YAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. PolitiekNieuws-, Handels- en Annoncenblad. Vierde jaar. Zaterdag 9n November 1889. Nummer 45. Meester Woeste. Peperkoek voor de herbergiers. STADSNIEUWS. Concert. Kamermuziek. Willems-Fonds. Benoemingen. Aftroggelarij. Zatlappen. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter- l'ike eerherstellingen: 1 fr per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle Richten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede lig voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicitó, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en derteeketwl toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Elkeen moet rechtuit bekennen dat Minis ter Devolder waarlijk geen geluk heeft met zjjn nieuw kieswetsontwerp. Terwijl uit dorp en stad eene kreet van verontwaardiging opstijgt tegen het ge deelte der wet dat de bekwaamheidskiezers wil afschaffen, wordt het ander gedeelte door de hoofdman der katholieke partij, g. Woeste,zelf aangetast en beknibbeld. Zijne woorden geven stof tot nadenken aan M. Devolder; ziehier wat hij schrijft: Nederig druk ik het gevoelen uit dat de Belgische katholieken moeten weigeren «zich te scharen bij maatregelen, die al ware het slechts de strekking zouden aanduiden om het algemeen stemrecht te Zeer nabij te komen met den kiescijns tot niets te verminderen. Onder dit opzicht schijnt het mij dat zekere bepalingen van het ontwerp tot kieshervorming, neer- n gelegd door het ministerie, niet aanne- melijk zijn In andere woorden, M. Devolder, maak u gereed om te vertrekken met uwen confrater Lejeune; uwe andere makkers zullen u op de eerste gelegenheid de beste volgen, Ook de Journal des Tribunaux be stuurd nogthans door vrienden der HH. Lejeune en Beernaert, namentlijk door de HH. Picard en Alexandre de Burlet, spre kende over het hatelijk kiesontwerp, zegt met recht Het vorige bestaande kiesrecht is iets waarop het gevaarlijk is de hand te leggen. Gevaarlijke en kleingeestige wet Achteruitkruipende wet, die het reeds zoo bekrompen kiesrecht in Belgie, nog vermindert. In onze oogen is dit het voor naamste bezwaar. Men zal nog ons open- baar recht inkorten op het oogenblik dat het moest uitgebreid worden.» Anders gezegd raadt de - Gazette des Tribunaux het ministerie aan het wets ontwerp in te trekken, zeggende dat het nog tijd is en dat zulks beter ware dan zich het boafd te willen breken tegen eene stomme muur door zijne eigene handen gebouwd. Ahindien het slechts van hem afhing, bot ministerie zou algauw zijn ontwerp in trekken Maar het heeft af te rekenen met de ovgrdrevene dweepers der rechterzijde de Woesten en de Jacobs, en ten anderen, 't is te laat. De liberale part ij, thans wederom verbroe- •tord, dank aan die goede katholieken, ver mocht pene merkelijke uitbreiding van het kiesrrecht en zij zal niet ontwapenen voor eer zij het bekomen heeft. De Kamerkiezing in vervang van wijlen beu heer Moerman d'Harlebeke voor het arrondissement Gent is vastgesteld op 14" ezer. De klerikalen die er de acht zetels ekleeden, ontvlochten lafhartig den strijd, erbchillige kleingeestige redens aan den dag 'oogende die allen met eenen algemeenen mterlach zijn aangenomen geweest en °or de klerikale kopstukken zelfs als he bbelijk aanzien worden. Het is de moeite niet waard zeggen de acriestiegazetten onze kiezers, voor éénen e en man te derangeeren en ééne stem ln of meer in de Kamers kan weinig "uten. druiven zijn te groen, sprak Renaert de Vos in den fabel, maar 't was omdat hij er niet aan kon geraken, 't Is ook alzoo met de klerikalen te Gent, nietsdan de vrees van eene overgroote buis doet hen achteruit wijken. Wat dappere helden Te Arlon was het wel de moeite waard voor éénen