BANQUE OE COURTRAI De Vlaamsche Illustratie BANK VAN KORTRIJK w Voormezeele. Remmel. Met Woensdag l11 Mei aanstaande A yendre d'occasion a 3 registres AGENTEN DER LOTWAARDIJENl volsren. De lezer zal bemerken dat het geen strijdlied is; maar eene ophemeling van zijn geboortedorp door eenen echten Gheluvelt- naar. Alhoewel de natuur om zoo te zeggen die kleine gemeente van hare gaven versto ken heeft, welke ze elders zoo kwistig uit deelde, hebben de arme bewoners evenwel tal van goede hoedanigheden, welke de schrijver met eene merkbare hei heid bezingt. LIEDEKEN van gheluvelt Stemme van de Blocmiste. 't Is zestig jaren geleden dat het lied ge maakt werd door wijlen E. V. Sedert klonk het in Gheluvelt op elke kermis, in elk feest, na elke kiezing waarin onze vrienden zege praalden. Over eenige jaren heeft de geachte heer burgmeester van Gheluvelt, J. d. L. dit lied laten drukken en aan de bewoners zijner gemeente doen uitdeelen. S. Twee maten en twee gewichten: Volgens het gerucht dat hier loopt zou de garde eene aanvraag gedaan hebben om te mogen win kel houden. Die aanvraag zou niet goed aanveerd zijn geweest, omdat de garde, gemeentebediende zijnde, eene jaarwedde trekt van de gemeente. Wij hebben niet na te zien of ze wel of kwalijk gedaan hebben Maar waarom toelaten dat de vrije onder wijzer winkel houdt? hij die koster is, alsook winkelier, drankmarchand en dischmeester; hij trekt toch vele meer dan de garde van de gemeente, als aangenomen onderwijzer, en bovendien nog wat voor het onderhouden van den burgerstandMaar ja, wat wilt ge, men mag alles doen als men katholieke meester is, zelfs de besluiten van den raad zoo wat over het hoofd zien, zocals: het bewonen van het schoolhuis, dat al maanden en maanden ledig staat en misschien het lot verwacht, dat het oude klooster te beurt is gevallen. Nu, nu, 'k ben ne kik rijkezegt M.... Wagenmaekers, en ké kik ook wat te zeggene! Intusschen zullen wij wachten en later zullen wij zien wie er gelijk zal krij gen, ofwel zwarte scharpe ofwel M.... Wa genmaekers. En als alle Belgen gelijk zijn voor de wet, alle gemeentebedienden van Voormezeele moeten er ook gelijk voor zijn: als de garde geen winkel mag houden, de aangenomen onderwijzer, die meer trekt dan de garde, mag er ook geen houden. De andere winke liers zullen er maar zooveel te meer kontent om zijn, want eenieder verstaat dat school meester en winkelier twee stieltjes zijn die niet wel kunnen samengaan. Men is geneigd te veronderstellen dat deze, die meest naar den winkel gaan, ook een handje toegesteken zijn, dikwijls ten nadeele van de andere. Indien de raadsheeren van een ander gedacht zijn dat zij spreken, maar vooral dat zij er aan denken.- Geene. twee maten en geene twee gewichten. In afwachting van ander nieuws, denkt aan 't volgende Als de vos de passie preêkt, Voormezeelnaarkens, wacht uwe ganzen. Stefaan. «»-< Onze heerpastor mag er over preusch zijn als er maar dit tegen hem te zeggen is, en dat er iets warezij zouden het wel uitbrengen, gansch zijn handel is onbe rispelijk. Nieuwsblad, nr 1211, tweede bladz. Hier zouden wij een overzicht willen maken van al wat wij tot heden op Callens' rekening uiteengezet hebben, maar wanneer wij denken aan hetgeen ons te bespreken blijft, vinden wij ons gedwongen er van af te zien. Wij bidden onze getrouwe lezers zich zeiven eens te herinneren wat wij zooal neerschreven, en wij twijfelen er niet aan dat zij allen met ons zullen moeten be kennen dat Callens niet eens mag trotseh wezen op zijne tot heden