Henri Vandermarliere, W 0 a r EL. DE GRAVE, DEEG EN INKT YOOR CHROBOGRAPHE, De Vlaamsclie Illustratie, Yervalsehing der Meststoffen SUPERPHOSPHATE!* volmaakte OSiemiesclie Vetten line Presse Tjpographique, PBTILLIOEN-OLBMENT, rj W 11 «II lllllrs-a w Karei Deweerdt, i* lit tS VERKOOP beneden den prijs van inkoop. Ten bnreele van dit blad Fabriek van En vente au Bureau du Journal d'Almanachs illustrés, Calendriers, Agendas, Almanacks a effeuiller A vendre d'occasion AUGUST IGODT, Alle Zon-en Donderdagen A nijmt Igodt, Hondstraat Magazijn van Schoenen is Sl 8>! sl is! UJ 1 35 ■sals! sifü s-s! •I «s a> ro Groote 4L%$ IJ PEREN. Door uitscheiding van bedrijf. Schoone keus van artikels, voor manskost.urnen, in 't zwart, gekleurd en fantazij in wol. Zwarte Lakens voor vrouwen kap mantels, aan alle prijzen. Zwarte Fantazij en voor Vrouwen- confectiën, aan alle prijzen. Lijnwaden, wolle sargiën, zwarte, blauwe en scharlaken haaide; witte en scharlaken Flanelle, Merinos en Satijnen aan alle prijzen. heeft de eer liet publiek kenbaar te maken dat hij komt een kontrakt tc sluiten met een der belangrijkste huizen van Amsterdam, dat hem een depot van (Pats et Encrs poir Chro.üiographo), toevertrouwd heeft aau zeer voordec- lige prijzen. De personen die zouden begeeren het gestel (bak, enz.) niet zelf te ver vaardigen, mogen er den depositaris mede gelasten zonder verhooging van prijs. kan men van heclen boekjes bekomen der vertrekuren van den l.Jzerenweg met 10.003 adressen der bijzonderste handelshuizen Aan den art's van 1L O centiemen. het goedkoopste prentenblad der Nederlanden, verschijnende wekelijks in 8 bladz. met 4 of 5 schoone platen. De verzameling der nummers van oen jaar vormt een allerprachtigst boekdoel van meer dan 400 bladzijden versierd met meer dan 200 platen, aan de geringe prijs van 6 fr. per aar, 1-50 per 3 maanden. Men schrijft in bij den drukker dezer. IIET LANDELIJK WETBOEK is te bekomen bij den uitgever K. DBWSBRDT, TE IJ PEREN, ten prijze van SO Centiemen. (Gcl S. ft. D. G). VAN MM. Tereelia, Briart en G° tot Basconp, hij Mariemont, Henegouwen. Eenen rijk in vruchtbaar makende grondstoffen, hebben onze nieuwe samengestelde vetten, alhoe wel aan lage prijzen, eene merking, die zekerder en vele krachtiger is, dan degene van de chemiesche vetten, welke men bekoiut door eene enkele men ging. Zij zjn onverderfelijk volkomen gelijkaardig en men kan er mede de volgende opbrengsten bekomen per hectare, volgens de jaren 50 tot 55.000 kil. suiker beet 80 tot 100.000 kil. voeder beeten 3.500 tot 4.500 kil. tarwe, rogge, haver, enz. Voordeelen die wij aanbieden Ura GR4ND CIÏOSX AVEC ÉPHÉMÉRIDES EN FRANCAIS ET EN FLAMAND. ES IGE1S, AVEC CONTRE -POIDS, en parfait état de conservation. S'adresser au Bureau du Journal. Certificaat van Bekwaamheid. Hoefsmid en Rijtuigmaker, RIJS ELS TRA A T, Nv 16S IJPEREN, heeft de eer ter uwer te brengen dat hij zich in deze stad komt te vestigen in de hoedanig- van Hoefsmid en Rijtuigmaker. Het diploma dat hij in de Veearlsschool van den Staat bekomen heeft en de eermeta- en die hem in verschillende tentoonstellin gen geschonken werden zijn een bewijs zijner bekwaamheid en van aard het ver trouwen in te boezemen der personen die hem met hunne bevelen gelieven te vereeren. Zijne gematigde prijzen en de spoed waar mede hij de bevelen zal uitvoeren, doen hem verhopen, dat gij hem de voorkeur zult willen geven. GLASWERKER en KOOPMAN, ISI DE HOMDSTRAAT, IE IJPEREN heeft de eer liet publiek kenbaar te maken dat men bij hem zeer schoone visclipersen, mandjes, lijnen, visch- haken, en al wat het gereedschap eens visschers betreft, aan zeer gena dige prijzen kan bekomen. kan men Koeken en "Wafels bekomen bij LANGE TH0UR0UTSTRAAT, 36, te MTpeiren, Eerste keus van alle slach van schoenen, aan juiste prijzen en buiten alle concurrentie op comptant. Prachtbottinen voor vrouwen, van 10 fr. Botlinen 6 fr.50 mannen 10 fr. Werkschoenen 8 fr. Allerhande schoenen voor mannen vrouwen in kinderen aan geringe prijzen. Men gelast zich met het nemen der maat en met de verma kingen. gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester, Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen, Lombaardstraat, 19, IJPEREN, Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens cle beste stelsels. ES X H a-sli! fsgg .9 M .9 ÜB I s ■a «s S3 I-8 s g -g 3 '3 3 -S g s'3 n S f'gae&g'O ëlliS o£-g g t g M h 3 g*°.S gS °*s g- .