YAN IJPEREN ES HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Zaterdag 7" December 1889. Nummer 49. BERICHT. Eene uitdaging. Antwoord JOAMES-BAPTISTA MALOU, Een beetje geschiedenis. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. 50 voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drukregel. Rechter eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen psr nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle 6 hten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede f voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en ^derteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. om De personen die een abonnement zullen nemen aan het Weekblad voor 1890, zullen, van af den dag hun ner inschrijving tot den 1 Januari, het blad gratis ontvangen. De feiten uit de geschiedenis verdraaien, ze in een valsch daglicht stellen om het ge drag der klerikale kopstukken, van alle tijden, of hunner sleppedragers te verrecht vaardigen of dat te verontschuldigen, dat is de taak, die de volgelingen van Ignatius van Loyola zich opgelegd hebben en zich nog alle dagen opleggen. Die school is heden zeer in achting geste gen. Het kan niet anders ook. De japneuzen- partlj kan maar bestaan door de onwetend heid der massa. Om die onwetendheid in stand te houden, moet men de gebeurtenissen uit het verleden loochenen of verdraaien en tegen het onderwijs oorlog voeren. Dat is ook de eigenschap, het kenteeken van 't kle- rikalism. De stoutheid in het liegen is eene zijner noodzakelijkste hoedanigheden. Zoo ook ge beurde het, onlangs, tengevolge eener aan haling, door Le Progrès gedaan, van het ontbindend grondbeginsel- het einde wet tigt de middelen -, welk de overleden bis schop Malou bewierookte in eenen herderlij ken kiezingsbrief, die eene heuglijke bladzijde in de geschiedenis onzer politieke worstelin gen blijven zal, dat de Journal d' Ypres eerstgenoemd blad uitdagen durfde het bestaan diens herderlijken briefs te bewijzen. Het was vermetel! Spijts al onzen lust, zegt Le Progrès, om te antwoorden, be waarden wij het stilzwijgen, nieuwsgierig als wij waren om te zien tut waar de Jour nal zijne vermetelheid drijven zou. In zijn nummer van 20 November 11. drong hij op nieuw aan en stuurde ons eene nieuwe op- eisching. Wij konden niet beter doen dan stom te blijven en hem te laten zich meer en meer in den strik vangen. Eindelijk in zijn nummer van Zaterdag 11. schrijft de Journal d'Ypres het volgende: Wij wachten im mer op het antwoord van Le Progrès op de Traag die wij hem gesteld hebben, om le weten welke de herderlijke brief van den overleden Mgr Malou is, tot do geschiedenis behoorende, en waarin er gezegd is dat het «inde de middelen wettigt. Drie opeischingen zijn altijd en in alle omstandigheden als voldoende aanzien ge weest. Ziehier het BISSCHOP VAN BRUGGE, Pügt Het is echt schandalig, nog min noch meer! Nu is het woord aan den Journal d' Ypres die ons ter kennis brengen zal in welke rangen de eerloozen zich bevinden, hij, die zich z )o graag van het woord eerloosheid bedient! Stellen wij nu tegenover den hatelijken herderlijken brief van bisschop Malou de edele woorden van Mgr. Sibour, aartsbis schop van Parijs Het is volstrekt noodzakelijk, onze zeer lieve medewerkers, dat, in onze gedrags- lijn opzichtens de geloovigen, wij vreemd - blijven aan alle goeddunkens, aan alle ge- zindheden, welke overigens ook onze overtuigingen en onze samenneigingen zijn. - De priester, die in zijn maatschappelijk leven, in zijne officiëele en dagelijksche betrekkingen met de wereld, zich in de drittige woelingen