De Vlaamselie Illustratie CYRILLB DEQUEKER, MAISON DE CAMPAGNE YERSCHILLIGE TIJDINGEN. a - eenSint Donatus, bisschop van A" gamarteli ia 361. Als Christen, Arf de regeering van keizer Juliaan Len genomen, weigerde hij aan de af- gTn te offeren en werd onthoofd. Zijn feest g0 6"t Jen 7« Augustus gevierd. mmmer tweeSint Donatus, bisschop Besancon, geboren in 592 en gestorven TVl of 660. Hij was zoon van Waldalena, tog van Opper-Bourgondie, en reeds vóór S geboren wierd, door zijne moeder tot het stpliik leven bestemd. Gedoopt en onder- Een door Sint-Colomban, abt van Luxeuil. rd hij in 624 bisschop, nam deel aan de vnnciüën van Rheims (625) en Chalons op ne (646) stichtte de S' Paulusabdij te Rpsancon en schonk aan de kloosterlingen E Jussa-Moutier orderegels, wier voor- Lord zoo zeer dom Mabillon behaagde, dat hij het overnam in zijne Annates ürdtms Sancli Benidicti. Sint-Donatus, n' 2, wordt 00k den 7" Augusti vereerd. Het grootste deel onzer lezers, leeken in take "van godsdienst, meenen zeker dat die twee H- Donatussen vechten als kwajongens 'iedere maal er in den hemel een - Gebed aedurende het onweder toekomt 1 Wel neen: Sint-Donatus, nr 1, is de echte ofllcieele patroon tegen den donder en geniet al die voordeelen uit geboorterecht. De waardige relekwiën van dezen heili gen berusten in de kerk der eerw. PP. Reco- letten, te Gent lezen wij in het Handboek tot gebruik der congreganisten van Ma ria. Het is waarschijnlijk dat een deel zijner overblijfsels ook in de kerk te Eerneghem bewaard worden, vermits de Sant er ver eerd wordt en er zijn beeld bezit. Hij draagt daar een maliehemd en mantel, houdt palm tak en zwaard in de hand, en rust met den roet opeenen kapblok. Die voorwerpen zijn stellig allusiën aan 's heiligen marteldood. Sommige rondleurdersprinten stellen ook Sint-Donatus als soldaat, met schild, helm en zwaard, voor. Ten N. van Valence (Dröme) op den rech ter oever der Herbasse.ligt «en fransch dorpje Sint-Donatus genoemd. Vroeger heette het Joveneim, naam, dien het eenen tempel van Jupiter verschuldigd was. Gedurende de overweldigingstochten der Sarazijnen, was Corbus, bisschop van Grenobel, in 730 ver plicht met zijne geestelijkheid te vluchten. Hij verschool zich met de relekwièn van den H. Donatus te Joveneim en deed er eene kerk bouwen ter eere des Santen, die den burg zijnen naam schonk. Zoolang Grenobel in de macht der Mooren was, verbleven zijne bisschoppen te Sint-Donatus. loen Hum- brecht II in 1349 zijne staten met Frankrijk vereenigde, had hij zich het slot en de stad Sint Donatus voorbehouden. 't Is voor 't minst opmerkenswaardig, dat juist de katholieke patroon tegen den donder thans vereerd wordt, waar vroeger Jupiter, den Heidenschen dondergod, aanbeden werd. De Geuzen, die van het Taalverbond deelmaken en die het eerst in hun Jaarboek M. de Bom's bijdrage lazen, bezitten mis schien wel geen gebedenboek waarheen de schrijver hen zendt, om er eene litanie of schietgebed van den H. Donatus te vinden. De folklorist had wellicht goed gehandeld in zijn opstel een staaltje dier hart- en geest- verwekkende litteratuur te lasschen. En dewijl de lezers van 't Weekblad al zoo afschuwelijke geuzen zijn als de meeste Taalverbonders. - 4 Is al koek van den zelfden deeg, zeggen de godvreezende on berispelijke menschen met een misprijzend plooien der bovenlip gaan wij hun thans wat godsdienstige letterkunde opdisschen, welke hun kan te stade komen als 't nood doet gedurende 't onweer. Bovenstaande gebed, alhoewel met Sint- Donatus' naam prijkend, laat nochtans al de eer aan den Zoon van den levenden God tot wien het in den grond gericht is. Nu eene - Litanie van den H. Donatus, patroon tegen donder en bliksem Wij zullen kop en