besprokene daden. Ja veel, zeer veel hebben wij nog over Callens te zeggen wij zullen ons haasten, ten einde zooveel mogelijk alles klaar te maken vooraleer hij de Kemmelnaars ver laat. Uit goede bron hebben wij verno men dat zijne rol afgespeeld zijnde, hij bij eene eerste gelegenheid die zich niet lang zal laten afwachten, het door hem overhoop gezette Kemmel zijne hielen zal laten zien. In het werk dat wij ons opgelegd hebben, werden wij onverhoeds bijgestaan. Eene on verschrokken hand heeft het gordijn dat wij maar met een tipje konnen oplichten, in eens opengerukt en het mensch in al zijne verfoeilijkheid laten zien. Die behulpzame hand werd ons ongevraagd toegereikt door zijne getrouwste, zijne on vermoeibaarste dienares en tevens vriendin, die hem in het plegen van menige wandaad aan de zijde heeft gestaan. Het was door Callens' ingeving, onder Callens leiding dat bedoeld vrouwspersoon de schandalen bedreef, waarvan Kemmel getuige is geweest... In bijzonderheden kun nen wij niet treden.... waar zouden wij een einde vinden? Dat het dus voldoende weze te zeggen dat de beste, de werkzaamste, de enversaagdste dienares en vriendin van Callens over een veertiental dagen op het kerkhof, nabij de pastorij, na een gebed voor het aan de kerk vastgemaakt groote kruisbeeld, ten einde de gratie te bekomen, zonder vloeken, zonder zich te vergrammen, de zuiverste waarheid te mogen spreken, een volslagen uur tot dan verholen daden, de eene na de andere, voor wie het hooren wilde heelt opgehelderd. Van de liefelijkheden welke Callens daar te beurt vielen kan zich niemand een denk beeld vormen. Niemand, hoegenaamd nie mand had durven, noch kunnen denken dat Callens' gedrag zoo wanordelijk is, gelijk het daar afgeschilderd werd. En middelerwijl bevond Callens zich in de sacristie, waar ieder woord tot hem vloog en gewis zijne ooren moest afsnijden, en hij had den moed niet zich te vertoonen, hij had den moed niet paal en perk aan dat getier te stellen. Verder durfde hij die vrouw geen proces aandoenniettegenstaande d menigte scheldwoorden die hem zoo vrijgevig voor wie het hooren wilde, naar het hoofd ge stuurd werden, scheldwoorden, welke het laagste vischwijf ouden beschamen. Eu de briefmaker vindt Callens' handel wijze onberispelijk De Gustibus et colo- ribus non disputandum. Twee handen op een buiksken. Menigmaal bemerkten wij zonder de minste verwondering dat de briefmaker met Callens ingenomen is. Dikwijls gaven wij hem door onze aanval len, de gelegenheid om Callens te verdedigen en alzoo dat mensch dat meer en meer door iedereen veracht wordt, in aanzien bij zijne schapen te doen stijgen. Niet eens is iets uit des briefmakers inktpot gekomen dat onze aanhalingen weerlegde. Onveranderlijk ontvangen wij voor eenige tegenspraak Gij liegt, gij zijl geen antwoord weerd! Zoo wij liegen, wij beschuldigen Callens valschelijk... Waarom daagt hij ons voor't gerecht niet? Wij zijn geen antwoord weerd! en daarom valt de briefmaker omderwille van ons schrijven geachte personen uit Kemmel aanWij, met ons ezelsverstand kunnen zulke verstandige verstandelijkheid niet uitleggen. Na genomen inlichtingen hebben wij vernomen dat sommigen zich gelukkig ach ten door den briefmaker aangevallen te worden, en bovendien wenschen, niet alleen lijk op onbepaalde wijze maar met name, beroep en al wat kan bijdragen om door iedereen gemakkelijk gekend te wezen, aan geduid te worden, en zoo er rare dingen op hunne rekening in zijnen inktpot schuilen, dat hij ze onbewimpeld aan 't daglicht zou