-S" c b M S g g s fe g-s g O -i S -§ o S .3 8 a .S Y 'a S S ■a S 2 550-° P i. i"§« sa a M 8 -p ^,-a s; - g c g :«.l .S 2 '2 a 2 H oftt td o X e"H-2 a J (S e-g si s I 2 O O ao Let wel op hst Adr«: BRUGGE. 8. SINT-JOORISSTRAAT, 8, BRUGGE. Emanuel' HUI8MAM-AÜJ<SUSX a 8 S tó cd s 8^ o s ■suSe oc 5*8 S S>§! I sü ït a S "Sigs&l S «s -ejjeaoüti g"S &r S'3 S (3 3 *3 "2 - cö ff3 NJ 0 S SP 2 a a O 00 8 e s Drokk E. teweer:t, R^aelstr. 59, IJperen. !9KRl«RI^[ aOGHTJa 's 'X¥YHJ.SSmOOf-XNIg '8 'aöt'ftgg do 16Ü. 5^1 •rit 8 e 8 8 A llll J. MET DE WET OP DE EN VAN Bevatting gewaarborgd op factuur: Ueze vetten worden niet nat met in magazijn te liggen. Bereiding der vetten volgens denzin der koo- pers. Verzendingen franco aan alle statiën per 5.000 kil. minstens. Groot gemak van betaling. Grondstoffen dienende tot het bereiden der vetten aan den prijs van den dag. Voor andere inlichtingen, prijzen en voorwaarden begeve men zich bij H. COPPIN-BEGRAVE, Dixmudestraat, 79, te IJperen, bij wien men ook Mariemontsche Kolen kan bekomen. Bijzonder agentschap voor de arrondissementen Brugge, Vcurne, Dixmude en IJperen. BIJ Spoedige en grondigs genazing in ge- wone gevallen. Zekere voldoening e:i onraiddelijke verzachting in de ergste ge. vallen. Onmiddelijke stilstand en gene zing der verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder.Speciale vervaardiging van toestellen om do misvormingen van hot lichaam te voorkomen of te genezen, als ook van kunstmatige ledemeten, volgens de boste voorschriften; het inzetten van kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma's, benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uitvinder nog de gouden ma- daille op de Internationale Tentoonstelling te Londen in 18S1 Er is voortdurend eene dame aan de in richting aanwezig. Spreekuren van 9 to 4 uren. W ïiorsogers, Breukmeester, 35 Place Verte, ANTWERPEN RECHT OVER DE STERRESTRAAT. u* tp E o O B w "O O M CD O O JZZ O «o 02 ca O "O c. 13 L- CL> O E o •73 02 cn co O -4— co O CD E •73 E C5> tmm =3 G2 O •73 E O N E. t£> 3 0 p 0 cS ja V) CÖ 0 £3 <5 JL« (S) u 60 P M O M N OU i o-s B O O tc U> 60 Bi *2 fi) O) C m z3 P« fit* 72 72 LX C t CT3 O f p o c o fcc+2 03 rd n' o> fcöJ O <D O tC tC bO.S "S rg -p 0 t-. o S- "S b ot 2 ja <- 2 -S s) o 9 B ca m G-' -te 0 vi 0 Pi P Ei l»- H w .'X S <c s o - ei g H g o 0 tc U- C5 fcC ei .5 o -o d O 0 '0 c3 0 13 o "3 .S t9- S °5 5 2 "S 8"-° 2 pT ■g -§ rt t- Tl 2 'O S CC «3 f* c? c -« S3 c c 4, 93 5j s. >- .-4 jt O c s a c J2 e ÖA -F-* u tri 1-3 s_ 0 d a> 'P N3 Ch fl O N)fl fl g .0 - U, O 2 S §=«5^ g ri 'O 00 Bi •S-fl Q< g.o|^5 S4 "S a '3 8 O c 0 - V-1 - 2 öX C Ho ts g fc o K s 3 Ai O-Ü j:: c- A vk - p fce m Cf- TT5 C- O P O gZ :a "E G O jï w H •p O t' i1- TC J3 O ^^5 fe o "S "SM fcc f-« SJ Sl c "S S öo,,2 p .2 H O c g^ü e> a XI - g.Ss C3 c c iffi C -O 0 O O O t- U fc- cj SJ sS cj tö tD *X3 - So w? 'p r- C K 2i 5 -p c tw -o <i --i "-C5 "k. co Ï3 <5J N S tü c43 fi t/1 O «- a -ge -S "2 M M 2 e M M; bl8U fl il a*s> tc V BJ 5 K O O Ha (Tl c6 *4— i/i '2! o O -4» a C3 0 Cl 0 T3 Ct O nö bD P-< 72 03 c3 C. tn 0 c. Q4 C-4 :c? 72 b» »-» Bfi Cl, O S o £1 Vxj O •S KI CO rD 2 i5 J2Kb3-o.ö I'S (Ct M-i T-t P 'R H k d w oJ T3 s© a i PS w ■a -C -a o 2 S ja cb eb C Pi CO <D X5 <D Pm O fcD 03 u H w c. O -§ .9 fl CG =1 fl W CO •«Si» •Si» •Ss» 0 0 0 0 0 fcfi y Ch O S rP tSl Q p P3 3S Os «>s» <S» 5s •<s> O «Se s«

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 4