De uitbuiters der kinders. STADSNIEUWS. Halfvasten, Concert. Kiezing. Leger. Benoeming. Soldatenlichting 1889. Lichting van 1889. Dieften. Fransch Theater. Bravo 'S LANDSVERDEDIGING GEWAPENDE NATIE, Goochelaar. Burgerstand Volkskunde. hebben ondernomen eenen procureur-gene raal te dwingen tegen mij eenen beschuldi- gingsakt op te stellen, die maar kan onder zocht worden door eene uitzonderlijke recht bank ingesteld door uitzonderlijke wetten. Ik zal mij nooit onderwerpen aan de rechtsleer van eenen Senaat, samengesteld uit diegenen welke verblind worden door de politieke driften, hun lagen wrok en het geweten van hunne impopulariteit. De plichten die mij de stemmingen van Frankrijk, vrij geraadpleegd opleggen, ver bieden mij dat ik mij zou leenen tot deze daad, strekkende tot de afschaffing onzer vrijheden, het misprijzen onzer wetten vast stellende. Den dag waarop ik, geroepen om voor mijne natuurlijke rechters, magistraten of gezworenen, te verschijnen, zal te verant woorden hebben voor de beschuldiging, wel ke het gezond verstand en de openbare eerlijkheid reeds verworpen hebben, zal ik er eere in stellen den oproep te beantwoorden om voor deze magistraten te verschijnen, die goed recht zullen weten te doen, tusschen het land en diegenen welke het sedert lang bederven, uitbuiten en ondermijnen. Steeds blijvende werken aan de ontslaving mijner medeburgers, zal ik in dit land van vrijheid wachten tot dat de aigemeene kie zingen eindelijk de genaakbare eerlijke en vrije Republiek zal ingesteld hebben. (Get). Generaal Boulanger. Brussel, 2 April. 't Is gekend dat de geestelijken, van alle soort, achter het geld zitten als 'nen duivel achter eene ziele. Ter gelegenheid van de eerste communie toonen de zwartjes hunnen gelddorst en dwingen de binders de eene dit en do andere dat mede te brengen, 't Is omdat de binders eene goede communie zouden doen; en intusschen steken zij de centen in in hunnen zak en doen hunne provide op van keersen en bougies! O! die vrijwilli ge armoede! In den tijd dat de godsdienst geene poli tieke zaak was en dat de priesters geene politieke agenten waren dan wist men van geene wassen keersen, noch van boukees. En de kinders deden dan beter communiën dan tegenwoordig. Maar onze politieke ka- techismusmannen hebben dat alles veran derder moet boter bij den visch zijn; zoo niet is de communie niet goed; zij moeten een cadeautje krijgen van eene keers met eenen boukee! Die de grootsteen denschoon- sten boukee kan schenken zit van vooren en is het lieve kind van masoeur of van den pater of priester Vele mensehen zijn daarvan te huis geko men en vinden met reden dat het eene dwaas heid is van centen en cadeautjes te geven aan de priesters en kloosters die onmetelijke rijkdommen bezittenZij sparen het geld dat zij aan de keers moeten hangen of geven het geld aan arme menschcn die er een beter gebruik zullen van maken dan papen en nonnen. En die ouders hebben gelijk, want zij laten hunne kinders niet uitbuilen Zondag 11. waren er maar weinig gemas- kerden in onze straten te zien. Weinig leven en bedrijvigheid. Het bal, ten voordeelevan den Wereldlijken Schoolpenning gegeven was druk bezocht en nog al vol begeestering. Doch weinig prachtige kleedsels. Men zag wel dat erbij het volk meer dan een kom- partiment van den geldbeugel te huren hing. Het concert, dat in de Koorzaiigmaat- schappij donderdag 11. plaats