brengen. Dat is braaf! Na dien kleinen uit loop, keeren wij tot ons onderwerp terug. Weeral willen wij den briefmaker de gelegenheid verschaffen Callens aangenaam te wezen, met zijne verdediging te nemen in zake van den kerkwachter. Henri Hosdez, de tegenwoordige kerk wachter, wordt door iedereen als een kruis brave man aanzien, die naarstig om zijn dagelijksch brood arbeidt, en die nooit iemand een stroo in den weg legde. Niette min, Callens wil hem door eenen anderen, door eenen overgewaaide vervangen. De briefmaker heeft schrik van de overgewaai- den. Waarom moet H. Hosdez afgezet worden? De briefmaker zal dat opklaren en in af wachting zullen wij in onze meening voort gaan, dat H. Hosdez, die zooals wij hooger zegden van een onberispelijk gedrag is, moet plaatsmaken vooreenen treffelijk-, die de reeks treffelijken welke in de kerk verkee- ren, van één zou vermeerderen. Anderen beweren dat Callens met de dankbaarheid die hem eigen is, H. Hosdez wil afstellen omdat dezes kinders de school jaren ontgroeid zijn, en bijgevolg nooit in niets meer Callens in den weg kan staan, terwijl de voorgestelde plaatsvervanger, nog menig jaar kinderen naar school zal kunnen zenden. In alle geval, wij noemen Callens' han delwijze in deze kwestie ook, schandalig, hem alleen waardig. Gedurige aanbidding. Reeds eene maand is de biddag voorbij en nog niet eens hebben wij er over kunnen gewagen. Veel zouden wij wenschen te zeggen, doch de plaats ons intoomende, zul len wij kort wezen. Als naar gewoonte kwam een jezuiet een handje bijsteken en deze maal va» Asch- woensdag tot den zondag nadien medebe- grepen. Na eenen roffel op de slechte lezingen in 't algemeen, kreeg ons Weekblad eene charge... charge avolonté scrogmeunieu! Opstellers, correspondenten, uitgever, druk- ker, lezer, allen moeten den ketel in om als kleine ajuintjes gestoofd te worden! Wij verwachtten ons daaraan, maar de briefmaker?.,. Wat moet hij over die heftige sermoenen verslagen gestaan hebben Pas eenige weken geleden bekende hij dat het Weekblad, dat slecht, zedeloos, goddeloos vuilbladje, veel hielp om de menschen te verlichten en na derhand liet hij verstaan hoe het woord verlichten moet uitgelegd worden. Het Weekblad opent de oogen van al zijne lezers doordien het met zijne beweringen die volgens den briefmaker, allen tastbaar valscli zijn, den menschen afkeer, walg inboezemt, niet alleen voor zijne eigene vooruitzettingen, maar voor de liberale ge dachten in 't algemeen. Ja, het Weekblad is geroepen om de li berale partij in duigen te slaanWat eene goede zaak voor de partij waarvan de brief maker een voorstander is Zou men niet geneigd zijn te denken dat de lezing van ons Weekblad door Callens en zijne soortgelijken zou moeten aanbevolen worden? Om het slechte te bestrijden, vindt de briefmaker geen geschikter middel dan het slechte in al zijne afschuwelijkheid, onbe wimpeld ten toon te spreiden? Zou de jezuiet, ons dan niet eerder naar den zevenden hemel moeten sturen En wat doet hij Hij teekent ons paspoort voor de diepste diepte der hel? Weeral met ons ezelsverstand kunnen wij daaruit, niet wijs worden Het Weekblad opent de oogen van 't publiek, het laat de ongegrondheid, meer nog het Iaat de verdorvenheid van het liberalismus zien, het onderschraagt bijge volg de partij die Callens als een waardig lid telt, en daarom mag het niet gelezen worden De Paaschtijd is aan de deurwij zullen misschien daarna wijzer zijn Gelief dit wel te onthouden. Het publiek weet, door eene ondervinding van acht jaren, dat