VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. PolitiekNieuws-, Handels- en Annoncenblad. Negende jaar. Zaterdag 3" Maart 1894. Nummer 10. Klerikale Revolutionairs. De geraeeiitekiezingea uitgesteld. Nieuwe schoolwet. De eerste slechte vruchten van een slechte boom. VlaanderenCongo? Belasting op de granen in Frankrijk. STADSNIEUWS. Do Carnaval. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncent 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor Belgié, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De kwezelgazetjes pogen hunne lezers die wij als groote uilen moeten aanzien, wijs te maken dat de socialisten, anarchisten en andere isten vruchten zijn der vrijheid der wereldlijke school en der ongods dienstigheid. Ons antwoord zal kort zijn: Het bommenwerpen evenals eene andere schrikkelijke plaag, kwam in voege in Rusland, waar de nihilisten, bij ons anarchisten genaamd, zich het eerst onderscheidden in het gebruik van die moordtuigen. In dat land bestaat noch vrijheid, noch wereld lijke school, maar veel godsdienst. Pastoor Lemire en pastoor Garnier zijn hevige socialisten en komen een socialistisch blad te Parijs te stichten, 't Is dank aan zijne vurige socialisti sche gedachten dat de eerste, Afge vaardigde van Hazebroek, gekozen werd. En pastoor Pottier van Luik, die thans zooveel van zich doet spreken, is dat geen hevige socialist? De aanvoerder der werkliedenpartij in de stad Lessen is gewezen mission- naris. En het bekwaam en gevaarlijk kop stuk der Fransche anarchisten Seba- tien Faure, is hij niet een der schit terendste leerlingen van het Sint- Michelscollegie te Sint Etienne, be stuurd door de Jezuieten? Hij stelde zich zelf voor Pater te worden en had reeds daarom zijn proefjaar begon nen. En ware zijn vader niet schielijk overleden, hetgeen hem stoffelijker wijze in de onmogelijkheid stelde van zijne studiën voort te zetten, hij was ongetwijfeld thans een der beroemd ste Vadersvan zijn order. En de beruchte Henry, die onlangs eene bom wierp in het Terminus hotel, heeft die ook zijne studiën niet bij de Jezuieten gedaan? Hij was im mer een fanatieke geloovige, eene soort asceet. Ziehier ten andere eene brok uit eene zijner poëziën Fidéle observateur de la Divine loi. Suis l'inspiration que Dien fit naitre en [toi.... Si le génie enfin par Dieu te fut donné... Lis done ce livre ouvert de l'aurose au [couchant. - Dont le doigt de ton Dieu traca le vaste [chant.. Hetgeen wil zeggen Getrouwe naïever der Goddelijke Wet, volg den roep dien God in u deed ontstaan.... Zoo de genie u door God gegeven werd, lees het boek dat van 's morgens tot 's avonds openligt en waarin de vinger van uwen God den breeden zang teekende 't Is al God wat de klok slaat? Niet waar, dat de anarchisten het produkt zijn van wereldlijk onder wijs en ongodsdienstigheid? Eerstdaags zal minister de Burtet een wets ontwerp neerleggen waarbij de .Mtuii kiezingen opnieuw zullen uitgesteld worden tot ia October 1895 omdat'de kieswet voor de gemeenten nog niet gereed is. De bekende weerprofeet Falb voorspelt dat den 13 Nov. 1899 onze aarde, tengevolge van onbevoegde nadering eener anarchische ko meet, zal vergaan. Falb echter heeft door gaans niet veel geiuk met zijne voorspel lingen, zij worden te vroeg of te laat verwezentlijkt.... Aangenomen nu dat de ramp een paar dagen vroeger of later plaats vinde, luidt dan het wachtwoord dat er dient haast gemaakt te worden mat de kieswet.,., want 't ware zonde en jammer als dat zaakje niet voor den ondergang der wereld was af- gelapt. Neen! de officiëele onderwijzers zijn den duivel niet genoeg aangedaan geweest sedert tien