Sterfgeval. Willems-Fondso Vlaamsche Ster. Gestolen. Gehangen. Op hol! Maloulaan. Rechtbank van IJperen. Twee kinderen levend verbrand Poperinghe. Henritje. —Maar dit belet niet dat ik ver scheidene brieven heb gekregen waarin men mij verwittigt dat ik de apothekers rekenin gen zal ontvangen van Pastilles en pillen voor de opgedane verkoudheden. Eene dame, onder andere, beklaagt zich over het bevlek ken harer handschoenen, door de program ma's, in één woord, ik ben bitter te leur ge steld en aanzie den uitslag van dit feest als het Mane Thécel Pharès der katholieke partij. Suikerstande. Wat wil dat zeggen Colaert. Zwijg, hij weet het zelf niet. Carcasson. Dit alles zijn praats tegen den vaak. Vertrouw u op mij ik zal dit alles draaien en wenden dat onze vijanden, die nu schijnen te spotten en te lachen, er al den last van zullen dragen. Henritje. Hoe zult gij het aan boord leggeD. Carcasson. Op eene zeer eenvoudige wijze. Ik zal de liberalen beschuldigen de lichten uitgedoofd te hebben met het inzicht wanorde te veroorzaken en liet feest te stoo- ren. Ik zal doen verstaan dat zij het inzicht hadden eene dynamietbom te werpen in de zaal om de Halle te doen in de lucht springen met al wat zij inhield, en daar ik sedert lang mijne lezers heb voorbereid op de betrekkin gen tusschen de liberalen, de socialisten en de anarchisten, zal men dit gemakkelijk ge- looven. Suikerstande. Dit is niet kwalijk uit gedacht. Colaert. Ja maar, welke zullen de ge - volgen zijn van dergelijke beschuldiging/ Vreest gij niet u nogmaals aan vervolgingen bloot te stellen. Carcasson. Allo dan! Is er ooit iemand geweest die er aan gedacht heeft mij te ver volgen als ik hen beschuldigde brand te heb ben doen ontstaan in de akademie, als ik zegde dat zij oorzaak waren dat de stadshar- monie op het koersenplein in den grond tui melde, als ik uitstak dat zij den kiosk had den doorgezaagd met 't inzicht de katholieke fanfaren te verdelgen? Neen, niemand heeft aan mijne beschuldigingen getwijfeld en iedereen was bereid den liberalen den steen toe te werpen. Suikerstande Die kerel heeft slimme streken in zijnen bult! Colaert. Ja, maar het einde wettigt de middels. Carcasson. Intusschen zal ik in mijne gazet een verslag schrijven over het feest dat menigeen zal beklagen er niet gekomen te hebben; ik zal al de eere van het Concert aan onzen achtbaren vriend Henritje toeschrijven en hem verheffen tot in den zevenden hemel. Henritje. Ja, vriend, doe zulks en ik zal er u immer dankbaar voor z in. Gij weet dat ik op geen honderd franker, zie om een schoon feest te geven en diensvolgens valt het mij pijnlijk zulke tegenkomsten te ont moeten. Ik reken dus op u, waarde vriend, en op u, Mijnl.eeren, om alles len beste te schikken en mij ongehinderd uit den slag te trekken. Woensdag verspreidde zich hier de treur mare van het overlijden des heeren Ridder Gustave de Stuers, Gemeenteraadsheer en oud legatia Raadsheer, gedecoreerd met ver scheidene Ordes. De betreurde aflijvige, dieYperen zoo vurig lief had is zijn afsterven dus voor onze stad een verlies alsook voor de Ypersche samen- living, waar hij alom gekend,geëerd en be mind werd. De heer de Stuers, was een rechtschapen, rechtzinnig, minZ£:<tn, vrijgevig dH-nsfc» vaardig man. Hij uehoorde tot de gematigde liberale gezindheid en maakt in die hoeda nigheid deel der minderheid onzes gemeen- t-raads, waar hij, elke milde, volksgezinde en rechtvaardige maatregelen ondersteu nende zich met kracht kon verzetten tegen alles wat rook naar willekeur, dweepzucht of partijgeest. Men herinnert zich nog, onder andere, zijne bijtende en verontwaardigde protes- tatien tegen de onbillijke afschaffing van ons oud-stadscollegie. De heer de Stuers zal de oprechte treurnis van alle eerlijke lieden met zich ten grave dragen. Wij bieden aan zijne weledele en geachte bloedverwanten onze rechtzinnigste gevoe lens van rouwbeklag. Uit goede bron vernemen wij dat de Ypersche Willems-Fonds afdeeling haar laatste Concert-Voordracht op 8 April a. s. geven zal. Het feest zal om 7 ure aanvang nemen, van eene danspartij gevolgd zijn en in de uitgestrekte zaal van den Zalm, Semi nariestraat, plaats hebben. Zondag 18n dezer geeft deze maatschappij hare laatste vertooning