VAN IJPEREN EN HEI ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. DE PRINSES MARIA yierde jaar. Zaterdag- 30" November 1889. Nummer 48. BERICHT. Christelijke christendom. Onze Millioenen. De nieuwe kieswet. De wet koniiemsnteprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. Anaoncea: 15 cent. per drukregel. Rechter- regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle icliten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede 1,131 liet buitenland worden ontvangen door den Office de Publicitc, Magdalenastraat, Brussel. die voor ouder Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en teekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiteu bevattende worden niet opgenomen. De personen die een abonnement zullen nemen aan het Weekblad voor 1890, zullen, van af den dag hun ner inschrijving tot den 1 Januari, het blad gratis ontvangen. Ouder dit opschriftDe zucht naar ge- luR lezen wij in Excelsior het volgende, overgenomen uit den Christelijken Volks kalender die in Duitschland wordt uitge geven Wie onstuimig naar geluk jaagt, wordt onbarmhartig naar den afgrond gevoerd. Gelooft gij dit niet, vraag dan naar de offers, die de speelhel van Monaco jaarlijks ver slindt. Eene internationale vereeniging, die kort geleden te Nizza in het leven geroepen is, heeft In een vlugschrift, dat aan alle re geeringen van Europa gezonden is, de doods- akten en afscheidsbrieven openbaar gemaakt van achttien honderd en twintig spelers, dia te Monaco, van het jaar 1877 tot 1885, hun. rampzalig jagen naar genot in zelfmoord hebben geëindigd. Alleen in den loop der tweede week van Juli, 1885 waren er vier dicht op elkander; een 23jarig jongeling, twee oude hoeren en eene 45jarige vrouw. De jonge man joeg zich een kogel door het hoofd achter de kazerne der gendarmerie; maar hij was niet terstond dood en kon eerst na een tweede schot zijn leven eindigen. De pene grijsaard hing zich op aan eenen boom; de andere schoot zich in de slapen, en de vrouw, de moeder van vele kinderen, benam zich het leven door uit een raam te springen. De jongman had aan de speelbank 72.000 franks verloren; de eene grijsaard 55000, de andere 3000 en de vrouw 150.000 franks. Derde deel. (26® Vervolg De jonkvrouw was inderdaad voorlezeres arer Majesteit, doch de vorstin kon haar niet lijden, eerstens, om haar ijdel leven en haar trotsch karakter en tweedens, omdat de keus der lichtzinnige, vaak zedelooze sagen en novellen, welke de voorlezeres heed, haar zeer mishaagde, Tot hiertoe vroeg Hare Majesteit Uede- le niet, jonkvrouw, antwoordde Geraldina. "e koningin heeft eenige oogenblikkea gele hen bet slot verlaten. O, antwoordde de jonkvrouw, zoo, zool Onze genadige vorstin is waarschijnlijk hare armen aan 't bezoeken. Is er geen nieuws Tan zijne hoogheid, prins Lodewijk? Jawel, jonkvrouw; de prins heeft laten *8ten, dat hij in de omstreken van Fonlai- B<bleau een aanval verwacht van wege de roofridders van Bourgondie. De kamerheer fa Brosse met den eerwaarden tempelridder Van Wezemaal en den doorluchtigen bisschop *anBayeux zijn met al de beschikbare troe- Pen van het paleis te zijner hulp getrokken. Op het vernemen van dit afrukken van aiptroepen, betrok een spotlachje de lippen der jonkvrouw. Nog grooter opzien baarde, tegen het ein de van Juii, de poging tot zelfmoord van een der voornaamste Russische prinsen, vorst Michael - Alexander GragarinusDeze 67jarige man had in Monte-Carlo, de hoofd stad van het vorstendom Monaco, een ver mogen van meer dan 3 millioenen tot op den laatsten cent verspeeld. Toen hij nu niets meer bezat om de reis naar Petersburg terug te doen en de speelbank hein daartoe geene voldoende ondersteuning verleenen wilde, schoot hij zich in vertwijfeling door den