staart maar van kant laten, want deze zijn in alle litaniën de zelfde, om alleen de kruim te behouden la pièce de resistance onder vorm van uittreksel H. Donatus, onze beschermer, Verlangen onze lezers eena letterkundige ontleding van bovenstaande stuk 1Neen Dienen wij dan eenen derden, maar laat- sten schotel op. Genoeg voor heden, denken wij. De lezer mocht mogelijk veronderstellen, dat wij eigenaars zijn van al de hierboven vermelde gebedenboeken. Verschooningl On ze meid is bij al de onnoozele zielea van 't ge buurte rond gegaan, om die - kerkeboeken bij een te krijgen. Bij de eenen was er nists te vangen, en bij de anderen werd een boek geleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat het niet was om er den zot mêe te hou den. Integendeel, een goed werk (Slot volgt). S. Met 25 pillen! Petit-Han, 18 Mei 1888. Mijne vrouw leed sedert zes maan den aan hevige maagpijnende helft eener doos uwer voortreffelijke Zwitsersche Pillen, aan 1 fr. 50 de doos, was tot hare genezing voldoende. Men zou bezwaarlijk beter ge neesmiddel vinden. (Handteeken gewettigd).Ernest Havelange. Eiscli rond elke doos eenen band ter waar borg, het handteeken van Pelerin dragend. (32) Maar al te dikwijls hooren wij kleine burgers of ambachtslieden zeggen Mijn jongen zal binnen kort de school verlaten. Hij heeft braaf geleerd, alle jaren prijs be haald ook zal ik mij wel wachten hem op een ambacht te doen. Hij is daarvoor te bekwaam, te verstandig. -> Ter gelegenheid der prijsuitdeeling aan de leerlingen der lagere scholen te Schaarbeek, heeft de heer Sleeckx, gemeenteraadslid, eene redevoering gehouden en de ongerijmdheid deze dwaze redeneering doen uitschijnen. Men mag niet vergeten, zei M Sleeckx, dat het getal plaatsen en ambten zeer gering is, en het getal dergenen die ze vragen eiken dag grooter wordt. Ouders, wilt gij waarlijk in het belang uwer zonen handelen, laat hen dan een goed beroep leeren. Niels is zekerder dan een beroep. Een ambt bij een bestuur, eene plaats op een kantoor, zelfs een groot fortuin kan men verliezen, zonder het weer te krijgen. Een beroep verliest men nooit, en die het met ijver uitoefent, komt altijd en overal te recht, want goede werklieden kunnen er nooit te veel zijn. Dat is de waarheid. Het spreekwoord zegt Ben handwerk heejl een gouden bodem, en het spreek woord heeft gelijk. Hoeveel onzer medebur gers kennen wij niet, die met een handwerk rijk, zelfs befaamd geworden zijn Zij begon nen als eenvoudig werkman, daarna werden zij meester en wisten eindelijk zich tot den hoogsten rang in de samenleving te verhef- ffen. Hoeveel anderen kennen wij daaren tegen niet die zeer geleerd zijn, oneindig meer dan men het in de lagere school worden kan, die diploma's van velerlei wetenschap pen bezitten en soms in armoede en ellende hun leven moeten slijten? E. B. Ongeluk. Maandag morgend heeft graat d'Oultremont, onder-luitenant bij het Pregement gidsen, zoon van graaf E. d'Oul tremont, senateur van Ath, te Laken, waar hij voor veertien dagen het bevel voeit over het detachement ruiterij van het paleis, een ergen val van zijn paard gedaan. Hij was met de gidsen onder zijn bevel op wandeling. Eensklaps struikelde zijn paard in eenen put en viel, den ruiter medeslepende. De heer d'Oultremont viel onder het paard, dat, met op te springen, hem met den kop eenen ge weldigen stoot in volle borst gaf. De officier bleef bewusteloos liggen. Zijne soldaten namen hem op en brachten hem in eene naburige herberg, waar het slachtoffer de eerste zorgen toegediend werden. Hij werd vervolgens naar het pavillioen der offi cieren te Laken gevoerd. De heer d'Oultre mont heefc geene uitwendige kneuzingen bekomen, doch men vreest voor inwendige wonden. Zijne