de Zwitserscke Pillen, ver vaardigd door A. Hertzog de Parijs, de vuurproef doorstaan hebben. Het weet ook dat de menigvuldige namaaksels dezer Pillen zonder eenige waarde zijn; maar opdat het publiek zich beter voor die ellendige geluk zoekers kunne hoeden, draagt elke doos Zwitserscke Pillen Hertzog te Parijs, thans een band ter waarborg .met het liandteeken van den algemeen depositaris voor België, M. Pelerin, apotheker, 12, Schildknaapstraat Brussel. N® 27 3e jaar. zaterdag 29 Maart. INHOUD Platen: Een landelijk tooneel. naar Lee en Cooper, De boden van den pacha. Wij minnen de bloemen. Dr. Jozef Al- berdingk Thijm. Tekst: Onze platen. De twee por tretten. 's Konings doopkind. (Vervolg.) Zoo zwaart als een moor. Verandering van taal. De kermis. Eene moeder bij het graf van haar kind. De moord van Duinkasteel, vervolg.) Raadsels. Mén abonneert zich ten bureele van dit blad. H N 19,50 15,50 15,50 20,00 18,88 8,50 290.00 1,70 12,400 1,800 800 900 3,500 3,000 12,030 19,75 14,75 15,50 21,00 20,00 8,50 280,00 1,50 10,800 1,700 900 1,600 2,600 6,000 10,030 Tarwe Rogge Haver Erwten Boontjes Aardappels Boter Eiers de 25 ZIJNE BUREELEN VERPLAATSEN EN OPENEN Nummer 52, BOTERSTRAAT. A DATER'DU Mercredi l1' Mai prochain ie® Isiiïreaiix seront transférés RUS AU BEURRE, N° 52. EN TRES RON ÉTAT. S'adresser au bureau du journal. amssmBE&sai Een belangrijk huis van Bordeaux, eige naar van verscheidene wijngaarden, vraagt vertegenwoordigers. Voordeelige voorwaar den. Zich te bevragen bij den heer Emiel Decq, algemenen agent te Lens (Henegouwen' welke gelast is zich in betrekkingen te stellen met de nieuw» vertegenwoordigers. 1. Als men van Gheluvelt komt spreken, Omtrent een uur of zes in 't rond, Ben ieder weet bijna de streke Van dienen slechten veldengrond (1) Ben ieder weet te misprijzen Het ambacht van de berkenrijzen, Van eet (2) te trekken en turf te slaan Bn met gescheurde kleers te gaan. Hoort hier eens, hoort hier eens, hoort hier eens [aan (Bis). 2. Al die komt Gheluvelt blameeren, 't Zijn meest al heeren in den schijn, Die hun eigsn zeiven flatteeren Van 't gene dat zij niet en zijn, Die willen maken van den Grooten En een eerlijk man verstooten, En niet denken dat de liên Van Gheluvelt eere verdién Eere verdién, eere verdién, eere verdien. 3. Schoon menig Gheluveltnaars met scheuren En met gelapte kleeren gaan, Men kan in hunnen doen bespeuren Dat zij zijn van een edel graan. Zij zijn als prinsen, vorsten, helden; Zij zijn heel dapper in de velden. Dapperheid, kloek, en heldenmoed Triomfeert boven 't geld en 't goed. Gheluvelt goed,Gheluvelt goed,Gheluvelt goed.(Bis) 4. Laat ons nu drinken in 't gemeene 't Zal op malkaars gezondheid zijn, 't En is maar te Gheluvelt alleene Dat alle herten gebroeders zijn. Laat ons nu drinken en ons verbiijden. Tot spijt dergenen die ons benijden En laat ons drinken met geweld En roepen vivat Gheluvelt 1 Ja Gheluvelt,ja Gheluvelt, ja Gheluvelt(Bis). i ii r tti 1 (Bis). (1) Sléchte zandgrond, alzoo genoemd te Ghelu velt. (2) Krahhe of heidekruid. jgrtppsp" ses O 00 CO CL (*H Pi H o> GO GO cS a> middenprijs per 100 kilo Verkochtte kwantiteit l middenprijs per 100 kil. Verkochtte Kwantiteit si ft w w o tMMNmmama/MnmBaaa ZAL DE DE LA Agenten, die zich gelasten met het verkoopen s| van Lotwaardijen met gemak van maandelijk- k' sche betalingen, worden verzocht hun adres te geven om zich in een nieuw artikel te begeven. A. A. B. 230, Office de Publicitó, Brussel. CM' *JT7Cr?X

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 3