VAN IJPEREN EN HIT ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad, Vierde jaar. Zaterdag 2n Maart 1889. Nummer 9. BERICHT. Het Zwitserscli stelsel of de gewapende Natie. Progressistisck Congres. De vooruitstrevend liberale landdag Welkom d Abonnementsprijs voorop betaaibaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annonceii: 15 cent. per drukregel. Rechter- lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100.Alle berichten van verknopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede (he voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en enderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Verscheidene abonnenten vragen ons ofwel 'teerste, ofwel 't tweede, ofwel de versche nen vervolgen van onzen boeienden histori- schen roman: de Prinses Maria. Wij raden nze lezers aan die vervolgen zorgvuldig te 1 ewaren, daar het werk tamelijk uitgebreid is. Wij zijn verplicht onze provisie versche nen nummers te bewaren voor onze nieuwe inschrijvers, want wie een abonnement op het Weekblad, krijgt gratis de versche nen feuilletons, alsook de verschenen leesen van hoenderteelt-, wel te verstaan zoolang enog voorhanden zijn. De liefhebbers die- n zich dus te haasten. Het Bestuur. De vooruitstrevende liberalen bestrijden de loting, de plaatsvervanging, het kazerne loven, de overgroote uitgaven en den alge- meenen krijgsdienst uit al hunne macht. Wij voegen er bij dat ze den soldatendienst bij ons willen invoeren, zooals in Zwitserland, *t is te zeggen, dat de gewapende natie een gewichtig punt van hun programma is. Zwitserland is in denzelfden toestand als I elgie. Het is ook klein zooals wij, gelegen tusschen Frankrijk en Duitschland, twee reuzen, van landen twee veroverende i ïogendheden die een aanvallend leger i ïoeten hebben. België is onzijdig en heeft zoo min als Zwitserland het gedacht zijne geburen aan te vallen. Het heeft dus maar een verdedigingsleger noodig, talrijk ge noeg om den vijand te beletten de grenzen over te komen. Ziehier dus hoe in Zwitserland liet leger ingericht is. Het onderwijs is er verplichtend, zoodat de Zwitsers bijna allen bekwaamheid be zitten. Daarenboven zijn zij gereed den soldatendienst op weinigen tijd aan te leeren door de bijzondere opvoeding welke men geniet in de scholen, in de gymnastische kringen en in de schietingsmaatschappijen. >e Zwitsersche burgers zijn ook bekend als de beste schieters's zondags in bijna alle gemeenten, vinden zij ook vermaak met zich op het schieten ie oefenen. Er is geene loting en geene plaatsvervanging. Al de burgers zijn gelijk voor de krijgswet; arm en rijk maakt er deel van het leger. De afkeuring wordt er met onpartijdigheid gedaan; al de gevallen van versteking zijn door de wet juist bepaald er kan geene onrechtvaardigheid gebeuren en bovendien totalen de verstekelingen die de middelen bezitten, eene zekere belasting. Het karzer- neleven is er zacht en vroolijk; het duurt maar van 6 tot 8 weken (45 dagen voor het voetvolk, 50 voor liet geniekorps, 55 voor de kanonniers, 60 voor de ruiterij). Wanneer men het onderzoek afgelegd heeft, neemt men zijne wapens en zijne uniforme mede te zijnent.Dan wordt men slechts alle twee jaar, gedurende 18 dagen teruggeroepen (10 voor de ruiterij), zoolang men in het uitgelezene deel des legers is, van 20 tot 32 jaar. Dus heeft een zwitser op twaalf jaren, maar 91 dagen als voetganger, 140 als ruiter, 127 als kanonnier en 114 als soldaat van het genie- korps, gediend. De persoonlijke lasten zijn alzoo verdragelij kook volbrengt ieder bur ger met liefde en vlijt, zijne plichten jegens het vaderland. Dat werkzaam leger telt 216,000 soldaten op eene bevolking van omtrent 3 millioen inwoners; de kolonels (er zijn geene gene raals in Zwitserland) verzekeren dat zij het land er mede tegen eene' overrompeling zullen beschermen. Van 32 tot 45 jaar, maakt men deel van de landwehr, die meer dan 200,000 mannen bevat, welke slechts alle vier jaar 7dagen teruggeroepen worden.Thans ismen bezig den landsturm in te richten, waar van de verstekelingen de jongelingen van 17 tot 20 jaar, en de mannen van 45 tot 50 jaar zullen deel maken. De landwehr en de landsturm trekken natuurlijk maar te velde, wanneer het land van een dreigend ge vaar te redden is. Het is ie verstaan dat de dienst voor de officieren lastiger is; zij hebben veel meer herhalingsoefeningen en moeten voor al de graden examens afleggen. Het Zwitsersch budjet van oorlog beloopt slechts tot 17 