VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. DE PRINSES MARIA Vierde jaar. Zaterdag 26" October 1889. Nummer 43. Een snuifje voor onzen Controleur. M. Frère-Orban en 't wetsontwerp Devolder. Congres van Mechelen. STADSNIEUWS. BERICHT. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncem 15 cent. per drukregel. Rechter lik e eerherst «.Hingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderleekond toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De rekeningen der stad van 1888 zijn in de laatste raadszitting goedgekeurd en ge ven een overschot van meer dan 40 duizend frank. Dat heeft onzen controleur doen niezen; want hijdie beloofd had het schijfken van het liberale potje op te lichten, werd door dien uitslag zoodanig bedwelmd dat hij niet wist wat te zeggen. Inderdaad, als men na gaat wplhe nuttige en kostelijke werken onze liberale bestuurders deden uitvoeren, zooals: ce waterleiding, de gedeeltelijke afbraak der vestingen en liet vullen der stadsgrachten, waardoor een aanzienlijk terrein bouwgrond gewonnen werd; de prachtige hovingen, die de VandenpeeieboomplaatsdeJanseniusstraat en de Gerechtsplaats versieren, het bouwen der zwemschool, enz., enz., zonder lasten- verhooging te vragen of nieuwe leeningen te doen, moet men bekennen dat zij de ka- doddfrsbesturen der omliggende steden over treffen, waar, tot overmaat van ongeluk, nog niets voor 's volks welzijn gedaan wordt. Zij weten hier op zuinige wijze alles te bered deren, voor het welzijn, liet gemak en den voorspoed der burgerij te zorgen en op den hoop toe nog de stadskas goed gevuld te houden. Dat heeten de IJperlingen goed besturen en, wat er de kaloten ook van zeggen, zij houden aan hun liberaal bestuur meer nog dan de duivel aan eene ziel. Ter gelegenheid van het prachtig feest dat men te Luik vierde, verleden Zondag, om de honderdjarige verjaardag der Luiksche om wenteling te herdenken, heeft M. Frère- Orban eene redevpering uitgesproken, die in de tegenwoordige omstandigheden eenen diepen invloed zal uitoefenen. Daar wij over te weinig plaats beschikken zullen wij sa- Tweede deel. (23® Vervolg Hier Werd Philips onderbroken door de zachte stem van een page, die eerbiedig aan kondigde.- Hare Majesteit de Koningin He jonge page, die gesproken bad, was niemand anders dan Geraldina. De koningin had haar uit Brabant met zich gebracht, en haar het knapengewaad laten behouden, in hetwelk zij zich zoo gunslig had voorgedaan °Phet feest aan het hof des hertogs. .De ko ning had zich daartegen niet verzet, zijne af gezonderdheid maakte, dat hij zich met het jonge meisje, dat in den laatsten tijd tot eene bloeiende maagd opgroeide, weinig inliet. Toen Bayeux en Van Wezenmaal Maria's naam hoorden noemen, ging als eene rilling en door de leden, doch meesters in het tichelen als zij waren, nam hun gelaat «ene vriendelijke en eerbiedige plooi aan. Goeden dag, mijne duurbare gade. Is de nacht u zacht geweest vroeg de vorst. Ikdanku, Sire; was Maria's antwoord, menvatten wat de groote Staatsman van het wetsontwerp Devolder zegt. Het schijnt, zegt hij, dat de wet, door ons in 1883 gemaakt een schreeuwend voorrecht aan de bekwaamheidskiezers van rechtswege toekent en daarom moeten zij wegMaar ais de veronderstelling van bekwaamheid een voorrecht is, dan is het stemrecht dat spruit uit den cijns ook een voorrecht en dat voor recht is gevaarlijker dan het eerste. Als men dan het voorrecht wil afschaffen dan moet men de cijnsstemmers ook afschaffen! De kaloten zeggen De bekwaamheidskie zers van rechtswege moeten maar hun exa men afleggen. Welnu, de cijnsstemmers kun nen ook hun examen doen Oproep van Mijnheer Frère-Orban tot de