ik Henri Vandermarliere, w fl fl n w 3 w Graad Tir a l'Arbalète au but ViSSOHEN MET DE LIJN mie Presse Typograpliique, Bekwaamheidskiezers. Henri Ohristiaen, PETILLIOSN-OLEMENT fl Aerde, 1 m lp Ui ^Ilg :ias p 11 H. Coppin-De Grave. H. Coppin-De Grave. •a^lir f IVl&LLrCUoh HAAR HERSTELLER, YILLE D Y PR ES. des Francs Arbélétriers, le D[manche 11 Aoüt 1889. STA. 1) IJPEREN. Luisterlijke Prijskamp op Zondag 11 Oogst 1889. A vendre d'occasion Ch. Deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. A LA CULTURE. Aan den LANDBOUW. AUGUST IGODT, Alle Zon-en Donderdagen August Igodt, Hondstraat Magazijn van Schoenen PQ Al :z? u bs a ïï-sisS "ig B al g 8-l-^.e a^ si Emanuel HUÏ8IÜAIV-AUGUST 1 I V'mviBgiwfl WM SDDHHa '8 'AV?«£gSIBOOf-imB's 'w»ü«a :«wp»mdoium V:- - FR. 2,50 DE FR. 2.50 FLESCH BIJ l^ermeulen-Jfooss., 22, Boterstraat, en ftaymond Ommeslagli, 55, Groote Markt, te IJperen. offert, avec le concours bienveillant de 1'Autorité communale, PAR LA S0C1ÉTÉ ROYALE a toutes les sociétés et amateurs du royaume et de l'étranger, Vaieur das Prix: 4IÖ fr. dont 300 fr. aux oiseaux et 110 fr. au cadran ordinaire avec mouche blanche. La mise de chaque tireur sera de 3 francs. Néanmoins chaque tireur aura la faculté de participer a un seul tir, moyennant mie mise de 2 francs. L'inscription et la mise se feront au siège de la Société, a la TÊTE DE BRONZE, rue de Lille, chez Philip pe WiUerns, le jour du tir, de dix heures du matin a midi et demi; en- suite aura lieu le tirage au sort, en une fois, des pelotons pour les 2 tirs. Le tir commencera a 1 heure fixe pour finir a 5 heures du soirle tour commence sera achevé. Le tir au cadran se fera en deux coups et com mencera a 1 1/2 heure. Pour les autres conditions voir les affiches. gegeven met medehulp van de Stad, door de maatschappij De Dappere Lijnvisschers gevestigd in den Due de Bourgogne, op de Kaai, te IJperen, aan al deLiefhebbers van het land en den vreemde. loO fi*. prijzen. De inschrijving zal plaats hebben in 't lokaal den ZONDAG 11 OOGST 1889, van 10 ure 's morgens tot 1 ure 's namiddags. De inleg per visscher is bepaald op 50 centiemen voor de twee serien. Voor alle andere voorwaarden men zie de plakbrieven. EM FEU, AVEC CONTRE-POIDS, en parfait état de conservation. S'adresser au bureau du Journal. Handboek voor den kandidaat be kwaamheidskiezer, bevattende de officiëele vragen, met al de antwoor den en oplossingen, alsook drie gekleurde aardrijkskundige kaarten, in betrek met de vragen en antwoor den der aardrijkskunde. Te bekomen bij I* a* ij s f i* a n I* Prix défiant toute concurrence et crédit au besoin. Prijzen buiten alle concurrentie en tijd van betaling ter nood. Gespaarzame banden voor GLASWERKER en KOOPMAN, Iïtf DE HOND§TRilAT, TE IJPEREN, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat men bij hem zeer schoone vischpersen, mandjes, lijnen, visch- haken, en al wat het gereedschap eens visschers betreft, aan zeer gena dige prijzen kan bekomen. SCHILDER, CASSELSTRAAT IV 5 TE IJPEREN, heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat er bij hem alle soorten van verwen te bekomen zijn, alsook vernissen, secatief, terpentijn, bor stels, sponsen, zeemvellen, enz. Certificaat van Bekwaamheid. Hoefsmid en Rijtuigmaker, RIJSELSTRAAT, Nl' 168, IJPEREN, heeft de eer ter uwer te brengen dat hij zich in deze stad komt te vestigen in de hoedauig- van Hoefsmid en Rijtuigmaker. Het diploma dat hij in de Veenrlsschool van den Staat bekomen heeft en de eermeta- en die hem in verschillende tentoonstellin gen geschonken werden zijn een bewijs zijner bekwaamheid en van aard het ver trouwen in te boezemen der personen d' hem met hunne bevelen gelieven te vereeA Zijne gematigde prijzen en de spoed waa» mede hij de bevelen zal uitvoeren, doen W verhopen, dat gij hem de voorkeur willen geven. zult kan men Koeken en Wafels bekomen bij LANGE TH9UR0UTSTRAAT, 33. te IJperen, Eerste keus van alle