millioen. Het onze bedraagt er meer dan 50; en met zulke ontzaglijke uitgave kunnen wij nog moeilijk een leger van 100,000 man bijeen krijgen, een leger waarover de generaals gedurig klagen. Indien men in ons land met eene bevol king eens zoo groot (bijna 6 millioen) het zwitsersch stelsel of de gewapende natie invoerde, zouden wij meer dan 400,000 werkzamsoldaten hebben. De Duitschen of de Franschen zonden in dat geval zich wel wachten, hunnen optocht te verhinde ren en te vertragen met een inrukking in België. Zoo de veldoversten dat krijgsonder- richt onvoldoende vinden, kan men het tot 2 en 3 maanden brengen. Een ernstig voor bereidend onderwijs ter plaatse, in de ge meente, 's zondags bijvoorbeeld, en eene kleine verlenging der groote krijgsoefeningen zouden ook kunnen ingesteld worden. Die kleine verzwaring zou toch met meer ver maak door de Belgen aangenomen worden, dan een lang en hatelijk verblijf in de kazer nen, hetgeen nutteloos is; want vele officie ren hebben reeds bekend dat men den soldatendienst op de 2 of 3 eerste maanden aanleert, en dal men daarna den tijd onder de wapens doorbrengt met paraden en herhalingen, welke eindelijk met tegengoes- ting en zonder aandacht bijgewoond worden. Het tegenwoordig officierenkorps dat door zijne hooge bekwaamheid vermaard is, moet behouden worden. Vermits de koning vol strekt een bestendig leger wil hebben, dat altijd onder de wapens is, kan men eenige regimenten vormen met vrijwilligers, die van den soldatendienst eenen stiel of eene loopbaan zullen maken. Volgens ons dient een bestendig leger enkel tot paradede orde moet door de politie en het gendar menkorps gehandhaafd worden. Laat ons dus de hervorming van de krijgs wet niet uit het oog verliezen, willen wij niet eens onverwachts, gansch onze manne lijke bevolking voor lange jaren in de kazernen opgesloten zien, zooals in Pruisen, en ons land uitgeput vinden door afpersing van ontelbare millioenon. Medeburgers, dus opgepast De afgevaardigden van bet Progressistisch Congres vereenigden zich Zondag 24 Fe bruari, in de zaal van den schouwburg du Vaudeville, St-Huybrechts - gaanderij, te Brussel. De zitting werd ten 1 uur geopend. Een tamelijk talrijk publiek was in de zaal aanwezig. Aan het bureel namen plaats de heeren Paul Janson, Féron, Furnémont, Houzeau, Victor Lynen, Carl De Vos. Verder bemerkte men al de kopstukken van de Association, zooalsLavergne, Lambiotte, Carpentier, Van Meenen, Robert, Arnould, Pergameni, Flick, Grocq, enz. De lieer Janson bedankte de afgevaardig den voor hunne talrijke opkomst. De rede naar legde aan de vergadering voor dat het huidig congres zich uitsluitend bij de kwes tie der krijgshervormingen zal houden. De heer Cupérus, voorzitter van den Turnbond, spreekt over de manier waarop men de gewapende natie voorbereidt. Vol gens hem zou het kind, van als het den eer sten voet in de school zet, met den wapen handel moeten bekend gemaakt worden. De heer Schoutteten vertegenwoordigt de minderheid der luiksche vooruitstrevers. Volgens hem moeten de liberalen al hunne pogingen wijden aan de afschaffing der loting en aan de inrichting van den persoonlijken dienst. Het zwitsersch stelsel is volgens hem onmogelijk in België. Ten slotte zegt hij dat alleman soldaat moet zijn. De heer Lorand vat in eenige woorden het stelsel samen, door hem in het blauw vlugschrift uiteengezet. Dit stelsel is de afschaffing van de loting, van de plaatsver vanging en van de kazerne, met het invoe ren van het zwitsersch legerstelsel, toegepast op onzen volksaard. Drie maanden om den soldaat te vormen en daarna gedurende een zeker tijdverloop eene jaarlijksche terugroe ping van eenige dagen om legeroefeningen te doen. Ziedaar zijn stelsel. De terugroeping zal gebeuren na het binnen doen van den oogst. De regionale legerinrichting heeft dit voor deel dat men alsdan officieren zal hebben die de taal hunner soldaten verstaan. (Langduri ge toejuichingen). De heer Gernay heeft elf jaren lang sol daten gevormd ais onderofficier in België en in den vreemde. Hij zegt dat men geen lan gen tijd noodig heeft om een goed soldaat te vormen. De heer Frick stelt voor alleen te stem men over de afschaffing van de loting en den persoonlijken dienst. Over de verschillige stelsels, hier uiteengedaan, zijn wij het niet eens. De heer Janson bestrijdt de zienswijze van den heer Frick en wil doen stemmen over het beginsel der gewapende natie. De heer Lebrun spreekt als werkman. Wij zullen