Overeenkomst De Staatsminister heeft zijne redevoering geëindigd met de volgende woorden Wij vieren vandaag de honderste verjaar dag der Luiksche omwenteling. Wij hebben hier in ons midden de opvolgers en afgevaar digden der goede steden van hot Luikerland die de omwenteling deden. Wij tiebben nog meerhier zijn vertegenwoordigers van gansch het liberale land. Wij hebben achter ons al de belgische liberalen die besloten hebben hunne vrijheden te verdedigen en hunne rechten niet te laten ontnemen i Hewel, Mijne Heeren, zweren wij, alle oneenigheden te vermijden, waardoor onze vijanden aan het bewind gekomen zijn en er nog zijnLaat aan elkeen zijne denkwijze, maar laat ons zweren van alles te vermij den wat ons verdeelt, om slechts te denken aan hetgeen ons vereenigt en dat dezelfde liefde voor het algemeen welzijn, in dezelfde liefde voor den vooruitgang, het vurig en gedurig verlangen van in de wetten het recht te doen heerschen, vooral liet recht ten voordeele der armen, der onterfden en der ongelukkigen. Laat ons zweren van nooit meer in gevaar te brengen de onschend bare en onvreemdbare rechten van de men- schelijke reden en geweten ten voordeele van in dit gezegend oord moeten de slaap zacht en de droomen steeds streelend zijn. En no.htans ziet mijne geliefde echtge- noote er bleek en bedroefd uit, hernam Phi lips niet zonder eenig verholen verwijt. O neenlaciite de koningin. Veinzen wij, dacht zij. De verandering van luchtgesteldheid en van levenswijze werkt vaak afmattend op vrouwelijke naturen, ging zij voort. Inderdaad! bevestigde haar koninklijke gemaal terwijl als eene wolk over zijn voor hoofd trok. Doch hij hernam kalm en met zachtheidStoor u toch zoozeer niet, Me vrouw, aan de gebruiken van het fransche hof. Ik wil dat mijne levensgezellin volledige vrijheid van doen en laten geniete. Ik dank u voor die goedheid Sire, zei Maria. Maar wat is toch de lucht reeds drukkend hier van 's morgens. Gerald schenk mij eene verversching in, sprak zij tot den knaap, als wou zij liet gesprek eene andere wending geven. Denk ook aan uw koning, lieve knaap, sprak Philips. Geraldina boog eerbiedig, schonk den wijn indien, zij in twee gouden bekertjes, haren vorstelijke meesters aanbood. Dan op een teeken van Philips verwijderde zij zich. Ide heerschappij der priesters die voor eeuwig zou moeten verbrijzeld worden. Verleden Zondag had een congres plaats te Mechelen, waar de bekwaamheidskiezers middelen gingen beramen om krachtdadig te protesteeren tegen het hatelijk wetsontwerp Devolder. Meer dan t,wee honderd afgevaardigden uit al de streken van het Vlaamsche land geko men, woonden deze vergadering bij: De bekwaamheidskiezers van IJperen wa ren er vertegenwoordigd door twee hunner bestuurleden. 9 Drie redenaars waren ingeschreven om beurtelings al bet onrechtvaardige van het wetsontwerp te doen uitschijnen en de nood zakelijkheid der herziening van het art. 47 der Grondwet aan te toonen. Het waren de heeren Pallemaers van Mechelen, Hardyns van Genten Rens van St-Joos-ten-Noodo. Een der atgevaardigden van IJperen ver klaarde, in den naam zijner medebroeders, ten volle de gedachten der heeren sprekers bij te treden en, in eene welgepaste aan spraak, toonde hij hoe de Vlamingen immer voor het behoud hunner rechten gestreden hadden en hoe noodig het was onzen mees ters te toonen dat zij niet geneigd zijn zich on der het juk der dwingelandij te buigen. Na eenige woordenwisselingen onder de verschillende Congresleden, werd het vol gende protest gestemd De liberale bekwaamheidskiezersbonden van Vlaamsch België, vereenigd in congres op 20 October 1889, teekenen krachtdadig protest tegen het onrechtveerdig wetsont