man te worstelen; en de klerikaal stoof in 't zand. Te Brussel werd hemel en aarde verlegd voor éénen manen de katholieken kregen er eene klopping die de voorbode is van den genadeslag welke hen in '1 kort zal toege bracht worden. Te Charleroi verspilden de klerikalen dui- zende en duizende frank om M. Géroul te beletten in de Kamers te komen, maar 't was boter aan de galg. De onthouding der katholieke partij te Gent heeft zulk eene belangrijke beteekenis dat hare kopstukken niet aarzelen te ver klaren dat zij als bet doodsvonnis harer politieke meesters mag aanzien worden. En inderdaad. Den strijd te Gent ontvluchten is beken nen dat de 8 volksvertegenwoordigers van dit arrondissement tegen den wil der kiezers in de Kamers zetelen. Te Brussel, zitten er insgelijks 14 repre sentanten die de uitdrukking niet meer zijn der openbare opinie zooals de jongste kiezing het bewezen heeft. Acht te Gent en veertien te Brussel maken te zamen 22 klerikalen die in de Kamers zijn tegen den wil der kiezers; 22 klerikalen min en 22 liberalen meer dat is eene verplaatsing van 44 zetels, in andere woorden het be stuur der katholieke regeering onmogelijk. Het stuift bij de herbergiers en niet zonder reden. Sinds eenige dagen immers zijn de komie- zen (rijksagenten) begonnen met hunne ronde te maken bij al de drankverkoopers, om deze op de volgende lieflijke manier aan te spre ken. Baas zijt ge van zin herberg te blijven houden? Ja zeker. Dan zijn we verplicht u te verwittigen, dat ge uwe lasten vóór Nieuwjaar moet betalen, want anders wordt ge per jaar voor 60 tot 200 franks bijzonderen taks aangeslagen. En waarom dat? Zoo luidt de nieuwe wet op de herber giers. En indien ge uwe herberg sinds den j7 Juli geopend hebt, of ze sinds dien datum van een ander hebt overgenomen, dan moe ten we er nog al bijvoegen, dat ge jaarlijks van 60 tot 200 franks moogt opbrengen ten profijte van den staat. Ge kunt denken of er gesakkerd wordt en getempeest, zure gezichten, scheeveen barsche antwoorden, ziedaar waarop de ongelukkige komiezen onthaald worden. Op sommige plaatsen is men meer genegen ze de deur te wijzen dan ze te aanhooren En nochtans vervullen die sukkelaars enkel hunnen plicht. Maar de meeste herbergbazen kenden de nieuwe wet op het verkoopen der sterke dranken niet! welke hun in 't lang en in 't breed de waarheid deed kennen. En vandaag valt er niet meer te twijfelen; de offleieële agenten Yan den Staat komen het nu bloot en zonder doekskens aan de belanghebbenden bekend maken. Vandaar dan ook de gramschap der her bergiers; vandaar het concert van verwen- schingen en bedreigingen, dat uit duizenden en duizenden plaatsen te gelijk naar ons papenministerie wordt geslingerd. Zoodus, herbergiers ge weet het nu. Uwe lasten vóór nieuwjaar afdokken, cf anders krijgt go eene nieuwe en kolossale belasting bij op uwen kazak. Of ge de noodige som hebt kunnen besparen of niet, daar trekt het gouvernement zich niets van aan: leggen over den pot, dat is alles wat onze klerikale bazen in do perfectie begrijpen. En gij, likeurverkoopers, die sinds 17 Juli in affaire gegaan zijt, gij zijt nog erger ge schoren gij geniet de uitstekende eeralle jaren 200 franks naar den ontvanger te mogen dragen, buiten .uwe andere belastin gen. En die 200 franks moeten op voorhand betaald worden, as je belief! En dien peperkoek, dat prachtig geschenk hebt ge aan de kadodders te danken. Herbergiersde jappers zien u thans zoo gaarne! zoo gaarneZe zouden u wel van liefde doodnijpen; ze halen u af tot op het vel; ze persen uuit tot den laatsten druppel; ze wroeten in uwe porte-monnaie tot op de voedering en scharrelen er zorgvuldig den laatsten cent uit weg. Als dat geeue pure, zuivere genegenheid is, dan weten wij er alles