GRASGEWASSEN VOGELMUIT (Volière) Het Huis ORETON-FEYS, Jaarlijksche SOHIETING SCHIETING K Ontsmettende Sanitas te te te te te YOLKS-AARDBOL s s; ■w p w B t P trail® fan Aerie, rS P ill to to to p crq td VER K O OP IN G TE KOOPEN Al de gereedschappen, stelsels en toebehoorten VOOR VUURWERK WAKERS. TE IJPEREN, GELDKÖFFERS, IJZEREN MEUBELS Gemeente WytscJiate. Gemoente Gheluvelt, AAN DE PERS Zondag 25 Juli 1886. >1 i' E. Gliristiaen en J. L. Lesoouwier, E. Gliristiaen efc J.-L. Lesoouwier, hH AARDRIJKSKUNDIG ONDERWIJS ■Jgi.&s 0 STAD YPRE. rondom Dickebusch-Yijver. Deze verkooping zal plaats hebben op VRIJDAG 16 JULI 1886, om 3 ure, in de herberg op den Vijverdam. Gedaan te Ypre, den 14 Juni 1886. L. VANHEULE. M. Gorrissen. AAN ZEER VGORDEEUGE PRIJZEN, EE NE gansch in ijzer gevlochten, met 9 af perkingen (9 compartimenten) om allerhande dieren in te kweeken. Zich te bevragen ten bureele van dit blad. gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester, Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen, Lombaardstraat, 19, IJ PEREN, Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goud'sjtopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens (Be beste stelsels. fliy demande de BONS OUVRSERS U01 F0RGER0N8. S'adresser au bureau'da journal, et cliez Edouard Leverd, rue dc Valbelle, 35, a Saint Omer, département du Pas de Calais (France). Boterstraat, N° 54, maakt het publiek bekend dat alle verlotte koopwaren, zooals: Marmi- ten, Kasserollen, Mooren, Koffijkan- nen, enz. gewaarborgd zijn tegen het springen. Prijzen buiten alle Konkurentie. Stoven en Kachels, en Jaehtartikelen. door de Maatschappij SINT-SEBASTIAAN gevestigd in de herberg den Gouden Leeuw, Op Kermis-D/laandag 12 Juli 1888, Oppervogel, 15 Franks. Zijdvogels 2 en 3, 15 Totaal 30 Franks. Inschrijving van 2 tot 3 ure, om seffens te beginnen schieten tot 6 ure. Inleg fr. 5-50, terug 5 fr. De oppervo- gels genomen uit den inleg. Andere voorwaarden naar gewoonte. A. Herman. D. Gillebert. Maatschappij S'-Sebastiaan. Oppervogel, 40 Franks. Zijdvogel, 20 20 Kalle, 10 - 10 Totaal, 100 Franks, vooruit gegeven door den Hoofdman Jules de Laveleye. Voor alle voorwaarden, men zie de affiche. c?" 3ï* Let wel op het adres: BRUGGE, 8, SINT-JOORISSTRAAT, 8, BRUGGE. Idïïisasïasel ÏS S" s 'HDOflHH '8 'iLYVHXSSIHOOf-LMIS '8 'HOOmra ;S8.ipE jeq do pa ^91 Sh 5 s gs S3* es Électriciens-Ccasti'ucteiirs te Passchendale en Bisscliote. Électriciens-Consirucieurs, Passchendale et Bixschote. Spécialité d'lnstallation de üunes téléphoniques au transmelteur micro- phonique,système Gliristiaen. (Breveté S. G.I). G.) Médaille a l'exposition universelle d'Anvers 1885. Appareil spécial pour la correspon- dance a grande distance. Specialiteit voor de Inrichting der telephonssche Siniën met den microphc- nischen (stem versterkenden) overzet- ter, stelsel Christiaen. (Gebreveteerd S. G. D. G.) Medailje in de wereldtentoonstel ling van Antwerpen 1885. Bijzonder tuig voor het spreken op verren afstand. Uno ligne téléphonique privée, établie entre Passchendale et Routers (12 kilomè- tres), est a la disposition des persotines désireuses de faire l'essai de ce système, les Mardi et Jeudi de chaque semaine. Eene bijzondere teleplionische linie inge richt tusschen Passchendale en Roeselare (12 kilometers) is ter beschikking, van alwie begeert dat stelsel te beproeven, den Dinsdag en Donderdag van elke week. UITGA VE van J.- V. LEBÈG UE en C", 45, MAG DA LEKSTRAAT, TE BRUSSEL. in de SCHOOL en in het HUISGEZIN gemakkelijk gemaakt door het gebruik der kleine PRIJS: FR. £»0 De ze Aardbol heeft 32 centimeters in omtrek, is in 8 kleuren gedrukt en staat op eenèn gebronsden voet; men vindt er de namen der voornaamste landen, hunne hoofdplaatsen, zeëen, stroomen, rivieren, kapen, enz., in de nederlandsche taal zeer nauwkeurig op aangeduid. Om franco te ontvangen, gelieve de aanvraag te verge zellen met het bedrag in postzegels. De verzending in de provincie geschiedt in eene schoone doos met eene verhoo ging van vijftig centiemen. 2 o gg* T=l 0 A O g" 3 3 2-3 Sr s-'3«§ 31 i s I Ö(S te 2- Svs "'a<5 e g 2,g sr- 3 IsT B g 8g <g Sa3 3 g g fe. 01 g g aq g s S 0 o g:g: -S, &g ié j: g s s g. g- B g g5'® ffi'g cr 3 g-'g^s c 3 a" md._ O O ie! M l-j O Drakk. K. Deweerdt, Rijselstr. 