kop, maar de kogel stuitte af op den schedel en hij werd in een hospitaal gebracht. i Frank rijk. Rusland, Italië en bijna alle la,nden van Europa eischen van den vorst van dit nietig.landje(de sluiting van die hel; maar zij, die er gewin van hebben, weten nog altijd de speelbank open te houden, En die vooral den vorst ondersteunen in het openhouden van dit hol, zijn de Roomsche priesters van Monaco, die veel geld ontvan gen van dc pachters. Arm christelijk Europa, die de macht niet meer bezit om die ééne hel te sluiten, die mede door priesters opengehouden wordt. [De Standaard20 juni j 1.) Vooral op het slot van dit bericht vestigen wijde aandacht. Bij zulke verschrikkelijke feiten is uitleg niet alleen overbodig maar zelfs onmogelijk. Zal hij den indruk niet verzwakken? Eene vraag wenschen wij toch te doen, namelijk zou de kerk er zoo op gesteld zijn, dat de paus weer in 't bezit komt der we reldlijke macht, om de speelbank, wanneer die te eeniger tijd uit Monaco wordt verdre ven, weer te kunnen oprichten in het pause lijk grondgebied, onder de hoede van den driedubbel gekroonde stedehouder van Jezus? DeS. d. V. Zool Ook de doorluchtige bisschop? vroeg zij. Een dapper ridder, de bisschop. J.... ja, jonkvrouw, sprak het meisje npuw hoorbaar. Gij zegt dat zoo aarzelend, Gerald? Twijfelt gij aan de dapperheid van den bis schop? De page zweeg een oogenblik. Zij wist dat het goed was zich met hofdames als de Tem pleneuve te bedenken, wanneer zij sprak. Ik mag daarop niet antwoorden, jonk vrouw, zegde zij kalm. De jonkvrouw was eene der velen, die de page voor eeuen jongen hielden van tengeren bouw en wiens mannelijke leeftijd zich wachten liet. Zij had echter in Geraldina's laatste woorden meenen te bemerken, dat de schoone page den bisschop alles behalve een vriend was. Zij zou eene poging wagen om de waarheid te weten. Wat zegt hij? dacht zij. Men had mij niet bedrogen; dat kind haat Bayeux. En indien ik u zegde dat die priester een eerlooze schurk is, wat zoudt gij ant woorden? vervolgde zij luidop. Geraldina's oogen glinsterden van verbe ten woede. Zij antwoordde besloten: Ik zou zeggen dat het waar is! Hij heeft mijne familie in 't ongeluk gestort. Het gelaat van de jonkvrouw straalde van voldoening. Een plan ontkiemde in haren geest. Het ministerie van justicie zal voor 1890 16,893,935 fr. bedragen, dus alweer eene verhooging van 1231,850 fr. Dit moet niemand verwonderen, want nog nooit waren de gevangenissen zoo zeer be volkt als tegenwoordig. Een klerikaal mi nisterie en veel katholieke scholen zijn hier de oorzaak van. Ook het budget van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs bedraagt 137,129 fr. meer... om overal de goede scholen af te schaffen en de groote steden zooals Brussel, Antwerpen en Gent, hare toelage voor het volksonderwijs, met eenige honderden dui zenden fr. te verminderen. Peereboom heeft een budget van fr. 96,446,098, dus eene verhooging van fr. 4,542,201. Die lijkbidder vraagt zoo maar in eens 4 millioen en half meer! We zijn benieuwd te vernemen of zijn materieel nu wat zal hersteld en verbeterd worden en of er nog zooveel spoorwegonge lukken zullen voorvallen. Met 97 millioen frank kan er, volgens ons, nogal wat verricht worden. Wij stellen dus met verwondering vast dat al de ministers hunne budgetten voor 1890 met zeer aanzienlijke sommen verhoog den. Waar blijven nu de beloften dier klerikale leugenaars, die ons vermindering van lasten beloofden De kiezers zullen zich aanstaande jaar over die veelbelovers goed kunnen wreken, door ze overal wandelen te zenden. Wat zegt gij? Wie zijt gij dan? riep zij. Een arme page, niets meer, zei Geral dina, die zijne afkomst voor iedereen geheim moet houden. Ik eerbiedig uw geheim, en uwe ge