De Vlaamsche Illustratie w ®1 STADSNIEUWS. Nieuw statiegebouw. Kring Bekwaamheidskiezers. Kamermuziek. Botsing. Burgerstand Militie-inschrijving. Belastingen. Leerwerkhuizen. Onderwijs. Hulpgelden. Lever Brothers, Brussel. vooruitgang en beschaving te gaan bewon deren en toe te juichen pe tentoonstelling lukte dus zonder de tus senkomst der geestelijkheid en zelfs niet tegenstaande hare tegenkanting! Dat moet denmannen die voor de vrijheid en den voor uitgang strijden troosten en moed geven pat leert dat de macht der zwarten wel is waar langzaam, doch zeker afneemt en dat liet menschdom, in zijn geheel beschouwd stellig vooruitgaat. Parijs is en blijft nog voor lang de wereld stad dieeenen grooten invloed zal uitoefenen op de lotbestemming der oude wereldParijs kan nog niet voor het tooneel der bescha ving verdwijnen! Menige zending heeft zij nog te vervullen Eindelijk heeft ons het Staatsbestuur eenen ingenieur der Staatsijzerenwegen ge zonden om de plans onzer nieuwe statiege bouwen in hunne bijzonderheden te komen bestudeeren. Gelijk iedereen heeft deze in genieur bevonden dat de Sociëteit van West-Vlaander en wat al te zeer karig is. Dat het bestuur zich meer bekommert om de belangen der aandeelhouders dan om die van het publiek dat is te begrijpen en aan te nemen, maar de spaarzaamheid zoo ver drijven dat de statieoverste en zijn personeel in hunne vertrekken verstikken, dat gaat over zijn hout. Het bureel van den statieoverste meet tegenwoordig 4 vierkante meters. Dank aan allerlei veranderingen, verbeteringen en vergrootingen zal dit bureel nog slechts 3 1/2 meters meten. Dat heet vooruitgang. Maar wat zou er gebeurd zijn, goede God, zoo men dat bureel had willen verkleinen? Er vair. hierbij te voegen, dat de verdee ling der andere zaleu, niet min bewonderens waardig is ingericht. Minister De Bruyn houdt niet het minst rekening van de rapporten zijner bedienden, hij beeft heel eenvoudiglijk het plan goedge keurd. De katholieken springen hoog op met den invloed welke de arenden onzer deputatie op de ministers uitoefenen. Zouden die Hoogvliegers hunnen kolossalen invloed niet willen gebruiken omvooron^e statie eene toelage van honderd duizend franken te bekomen. Met zulk sommetje zou de Sociëteit eene schoone statie kunnen oprichten waardig van de stad IJperen. Indien de deputatie er in gelukt, zulke toelage te verkrijgen dan bieden wij hun een banket aan waarop den gouverneur en den bis-schop van Brugge zullen uitgenoodigd wor -den Het banket zou kunnen plaats hebben in het gemeentehuis tot grootere vreugde van M. Coiaert. Verleden zondag hadden wij het genoegen een Concert bij te wonen in den Bekwaam- heidskiezerskring onzer stad. De groote zaal van het Zilveren hoofd was proppens vol, en bet bestuur had een prachtig programma vastgesteld. De lieer Julius Willemot, lau reaat van het Gentsche conservatorium is een talentvolle zanger, die zijne stem weet t® dwingen, die spreekt tot het gevoel en de ziel zijner toehoorders. De heer Tasseel hanteert zijn saxophone raeestersterlijk en schijnt te wedijveren met den violonist Gesquière op het gebied van muziek. Wij vinden het onnoodig lang stil te bouden bij onze IJpersche zangers: de heeren Coflyn, Duflou, Delmotte, Mailliard en De- tveerdt. Dat