59, IJperen. DER DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, DE SECRETARIS, RECHT OVER DE STERRESTRAAT. GROOTE KEUS VAN GEGEVEN De Koning, De Gouverneur, 1 ■V CV •v «V CM V) CS O 3d- SM <s>. «s> CS Sï QD O cd cd 0 fD 2 t-rr\ CD cd CD Cu te OQ CD ro pr cc cc eg cL CD C» cn n SS CD CD >—+2 (KT te ÜJ M O Cl D* P CD CD CD 2 fte CD a goqg cd tr Ui CD cr CD- CD 2 P te aq P- CD CD CO 55 «V v. <v •V 6 •v «v 3- aT- *55 es CM M>. SH» *55 <M. "Li CC, cs QO O goedgekeurd door de Academie van Geneeskunde te Parijs ONTSMETTEND KV ISGDEItFWEttÉKD VRIJ VAN VERGIFT, NIET INBIJTEND, NIET BEVLEKKEND Q 1 UIT A Q wor(Jt als vloeistof g'ebruikt R A uAIulfilJ voor vermakingen en gezond- i uU zoreidgen. QflKlTTSQ ruw' voor ^asschen, gieten. 4 Kil Onriiiüu enz., ter hoeveelheid van 1/2 1~JU liter per 500 liters gewoon water. in poeder te gebr WATERCLOSETS OOliqiïiC in poeder te gebruiken voor RA OttiuIAü WATERCLOSETS, STAL- 1"JU LINGEN, enz. Algemeene Agenten voor België en Nederland: Sasse i'ii Gittens, te Antwerpen. Alge meene depositaris voor België IF. Van de "Velde, apotheker, Falconplein, 23, Antwerpen. Spoedige en grondige genezing in ge. wone gevallen. Zekere voldoening en onmiddelijke verzachting' in de ergste ge vallen. Onmiddelijke stilstand en gene zing der verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder.Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen, als ook van kunstmatige ledeineten, volgens de beste voorschriften, het inzetten van kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma's, benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uitvinder nog de gouden me daille op de Internationale Tentoonstelling te Londen in 1884. Er is voortdurend eene dame aan de in richting nanwezig. Spreekuren van 9 to 4 uren. Waersegers, Breukmeester, 35 Place Verte, ANTWERPEN 01 te 0q CD te to o. c o te te CD tsj - £5 OO O- CD te. te te d5 cg C/2 CD te e-h te CD te. CD CD C aq K'P- te 2 y-. CD g te te- 2^ CD t-* N P3 P pi CD O c tfi p öp M cd' - CL O g CD CD p F? CD er* CD CD aq^ v 5' te r te te O c rs CD 3=r te. te- te. te- cd cd cd te te te" ;*tn -3 te te te B -d 'E te o te- 2 cd o o te- te CD te- M CD o - SS B «H- CD w n CD 3 «rt- te CS1 CD te te crq w 2- CD UI te 5. B A C5"'" <1 CD 2. - ir, a> P p K'' 3 g- O aq O ffl te 2 p o te CD S gfg ST CD tT* O CD te P cd te te ET 2 dq CL g c. td 3- 2- p o b„ N CD pV d 2 er cl ëS f» g. S5 p- 3 S-^ ES fr 2 CD 5r- P o l—r CD CD o te CD te. te o cd- co o CD P w cd o cte sr te -te- CD 2- te- N te. h m o P CD 11 -ö-og - te O Q te CD p 2 3 te O P-te te o- w te. - g cl 3 o p. cd p o aq c-v Op te p Cfq CD CD (?3 P 2 P cd CD^.»—-Stetep^CDrD jte* CD te" te O te CD - te te O O te" CD N g te O CD te M- t-i - CD te P aq P d S b p craq g 'P CD cd C O g p cr 10 5 CD te te p t_r- CD Q- _j 215 aaq CD S: P P CD Dr te CD te - te-te CD O te te- CD te te CD te CD CD P P "S te N CD CD te Q- P 3 0 te- te- CD CD S aq CD p' tte te p UI crCfq te Kn O CD te- te CD ao -d cd aq <*- C- o te N te te 2° CD O c+T P CD 5- g. B 3 - p £L 2 13 CD H-- P r*' CD <1 P- p CD >- te o CD Ui P p 2 2 te- O <3 O CD P 2 B <1 u r te L-- CD CD p~ 53 CÊT - p 5 P Q? P-- P>-■< i-J r— (T, te! 2 c/3 i~i 2 j-* te- 0 cT. te O P CD tp te er- P CD p te M O te- £8 O te (T) p te te g p P g Lp - - V- I CD te -Wl CD O aq p te aq y <J O p 2- te 5 p, o* uT te- p 1 z B D- aq T3 d cF 3. 3 te O Ui CD P P CD te te P, cI— CD Ui - O p te-T: te £3 CD n H o te te te- O te CD O mos N m CLaq Z. o aq p O CD CD r 3333. p g2 3>r 3' p- te er P te te CD te w P P-te te O te g 2. hcj y w rrj -. --3 TV m S 3 eg q co £L(j3 aq o cd raq cd m ►"-aq ee CL^3 CD CD CD te CD te P 3. Si S 5 p aq cd m k te aq crq B U g* 6 m p c 2. m a P CD p-1 CD P te- te CD te 00 CD - M-1 te- te- 1 te (O L, tte: n g P cd te P CD te- CD te- CD CD 00 CD S CD te te CD -3 5 0 p 3 ro Cis "*5 O co S2- SS <M, m" O £S- CP -s O -5 ~S W2 0^ CD CD CD e—r- CD CD O 'PT- JZT-' CD OQ pgS - CD te te- £3 3 CD CD 1-4" CD CO co CD O- o* 3 CD OD ~3 o. o O ~*3 OS CD CO O CD O CD isi O ca- co I tt O 3 co' co CD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1886 | | pagina 4