PHOTOGHAPHIE HEYLBROEOK, TANDEN. Mr Mm* M. MEIER M M,E S. A. Allen's Hi I 1! Pi O O s s Relangrij k Bericht ^>0m, mT HAAR HERSTELLER e M o ra <1 -=d 1 if3 a ËH Pd PQ s B "■*1 w a <3 co o a-" 3 It B"t|m ^«s s e g-s a «-* og-ËlE-S K'Sisa it sSg"0 £-°§ asë,g l pna fmm ^2ë.|:g'ög-c!?:5''SB'-w' °- tf&ij ^Ss^oTp/ c' a o« De rechtbank heeft het volgende vonnis uitgesproken in zaak v Delacre-Chocolade eischei ^-Ol^iïïrï RUE DE L'ETOÏLE, 9, YPRES. (Ancienne Maison H. GÉRARD-WATREMEZ.) PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE PH0T0TYPIE. Procédés ivouvieaux Imstamtamés. Reproductions-Agrandissements au charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Sociétés, Etablissements, Portraits après décès. Impression inalterable sur porcelaine. Encadrements en tous genres. Exposition Internationale et Photographie LOUYATN 1888. DIPLOME D'HONNEUR ^jzondeit Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Gezondhefds-Commisst® GEBREVETEERD 18 KJ KONINKLUK REgLIJIT, KORTRIJK, Moskroenstraat, 2, KORTRIJK Manen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de heelkundige tewerking van den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene slaapmachiera Igaze protoxyde d'azote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet alleess veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het laat niets te wecschen over het gemak, de vlugheid den duur, da ^schadelijkheid der gevoelloosheid; goudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der «•geregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Behandeling en genezing van pijngevsnde tanden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden ®a gebijten (stelsel M. Mrisk). De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welks® Ê&rd het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaiing der wortelen en verwekken noch pijn noeh hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden tot het vermalen der hardst® spijzen; de klank der stam is heider ®n klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in België alleen bij dan uitvinder; laardoor is het mogelijk kunsttanden te leveren te beginnen van 5 fr. en een volledig gebijt aan 100 fr. m daarboven. De stukken die uit de werkplaatsen komen van M* ea M"* MEIER torotseeren om zoo te zeggen ie werken der natuur; men zou niet kunnen uitkennen, noch door d®n glans, noch door d<? kleur, noch door den vorm der tanden, of het natuurlijk® zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van aiie mislukte stukken m hermaken ze als nieuwe, volgens hun nieuw stelsel. Alle kunsttanden komende uit het huis van M. en M®" M«ier sija gewaarborgd voo? het leven. N. B.