w Melrose W W cl W iiisr' MAISON DB CAMPAGNE En vente au Bureau du Journal SALON DE COIFFURE Henri Ohristiaen, PBTILLIOSN-OLBMRNT, Emüe Van fterde, im I PP!S§ tl i lil VervalscMng der Meststoffen De Vlaamseiie Illustratie Jl HAAR HERSTELLES, A VENDUE Avis aux Cultivateurs. Bericht aan de Landbouwers. AUGUST 1GODT, Alle zon-en donderdagen August Igodt, Hondstraat. H. Vandermarliere, cl'Almanacks illustrés, Calendriers, Agendas, Almanacks a effeuiller, Bel Assortiment D'OBJETS OUVERTURE A-mand Allewaeet, Magazijn van Schoenen «FIJI'S s-gitllê iSiilig, s M ■s« Ig SS ■a« LA OUATE ANTÏ-RHUMATISMALE 1 het landelijk wetboek ON BEMANDE ch. deweerdt, drukker, Rijselstraat, 59, IJperen. MEEST GEZOCHTE DE FLESCH BIJ Vermeulen-Joos, 22, Boterstraat, en Haymond Ommeslagh, 55, Groote Markt, te IJperen. line belle conienance de Sa propriété 80 ares. Le batiment est un vrai bijou o. la campagne est en plein rapportt Serre, remises, écuries, située a Vilvoorde, a trois minutes de la G-are le long de la voie ferrée. Les personnes qui désirent voir la photographie de la propriété, doivent s'adresser au bureau du Journal, ainsi que pour tout autre renseigne- ment. P. S. Les communications par chemin de fer entre Vilvorde et Bra- xelles sont continuelles et le trajet se fait en un quart d'heure. Weckesser, apotheker, Dixmudestraat, te IJperen. H. Coppin-Degrave.' IJ. Coppin-Degrave. GLASWERKER en KOOPMAN, SM ILSE HOMD8TRAA.rJT9 TE IJPEREN, heeft c!e eer het publiek kenbaar te maken dat men bij bem zeer schoone vischpersen, mandjes, lijnen, visch- haken, en al wat het gereedschap eens visschers betreft, aan zeer gena dige prijzen kan bekomen. kan men Koeken eis "Vfc/afels bekomen bij Certificaat van Bekwaamheid. Hoefsmid en Rijtuigmaker, RIJS ELS TRA A T, N' 168, IJPEREN, heeft de eer ter uwer te brengen dat hij zich in deze stad komt te vestigen in de lioedanig- van Hoefsmid en Rijtuigmaker. Het diploma dat hij in de Veeartssehool van den Staat bekomen heeft en de eermeta- en die hö$? in verschillende tentoonstellin gen geschonken werden zijn een bewijs zijner bekwaamheid en van aard het ver trouwen in te boezemen der personen die hem met hunne bevelen gelieven te vereeren. Zijne gematigde prijzen en de spoed waar mede hij de bevelen zal uitvoeren, doen hem verhopen, dat gij hem de voorkeur zult willen geven. uiv chosx AVEC ÉPHÉMÉRIDES EN FRANCAIS ET EN FLAMAND. POUR CADEAUX DE ST. NICOLAS, ÉTRENNES, tels que: Albums, Constructions, Chromos, etc. DU DE MONSIEUR RUE DE LILLE, 53, YPRES. SCHILDER, CA3SELSTRAAT Nr 5 TE IJPEREN, heeft de eer bet publiek kenbaar te maken, dat er bij hem alle soorten van verwen te bekomen zijn, alsook vernissen, secatief, terpentijn, bor stels, sponsen, zeemvellen, enz. LANGE THOilRÖUTSÏRAAT, 3d. te IJperen, Eerste keus van alle slach van schoenen, aan juiste prijzen en buiten alle concurrentie op comptant. Prachtbottinen voor vrouwen, van 10 fr. Bottinen 6 fr.50 mannen 10 fr. Werkschoenen 8 fr. Allerhande schoenen voor mannen, vrouwen in kinderen aan geringe prijzen. Men gelast zich met het nemen der maat