jaren. Het moet nu nog beteren. Heer schap Woeste heeft, Woensdag in de Kamer, een voorstel nedergelegd orn bij de scbool- wet-Jacobs nog het volgende artikel te voe gen, om de gemeentekassen te plunderen ten profijte der pastoorsscholen. Luistert goed De gemeenteraad, na het advies van het bureel van weldadigheid gehoord te hebben, zal alle jare de lijst opmaken der arme kin deren die kosteloos onderwijs genieten in de gemeentescholen, in da aangenomens scho len of deze dia de voorwaarden vervullen om aangenomen te wordxn. De toelage per leerling aan de onderwijzers wordt dan vastgesteld. Wat te voorzien was, is gebeurd: tien jaren is 't geleden dat men in ons land de ongehoorde uitzinnigheid beging, het volks onderwijs, de grootste en heiligste schat van een volk,-toetevertrouwen aan schaapherders met God en andere koeiwachters die men se dert die tien jaren aan het werk heeft gezien. Het verstompend klerikaal onderwijs be gint zijne natuurlijke vruchten te geven even als een olievat dat geeft wat het inheeft. De tienjarige knapen welke men in 1884 aan de onderwijsmachienen, mat God en zonder bekwaamheid, overleverde onder voorwendsel de ziel van het kind te redden zijn thans twintig jaar geworden. Zij hebben der vereischten ouderdom be reikt om te mogen deelnemen,als slachtoffers, aan dien handel in menschenvleesch dien men de loting noemt, die openbare onzedelijkheid, welke, dit jaar vooral, terecht haren naam van Bloedwet verdient; voor de eerste maal hebben de leerlingen der klerikale onder wijsfabrieken deelgenomen aan de loling; en de gevolgen? een twintigtal moordpogingen, moorden en doodslagen in een paar weken tijd! Die gevolgen zijn vreeslijk, en het is nog maar een eerste begin. Wij mogen verzekerd zijn dat het van jaar tot jaar slechter zal gaan Dat is nu die schoone redding van de ziel van het kind! dat zijn nu de vruchten van het klerikaal onderwijs, sedert tien ja ren aan onze kinderen, vooral in de lande lijke gemeenten, ingepompt door die onder- wijsmolens met God, onder de hooge bescherming dier steunpilaren der openbare zedelijkheid, die men de opvolgers noemt der twee en zeventig discipels van Christus. Even als de Mancenillaboom, wiens scha duw dood en verderf verspreidt, zoo ook is voor ons land het papenonder wijs: een slechte boom, die natuurlijk niets dan slechte vrucluen kan voortbrengen. Sedert eenige weken hebben wij daar de bloedige bewijzen van. In den loop dezer maand hebben wij in ons verpaapst Vlaanderen eene reeks misdaden aan te stippen, die er ons waarlijk aan twij felen doen ot wij wel in België dan niet in den Congo zijn. aZondag 18. Twee gehuwde mannen, vaders van familie, krijgen twist om eene nietige zaak. De eene schiet dén andere drie kogels in het lijf, net alsof hij met eenen hond te doen had. bMaandag 19. Een sukkelaar wordt te Wieze door eenige Wallebakken van zijn werk geroepen om mede Maandag te vieren. Hij drinkt zoo overmatig, dat hij nog den zelfden avond bezwijkt. c) Donderdag 22. In den nacht van Woensdag en Donderdag grijpt te Wieze op dejachtgoederea van Mevrouw de Gravin De Ciercq de Wissocq een schrikkelijk wild- stroopers drama plaats De jachtwachter Van Hove en de wild- strooper Van Ertvelde van Audeghein vallen doodelijk gewond, neer. De eerste, vader van zes kleine kinderen, en daarbij eene stok oude moeder te onderhouden, bezwijkt neg denzelfden dag. d) Donderdag 22. Mej. Possemier to Hcf- staede bij Aelst, het fanatiekste dompershol van gansch Belgie, wordt 's morgens door een vermomden manspersoon met eenen dolk getroffen. Gelukkig schampt het moordtuig af op het ijzer van haar keurslijf. Niettegen staande