voelens jegens Bayeux deel ik volkomen. Hij heeft eene mijner vriendinnen onteerd. Ver staat gij dat, mijn kind? Ik geloof dat gij dien man haat. Doodelijk haat ik hem. Welnu, ik ook. Wilt gij mij helpen om mijne vriendin te wrekén Ik wil er mijn bloed voor geven. Dat is niet noodig, Gerald. Zeg mij, voelt gij geene achting of verkleefdheid voor onzen goeden kroonprins Op het hooren dier wc/orden, deed Geral dina een stap achteruit en zag de minnares van La Brosse strak in het gelaat alsof zij vreesde dat de doorslepen hovelinge haar duurbaar geheim ontsluieren wou. Doch jonkvrouw de Templeneuve, die aan niets dergelijks denken kon, zag haar zoo open en zoo eerlijk aan, dat het arme meisje stame lend en aangedaan antwoordde O, jonkvrouw, hoe kunt gij mij dat vragen? Welnu, ging de Templeneuve voort, booze inenschen hebben Bayeux gelast dien braven prins Lodewijk te verleiden, van hem een slemper, een tuischer, een onedel man te maken. Mag dat gebeuren? Het valt niet meer te betwijfelen dat een groot getal toegevingen aan de nieuwe kieswet zullen bijgebracht worden. Het is stellig dat het klerikaal ministerie voor zijne hatelijke partij wel achteruitdeinsd omdat vele katholieke volksvertegenwoordigers vreczcn niet meer herkozen te worden moest eene ontbinding der Kamers plaats grijpen. Doch de liberalen zullen zich door de zeem zoete woorden der klerikalen niet laten om den tuin leiden, omdat zij de verzekering opgedaan hebben dat deze laatste steeds met loenscho middels te werke gaan. Men verzekert echter dat onze klerikale meesters bet stemrecht aan de gewezen offi cieren en onder-officieren niet zullen onttrek ken en zullen afzien bet stemrecht voor de provintie en de gemeente toe te kennen aan elk eigenaar die zijn eigendom bewoont. Zij gevoelen eindelijk, onze ministerieele bazen dat zij eene onvoorzichtigheid begaan hebben het algemeen stemrecht voor het landelijk gedeelte in te voeren ten einde de groote steden te verpletteren en de liberale partij voor altijd neder te vellen. Ook twijlelen wij grootelijks of onze koning zulke partij aanslag zal laten gebeuren. Wellicht zou hij de lessen van zijnen Wijzen vader Leopold I herinneren die verklaarde nooit geene maatregelen goed te keuren die voor eeuwig de macht aan eene partij, boven de andere, zouden verzekeren. op het werk der vrouwen en kinders in de fabrieken en koolmijnen. Woensdag heeft de Senaat deze wet ge stemd, na haar voor de jongste vakancie uitgesteld te hebben, onder voorwendsel dat dezelve niet genoeg bestudeerd geweest was. Bij God, neenriep Geraldina, haar toorn niet kunnende wederhouden. Jonkvrouw de Templeneuve jubelde in Geraldina zulk een heerlijken grond gevon den te hebben voor het zaaien harer gedach ten. En, vervolgde zij, de slechte priester heeft die taak op zich genomen; mag hij ze uitvoeren Wat! riep even driftig Geraldina; o neen, neen; belet dat toch, jonkvrouw. Wees gerust, sprak beraden de jonk vrouw, ik zal het beletten. Gij zult mij hel pen, niet waar? En mij zweren over alles het diepste geheim te bewaren. Hier op dit heilig boek, hernam zij, haar misboek te voorschijn halend, zweer!... Geraldina wierp een oogslag op het heilig boek en stiet een aanstonds gesmoorden kreet van verbazing uit, terwijl zij plotselijk bleek werd en met blikken vol nieuwsgie righeid de jonkvrouw aanstaarde. Wat is er? vroeg deze. De boezem der jonge page hijgde geweldig. Zij herkende dat boek en een lichtstraal schoot door haar brein. Het onschuldige meisje raadde dat iets vreeseiijks aan dat misboek vroeger moest verbonden zijn ge weest. Ik zweer u nooit aan iemand een woord te reppen, sprak zij voor alle antwoord. (Wordt voortgezet HET V/EEKBLAD 9

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 1