VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. DE ONNOOZELE. Negenste jaar. Zaterdag 6" Januari 1894. Nummer 2. Nieuwjaarwensch voor 1894. Al de Belgen zijn gelijk voor de wet! STADSNIEUWS. Liberale Associatie Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. yoor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen: 15 cent. per drnkregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere beke udmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gr tis ingelijfd. De annoncen voor België, tor uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht allo hoegenaamds artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij eu onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. 't Is nu acht volle jaren Dat ons Weekblad reeds bestaat!... Acht jaren zijn vervlogen Sinds het zag de dageraad!.,.. Wij bedanken onze lezers Voor hetgeen ze voor ons deên Sinds de acht lange jaren Dat liet Weekblad hier verscheen. Ook de lieve Lezeressen Bieden wij ons oprechten dank Hopen wij dat zij ons allen Hun vertrouwen schenken lang... Heden is 't een dag van vreugde, Want we groeten 't Nieuwe jaar Veel geluk, vermaak en voorspoed Aan de Lezers al te gaar Drie-en-negentig is vergaan, Als een damp daar heen gedreven, En de wijzerplaat van 't leven Kondigt vier-en-negentig aan. 'k Wensch den werkers en den armen, Meer genot en min gebrek, En nen boozen, njken vrek Luttel heil en meer erbarmen. Vrede schenke bloem en ooft, Vrijheidsvuur ontgloei' de borsten, Door de willekeur van vorsten, Nooit geschonden of gedoofd. 't Machtig geld, dat doof en stom is, Waar zoo menig ziel aan hecht, Make't goede niet meer slecht. En niet recht wat scheef of krom is. 'k Wensch dat onze moedertaal, Als in 't heerlijk grijs verleden Haren eerrang moog bekleeden, In bestuur- en rechterzaal. 'k Wensch den Fransquillons en Walen, Die ons graag aan 't franscheland Zouden leevren, meer verstand Of dat hen de Droes kwam halen, Ieder dwaashoofd worde wijs, Eerlijk ieder plichtvergeter; Eindelijk wensch ik 't menschdom beter En deze aarde een paradijs. 8° Vervolg. Hare levenslamp was uitgeblusclit. Hare armen vielen neder en hare lippen lagen be- weegloos op Roberts mond. Zij was niet meer. Zij had den geest gegeven in tegen woordigheid van hen, die haar een laatste woord van liefde weigerden: zij was gestor ven zonder dat mevrouw Archer zelfs esne poging gevreesd had, om het besiuit waar bij Robert onterfd was, in te doen trekken. Zij was niet meer en had hare tegenpartij de overwinning verzekerd. Er heerschte eene sombere stilte in de kamer. Niemand sprak of bewoog zich. Trotsch- en onverschilligheid maakten plaats voor vrees in tegenwoordigheid van den dood. De heer Livingstone en mevrouw Archer knielden bij het bed van hun slacht offer neder. De eerste richtte zich echter spoedig op en zegde tot de dienstmaagd van Edith: Neem dat kind mede en volg mij. Ik zal Dat zegde de Belgische grondwet sinds 1830. Die oude sloor is overleden en be graven in den ouderdom van 63 jaren. Men heeft eene nieuwe Grondwet gestemd en verkoren, eene nieuwe Belgische Maagd, gelijk de Vlamin gen in de middeleeuwen eene Maagd van Vlaanderen verkoren, die troon- te Gent, te Brugge, te Antwerpen en in al de oude steden en gouwen van Vlaanderen. 't Was hun chater» hunne Grond wet of Handveste van dien tijd, ieder hunner die door iedereen moest ge ëerbiedigd worden, zelfs door de gra ven van Vlaanderen zoo niet bromde de klokke Roelandt in Vlaan- derenland. Is het nu nog zoo Wel neen Men heeft eene nieu we Grondwet verkoren en gestemd. En de nieuwe Grondwet Maagd zegt nogmaals dat Alle Beigen gelijk voor de wet zijn. Is het waar Neen Want Ingevolge de nieuwe grondwet- Maagd zijn er nu drij soorten van Belgen. Volgens de nieuwe kieswet, ge steund op de lieve Maagd van Belgie, zijn er Belgen met het enkel stem recht andere met het tweevoudig stemrechten eindelijk Belgen met het drievoudig stemrecht AlSe macht komt uit het volk Zegt nog de nieuwe Grondwet van heden even als die van vroeger. Nu nog, volgens de nieuwe, lieve beminnelijke Maagd moet eene wet u zeggen wat gij met hem doen moet. De meid ging naar Robert toe en wilde hem zacht opheffen om hem uit de kamer te brengen. Doch de knaap was niet van het lijk zijner moeder, dat hij nog steeds vast in de annen gekneld hield, af te rukken. De dienstmaagd wendde nieuwe pogingen aan. Toen richtte Robert zich op. Dit was de eer ste maal in zijn leven dat hij weende. Allen waren diep getroffen. Niemand trachtte hem nu te weerhouden, toen hij zich opnieuw op het lijk zijner moeder wierp. Neem hem mede, herhaalde M. Li vingstone echter. Ach, mijnheer, hij weent, antwoordde de dienstmaagd, laat zijne tranen den vrijen loop. De getrouwe meid boog zich over hem heen en vatte een zijner handjes die hij haar liet. Waarom weent gij, Robert? vroeg zij hem. Robert wendde zijn hoofd om. Hij ant woordde met een gelaat, dat de