van. En de schatrijke stokers, die den genever fabrikeeren, die honderdduizenden en mil- lioenen winnen, die moeten geenen bezonde- ren taks opbrengen, die worden niet als houders van ontuchthuizen behandeld. Dat zijn machtige heeren, invloedrijke personen: die moeten zoo wat ontzien worden't is gedurig en altijd op den rug van den armen herbergier, dat de klerikale uitzuigers geld trommelen dat het kraakt. Alle drankslijters en herbergiers: zegt merci voor dien peperkoek, en als het kie zing wordt, roept dan maar: Vivat de japLeve de jap Want nog eens en zonder truut gezegd de klerikaal is de beste vriend van alle herbergiers. Sinjoor. Wij vernemen dat de zaak, betrekkelijk een stadsbediende, waarvan het Journal d'Ypres in zijne nummers van 31 Augustus, 4 en 14 September gewag maakte, geene aanleiding tot vervolg gegeven heeft bij on ze rechtbank. Morgen, Zondag, zal het muziek onzer Brandweer in de groote zaal der Hallen van middag tot een uur een muziekfeest geven. Ziehier het programma 1. Mineur et majeur, russissche marsch. A. llubner. 2. Les Monténégrins, openings stuk. Limrnander 3. Don Pascale, fantazia. Donizetti. 4. Escapade, mazurka. Auvray. 5. Le Coeur et la Main, fantazia. Lecocq. 6. A travers tout, galop. Castaigne. Een eerste zitting van kamermuziek (quatuor-archets) zal morgen Zondag te midi stipt, in de zaal van den Gouden Arend, plaats hebben. Programma 1° Fragments quatuor 2, Alexandre Boro- dine. a) Allegro moderato. b) Scherzo Allegro. c) Notlurno Adante. 2° Fragments quatuor 2. P. Tschaï kowsky. a. Scherzo. (Allegroma non tanto). B. Andante cantabile. De personen, die eene ingangkaart begee- ren, worden verzocht zich te wenden tot de Adolf Weckesser of Albert Ligy. De wakkere IJpersche Willems-Fonds- afdeelitig zal haren leden en hun huisgezin op Zondag 17 dezer een nieuw en schitte rend feest aanbieden. De heer Van Wilder een gekende Vlaamsche redenaar, van Mo- lenbeek-St-Jan, zal er eene voordracht ge ven over De Vaderlandsclie Verdediging. Voorzeker is dat eene kwestie van het hoogste belang voor hen allen, die de onaf hankelijkheid en het welzijn van hun vader land behartigen. Ook zal de ruime zaal van den Gouden Arend veel te klein zijn. Men zal er van een uitgelezen concert genieten en eene der nuttigste, belangwekkendste en leerrijkste voordrachten hooren. Wij raden onze lezers dus ten zeerste aan daar eenen namiddag op eene zoo aangename als prijzenswaardige wijze te gaan door brengen. Persoonlijke ingangkaarten zijn bij al de leden der afdeeling verkrijgbaar. Men zegge het voort. De heer de Dave, heden ontvanger der rechtstreeksche belastingen, tol- en ver- bruiksrechten te IJperen, is in dezelfde hoe danigheid te Molenbeek-St-Jan benoemd. De heer Verhaert, ontvanger te Renin- ghelst, is in dezelfde hoedanigheid te Wester- loo benoemd. Eene jonge vrouw uit de St Pieterswijk onzer stad hing hier zoodanig haren man de keel uit, dat deze gansch het boeltje verkocht en de schijven opstreek. De vrouw, die meende dat zij ook op de wereld was om haar moeder's kind deugd te doen, ging dan hier en daar wat op moeder's naam ophalen en zette alles in klinkende schijven om. Ze ging dan met hare welgevulde beurs en eeni ge jongelingen op de lappen en tniek vreugde om er eenen bult van te krijgen. Doch de schoonste dingen duren het minst en de politie, die lont geroken had, stak er haren moeialsneus tusschen en in een handdraai vloog de zatte vrouw de doos in. Hare vreugdegezellen ook hadden algauw een eitje met moeder Themis te pellen en allen konden dan nadenken op het ongesta dige der aardsche vermaken. Volle krop, dolle krop, zegden de genaam de P. en D., twee oud-soldaten, zaterdag na HET YYEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 1