hebben moest is verschoven tot op donderdag eerstkomen de, 11 April, om 8 uren 's avonds. Het Staatsblad \an 25 Maart kondigt de volledige lijst af der leerlingen, die in den algemeenen prijskamp van het middelbaar onderwijs van den 1" graad in 1889, min stens de helft der punten bekomen hebben bij elke proef te winnen Wij stellen met genoegen vast dat de heer H. Souxdorf, leerling van de 3e profes- sionneele klas bij het gemeente kollegie van I.Jperen, in dat verslag genoemd is omdat hij 60 punten in het engelsch bekomen heeft. Bij besluit van den heer Gouverneur der provintie, gedagteekend van 21 Maart 1889, zijn de kiezers der vredegerechten IJperen buitengewoonlijk bijeengeroepen voor den Zondag 26 Mei 1889, om 9 uren 's morgens, ten einde over te gaan tot de kiezing van eenen provincieraadsheer, in vervanging van den lieer Burggraaf de Patin van Langemarck, overleden. De volgende benoemingen zijn in de ver- schillige legerdiensten gedaan geweest: In den bestuurdienst Kapitein in tweede betaler van 1® klasse, de kapitein in tweede van 2® klasse Soete, van het le Linie, bij de Rijschool verblij vende. In het bestuur bataljon. Bestuur officier van 2e klasse, de bestuur- officier van 3® klasse Nothomb, van de bakkerij van IJperen. In den gezondheidsdienst. Bijgevoegd geneesheer, de hulpgeneesheer Vanderwaeter van het gasthuis van IJperen. Bij het voetvolk. Luitenant-kolonel, de majoor Antony, van het 6® linie. Kapiteins in eerste, de kapiteins in twee de van le klasso Daudenard, bataljons-ad judant-majoor, en J. Spilliaert, bataljons adjudant-majoor, bij liet 3e linie. Zij zijn van hunne bediening ontslagen. Kapitein in tweede van 2e klasse, de luitenanten Mercier, van het 3® linie en Ceriez, van het le linie. Luitenant, de onder-lui tenant Nuel van het 3e linie. Onder-luitenant, de sergeant-majoor Mo- reaux van de regimentschool van het 3® linie. Bij hel peerdevo1k. Luitenant, de onder-luitenant, Prins van Croy, van het 1® Gidsen, bij de Rijschool verblijvende. Het is met een gevoelig genoegen dat wij de benoeming van den heer Gustaaf Antony onze goede sympatieke stadsgenoot, tot den graad van Luitenant-Kolonel vernomen hebben; hij strekt zijne geboortestad ter eere. Getal mannen door de kantons van het arrondissement IJperen te leveren. 43® kanton, IJperen 31 mannen. 44e id. Poperinghe 36 ii. 45® id. Proven 26 id. 46e id. Elverdinghe 25 id. 47® id. Langemarck 35 id. 48® id. Gheluvelt 32 id. 49® id. Nieuwkerke 19 id. 50® id. Waasten 32 id. 51® id. Wervik 37 id. Te zamen 273 mannen. Getal mannen. Vei deeling Het getal mannen voor de lichting van 1889 is onder de provinties volgenderwijs verdeeld Antwerpen, 1,373 mannen. Branbant, 2.369. Westvlaandëfen, 1,714. Oost- vlaanderen, 2.168. Henegouwen, 2,418. Luik, 1.491. Limburg, 519. Luxem burg, 491. Namen, 757. Te zamen, 13.300 mannen. Een kerel, die alles kan lalen liggen, dat te zwaar of te heet om dragen is, brak donderdag morgend heel vroeg in de her berg Au Congt buiten de Statiepoort, binnen Na zijnen neus zoo wat overal in gestoken te hebben, opende hij een geld koffertje en, na dit in de gracht nevens het huis geworpen te hebben, schoot hij er met den inhoud, ongeveer 700 fr., van onder, zonder zijn adres te laten. En om opzijn duizend gemakskens te kunnen schoon weer spelen met de 700 bollekens heeft hij alles zoo goed aan boord gelegd dat do politie geen het minste