VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Een dag voor de bruiloft. Negende jaar. Zaterdag 17" Februari 1894. Nummer 8. 1 De boeren gered Wat zou een oorlog kosten? Geene kiezingen meer. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen* 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100.Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanaeren, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd® artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteek end toe te zenden. Artikelen on ge teekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Landbouwers, luistert Er zijn twee middelen, naar 't schijnt, de landbouwkwestie op te lossen. Mgr. de Harlez, hoogleeraar aan de Uni versiteit van Leuven, heeft dezelve in den Avenir Social een christelijk zooge naamd democratisch blad openbaar ge maakt. Men weet dat de catholieke partij de be scherming van den landbouw als zijn eigen dom beschouwt. Buiten de clericalen heeft de boer geene vriendenZij drukken den landbouwer zoo hartstochtelijk aan hun broederhart, dat de geliefkoosde boer er den adem bij kwijt geraakt en dreigt te ver smachten, als de liberalen en democraten hem niet uit dit omarming redden. Hoewel de boeren tamelijk hard van be grip zijn, beginnen zij toch stilaan te begrij pen dat die betuiging van liefde, maar eene grove list is, een dekmantel waaronderdo clericalen hun eenig doel zorgvuldig verber gen, namelijk hunne overmacht gehouden. De boeren beginnen te gevoelen dat al die schoone bescherming geen ander doel heeft dan de belangen der kasteelheeren te vfijwa- waren en de hooge pachten te bestendigen. En de boer heeft voorleden jaar onder vonden, tijdens de langdurige en schrikke lijke droogte, die al de gewassen te veld vernielde en het bestaan van den veestapel in gevaar bracht, dat zijne clericale vrien den, die het bewind in handen en dus de macht om hem te helpen, hem heel onvrien delijk in den nood lieten. Het gouvernement deed niemendal. Tengevolge is de boer wantrouwend ge worden. Hij gelooft niet meer aan de vriend schap zijner... vrienden. En Mgr do Harlez, door dit verschijnsel voor de toekomst zijner partij verontrust, heeft, zich de vraag ge steld - Hoe zullen wij het vertrouwen van den landman herwinnen? en heeft, na 4eVervolg. Op eenmaal scheen de aanval opgeheven de roovers verlieten den balk en hielden zich met de gewonden bezig, die zij op eenen dicht bijstaanden wagen legden. De rust scheen'hersteld, men hoorde verder niets dan het gedruis van zich verwijderende schreden en het Kermen der gewonden, dat ijselijk door de stilte des nachts klonk. Het gevaar scheen voorbij. Aubry, wel ken de levendigheid van het plaats gehad hebbende tooneel, weder eenige denkkracht scheen gegeven te hebben, ging naar de slaapkamer zijner dochter om haar gerust te stellen, toen hij bemerkte dat de deur van binnen gesloten was. In den beginne schreef hij dit toe aan den schrik, die den aanval der roovers zijne dochter moest veroorzaakt hebben, en juist wilde hij haar roepen toen het gekletter van eene met geweld ingesla- gene vensterruit zich in hare kamer liet hooren en zijnen angst opnieuw wekte. Eene vreeselijke gebeurtenis had in Margaretha's kamer plaats. De roovershoofdman, twijfelende of hij zulk wel verdedigd huis met geweld zoude kunnen bemachtigen, zocht thans met het oog een middel om de pachthoeve bij over rompeling te nemendaar viel zijn oog juist rijpe studie, twee middelen ontdekt. Ziehier het eerste Mgr de Harlez heeft eene kasteelheer ge kend, die er een handtje van had om het vertr ouwen der buitenmenschen te winnen. Wanneer dezen boerenvriend op zijne goede ren kuierde en eenen arbeider ontmoette, die zich behoorlijk van zijne taak kweet, schonk hij hem eenige sigarenen deze gunst bracht op het gelaat van den goeden landman, eenen zweem van voldoening, die niet zonder eenige fierheid was. Den boer, die zich voor menheer den kas teelheer afslooft, eene siegaar aanbieden, is voorzeker een uitstekend middel om de landbouw-quaestie op te lossen, maar