bekomt zij andere groote wonden. Dixmude. Katholieke zeden. I-Iet gerucht loopt in de stad dat, in de nabijheid van den Broekweg te Wournen, een wreed gevecht ontstaan is met messen en steenen tusschen 7 lotelingen van Merckem en 2 mi- licianen van Wournen. Een der lotelingen van Merckem heeft een aantal messteken bekomen, moest naar huis gedragen worden en is 's anderendaags aan de gevolgen zijner wonden overleden. Een rechterlijk onderzoek is begonnen. Ochwat zachte en zoete zeden op onze godzalige en hooggeprezene klerikale buiten gemeenten. Wet dunkt u, lezers? Zij gaan goed niet waar,... de misdaden in onze streek Haast toch zullen de Congolanders zendingen bij ons mogen inrichten. Er valt hier toch zooveel te beschaven. Maar ja, wij vergaten dat ons land door de papen geregeerd wordt en dan is alles om er besteWel te verstaan als de pape winkel maar trekt. De Kamer heett met 371 stemmen tegen 172, het recht van 7 fr. op de tarwe aange nomen, gelijk de regeering heeft voorgesteld. De Kamer heeft voorts het recht op meel op 11 a 16 gebracht, naar gelang van de samenstelling, dat op gerst op 16 fr., op zemelen 60 centiemen. Da Kamer heeft, vervolgens, na verwer ping van verscheidene amandementen, het ontwerp in zijn geheel aangenomen met 361 stemmen tegen 155. Voorts heeft zij eene bepaling aangenomen, dat da tarwe die vóór 2L November ingescheept is, toegelaten zal worden volgens 't tegenwoordig invoerrecht. Het Journal d'Ypres schijnt maar half tevreden te zijn met het antwoord dat onze confrater Le Progrès hem gegeven heett, nopens den carnaval en het doet ons de eer te vragen wat wij over zijn voorstel van af schaffing denken. Welnu, daar wij niet zoo oud en diensvol gens ook niet zoo ikzuchtig zijn als onze fran sche confrater, zullen wij onbewimpeld en rechtzinnig antwoorden dat wij geenszins in de zienswijze van het golviuchtig Journal d'Ypres deelen. Integendeel, wij willenen wij begeeren den carnaval, wij juichen toe aan de maskeraden en feestelijkheden die ter dezer gelegenheid geschieden. Waarom 1° Ten eerste, om lat de carnaval nering en profijt verschaft aan wiukeliers, herber giers, muzikanten, kieermakers en kleer maaksters, enz, en dat al wat eenig profijt aan nering of stieldoeners kan opbrengen, moet behouden en zelfs aangemoedigd wor den. 2° Ten tweede, wat kwaad is er in gele gen dat onze jonge stadsgenooten zich ver maken met onder de eene of andere vermom ming naar een bal te gaan, eenige confelli naar het hoofd hunner vrienden en kennis sen te werpen en eene zekere vrijheid ge nieten die zij te vergeefs op andere tijden van 't jaar zouden zoeken. Het Journal d' Ypres bekent zelf dat de Pausen den carnaval in Rome toelieten maar het voegt er bij dat er geene baldadig heden gebeurden en dat alles zeer rustig en zedig afliep. Welnu, indien onze beheerders een policiereglement tot stand brachten om alle misbruiken te vermijden, zeker zou dit geen kwaad doen; maar aischaffen ware het laatste woord der onveadraagzaamheid. Denkt het Journal d'Ypres misschien dat indiende karnaval afgeschaft wierd, er geene andere misbruiken zouden bestaan Het is er deerlijk nevens, want op de bui tengemeenten, waar er niet gemaskerd wordt, waar de pastoor heer en meester is, ■waar de dans allerstrengst verboden is, ge beuren cr meer baldadigheden dan in de ste den waar de karnaval toegelaten is. Niet eene week gaat voorbij of wij lezen in de gazetten dat op zulke gemeenten gevechten plaats hebben die dikwijls de ergste gevol gen na zich slepen. De messen en de knup pels zijn er in zwang en onder het minste HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 1