spoor kan ontdekken om hem in hare netten te krijgen. De genaamde Seghers werd woensdag door eenen politieagent de gai iool ingedraaid omdat zij een keurslijf gescherrewegd had in de Kalverstraat. Het is de eerste maal niet, dat die juffer in de doos ratatoe eten moet. Verleden donderdag woonden wij de twee de vertooning bij gegeven door La Troupe d'Opéra van Doornijk. Op 't programma kwam Le Barbier de Seville, opera-komiek in'3 akten en 4 tafereelen. De opvoering van Don Pasquale had de goede faam dier uitgelezene tooneelspelers gemaakt en don derdag traden deze voor eene welgevulde zaal op. Ook is niemand teleurgesteld heen gegaan. De vernuftige artiesten hebben niet alleen zoo wonderwel en zoo natuurlijk hun ne rollen weergegeven dat zij, die zelfs geen woord fransch verstonden, gansch het mooie stuk van naald tot draad konden ver halen, maar zij hebben daarbij nogeens te meer getoond wat uitmuntende, weerga- looze zangers zij zijn. Waarlijk, Mej. Du- quesne, en gij heeren Tollen, Mertel, Van- damme en Stephan uw gezang Is zoo lief als 't appelblozen, En het orkest lieeft zich niet min goed van zijne taak gekweten. Welluidende tonen troffen (er ons oor en deden de zachtste en gemoedelijkste snaren van ons harte trillen, «Ja! zoo natuurlijk was dat spelen, Als de zang der Filomelen, Het was, ineen woord, eene genoeglijke, vermakelijke en aangename avond, waar alle aanwezigen zooveel genoten hebben, dat zij menige keer de zaal onder hunne onophoudelijke salvo's dreunen deden. Nooit zullen zij, die de uitmuntende Troupe d'O- péra zoo hertelijk toegejuicht hebben, den indruk vergeten, welke die vertooning op hun gemoed teweeg gebracht heeft. Die er niet geweest zijn, hebben vele verloren. Met een waar genoegen zullen onze lezers vernemen dat diezelfde uitmuntende Troupe d'Opéia op Zondag, 14n dezer, eene derde en laatste vertooning geven komt. Zij zal bestaan uit Le Chalet, opera-komiek in 1 akt, en Galathee, opera-komiek in 2 akten. Eene zeer puike vertooning, zooals men ziet, en met artiesten als die van La Troupe d'Opéra mag men zich aan iets van lekt mijn liptjes verwachten. Wij raden dus onze lezers ten zeerste aan die laatste gelegenheid niet te verzuimen en zich te haasten om van die onder alle opzichten genotvolle vertoo ning te gaan genieten. Dat men het voortzeg ge! Ten verzoeke van den liberalen Bekwaam- heidskiszersbond en de Willems-Fonds af deeling zal de heer Raphael RENS, gemeenteraadslid van St Josse-ten-Noode, op Zondag 14 April, ten 3 ure namiddag, eene OPENBARE VOORDRACHT geven over door de in de groote zaal van HET ZILVEREN HOOFD, Rijselslraat. In den tegenwoordigen netelachtigen toe stand is de zaak van 's landsverdediging van allergrootste aangelegenheid. Het is uiterst dringend dat spoedige cn doorgrijpende maatregelen genomen worden om de veiligheid en het voortbestaan van 't vaderland te verzekeren en de Jasten zoo rechtveerdig en zoo zacht mogelijk te maken. Het ware te wenschen dat de bovenge-, melde volksmaatschappijen de verscheidene sprekers uitnoodigden die zich met deze hoofdzaak in het bijzonder ophouden. Deze week gaf de goochelaar Blacksonn in verscheidene koffiehuizen eene zitting, waar hij zijn goochelaarstalent ten toon spreidde. Hij gaf te dier gelegenheid eenen bloemtuil te verloten, die uit bloemen ver vaardigd is welke hij uit penen en rapen snijdt. Vrijdag avond gaf hij ook eene