en met de vernia- gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester, Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen, Lombaardstraat, 19, IJPEREN, Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens die beste stolsels. s w rz i- s. sca es 5 8 SS -3 -"5 2 •8 §2 8 U ■S S 8 .2 M-a *3 1 s g A.Sg!2,g^ Q-11 i ••§1^8 §1 ,s S B A s M >^3.s g a 1 P li JE -s g s ö-g w bi a-gj |'i s I S-S sy DU D' PATTISON. Soulage instantanément et guérit radicalement la goutte et rhumatis- mes de toutej sorte, mal aux dents, lombagos, irritations de poitrine et maux de gorge. En rouleaux a fr. 1.50 et demi rouleaux a 80 c. Chez Docteur STASSIN, pbarmacien, a Ypres. des Agents serieux, a bons apointe- ments, pour représenter une Maison de Liquides Météorifuges de MM. JVSinard Frères, inventeurs, membres de la Société des Agricultures de France. Pour tous renseignements s'adres ser au bureau du journal. Handboek voor den kandidaat be kwaamheidskiezer, bevattende de offlciëele vragen, met al de antwoor den en oplossingen, alsook drie gekleurde aardrijkskundige kaarten, in betrek met de vragen en antwoor den der aardrijkskunde. Te bekomen bij is te toekomen hij den uitgever K. DEWEERDT, TE IJPEREN, ten prijze van JLO Centiemen. imprimerie de CHARLES DEWEERDT rue de Lille, 59, Ypres. Müaniiel g> ets ling tie OE L'OFFICIER, DU SOUS-OFFICIER EIDU CAPORAL des Uardes Grviques. S^eix: f^i*. l-{JO. Drukk» K. Dewfirdt, Rijsslstr. 59. het goedkoopste prentenblad der Nederlanden, verschijnende wekelijks in 8 bladz. met 4 of 5 schoone platen. De verzameling der nummers van een jaar vormt een allerprachtigst boekdeel van meer dan 400 bladzijden versierd met meer dan 200 platen, aan de geringe prijs van 6 fr. per jaar, 1-50 per 3 maanden Men in schrijft bij den drukker dezer. FR. 2,50 kerstalt grijs, vrit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. V erkocht in heels en halve ilesschen, door Coiffeurs en Par fumeurs. Hoofd Depót92 Bd. Sébastopol, Parijs, London en New York. FR. 2.50 Tegen ISoemi, Verkoutilieid, Aani- l.ovsti&'JoeicS Onatekiug «Ier luclitpijiien (bron biet), Aethma, BIoed«sp«9*wiag, Teeing, en alle ziekten «lei* luclitpijiien en tier borst. De beste remedie die wij raden tegen die kwalen zijn v c,* Van den eersten dag I is de hoest, zelf de strafstevei- zacht en op eenige da- gen geheel genezen. Zij geven rust en hersicllen- den slaap aan de menschen die be nauwd zijn en 's nachts moeten hoesten. De Borstpillen van F. Vergauwen heb ben hunne proeven gedaanhunne lofspraak is alle kanten verspreid. Drij jaren vervolgens hebben zij eene goude medalie bekomen aan de Tentoonstellin gen van Boulogne-aan-Zee, -1887, Oostende, 1888 en Keit- len, 1889. PR! JS VAM DE DOOS s 1 FR. SO Algemeen depot Apotheek van den Bijstand F. VERGAUWEN, Apotheker Anspachlaan, f 8, Brussel Franco verzonden tegen 16 postzegels van i 0 centiemen. OOK TE BEKOMEN Les moiUleups de ï>Sé» <5o senten ce sont obtenus pardessoitis particuliers et pat' sólection des meilleurs grains, il en dépend beau- enup pottr obtenir une èjoaue et tibon- dnnte