uwe popingen ondersteunen, om dat wij dan niet alleen meer een leger zullen hebben om te schieten op dezen die brood vragen. Ten slotte stemt de vergadering met 287 stemmen de dagorde van het bureel: er wa ren 12 onthoudingen en 2 tegenstemmers. Overwegende dat het lot'ings-en plaats vervangingsstelsel, door de vreemde over- heersching in ons land ingevoerd, met onze instellingen en onze nationale overleveringen strijdig is, dat het ten nadeele der armsten het grondwettig grondbeginsel der gelijk heid van alle burgers krenkt en dat het de onafh-mkelijkheid van Belgie aan alle ge varen blootgesteld laat; >1 Overwegende dat de overgroote getal sterkte der legers die ons omringen, enkel toelaat den tegenstand aan een mogelijken inval te verzekeren door de vaderlands lievende medehulp van al burgers voor de verdediging des lands gewapend Overwegende dat, op straf van het land op slroo te helpen door de lange onderbre king der beroepswerken en door een over- grooten aangroei van de oorlogs begi'ooting, om al de weerbare Belgen des noods onder de wapens te kunnen roepen, het noodig is dat de krijgs onderrichtingen hun in hunne gemeente of in den omtrek hunner verblijf plaats gegeven worden en dat die onder richtingen vulledigd en opgeteerd wezen binst korte tijdperken uitsluitelijk aan krijgs oefeningen en krijgsbewegingen gewijd Overwegende dat die legerinrichting, versterkt door de bestendige officieren en onder-officieren kaders en door eenen kern vrijwilligers voor de bijzondere wapens aangeworven, aan de nationale verdediging eene macht verzekeren zal, door geen een ander stelsel te bereiken Gezien het Artikel 4 van zijn programma op 30 Mei 1887 aangenomen, kondigd de noodzakelijkheid af: 1° Van het onrechtveerdige lotings- en plaatsvervangingsstelsel af te schaffen; 2° Van de krijgslasten persoonlijk en voor allen gelijk te maken 3° Van het onderricht der gelichtte man nen te vergemakkelijken door het inrichten van voorbereidene oeffeningen 4° Van den duur van het eigentlijke sol daat zijn tot den volstrekt noodigen tijd in te krimpen om het krijgsonderricht der burgers te volledigen en vast te stellen 5° Van de bestendigheid der officieren kaders te behouden, van ernstige voordc?elen te verzekeren aan de vrijwilligers en ge lichte mannen voor de bijzondere korpsen aangeworven en ook aan de bestendige ka ders der onderofficieren. Besluit De vooruitstrevend liberale gezindheid eischt van het Staatsbestuur, van de kamer van volksvertegenwoordigers en van het senaat maat regelen, die de verdedi ging van het land volkomen verzekeren door de herinrichting van het huidig krijgsstelsel, gelijkvormig de grondbeginselen door den Landdag afgekondigd hij belast de bestuur raad mot het Inrichten in de steden en op den buiten eener krachtdadige propaganda ten gunste dier beginselen. Een nieuwe konfrater, Mercurius, is te Antwerpen verschenen, 't Is een blad door de grootste handelaars en nijveraars onzer metropool uitgegeven, en dat voor de 3/4 met bekendmakingen en aankondigingen gevuld is. Het wordt op 8000 exemplaren getrok ken en kosteloos verspreid te Antwerpen en den buiten. Een vierde des blads blijft voor de voort brengselen onzer jongere letterkundigen be schikbaar. Ook voor praktische artikels over gezondheidsleer of andere nuttige kennissen. Wij roepen onzen nieuwen konfrater goedheil! en wenschen hem dewijl zijn verschijnen toch met Nieuwjaar samenvalt een lang leven Hieronder eenig Letternieuws, dat we uit zijne kolommen overnemen Kunsten en Letteren. HET GOEDKOOPS VOLKSUITGAVEN. Mercurius houdt er aan, reeds in zijn eerste nummer, zijne lozers een goed nieuws aan te kon digen. Onophoudelijk, en niet zonder reden, wordt er klaagd en gezaagd, dat het ons volk mangelt aan eene goedkoope uitgave onzer Nederlandsche schrijvers. Terwijl in Duitschland, in Frankrijk, in Enge land en waar weet ik nog? dagelijks duizenden exemplaren worden verspreid van de meesterstuk ken der wereldliteratuur, en deze soms voor een ongelooflijk geiingen prijs verkrijgbaar zijn ge steld, in ons vaderland, meenen wij, het eenige land van den aardbol, dat eene letterkunde bezit, die niet door bet volk gekend is. Niet is misschien wat al te streng. Nu, ver zal het er niet af zijn. Wie, die zelf niet letterkun dige is, mag zich beroemen, vertrouwd te zijn met de grootste schrijvers die 111 ons eigen taal bun gedachten en gewaarwordingen neerschreven!

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 1