ademhaling is zeer benauwd. De geneesheeren hebben hem eene volkomene rust voorgeschreven. Brussel. De brusselsche bladen mel den dat prins Boudewijn rond den 20 dezer uit Frankrijk zal terugkeeren om de groo- te wapenoefeningen bij te wonen. Nationale feesten. De Monüeur bevat het program der nationale feesten van 18, 19 en 20 Augusti te Brussel. Zij bestaan uit schietingwedstrijden, tooneelvertoonin- gen, volksspelen, uitdeelingen van medaliën en decoratiën.inhuldiging van het standbeeld van Annessens, verlichting, vuurwerk, con certen en... kanongeschut. Vakantiereizen. Ter gelegenheid der Tentoonstelling van Parijs kondigt YEx cursion ons eene reeks reizen aan van 8 da gen te Parijs, aan den prijs van 135 fr. waarin begrepen alle kosten van verblijf, voedsel, gidsen, rijtuigen, den ingang in alle openbare gebouwen en in de Tentoonstelling, enz. Het vertrok heeft plaats eiken Zaterdag, te beginnen met 3 Augusti aanstaande. L'Excursion kondigt insgelijks de pro- grammas af harer vakantiereizen naar Zwe den en Noorwegen, Engadine, Zwitserland, Londen, den Tyrol, de Pyreneën, Lourdes en Gonstantinopel. Zij geeft eindelijk tegen begin September, eene reis aan verminderden prijs voor gansch Italië te bezoeken, met terugkeer langs de Parijsche Tentoonstelling. De personen die verlangen vrachtvrij pros pectussen dezer reizen te bekomen, gelieven zich te wenden tot den heer Ch. Parmen- tier, bestuurder der Excursion, boulevard Anspach, 109, te Brussel. Mijnheer Meier, tandmeester van Kortrijk, heeft de eer het achtbaar publiek en zijne talrijke kalanten kenbaar te maken, dat zijn kabinet voor kunsttanden verplaatst is ten huize van Mev. We Van Ketnmel, Groote Markt, 5, te IJperen, waar hij, als naar gewoonte, alle Zaterdagen zal kunnen geraadpleegd worden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. Verkrijgbaar in den boekhandel van ons blad: 1° TWEE SANTEN in een folkloris- tischen tabbaard (Volkskundige studie op Sint Niklaas en Sint Maarten, door M. Ver rest). Prijs; 50 cent. 2° FOLKLORE en FANTAZIJ (Volkskundige studie op Sint Medard en Sint Barnabas, door M. Verrest.) Prijs; 30 cent. Beide werkjes, onder stoffelijk oogpunt zeer verzorgd, worden ten warmste als uit- spanningslectuur aanbevolen. N* 44, 3e jaar, zaterdag 21 Juli. HSTLÏOTTID Platen: De sjah van Perzië in de ijzer gieterij Cockerill te Seraing. De gevang neming eens landheers. (Uit de fransche om wenteling). Een trouwlustig heerschap. Tekst: Onze platen. Het bloedig schrikjaar 1789, rampzaliger geheugenis, weemoedvol in Vlaanderen herdacht.Eene bruid zonder tournure (Vervolg). Kronijk. 's Konings doopkind. (Vervolg). O. L. Vrouw Hemelvaart. De gouden roos. (Slot.) Rodolphus' legende. De moord van Duinkasteel, (vervolg. A H S3 i-z M p* H M P3 18,75 13,50 00,00 16,50 00,00 6,50 280.00 2,20 3,400 800 000 100 000 2,500 15,259 18,75 13,50 16,00 00,00 18,00 6,25 290,00 2,00 1 1 3 S o 2 o o ooio o g o o O O a: o a iO q Tarwe Rogge Haver Erwten Boontjes Aardappels Boter Eiers de 25 VOERMAN EM HUURHOUDER T15 OEWEREM, (dorp Rousbrugge), maakt het geëerd publiek bekend dat hij sedert Woensdag 5 Juni een voer- mansdienst ingericht heeft. Elke Vrijdag naar IJper, vertrek ten 12 ure's middags, langs Rousbrugge, Pro ven, Poperinghe en Vlamertinghe. Vertrek den Zaterdag, om 1 ure namid dag, van d'afspanning De 3 Koningen, Groote Markt te IJper. Verders biedt hij zich aan als huurhouder om personen te vervoeren in alle richtingen. Alles aan gematigde prijzen. Hij hoopt door zijne goede trouw en zorgen de gunst van eenieder te verwerven. A VEKhBE une belle contenance de ia propriété 80 ares. Le batiment est un vrai bijou u. la campagne est en plein rapportt Serre, remises, écuries, située a