zij in den smaak zijn van het Publiek dat hebben de langdurige bravo's en bet herhaald wederroepen ten volle bewezen. We hadden ook het genoegen als zangeres t® zien optreden juffer X... die zich op mees terlijke wijze heeft weten uit den slag te trekken. Juffer X... heeft een zeer lief stem metje, 't is waar, wel wat flauw, maar we hebben de vaste overtuiging dat een weinig oefening die stem kracht zal bijzetten en ten v°be naar het genoegen zal wezen van het talrijk publiek. Vooruit dan 1 juffer X... en oeze beste gelukwenschen zullen u immer te beurt vallen. Na het concert was het tombola voor de dames en een bal dat tot den laten nacht duurde. Zooals we hooger z»gd»n was de zaal proppens vol, ja, vol bekwaamheidskiezers. Mannen uit het volk diedoor vlijt en neerst zich waardig hebben gemaakt kiezers te worden, mannen op wiens gezicht hoop en moed, straalt, die met hart en ziel aan de liberale gedachten verkleefd zijn. En wanneer men dan, te midden van die kiezers, eenige der geleiders van het volk ziet, mannen als de heeren Cornette, Bruntaut, Vermeulen, Verschaeve, Poupaert, dan wanhopen we niet voor de toekomst, dan zien z« in de verte het liberalismus al krachtiger en krach tiger worden, de slavernij en het papenjuk verdwijnen. Hier ook onzen dank aan het Bestuur vau den kring die feestjes weet in te richten waar men genot heeft en waar broederlijk heid heerscht. v. De eerste muzikale zitting voor piano en viool, zal plaats hebben den Zondag 15 De cember 1889. 's middags, in de zaal van den Gouden Arend. Programma 1° Sonate p. piano et violon op. 24. L. Van Beethoven. aAllegro. b) Adagio, molto expressivo. c) Scherzo, allegro moto. d) Rondo Allegro ma non troppo. 2° Romance en Fa. L. Van Beethoven. 3° Polnische Tanzweisen. a) Vivace b) Comodo. c) Moderato. De koninklijke Maatschappij der oud-on derofficieren van het Belgisch Leger richt, voor den 22 dezer, in de tooneelzaal een groot concert en een schermfeest in, met de wel willende medewerking van het muziek der Pompiers, van Mej. Irma Dejaogher, ln prijs der koninklijke muziekschool van Gent; van den heer Van Elslande, bestuurder der Phil- harmonie van Poperinghe, der heeren Arthur en Emiel Gaimant, Ligy, Weckesser en Moreau, en der heeren Marx, Meyskens, Pinart et Dewaele, schermmeesters van het garnizoen. Prijzen der plaatsen: farailiekaart, 5 fr. personneele kaart, 2 fr. Voor de bijzonderheden, men zie het pro gramma. Heden morgend kwam een bankwagen van Oostvleteren de Houtmarktstraat uitge reden, toen de paarden voor eene hondenkar op hol gingen, juist toen koopman Parret van Vlamertinghe met zijn tweewielrijtuig uit de Boesinghestraat reed. Beide rijtuigen botsten op elkander, Parret vloog hals over kop op de kasseien, zonder letsel te bekomen, en zijn rijtuig vloog aan splinters. Het paard ging op hol en werd op de Veemarkt inge houden zonder dat er verdere ongelukken te betreuren waren. van den 29 Novemb. tot den 6 Decemb. 