de boeren willen wat anders dat niet in rook vergaaten daarom is Mgr. de Harlez bij de Chineezen te rade gegaan, die, gelijk men wel weet, uitstekende landbouwkun digen zijn. In China bestond eertijds een brave prins, Lou genaamd, die groote voorraden van allerlei granen bezat, welke hij edelmoedig aan de landbouwers uitdeelde door eene lange droogte tot ondergang en hongersnood ge bracht. Sindsdien heeft de Chineesche Re- geering altijd groote hoeveelheden granen en zaden opgestapelt, welke zij, in tijden van nood, tegen lagen prijs, ter beschikking van het publiek stelt. Welnu, zegt Mgr de Harlez en dit is zijn tweede middel om de landbouwkwestie op te lossen die moest onze Regeering ook doen. Zeer goed Den landbouwer door onder gang en hongersnood bedreigd, hulp bieden, op de kosten van bet algemeen, is voorzeker doelmatig en voordeelig daarenboven voor de grondeigenaren alweer, die dan ge rust hunne beurs kunnen gesloten houden en de liooge pachten behouden maar dit lost de landbouwkwestie geenszins op. Maar zelfs tot die (aalmoes konden de cle ricalen regeerders niet besluiten, toen in op den houtstapel onder Margaretha's ven ster, die halfdood van schrik, met angstige spanning, het einde van den aanval afwacht te. Behendig en krachtig had den roover spoedig den top van den stapel bereikt hier stiet hij zijnen dolk tusschen de steenen en drong zich, terwijl hij denzelven als handvat gebruikte, naar boven tot in de vensterbank. Nu zeker van zijne taak, keerde hij terug, gaf zijnen makkers een teeken hem zonder gedruisch te volgen, en spoedig hadden omstreeks twintig hatelijke, met roet zwart gemaakte mannen, ten deele zeldzaam ge wapend, zich bij hunnen hoofdman gevoegd. In Margaretha's gemoed was, toen zij niets meer hoorde, de rust weergekeerd, en haar hart richtte een vurig gebed tot God die haar van de roovers bevrijd had, toen zij een hevig geraas aan haar venster hoorde en eene verschrikkelijke verschijning zich aan hare oogen voordeed. Door de gebrokene vensterruiten, welke door eenen bleeken straal der maan verlicht werden, dreigden een afschuwelijk zwart hoofd, welks oogen in het donker als die eens tijgers vlamden. Margaretha schreeuwde en door een onbeschrijfelijk krachtgevoel over meesterd, wierp zij zich op den roover, en thans begon een vreeselijke strijd. Het meisje hadden bandiet met zijn lang zwart haar gevat,en wierp zich op den grond 1893 een groot gedeelte van den oogst door de langdurige droogte en de brandende hitte vernield werd. Er zijn andere hervormingen noodig om den landbouw van een gewissen ondergang te redden. Den landbouwer, die zich op 't land van M. den Baron aftobt eene sigaar aanbieden, is stellig zeer vriendelijk hem in tijd van nood, op de kosten van het alge meen, zaden verschaffen, is te prijzen maar wetten uitvaardigen, die hem onafhankelijk maken van den grondeigenaar naar het land- bouwcrediet op zulken voet inrichten, dat hij zich de middelen kan aanschaffen om die verbeteringen in te voeren welke hem een goed bestaan verzekeren; de huurpachten derwijze door de wet regelen, dat hij voor deel geniete van de verbeteringen door hem aan den grond gebracht, landbouwcommi- ces instellen, gelast met de behartiging der gewestelijke landbouwbelangen en sa mengesteld uit afgevaardigden van de land eigenaars, landbouwers en veldarbeiders, door het algemeen stemrecht benoemd; instelling van landbouwgerechtshoven kostelooze raadpleging in zake van landbouwgeschil- lenuitbreiding van het landbouwonder- richt, in het bereik gesteld van allen en kosteloos voor eenieder; aanzienlijke ver mindering of afschaffing van de zware las ten, die uitsluitend op den landbouw druk ken, enz., enz., dit ware oneindig doelmati ger dan de sigaar van M. den baron en de aalmoes van eenig zaad, om van den Belgi schen landbouwer een onafhankelijker! wel varend man te maken. Maar hier juist ligt de knoop. De cleri calen willen den landbouwer niet onafhan kelijk maken, en door het behoud der over dreven hooge pachten zullen zij wel weten te voorkomen