Técoüe .Te tiens A la disposition ds l'agriculture ts*ente variété*" dei Etüés rócoltés dans cesens sur hectares, ges-nntts de gorrni- stniioat et d'espèce, et ose espérer que les prix exessivement. bas engageront chaoun a me faire parvenir leurs bons ordres, puisqu'on peut obtenir ces blés depuis SO :i UU francs les i OO kilos. J'offré en même ternps un excellent engrais dit (ptiospHio guano) convenant a être employé avant I'hiver au moment des semailles et ne coütant que 4V. 10,80 ïes 3 ÖO kilos. De iTOSt© zaaitarnen zijn bekomen door bijzondere zorgen en doo>- het uitkiezen der beste granen, en er is veel aangelegen voor eene goede en overvloedige oogst te itoe- komeu. Ik houd ter beschikking van de Landbouw £S® variétoiten dei* beste tarwen ver zorgd in dien zin op SOO licctacen, ge- waarborgt van kieming en van soort en durf verhopen dat de bijzondere lage prijzen zullen eenieder' aanlokken mij hunne goede orders te doen geworden, aangezien dat men die tarwen kan bekomen van 30 tot S franken liet honderd kilo. Ik offer terzelver tijd eene allerbeste vette, ge naamd (pliospïio giKinoi welke geschikt is te gebruiken voor de winter op het oogenblik van het zaaien en kostende maar fi*. I ö,®0 het honderd kilo. BIJ Spoedige en grondige genezing in ge wone gevallen. Zekere voldoening en onmiddelijke verzachting in rle ergste na vallen. Onmiddelijke stilstand en gene zing der verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder.Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen, als ook van kunstmatige ledemeten, volgens de beste voorschriften, het inzetten van kunstoogen, ruime keuze. Behalve de 30 Medailles en Diploma's benevens de talrijke eervolle meldingen verkreeg de Uitvinder nog de gouden me daille op de Internationale Tentoonstelling te Londen in 1884 Er is voortdurend eene dame aan de in richting aanwezig. Spreekuren van 9 tot 4 uren. Waersogorg, Breukmeester, 35 Place Verte, ANTWERPEN RECHT OVER DE STERRESTRAAT. Te raadplegen alle dagen van 9 tof 5 uren, behalve den Zondag. RS feC CO *3 G hn 0 fc tsö O t-H te M 60^64 2 C .9 E g 60-p -g S w «S .S3»t3 s CL -S M .S «C; w Z 9-S3-3S-2 gg Pg©f3CO ■"■o'ftfl 8; s aM P 85 P5 C- (2 d fl 05 3^ o «s •- üSö&g -os - 05 8 fc et g «50 bs M.s -S -P IQ (S g g T3 (3 p g ft.I -M bs Q w te -w ttS C2 a w w 8)® S •O'S g a B o u c O hö u S a 2 a g I S2-§ a 9- -B •- 0 ."3 P -C - (3 bf* 3 3K S3 N U 'u <u £r A) 'C s 9 2. -S a 1 <u sae*» a a iz o) .tJ S o ■op-* §>fl| Li P--5 a J? "S d O g *2 3 a fr S S .a 2 ;s» g gv, e?r%i fe M ^-ë -a R .2 L O gj Cr3 W o fr K 1LO I Sb N -g rP'g 'o -S 5 ,S>| g c ■g fe .-a S - g W S t3 O »-4 O T3 3 «m "O 5 .9 u D S, to *2 f- «5 fl S <d o ^3 s o g ir_. w o 'p N C - Is £2 'p c S S S 055 I! 06 'C x ^5 c p v m jMu O öo 0 S W>1§ fc, O EJ - e .j O TJ <L' "n? i- S c v< 'O O CW S tS O l> M qojO pj O O tf C 'C.' -o s f- ÊQ «S X3 *10 O sr. O O CD b0 t-. O t- o O O c3 O c O 'Sb CD ro - SL lO cd O js: o O %-* O W "O S to s ra cd <2 o to T3 S-I O 03 co N tO .^-i cd E MET DE WET OP DE

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1889 | | pagina 4