van 't abonnement bestaande in Tamboer Janssens, Adda, XTOTSIEIBOTSE Schoone muziekstukken zullen uitgevoerd worden, tusschen beide stukken, onder het bestuur van den heer M. Tasseel. Het zal weeral eene heel puike vertooning zijn,die in belang en aantrekkelijkheid tegen de vroegere opwegen kan. Geen wonder ook dat tooneelzaal nogeens veel te klein zijn zal om al de toegestroomde liefhebbers van echt degelijke tooneelkunst te bevatten. Wie eene behoorlijke plaats verlangt,weze dus op tijd. Ditmaal zal er, door onvoorziene omstan digheden, maar eene vertooning plaats heb ben. De tweede van den Maandag is afge schaft. Opening van 't bureel om 5 1/2 ure; begin om 6 ure stipt. Men kan voorop kaarten bekomen ten bureele van dit blad. Zaterdag avond, bij het ingaan van den Cirk Mayer, hier voor twee avonden spelen de, werd eene vrouw haren porte-monnaie gestolen. Maandag 5 maart ten 8 1/2 ure 's avonds, heett den genaamden Jan Talon, oud 67 jaar zich op den zolder van d'herberg Le Chemin de Fer, op gehangen, rnen denkt dat het groote armoede, de oorzaak er van is. Hij moest daarvoor in alle geval eene leelijke vijs los hebben. Donderdag 1.1. rond 6 ure 's avonds, kwam het paard, ingespannen in den omnibus van 't Gouden Hoofd in volle vlucht het Studentenstraatje inonvermijdelijk zouden er erge ongelukken gebeuren; toen de hee ren Vande Voorde, brouwer en H. Demeyer op gepaste uur aankwamen om het beest tot stand te krijgen. Wij twijfelen niet of zulk bewijs van moed en zelfopoffering zal beloond worden. Nu is 't vaderland gered, onze onaf1" e- lijkheid verzekerd en de aardsapj ag voor goed geweerd. Onze godgewijde hado- ders hebben in eene der laatste raadszit tingen de nieuwe laan, gaande van de Vleeschhouwersstraat naar den Veurschen steenweg, de Maloulaan gedoopt. Dat om de Yperlingen te herrinneren dat de kiezers hier dat heerschap eens op 't on verwachts uit de kamer kegelden, omdat hij zoo goed!!!? hunne belangen daar verdedigde, 't Was die onverhoedsche buitenkegeling.die aanleiding gaf tot het neerleggen in de ka mer, door heer Malou, in een ander bestrek gekozen, van net wetsvoorstel, waarbij de kandidaten eenige dagen vooraf moeten ge kend zijn. De poets had raak gedaan. Ook de buiten kiezers hadden toen nog haar op de tanden en een eigen wil. Eene zoogezegde tooverheks verscheen of beter verscheen niet voor de rechtbank van IJperen, maar werd beschuldigd voor acht feiten van aftroggelarijten nadeele van eenen pachter van Voormezeele. Zij had hem geld en kleeren afgetruggeld om zijne dochter, die aan vallende ziekte lijdt, te genezen. Onder verschillende andere voor wendsels nog wist zij hem geld af te halen. Zoo vroeg zij 15 fr. 50 om een zwijn te genezen, dat slechte pooten had; dan was het weer voor een kalf of eene koei. Zij wilde hem ook een lotje verkoopen, waar mee hij 80,000 fr. zou winnen. De rechtbank veroordeelde de vrouw, zeke re S. B. tot 8 straffen van elk eene maand gevangenis en 25 fr. boet. Dat zal haar leeren tooveren CORRESPONDENTIEN. in de bus Kemmel. BURGERSTAND. van den 2 tot den 9 Maart 1894. Mannelijk geslacht 7. Vrouwelijkid. 5. Huwelijken. Duflou Leopold, daglooner en Dehaerne Yictorine, dagloonster. Overïïjdens. Gouwy Charles, 39 jaren, herbergier, echtgenoot van Declein Emma, Thourout- straat. Lebbe Yirginie, 84 jaren, zonder beroep, weduwe van Braem Edouard, Rijselstraat. Dewilde Charles, 52 jaren, landbouw werk man weduwenaar van Rogier Marie, Meene- straat. Hauspie Hortense, 57 jaren, dagloonster, echtgenoote van Cuudde Leonard, Meene- straat. Dupont Jean, 66 jaren, winkelier, echtge noot van Laurie Stephanie, Rijselstraat. Talon Jean, 66 jaren, schoenmaker, echt genoot van Nevejans Barbe, Lombardstraat, Hinderen beneden de J jaren Mannelijk geslacht 1. Vrouwelijk id. 1. te Bracquegnies. Een verschrikkelijk ongeluk had Donder dag plaats op het gehucht der Garenne, gele gen op eenige kilometers van Bracquegnies. Terwijl een mijnwerker en zijne vrouw aan den arbeid waren, begonnen hunne twee kinderen, oud twee en vier jaar, die alleen 't huis werden gelaten, met phosphoorstek- jes te spelen. De twee kleine onvoorzichtigen staken het vuur aan hunne kleederen en werden in een oogenblik door vlammen omringd. Het