~ M. Meier zal kunnen geraadpleegd worde® dan, 3a Donderdag van rik® maand, te» begir «n 's morgens tot 12 ure 's middags, in hst HOTEL DSN HIST, t« Roosselare. Hij zal ook kunnen geraadpleegd worden eiken Zaterdag, te beginnen van 9 ure s morgens tot 2 ure middags, bij Mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, te IJperen, siasjooqoqDOx co veeru< m*. Aangezien de IttoYo»? C.'l a o o-o I j i cl - zuiver :oop is; Ovenve chocolade overtreft smaakvol, nde dat goed- a nde Voor deze redens, de partijen gehoord in hunne besluilsc'en en middelen, het openbare ministerie gehoord en met zijn advies overeenkomstig, alle tegenstrijdige besluitselen ver werpende, spreekt de rechtbank uit dat de ïïolfv.cYo- 01iocolts.de de beste chocolade is en beveelt tot iedereen geen andere te gebruiken. Zoo uitgesproken op openbare zitting den i Januarij 1892. In 't klein 51, Magdalena-straat, Brusselen bij alle verkoopers van koloniale waren. a Herstellingen r^* W O M o H Q S ft H H O H Ph cö s Ph w s w O Hl p cö -d H G 0 b!) G cö 0 P 0 0 IG3 0 T3 G cd cd ft O 73 .Si s s P a 0 IS m fl bD cö c3 81 O k O +3 b£ cö cS k-> bij Raymond Ommeslagh, Mercerie- en Reukverkooper, Groote Markt, 55, Yperen. m @3 cg yys P 5 SS jp Ei ;J? s s 5? ra ra c hh •- O 0 D sa Jn IS O S &o o -ö 02 0 m g m A 4) N IS? H P5 k; ■"t a w o cycrq era ft *1 N (t £L g c5 ft P 2. K - M &<8 3 g»o« g 2.5 CP 0) - 0Q P- u SBLE e£v e "CO s&lf-a 2.ÏÏ - Bs. i Ni cr n I U.o, £8,8 3 j?< 8 S 8 Z o oj d S 2 n 2 ^£L3 Z gr^S'^Sl £.-• S 2 2 o»D o o 5'° f n> p -i cr g ?rcp cp a p a w o c/: oj P a c "tr W P G-* o" 3 SscJa-»2 ES!o w. o re vS re <j CO m a: re u 3 M a|3|gS ö&gw» I K. S O R* - Q.O '2. <£"03 -•2 o f? N rJH.^ tr tTCfQ 2 C-o w cp «ja: S.rD cpc=:g a sfo a M I aro EL" g CTQ rf CP tJ O y. a - .Pï o w cC!ft£ p O CP cu w 03 CP O crq 2.01-4 p ra at] 2 ?3n.ï &CD.^S 3t»'8$ - re ~S J£:ni 3 t-1 c.pro o o ft P -oCTQ a *"0 cea. G P o- ft O Cr* c -- -- (l a w t3 re O w D-. pr -- aSt°g3 3^3-^ 3 .-j>o2 3 O g 0Q *T ft CD rei /re- 5-o o N —tra (lion c,(SjJre o n g g. S* p 0 B.&3 SBC re crcm jTc m ct> P br" re G>a o 3 CP CP S" "13 n S 2 3m 82 o3* re re re 3 3 o re SV *i re 2.C0.. o ore 3-<0q 3 w 1 O (0 ë^:o o o ft<ra "Ub-S 2 ^BS-g Q/T±\a: p «—•«—•'2. n 2 fZ "sï'S'^mP 4 «ssSSNiff t*r v„ o'OQ - 5"s 5 cp g a - re O p Si cl N o ffi n c3 2 a o - M cd ,a.«r:: a a-re o •t—it-* P D CP fD pt* n !f :o.t3?r(L..o,S?SVSö CQ CP B 05 p T3 o P CO £3 d" tf N K- CD a P CO p CO M -I 2 CO P, fcS o O P CD r'l u> 2 .1 vyxf'A-— c3 <33 S-i CCD OP P-H OD OS o oö c5 S-I co O X 33 CD O CD o fH O rH r—H -J-3 o> sz T IE 0 pG CQ O -bd CO 0 -id cö p—H E Cd 0? la O cS 52 <D <D m oa -u c3 n Ph CD Pi c3 O N C c5 c3 m fl <D TD 0 3 24 O O p- f-i CD +3 P r~H r~ CD I WERELDBEROEMDE bestemd om aan grijs haar de kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei. Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk en keurig. ■Verkrijgbaar bij Coiff. en Parf. Hoofd Depot 26 Rue Ëtienne Marcel (verhuisd van 92 Bd. Sébas- topol), Parijs. TE BEKOMEN co re 00 E rrts l'-v E cs3 «=59 CD tl r" 73 Op -o E r«e Ph p »-< of G <D tH 0 10 fl QD b£) G bD cj G 0> NJ CD &C CD b£) G CD c? G cd bO G ÖC cd T3 O o P cd cd G CD G CD co ■X3 T3 G S3 G 'rd P G O n fcC CD "73 cd cd t-i d> H tiD 0 .9 -9 O Ol N tn 3 fi X Ml X X O £i O Wi -p -+-^ ?-< ui CD r-J p "p o CD r-T G <D CD <D -¥=> CD Ph P >H O C5 p> re O CO G <n ui o c3 s bb bf) W 'O g SB (D £5C CL 1-5 Q C*ï uv LU LU LU a> O. Gi a cd S3» a> <0 O M 24 44

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 4