diepste smart verraadde, op zachten toon gemaakt worden voor de stemgerech- tigendén zoo van den eersten, tweeden en derden TEL van stem, of anders wordt de kiezer gestraft mét boet of.... ge vang. Die speciale wet moet nu nog ge maakt en besproken worden..., in de kamers. En die moeten.moeten gaan kie zen/op gevaar af van gestraft te worden En voor wie moet de kiezer dan stemmen Zou men niet wel doen te bepalen voor wie de stemgerechtigde moet stemmen Zie dat ontbreekt er nog aan. Kan men niet begrijpen dat men ingevolge de nieuwe Grondwet wel verplicht is de EVENREDIGE VER TEGENWOORDIGING in te voeren nevens het VERPLICHTEND STEM RECHT? O! Progressisten, socialisten en radicalen van allen aard, waar hebt gij het land en uwe partijgenoten zelve gebracht? Algemeenc stemrechters, fameuze Volksrechters van hier en elders, nu MOET gij naar de stembus, of an ders gaat gijden bak in Goed gehoord, moet hé? De Tandmeester EÏANUËL HUISMAN is allen Woensdagen te raadplegen van 9 tot 3 u. bij M. Charles Nuytten; Schoenmaker, (in de Vergulde Pantoufle) Boterstraat 12 Yper. DER STAD YPEREN. Zondag, 31 December 1893 had de tweede Eilaas! mijne moeder is dood Zijne oogen schitterden door het ontwaakt verstand. Hij weende niet zonder oorzaak. Zijne stem was gebroken terwijl zijn hart leed. Ach! mijne arme meesteres had wel ge lijk, hervatte de dienstmaagd, toen zij zegde dat men nooit moest wanhopen. Da heer Livingstone was ontroerd. Me vrouw Archer werd schier zoo bleek als de dood zelve. "Moeder! mijn lieve moeder! riep het arme kind. Edithbadgezegd.dat hij misschien eens hare woorden in zijn hart gegrift zou vinden en zij had waarheid gesproken, want hij vervolgde: Mijne moeder heeft mij gezegd: Ik sterf mijn zoon uw vader is ook dood eu nu siaat gij alleen op deze aarde. Terwijl hij deze woorden sprak, knielde hij voor de legerstede zijner moeder neder; hij vouwde zijne teedere handjes tezamen en wierp een blik ten hemel, die ditmaal de ■tolk van zijn hert was, en mompelde algemeene vergadering plaats, welke zich moest onledig houden met de herinrichting der liberale Vereeniging. De dagorde dezer vergadering was de kie- zmg van een Coiniteit, Ofschoon het Nieuwjaaravond was, de zaal der Oud-Pompiers was propperis vol en al wie liberaal bloed in zijn hart voelt vloeien en door den koppeldag niet verhinderd was, wilde deze belangrijke zitting niet laten voorbijgaan zonder getuige te zijn van de wending die de liberale Vereeniging nemen zou. Om 3 ure en een kwart verklaarde de heer Brunfaut de zitting geopend. De heer Advokaat Laheyne, geheimschrij ver der Associatie, gaf lezing van het ver slag der voorgaande zitting, welke zonder de minste opspraak goedgekeurd werd. Alsdan vroeg de heer Eugeen Veulemans het woord om eene ordemotie voor te stellen. De heer drukte zich volgenderwijze uit: De Vrijzinnige Volksbondvoor ken- spreuk dragende het motto Recht voor allen, in zijne algemeene vergadering van 26 December 1893; Overwegende dat de belangen der libe- rale partij eene ernstige keuze van een ge- schikten aanvoerder dringend vereischen Overwegende dat, in tegenwoordigheid van den verwoeden en hardnekkigen te- genstand der klerikalen tegen elke poging der minderheid naar politieke vrijheid en volksontvoogding, het iedereen tot eenen plicht maakt den gemeenschappelijken vijand te bestrijden Overwegende dat, zijn naam, van zijn lang ondervinding, door den steun van talent en zijn jaren- de heer Bossaert, advokaat en oud-lid in den Schepenraad te Yperen, beter dan wien ook in staat is aan de liberale Associatie het prestige te verkenen dat zij noodig heeft om de vrij zinnige beginsels van het liberalisme te doen zegevieren Met eenparigheid van alle tegenwoor dige leden. Drukt den innigen wensch uit dat het den heer Bossaert moge behagen het pre sidium of ten minste eene candidatuur in het bestuur der liberale Associatie te God ontferm u over mij Edith, die nu dood voor mevrouw Archer lag, had nochtans gezegevierd. Nu behoefde de dienstmaagd Robert niet weg te voeren de heer Livingstone zelf nam zijnen klein zoon in de armen en ging de kamer uit. Wij behoeven er niets meer bij te voegen Robert wiens verstand volkomen ontwikkel de, werd de lieveling zij is grootvaders, wiens liefde voor hem nog was vermeerderd door de wroeging die het verledene in hem had opgewekt. De oude man leefde nog ge- ruimen tijd, en zijn geliefkoosde bezigheid was nu de verzorging van het kind van zij nen zoon, wiens minste wenschen hij voor kwam. Na zijnen dood erfde Robert het grootste gedeelte van zijne uitgestrekte be zittingen. De geschiedboeken der geneeskunde be vatten menig voorbeeld van sluimerende geestvermogens, die door een plotselinge en hevigen moreelen schok werden opgewekt. Het door ons verhaalde feit is dus zeer na tuurlijk te verklaren. EINDE. «Baaaam w.mmp HET WEEKBLAD BTOCTsmnT-inBgm'gsBi;

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 1