werp Devolder, waardoor het verstandigst element van de stembus wordt verwijderd. Zij drukken eenparig den wensch uit dat zoodra mogelijk artikel 47 van de grondwet worde gewijzigd, dat in plaats van het be- kwaamheidskiezerskorps te verminken, in- tegendeeel aan dat verlichte korps het recht Ik moet u nog een aangenaam nieuws kond doen, sprak Philips tot Maria. Op voor stel van onzen kamerheer, heb ik een land genoot mijner beminde, den tempelridder Van Wezsnmael, tot onzen raadsheer be noemd. Nader eens, ridder. In katachtige houding zich plooiend onder den strengen blik der koningin trad de tem pelier nader. Uw tot den dood gehoorzame vassaal, mijn koning, fleemde hij. Neen, verbeterde Philips, gij zijl; de vassaal van hertog Jan I, die niemands vas saal wil heeten. Gij kent hem, niet waar vroeg hij aan zijne vrouw. Maria wilde spreken verontwaardigd te gen den ellendeling uitvaren, doch de inge vingen der voorzichtigheid deden de woor den op hare lippen blijven. O, ja, hare majesteit kent haren die naar sedert jaren zei Van Wezemael met na druk. Hare Majesteit kent menig te mijnen voordeele pleitend feit uit mijne levensge schiedenis....Hier boog hij eerbiedig voor haar enfluisterde en ik uit de in. Dat hij ook het laagste verraad bekwaam was wist zij genoeg om niet in huichelarij voor den godtergenden broeder te willen on- worde erkend, deel te nemen aan de keus der wetgevende Kamerleden. Die maatregel aanzien zij enkel als over gangsmiddel tot eene grondiger hervorming die op kiesterrein aan al de Belgische burgers de volstrekte gelijkheid zou verzekeren. Hun eenparig verlangen is dat zonder vertoeven het verplicht en kosteloos onderwijs worde ingevoerd, om voor het opkomende geslacht 't algemeen stemrechtend praktisch mogelijk te maken. Zij gelasten 't comiteit der liberale bekwaamheidskiezersbonden, vertoogschrif ten in dien zin aan de wetgevende macht te sturen en de richting van den wettelijken tegenstand in handen te nemen, om de revo- lutionnaire werking van het huidig gouver nement te keer te gaan. Wij vernemen den dood van M. Moerman d'Harlebeke, kalote kamerlid van Gent. Hij was 61 jaar oud en heeft als volksvertegen woordiger niets merkwaardig verricht. Laat ons hopen dat het arrondissement van Gent een liberale volksvertegenwoordiger kieze en dan mag het ministerie Beernaert optrekken I)e liberale Associatie van IJperen verzoekt de liberale bekwaamheids kiezers (door exaami van de stad te willen bijeenkomen in de groote zaal van den Gouden ArendVrijdag 1" November 1889, ten 8 ure 's avonds. De Voorzitter, Th. Gornette. De d. d. Secretaris Em. Verschaeve. derdoen. Alsof zij zijn fluisteren niet had ge hoord, verborg zij de gelegenheid die haar hart bestormde en zei lachend met schijn bare aanmoediging: Inderdaad, ik ken den ridder zeer, zeer wel, en..,. En keurt de koningin mijne keus goed? vroeg Philips. De koningin mag niets afkeuren wat haar vorstelijk gemaal goedvindt. Maar is de ridder dan niet Het oordeel mijner koningin kan niet ongunstig zijn, sprak de tempelier. Sire, dat lijdt volstrekt geen twijfel, voegde Bayeux erbij. Maria glimlachte met bitterheid. Zeker niet, zei zij. De ridder is mij be kend als de dapperste, de eerlijkste, voor- beeldigste edelman van Brabant. Dacht de koning aan iets hnders Die uit bundige lof in Maria's mond, die steeds met zooveel ingetoogenheid sprak, kwam hem geenszins verdacht voor. Mijne koningin is te goed voor mij, dankte Van Wezemaal met een satanieschen glimlach. Het doet mij oneindig genoegen, zei Philips in gedachten weggezonken. (Wordt voortgezet.) HET V/EEKBLAD i$a>ea«(S®©®3H5ïsa=

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 1