1889, «ïeboorten. Mannelijk geslacht 5. Vrouwelijk id. 5. Muwelïjken. Hendrik Deturck, bakkersknecht en Elisa Liebaert, dienstmeid. Alfons Delahaye, wagenmaker en Pharailde Thyberghein, kantwerkster. ®vea*lij dens. Benedictus Postel, gewezen politieagent van Antwerpen, 45 jaar. echtgenoot van St Pieters buiten. Benedictus Vanhee, zonder beroep, 75 jaar, weduwaar van Sophia Philips, Dixmuide- straat. Coleta Moreeuw, dienstmeid, 45 jaar, onge huwd, Meenenstraat. Jozef Voorbolt, zonder beroep, 70 jaar, we duwaar van Elenora Legrand, Rijselstraat. Victorina Verborgh, kleermaakster, IS jaar, ongehuwd, Lombaardstraat. Kinderon ïjeraofïejï dcT Jaren. Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk id. 1. Lichting 1890. De jongelingen, geboren in 1870, worden verzocht van heden af hunne inschrijving te vragen in bet stadhuis alhier. Deze, die meenen recht tot vrijstelling te hebben, 't zij voor broeder in dienst of plaatsvervanging, 't zij eenig kind of kostwinnende zoon, mo gen niet vergeten dit aan te geven met hunne inschrijving. Voor degene die in eene andere gemeente of stad geboren zijn, zal hun kosteloos het noodig geboorteuittreksel bezorgd worden; zij mogen zich dus insgelijks van vandaag af doen inschrijven. Wat de storting van 200 franks betreft om door het departement van oorlog des noods vervangen te worden, deze moet ge daan zijn binnen den tijd van 2 tot 22 Januari medebegrepen, bij den heer ontvan ger der Registratierechten. De heer Denis, nu onder-kontroleur te Dendermonde is kontroleur te Oostvleteren benoemd. De heer Logghe, nu ontvanger te Houcke, is ontvanger der rechtstreeksche belastingen en verbruiksrechten te Reninghelst be noemd. Een koninklijk besluit staat aan de Be stuurraden der leerwerkhuizen, bestaande in de gemeenten van het arrondissement IJpe ren, waarvan de namen volgen, een hulpgeld toe, ten titel van 's Staatsaandeel in de uit gaven dier gestichten, binst 1889: Hooghlede, fr. 1.100. Moorslede, fr. 900. Passchendaele, fr. 750. West- roosebeke, fr. 800. Een koninklijk besluit heeft den Gemeente raad en den Bestuurraad der Burgerlijke Godshuizen van Poperinghe gemachtigd den eerste om uit der hand te verkoopen, den tweede om aan te koopen aan den prijs van 10,000 fr. de onroerende goederen aan de stad gegeven uit de goederen van de stichting Messer en konsoorten, geslicht ten voor- deele van het onderwijs en den onderhoud der arme meisjes en vooral der weesmeisjes. Die bemachtiging is toegestaan onder voorbehoud dat .de prijs der verkooping door het Godshuizen bestuur in de gemeentekas zal gestort zijn om uitgekeerd te zijn in eene inschrijving op het groot-boek der openbare schuld, inschrijving, waarvan de opbrengst elk jaar onder de ontvangsten der begrooting van openbaar lager onderwijs voorkomen zal. Een hulpgeld van 1235 fr. is aan de kerk fabriek van Ten-Brielen toegestaan voor de vergrooting en herstelling der pastorij dier plaats. Fr. 2870 aan den kerkraad van Waasten, voor de werken aan die kerk te doen. Fr. 317 aan den kerkraad van Zuydschote, voor de volledigingswerken te doen aan de pastorij dier plaats. Verkrijgbaar in den boekhandel van ons blad 1° TWEE SANTEN in een folkloris- tischen tabbaard (Volkskundige studie op Sint Niklaas en Sint Maarten, door M. Ver- kest). Prijs: 50 cent. 2° FOLKLORE en FANTAZIJ (Volkskundige studie op Sint Medard en Sint Barnabas, door M. Verkest.) Prijs: 30 cent. Beide werkjes, onder stoffelijk oogpunt zeer verzorgd, worden ten warmste als uit- spanningslectuur aanbevolen. Mijnheer Meier, tandmeester van Kortrijk, heeft de eer het achtbaar publiek en zijne talrijke kalanten kenbaar te maken, dat zijn kabinet voor kunsttanden verplaatst is ten huize van Mev. We Van Kemmel, Groote Markt, 5, te IJperen, waar hij, als naar gewoonte, alle Zaterdagen zal kunnen geraadpleegd worden van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags. Eene reis naar de badsteden ware kostelijker geweestHaine-Saint- Paul (Henegouw). 