der politiek mengen zou hij vooral, die, in de vervulling der - plichten van zijne heilige zending, en bij- - zonderlijk in deprdiking van het woord Gods, den eerbied vergetende aan den - christelijken preekstoel verschuldigd, de- zen in eene soort van tribune doen ontaar- den zou, of er zich enkel zinspelingen veroorloven zou min of meer rechtstreeks betrek hebbende op de staatkundige zaken - of op hen, die er deel aan nemen, die zou al gauw met zijne waardigheid van priester, de verheven belangen van den godsdienst verdacht gemaakt hebben-, die, zelve zijn geloof en zijnen ijver on- vruchtbaar makende, zou vooraf al de werken van zijn priesterschap vruchteloos maken, voor hen, ten minste, wier gevoe- lens hij gekwetst zou hebben door zijne partijdige uitvallen, uitvallen van dan af nog schuldiger dan ongepast, echt mis- dadig voor de oogen van God als voor deze der menschen. En zeggen dat het de Malou's van onze dagen zijdie Belgie besturen Zeggen dat onze ministers hunne zeer nederige knech ten hunne poesje nellen zijnZeggen dat wij sedert 1884 zuchten onder het juk van eene alvermogende geestelijkheid, die, om haren dorst naar overhuersching telesschen, om aan het bewind te geraken, voor geen enkel middel achteruil gedeinsd is, zelfs niet voor do verlaging van hare eigene waardig heid Vermits het klein Journal d'Ypres, het sakristiebladje van ons arrondissement, ons door zijne domme koppigheid verplicht heeft een oud klerikaal dokument op te graven, zegt Le Progrès, laat ons eens de omstan- standigheden herinneren, waarin het stuk dat men komt te lezen, voortgebracht en ruchtbaar gemaakt werd. Herinneren wij ons in welke omstandigheden de geestelijk heid onzer Vlaanderen, zonder vrees, zon der schaamte, van in de toekomst al den eerbied, welken de verstandige mannen. HET WEEKBLAD "OOR DE BERMHERTIGHEYD GODS EN DE GENADE VAN DEN H. APOSTELYKEN STOEL, 'tOVS-PRELAET VAN ZYNE HEYHGHEYD EN ASSISTENT BY DEN PAUZELYKEN TROON, Aen de Geestelykheid en de Geloovigen van ons Bisdom, Zalighëyd en Zegen. Zeer Lieve Broeders, heeds menigmael hebben Wy de gelegenheid u indachtig te maken welke aengelegene ot van consciëntie het voor u is van, in de ge- vaerlyke tydsomstandigheden in welke wy ons be vinden, uw kiezsrsregt uyt te oefenen. Nu nog eens, da er eene nieuwe kiezing, in de maend Juny. aenstaende is, komen Wy u deze pligt herinneren, die ten gevolge van zekere gebeurte nissen, aen u, helaesal te wel bekend, meer dan ooyt, dringend en ten hoogste noodzakelyk gewor den is. Vruchteloos zou men het zich zoeken te ontveyn- zen, hetgeen in de aenstaende algemeene kiezingen in 't spel is, is niet het eene of het andere tydelyk voordeel, niet de eene of de andere burgerlyke vry- beid; maer het is de vryheid van consciëntie, het is het bestaen van dan katholyken godsdienst, het zyn de heiligste regten der christenen, de onafne- melyke regten onzer H. Kerk. Om dit te bewyzen, is het genoeg eenige openba- re daedzaken aen te halen, die iedereen in de oogen springen. Gy weet, Z. L. B., wat er van de vryheid van consciëntie en denkwyze, voor de katholyken, in Belgie geworden is. Onvermydelyk worden de ka tholyken, enkelvk omdat zy katholyken zyn, uyt al de openbare plaetsen gesloten; hunne denkwyze strekt hun tot beschuldiging en hun geloof wordt; hun tot misdaed gerekend, en men zoekt liet volk wys te maken, is het niet met de woorden, ten min ste met de werken, dat hoe meer men vyandig is aan den godsdienst, 'hoe beter men in de wereld kan gelukken. Voor de huysvaders, die van eene openbare ad ministratie afhangen, en dit getal