad beeft op de Alfons Vandenpeereboomplaats, op Asch- woensdag, 10 Maart 1886, ten 11 ure 's morgens. 2e Prijskamp.Merrièn van zwaar ras geschikt voor den landbouw. (14 me dedingers.) ontelbare ongelukken afschilderde, die de kruisvaarders gedwongen hadden zich aan de ongeloovigen als krijgsgevangenen over te geven: al degenen welke de dood ge spaard Heeft, voegde zij er bij, zitten nu in de boeien. De schrikkelijkste behandelingen, de wreedste folteringen zullen de goede koning Lodewijk, zijne ridders, mijn. zoon Willem en al de kruisvaarders moeten on derslaan, als gij hen niet ter hulpe komt. Eene overeenkomst is gesloten geworden tusschen de christenen de Emirs en het rant soen van het leger is bepaald geworden tot de som van 800,000 gouden bezanten (li- Maar de heilige oorlog heeft ongehoorde sommen gekost, al de schatkisten zijn uitge put; veel heeren en ridders hebben hunne landen en heerlijkheden verpand.. De kruis vaarders kunnen dus het rantsoen niet beta len. De stad IJperen is de rijkste stad van het schoone graafschap Vlaanderen, zult gij dan uw Heer en Graaf in de slavernij laten zuchten? Zij eindigde hare rede met de zoetste en de hartroerendste woorden. (Wordt voortgezet-) n v. i j-jaiT fl) De namen der Magistraten van dat jaar waren' Dieryck Van Eeckhoutte, Willem Van Hoygem Heindryck Homaert, Geraert Van Zantvoorde' Jacob Van Kerumele, Lambert Sas, Boudewyn au u De Stier> Laurens De Vellemaeker, Abraham Galle GrispereMergele en Jan an Schoten of Van Schots. le PrijsEene zilveren medalje en eene premie van 150 fr. Vandenbroele Isidoor. Bixschote. (1) Een gouden bezant had eene waarde van om trent 9 fr. 50. 800,000 gouden bezanten was da; ongeveer 7,600,000 fr., overgroote som voor die1' tijd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1886 | | pagina 2