vertooning in het weezengesticht voor jongens. Dat die ongelukkige ouderloozen daar eens met oogen en mond gekeken hebben naar de ongelooflij. ke toeren van dien meester-goochelaar, hoeft niet gezegd te worden. Wij zien met genoegen dat onze weesjongens ook van tijd tot tijd een vermakelijken avond beleven mogen en wij juichen dat van harte toe. Gisteren ook woonden wij Blacksonn's goocheltoeren bij in 't Klein IJper en wij verklaren het ronduit, wij hebben er ons volkomen goed verlustigd. Hij kent de kneep van 't goochelen en mag nevens de ver maard ste goochelaars plaats nemen. Ook doet hij telkens eene goede ontvangst en trekt er even vergenoegd als zijne toeschou wers van door. Wij kunnen 't lijden dat ook hij een daghuurke verdient. van den 29 Maart tot den 5 Aprill889. Mannelijk geslacht 6. Vrouwelijk id. 4. SSwtweïïjken. Edouardus Depoortere, bakker en Mathielde Bartier, naaister. Overlijden®. Jan Duhameeuw, zonder beroep, 73 jaar, weduwaar van Maria Dumoulin, Rijsel- straat. Lucia Angillis, zonder beroep, 68 jaar, echt- genoote van Hendrik Fiers, Hondstraat. Philomena Wettelynck, kantwerkster, 48 jaar, ongehuwd, St Jacobstraat. Pelagia Verhack, herbergierster, 72 jaar, weduwe van Ghislain Wulleman, Groote Markt. Florentinus Bryxis, daglooner, 62 jaar, on gehuwd, Meenenstraat. Amatus Weuten, zonder beroep, 46 jaar, echtgenoot van Maria Dufoir, Weduwen- straat. Barbara Spruytte, bijzondere, 67 jaar, we duwe van Jan Pecceu, St Jacobstraat. Karei Peigneur, gendarme, 23 jaar, onge- huwd, Vleeschhouwerstraat. Maria Blieck, 17 jaar, zonder beroep, onge huwd, Rixmuidestraat. Kinderen beneden do jaren. Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk id. 0. In eene opwelling van vaderlandsliefde en geestdrift zal de Duitscher zijnen Wacht am Rliein uitgalmen en de Engelschman zal mauwen van God save the Queende Hol lander zingt zijn Wien Neêrlandsch bloed in Kaderen vloeit en de Franschman denkt vooral aan zijne Marseillaise, terwijl de vrijzinnige Vlaming eens recht in zijn schik is, als hij uit volle borst Clauioaerl en Geus of 't Ongediert der Papen mag opdreunen. Nu, 't zijn niet de volkeren alléén, die een eigenaardig lied bezitten; vele steden en dorpen onzes lands hebben een lokalen zang, die aangeheven wordt in groote omstandig heden, bij volksfeesten, zelfs in joligen vrien denkring. Als de jeugdige kerels uit de stad van Lei en Schelde, met de klak op het oor en het liefje aan den arm, donderen van Wij zijn de jongens van Gent, de zonen van Artevelde is het niet goed ze in den weg te loopen. Als de ketjes eener Brussel- sche voorstad beginnen met Weile zein van Meulebeek, is het geraadzaam den overkant der straat te nemenen wie kent niet het uitdagend Doornijker refrein Halte-la! On ne passé pas, les Tour- naisiens sont la, Wij waren echter aangenaam verrast toen wij over eenige weken hoorden bevestigen, dat de kleine liberale gemeente Gheluvelt, welke wij allen zoo goed kennen in ons arrondissement, ook haar eigenaardig lied bezat. Door tusschenkomst eens dienstwilli- gen vriends, hebben wij dezen zang in ons bezit gekregen en laten hem hieronder Waarin de boomgaard tooit, Of als bloezem van de rozen Zacht op leliënsneeuw gestrooid - Bij het rijzen van de zon, Als het suizen der zefieren Door de kruin der populieren, Als het murmlen van de bron 1 fieboorteu.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 2