is zeer groot, is de vryheyd van onderwys een ydel woord gewor den er blyft aen die burgers geene andere vryheid, voor wat het onderwys aengaet, dan hunne kinders toe te vertrouwen aen meester*. die liun, gebieden der wyze, aengewezen worden. Wy zuilen hier niet spreken van al de lastighe den en kwellingen zonder eynde, die men onze lief dadige gestichten en onze katholvke armscholen aendoet. Dit alles is u, door het openbaer gerucht, al te wel hekend. Het zy Ons genoeg u te zeggen, Z. L. B., dat deze gestichten en scholen die, over eenige jaren, naest God, Vlaenderen gered hebben hedendaegs niets anders dan kwaedwillighevd en tegenstand ontmoeten, daer, waer zy eertyds hulp en onderstand vonden en altyd moesten vinden. In don herderlyken brief, welken Wy u, dit jaer tergelegenheyd van den Vasten, toegestierd hebben, iiebben Wy u uytgeleyd tot hoe ver de vryheyd der christelyke begraefnis blootgesteld is. Terwyl Wy u deze woorden schryven, zyn onze Kamers bezig met te beramen over een wetsontwerp, hetwelk tot oogwit heeft al onze oude katholyke fondatien, ten voordeele van het kath&Lyk onderwys gemaekt, al met eens af te schatten, om dezelve, ten minsie ten giooten deeïe, tot een onkatholyk onderwys te doen dienen. Moeten Wy hier byvoegen dat er Ons, in dezen oogenblik, een wetsontwerp voor oogen ligt, het welk gvoor doelwit heeft de kerkgoederen, in den naem van den Staet, aen te slagen; de Bisschoppen te beiooven van het besti.r der kerkelyke eygen- dommen van hun bisdom, ja zelfs van een deel hun ner geestelyke maglen aen de Pastors het dage- lyks bestier af te nemen van hunne eygene kerk, om het toe te vertrouwen aen de eerstgekomen wereldlyken mensch, als hv maer gemeente-kiezer is. Eynde'yk, hetgeen, sedert het bestaen van Belgie, nooit is gehoord geworden, heeft men onlangs, in onze Kamer der Volksvertegenwoordigers, den wensch hoorenuytdrukken van den val van Pius IX, 'tis te zeggen van den ondergang der katholyke Kerk. Gy ziet het, Z. L. B,, al de vraegstukken die hedendaegs in België, het zy in het hoog bestuer, het zy door de nieuwsbladeren, het zy door de open bare opinie, verhandeld worden, zyn allen gespro ten uit eenen geest van opentlyke vyandschap te gen de katholyke Kerk, met het oogwit van haer van hare vryheid en van hare regten teherooven. Nu, al die vraegstukken zullen aen de kiezers, in de kiezing van 9 Juny, voorgedragen, en meer of min regtstreeks door hen besiist worden. I)e kiezers die voor de katholieken of bewarende kandidaten stemmen, zullen stemmen voor de ka tholyke Kerk, voor alle regten en vryheden deze die tegen die kandidaten stemmen, zullen stemmen tegen" de gkatholyke Kerk, en zullen, volgens hun vermogen hare vry.ioid en regten verstooten. Geene dnbbelzinnigheyd is hier n.ogelyk: ieder een verstaet he: zoo. Neemt dan wel in aendaeht, gy allen, Z. L. B., die het doopsel van J.-C. ontvangen hebt, en die door dit doopsel de kinderen van God en van de H. Kerk geworden zyt, wat u te doen staet, om aen uwe hoedanigheyd en aen uwen naem van christen te beantwoorden en de heylige wet uwer pligten te volbrengen., Onderzoekt of gy, in consciëntie, uwe Moeder [moogt verloochenen en haer aen de slagen harer vyanden overlaten en als gy wel den toestand zult begrepen hebben, doet dan volgens de ingevingen uwe herten I In zulk eenen toestand onverschillig blyven, dat ware uwe heyligste pligten verbreken. Noch ne menigvuldigheyd uwer bezigheden, noch uwe ge- negenheyd tot rust en vrede, noch uwen af keer van de kiezingsberoerten, niets kan u ontslaen van de overgroote pligt die God zelf u