slacb van schoenen, aan juiste prijzen en buiten alle concurrentie op comptant. Prachtbottinen voor vrouwen, van 10 fr, Bottinen 6 fA mannen 10 fr' Werkschoenen 8 fr/ Allerhande schoenen voor mannen vrouwen in kinderen aan geringe prijzen. Men gelast zich met het nemen der maat en met de verma kingen. Waerseger». gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester, Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen Lombaardstraat, 19, IJPEREN Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens de beste stelsels. ja o u CD O -Ei 55 S tas ■3 S si g S'"►'S's gSöoSöS 9 ill's S S s g B 3 J'ö'5 giis 2 g-SS ■a -a Sjfc g 8 8 SP tc.SP 3.3 V, 'B .2 'S 'a* A •- -S g W fa», .a J O 4 8 is 8 a *8 H J a e §5 d g o ^^5 «S g t 'i o «f I -§3g§-3 Sg ■g* g 2 og-cg®» f-8 p §)«-3~ g |o s S*2 '3 Ss M a 0 3' .9 S 3 s a - «sS - B y. 5 Sü 2 0 is O'S g .2 2 3 .2 a 8 S §A SS O GO 8 *S si «3 Se 8 8 8 Si JÖ 8 Let wel op h«t adres: BRUt GB. 8, SINT-JOORISSTRA.AT, 8, BRUGGE5 2! «,3 3w 8.-2 gal f-g g"SÖ DrHkk. K. Deweerdt, Rijstlstr. 59, fe; ,1\ J* :-w, - V**, f**e. T TP T"' P 1H1 v O r* "?-T -T TP A. ..L -hki —4 N_> X _j ili i£j U V> ii J. Xli -' j.«, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron- kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert net sAiin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. Verkocht !ii hetleen halve fl esse hen, door Coiffeurs en Pr.r- i:: -ifcui s. Hoofd Lh pótCf2 Bd. Sébastopol, Parijs, London en New York. VOOR HET KM—atBBECBSaBÜ Pour les Engenls cEiimiques per- fectiomiés garantis sur faeture, adres- sez vous a Liens agricoles économiques en fibres végétalles, meilleur marohé que la paille et d'une solidité a'toute épreuve, par paquets de mille a 20 francs, port a l'acheteur. Voor de volmaakste scheikundige meststoffen ge-waarborgt op factuur, begeve men zich bij den landbouw in planten vezels, beter koop dan strooi en van eene groote sterkte in pak ken van duizend aan 20frs., vragt aan de koopers. BIJ Spoedige en grondig» genezing in „8. wone gevallen. Zekere voldoening "ln onmiddelijke verzachting in de ergste vallen. Onmiddelijk» stilstand eng,!,', zing der verzakkingen en verplaatsing dar baarmoeder.Speciale vervaardiging ra» toestellen om do misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen, als. ook van kunstmatige ledemeten, vol'genj de beste voorschriften, het inzetten van kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma'! benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uitvinder nog de gouden me. daille op de Internationale Tentoonstelling h» T.rmHAri in 1884 te Londen in 1884 Er is voortdurend eene dame aan dein. richting aanwezig. Spreekuren van 9 tut 4 uren. BreukmaesUr, 35 Place Verte, ANTWERP&y RECHT OVER DE STERRESTRAAT. Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren, behalve den Zondag. 4-5 fl «flCIJgfeö b£ o OU S S CJ g 60 60 6014 5 o a m S S3 C* a xi -r* o fl ja ja o O M g a 5 w-o cd H •5 :3> -» ge,® o O 2 86 SR y.* SI *- JSl* MB a 0 Ci- u. 'Sf c. jn Q> 'O C C H -T ff Q) D Wl KA K/ W f H J) to t*ï to,S 2 o ja S3 - g o p- V-. T3 -Je o pi O h o K - 9» ij of p £3 U es pp te u e O 8» o W tSt P- O O bö u T2 4.3 0 O -r* p ,:3 S ja - o r? 0 u, O •3 .S S. .36 fl fl "0 O fl fl k"? -i-* 'fl 5 u c fl jS £4 i'4 W N fl C2 to a w 2 "O p Tn 03 p. 2 t-. ^5 fl o 2S e ft-5:=* -T it e fl o u 9 at .SP 2 g B a „AA oN« M a e «u o <s e fl^4 0.6»^ H to fl 4 O fl o .s e- <0 o fl -4»» S j> b C S® S^|l 45 c '2 4* H f C3 4o„2» "W O 5 a 2 a a •43 c- e) a .2 o o W V B fl "♦-» O T? fl - B -4 .2 B «S c «J aj O J tifl H "S,® so ca 2 JUD so C box; to TA O a -w w TJ -X2 fl 9 fl -a fl "fl fl B X -R 3 e, w a A O t fl 5.' *--< ft P <M G bD fl O fl O) fl fl G G 'EL fl Cu -+-S TA -4-i fl 5 S -i_> A H TA S Cd o. i-fl A3 fl O o rO rr> to fl 'O TA fl G «h SS SJ •sa *i-a IQ fl fl M W'O'O rl 5: T3 n-l P fl <V 5S M w rx 6 -•op W w V fl f "C -O CQ

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 4