Vilvoorde, a trois minutes de la Gare le long de la voie ferrée. Les personnes qui désirent voir la photographie de la propriété, doivent s'adresser au bureau du Journal, ainsi que pour tout autre renseigne- ment. P. S.Les communications par chemin de fer entre Vilvorde et Bru- xelles sont continuelles et le trajet se fait en un quart d'heure. "s GEBED TOT DEN H. DONATUS gedurende het onweder. v. H. Donatus, martelaar van Christus, bid voor ons. r. Opdat wij van alle gevaren en schade des on- weders bevrijd mogen worden. O Heer Jesus-Christus; Zoon van den levenden God I Verhoor de ootmoedige gebeden uwer dienaars en dienaressen en laat onze zuchten tot uwen he- melschen Vader opstijgenaanzie met een berrn- hertig oog de uiterste benauwdheid, waarin wij ons bevinden in het onweder dat ons dreigt, en verlos ons van alle gevaren die ons omringen. Hiertoe bidden wij u ootmoediglijk door de ver diensten van uw bitter lijden en dood, door de voor spraak van de glorierijke Maagd Maria, van den H. Donatus, van alle Heiligen. Die leeft en heerscht met den Vaderen den H. Geest in alle eeuwen der eeuwen. Amen. (Getrokken uit den Geest desgebeds voor Roomsch- Katholiehe Christenen. Antwerpen). Uitverkorene martelaar van Christus, Die om uwe zuiverheid te bewaren, de mar dood hebt onderstaan, Die over de wereld, den duivel en het vleeseh zoo schitterend hebt gezegepraald, Bijzondere patroon tegen alle onweders van winden, hagel, donder en bliksem, Opdat wij van de vreeselijke uitwerkselen der onweders bevrijd worden, O waardige martelaar GodsOpdat de men schen, alsook kerken, huizen, steden en lan den, door winden, hagel en bliksem niet ver dorven of beschadigd worden, O heilige DonatusOpdat wij door ware boetvaardigheid ons bekeeren, de zond# ver foeien en christelijk leven, en alzoo den ver gramden God verzoenen en zijne straffen af weren, O heilige Donatus! het onweder dreigt ons, Van uwe gramschapen verdiende straffen, Van alle schadelijke onweders en kwade luchten, Van alle verderf en schade der stormwinden, hagel, donder en bliksem, Van vuur en brand, Van schadelijke regens, droogte en over vloed van wateren, Van eene schielijke en onvoorziene dood, i p. Van de eeuwige dood. Door de voorspraak van den H. Donatus, onzen beschermer. Door de voorspraak van alle Heiligen, (Geknipt uit het Handboek tot gebruik der Con greganisten van Maria, Gent, druk. Vandermeersch). GEBED TOT DEN H. DONATUS, gedurende het onweder. Kloekmoedige martelaar van Jesus-Christus, H. Donatus, onze machtige beschermer, geweerdig u gunstig te aanhooren de ootmoedige gebeden, wel ke wij u toestieren; doe onze verzuchtingen tot vóór den troon van God opklimmen, opdat Hij met een genadig oog op onze uiterste benauwdheid ne- derzie, waarin wij ons bevinden, om het onweder, dat ons met de grootste onheilen dreigt; bid Hem, dat Hij zijne gramschap stille, welke wij door onze zonden ontsteken hebbenoffer Hem te zamen met uwe verdiensten, het rechtzinnig leedwezen welke wij over onze misdaden (??1!) hebben; smeek Hem dat Hij zijne bermhertigheid over ons uitstrekke en onze huizen en velden van brand, hagel, ver woesting en verderfelijke overstrooming beware eindelijk versterk ons in het voornemen, dat wij maken van de zonde te vlieden en God getrouw te dienen al de dagen. Amen. (Afgeschreven(of liever geplukt) uit Het Remelsch Palmhof. Turnhout, druk. Brepols en Dierckx, zoon). Ch> 00 co U) O O Gi co 00 3 bo <3 co middenprijs per 100 kilo Yerkochtte kwantiteit middenprijs per 100 kil. .72 lO i S3 W 55 w A <1 o Voor deze verscliillige plaatsen zal hij alle koopwaren vervoeren en te huis beschikken waar mede men hem zal gelieven te belasten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 3