oplegt, te weten van uwe eygene regten en de regten van uwen gods dienst te verdedigen. Hier moet gy dan byzonderlijk op het grondstel- se! letten. Den keus der goede kandidaten, daervau moogt gy overtuygd zyn, zul overal ten beste mo- gelyk geschieden. Indien dien keus u niet aenstond, wacht u wel van daerom de uytoefening uwer reg ten en de verdediging uwer vryheden te verzuymen. öe persoonen staen hier maer op <le tweedeplaets, en zyn niet anders dan enkele WEItKTUI- GfiiLW. De groote zaek ss de vry heyd van couscientie en de vry heid van godsdienst te behou den. De WETTIGE en EEKLY- liE middels die men gebruykt, zyn hier maer eene TOEVAL- lillGE zaek, die nooit tennadee- le van het voorname doelwit kennen oS mogen strekken. Daeruyt zult gy besluyten. Z. L. B., dat gy uwe stem niet rnoogt geven aen kandidaten die de Kerk vyandig zyn, hoe gedienstig en vriendelyk zy zich ook, in de betrekkingen van het huislyk leven, toonon vooral moogt gy het geroep uwer consciën tie niet slagtofferen aen de hoop van eenig geld of eenigen onderstand te bekomen, voor wat het ook zyn moge. De belangen van den katholyken gods dienst, waerop het Uier eigentlvk aenkomt, gaen, in de tegenwoordige omstandigheden, alle andere bedenkelyke belangen oneindiglyk te boven. I; dien er een vyand der Kerk poogde uwe stem at te koopen, antwoordt hem regtuyt gelijk den H. Petrus aen Simon, die voor geld de gaven van den H. Geest wilde koopen Dat uw geld met u verga Die gevoelens van geloof en van liefde voor de II. Kerk moeten overigens vry bbyven van allen haet en nyd tegen de menschen die. op eene zoo trouw- looze wijze, de Kerk aanranden en onophoudelyk werken om hare regten te vernietigen. Hier nog eens moet men het grendstelsel inzien, en weynig acht eernen op de persoonen zelfs, waer het moge- iylc is, zult gy hen trachten te verschoonen. De verleyding, dit kan men niet ontkennen, is hedendaegs zeer groot; de verergernis komt van hoogerhandeene onteerde, verachtelyke, zedalooze en schynheilige drukpers bederft de locht door hare dwaelredens en leugens en lasteringen vele ver standen zyn verleyd geraekt door eene onverschil lige of ongodsdienstige opvoeding of door slechte lezingen men moet natuerlyk met hun ongeluk medelyden hebben. Gy zult danEzorgvuldiglyk, voor u zeiven, die verleydingen vermyden en een gevoe len van deernis hebben voor deze die zich hebben laten verleydengy zult hen als uwen evennaesten blyven beminnen, maergy zult hunne ondernemin gen en werken verachten gy zult voor hen bidden, maer niet voor hen of met hen stemmen en dan, wel overtuigd van de aengelegenheyd van uw kie- zersregt, zult gy uwe pligt kwyten zoo als het ware kinde's der H. Kerk, cnopregte soldaten van J.-C. betaemt. Z. L. B., Wy sturen u deze woorden toe om te ge hoorzamen aen het geroep onzer consciëntie, by het aenzien der rampen die de H. Kerk bedreygen, Mogten zy, aen iedor van u, den vasten en edelmoe- digen wil inboezemen van, gedurende deze beslis sende dagen, te doen hetgeen God enzyne consciën tie van hem vragen en verwachten. Wy hebben eene pligt gekvetm met u over uwe geestelyke be langen en godsdienstige vryheden te spreken dat nu elkeen van u, Z. L. B., ook zyae plichten kwyte. Deze herderlyken brief zal, volgens gewoonte, op den predikstoel afgelezen worden, in al de paro chiale kerken, kapellen enbidplaetsen des bisdoms. Zondag 17 Mey. Gegeven te Brugge, den 8 Mey 1863. t J.-B., Bisschop van Brugge. Op bevel zyner Doorl. Boogweerdigheyd, F. Nolf, Kan. Secret. Brugge, druk. Vr. Vanhee-Wante.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 1