19 Januari 1889. Reeds twee jaren was ik onderhevig aan trekkin gen der maag en brakingenik heb eene doos Zwitsersche pillen Hertzog van Parijs ge nomen, en ben thans ten volle genezen. Ik laat u toe mijn verklaring openbaar te maken. (Handteeken gewettigd.) (11) F. Glineur, pompieroverste. Boekhandel van J. SIV1EET3-N0UWEM, N° 10, 4® jaar, zaterdag 7 december. ZlISTLLOTTZD Platen: St. Niklaas-dag, naar Jan Steen. Bröoduitdeeling te Katwijk-aan- zee. Het kind der bemanning. Een tweegevecht tüsschen poeisenmakers. Tekst: Onze platen. Een pijnlijk uurtje, Wiegelied? Een slag in 't aan gezicht. (Vervolg). De broeders. (Slot) Slimme veldwachter. Een ontaarde zoon. (Vervolg). K H S3 1-5 M P5 EH Pw a 18,50 14,62 00,00 17,75 18,50 6,00 2.80 3,64 2 12,200 2,400 000 400 900 4,000 17,865 18,50 14,62 15,50 19,00 18,00 6,00 300,00 3,74 20,600 3,000 1,100 1,060 1,700 4,000 17,195 Tarwe Rogge Haver Erwten Boontjes Aardappels Boter Eiers de 25 V5 Co-6"4 W >-* w m Pr1 6 i i! 9 PQ TE MECHELEN-AAG-MAAS. GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT der gemeente Zeelhem door J. Ramaekers, onderwijzer, (vlaam- sche uitgaaf). Prijs fr. 1-50. HISTOIRE DE L'ANCIEN COMTÉ IMPERIAL DE RECKHEIM, par G. Tackoen, GreffieT de la Justice de Paix d Mechelen. Beau volume. 4 fr. DE LIEFDE EENER DOCHTER, roman, derde druk. Dit is een onbetaalbaar werk voor liefheb bers van romantische lectuur. Prijs fr. 2-50. DE VERVLOEKTE DOCHTER, door Emile Ri- chebourg. Prijs 2-50. Dit is een zeldzaam boeiend roman, minstens het driedubbel van den prijs waard. DE VADERVLOEK, naar het Engelsch. Prach tig en vermaard roman, voor slechts fr. 2-00 DE DOCHTER DER WAANZINNIGE, (2 deelen) Deze roman is boeiend en meeslepend in zeldza me mate. Prijs: fr. 1-50. DE BANNELING, romantische geschiedenis. Al gemeen beroemd. Prijs: 1-75. NA LIJDEN, VERBLIJDEN, roman, naar het Hoogduitsch door Ramaekers. Prijs; Fr. 1-75 UITLEGGING DER GEMEENTE-WET VAN BELGIE van den 30 Maart 1836, met bijvoeging van alle veranderingen welke latere wetten er aan toegebracht hebben en opheldering dei' moeilijkheden die zich in de toepassing kunnen aanbieden. Onmisbaar voor ieder gemeente raads lid. Prijsfr. 2-C0. NIEUW VRAAGBOEK MET ANTWOORDEN VOOR HET KIESEXAMEN. Het vraagboek voor het kiesexamen moet ingevolge de wet van 1883 alle vijf jaren vernieuwd worden. Vlaam- sche en Fransclie uitgave. Prijs: 1.15. 5= AI deze boeken, buitenmate boeiend worden franco door geheel Belgie verzonden aan ieder persoon die bij aanvraag van het verlangde boek het bedrag in postmandaat of postzegels toezendt. CP oo oo O o oo OP co co <D -O CD O <D Q middenprijs per 100 kilo O - middenprijs per 100 kil. Verkochte Kwantiteit GRANEN, ENZ. feCrWfr fr •Vs vc G( >-5 Wa O lt r* e"+- O r*— O O h— GÓ fH CD r* O OQ Q .+JJ OP co co

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 3