dat hij ooit welvarend worde. Zoolang ons land door de clericalen gere geerd wordt, mag de landbouwer derhalve op geene verbetering in zijnen toestand ho pen want de groote clericalen, allemaal terwijl zij met al hare kracht, die door eene soort van waanzinnigheid als vertienvou digd werd, hei hoofd des roovers naar zich trok. die spoedig een akelig gebrom hooren deed. Do roovers, het gevaar bemerkende waarin zich hun hoofdman bevond, vermoei den zich te vergeefs om hem te bevrijden. Spoedig waren des roovers krachten uitge put, hij beproefde voor het laatst, maar te vergeefs, om zich van die geweldige kracht, die hem neergedrukt hield, los te wringen; stiet nog een zwak gegrol uit, en daar hing zijn lichaam zonder eenig teeksn van leven, langs den muur af. Op dit gezicht schreeuwden de roovers verschrikt, storten in wilde verwarring van den houthoop af en vlogen naar alle kanten op de vlucht. Toen de pachter en Aubry, nadat zij de deur hadden opengebroken, in Margaretha's kamer traden, vonden zij het jonge meisje bleek en onbeweeglijk, in krampachtig ge- wrongene handen het haar van den roover houdende, die niet meer scheen te ademen. Intusschen kwam het leven op zijne trekken weder te voorschijn, zijn oog opende zich dreigend en schrikkelijk, en zijne verzwakte stem werkte zich door zijne toegenepen keel Geef hun geen genade! allen neergestoo- ten! riep hij krijschende. goede vrienden ondereen, zorgen alleen voor hen zeiven en voor hunne overmacht. Als een zwaard van Damocles hangt de dreigende oorlog gestadig boven Europa. Men heeft uitgerekend wat die samenschol- ling van machtige legerkorpsen aan iedere mogendheid zou kosten, wat er dient betaald te worden per dag. Voor Frankrijk alleen is dit berekend op zestien millioen fr. En dan nog zijn het slechts de voorziene uit gaven. Waar blijven dan de onkosten voor aangerichte schade, verlies van materieel, stilstand van zaken, van nijverheid en han del? Op zijn minst gerekend komt het verlies op vijftig millioen per dag voor iedere groote mogendheid. Dus te zamen 250 millioen daags of voor eene maand oorlogvoeren 7 millards vijf honderd millioen fr. Waar blijft dan de oorlogsschatting door den overwinnaar op gelegd Het rijkste land der wereld kan dit niet volhouden Wij bezitten het algemeen stemrecht, het dubbel en driedubbel stemrecht en erbij nog de verplichtende stemming. Doch desalniettemin zal het. niet veel baat aanbrengen. Waarschijnlijk zullen wij dit jaar wederom geene kiezingen hebben noch voor den Senaat, noch voor de Kamer, noch voor de provincie, noch voor de gemeente raden. De klerikale partij moet zich niet genee- ren zij heeft tijd genoeg, niemand stoort haar en intusschen blijven de geestelijken aan het roer en aan het schotelken vet. Als de Kamers de discussie der nieuwe kieswet nog wat lang trekken, dan zullen de Toen Aubry deze stem hoorde, deinsde hij verschrikt achteruit: hierop naderde hij het bed, waarop de knechten den roover intus schen gelegd hadden, en herkende in den zelven Albert De Greef, zijnen toekomstigen schoonzoon, den verloofden bruidegom zijner dochter De talrijke, door deze rooversbende bedre venemisdaden, vorderden eene snelle straf, en drie dagen na den aanval op de pacht hoeve, stond op de markt te Brussel het schavot voor Albert de Greef en tien zijner medeplichtigen opgericht; hij stierf moedig en trotsch, zonder de hand te kennen waar aan hij zijnen dood te wijten had. Eene zeldzame omstandigheid kenmerkte de laatste dagen der ongelukkige Margare tha. Dadelijk, nadat men Albert uit hare handen had weggevoerd, bleef zij in eenen diepen waanzin, waaruit zij niet eer ont waakte, dan op het oogenblik waarop het hoofd van haren geliefde op het schavot viel. - Ik heb hem wel herkend, - zeide zij toen. Hij zal mij dezen nacht afhalen. Het bruiloftsmaal is besteld! wij zullen gasten zonder hoofd hebben al zijne vrienden heeft hij mij gezegd. Zij stierf nog denzelfden avond, met eenen engelenlach op de lippen. EINDE HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 1