vuur deelde zich insgelijks mede aan de meube len en weldra sloegen de vlammen door de vensters. Wanneer de geburen zulks bemerkten, drongen zij in het huis, maar een verschrik kelijk tooneel trof hunne oogen d9 twee ongelukkige kinderen lagen zielloos op den grond, zwaar gekwetst en geeri teeken van leven meer gevende. Twee der moedige redders, Casimir Aucquier en J. B. Mainil gelukten er in hen uit den vuurpoel te trekken en brachten ze over naar een naburig huis, terwijl andere menschen den brand poogden te blusschen Niettegsnstaande de zorgen waarvan de kinderen het voorwerp waren, stierven zij weldra in de ijselijkste pijnen. De twee redders werden ook gevaarlijk verbrand. Wanneer de ouders der twee kleine slacht offers het noodlottig nieuws vernamen, ga ven zij zich over aan de grootste wanhoop. Men vreest dat de moeder er zinneloos zal van worden. Het concert der Philharmonie van zondag 11. is ten uiterste wel van stapel geloopen. Het programma, alhoewel lang, was toch niet vervelend, integendeel. Als men er stukken tegen komt zooals de ouverture van Robespierre of de laatste dag van het schrikbewind eene drama tische symphonie, moet men zich gelukkig achten zoo iets te hooren te krijgen. Het is zeker dat de toondichter H. Litolffzich over trof in dat werk, en dat het in beschrijvings- doel zijne Guelfes, Girondins enz. te bo ven gaat. In die uitvoering mag men zeggen dat de Philharmonie zich ook overtroffen heeft. Geen twijfel of den maestro Van El- slande bracht de muziekanten op de hoogte van de verschrikkelijke dag welk de ouver ture bedoeld. Fijnheid van nuancen, kracht, alles was er nauwkeurig in opgemerkt; in al de moeilijkheden 't zij door eeninstrumen- tist of verschillige samen gemaakt, de uit voering blijft altijd eenvormig en komt na tuurlijk met het gedacht van den muziek meester overeen, hij die zijn volk in de hand weet te houden. Ineen woord het was in drukwekkend. Daarneven kregen wij nog eene schoone fantazie (met sous-pieds) op Faust, door C. Benderen dan nog Fête Aran- juez met zijne schoone Sérénade voor fluit en klarinet, zijne klinkende en klette rende bellen en castagnetten, jacht in de bergen en final op het nationaal spaansch lied, door J. Demersman. Wij hebben hier reeds geschreven over welke voortreffelijke solisten de Philharmo nie beschikt. Deze maal moeten wij er nog bijvoegen, en nog wel van de beste ookM. Rabau in zijn air varié voor Saxophoon die de vloeijenste en aangenaamste tonen liet weergalmen; M. Lambrecht die in zijn Goud regen voor klarinet met gemak de grootste moeilijkheden wist te overwinnen. Ziedaar wel een primus, bravo! Nog te melden, de twee fluitjes: Huys en Oreel in hun verrukkelijk Duo, en Flamey in de solos van Faust. De zang was toevertrouwt aan Mej: Irma Théry, het Gentsch nachte gaaltje gelijk men ze in de Arteveldestad noemt. M. Folie de uitgelezen baryton, lste prijs van het Conservatorium. Beide artisten had den wij reeds gehoord en het is met groot genoegen dat wij ze opnieuw toegejuicht hebben. Bijzonderlijk in hun Duo uit Ri- golleto die zij grootsch en meesterlijk ver tolkten. Ook heeft men hun de gulhartigste bravos toegestuurd. M. Dekemper was met het kluchtig ge deelte gelast en den naam alleen van den vermaarden kluchtzanger zegt genoeg dat het onophoudelijk bisroepen wel verdiend was. M. Dekemper is sedert vele jaren het troetelkind der Philharmonie. M. J. Strauwen, de verre gekende pianist heeft zooals gewoonte zangers en solisten be geleid met die uitmuntende fijn- en stiptheid die van hem de koning der begeleiders maakt. Om te eindigen, vergeten wij niet onzen sympathieken lof te sturen aan den onver- moeibaren maestro E. Van Elslande die van de Pbilharmonie eene der vermaardste mu ziekgezelschappen van het land heeft weten te maken. Groot blijspel met zang in twee bedrijven, blijspel in één bedrijf, blijspel met zang in één bedrijf. Voor het schoon uithangberd van den juweel- verkooptr in de Boterstraat. 0.10 De geburen zullen welhaast elkander niet meer zien. 0.10 Waarom zulks niet hooger uitsteken. 0.10 Is er daarop geen gemeente of politie-regle- ment 0.10 De kaloten zeiden in de cirk dat pirote ook te peerd reedt. 0.10 Heeft hij dan wat drinkgeld gekregen van H. I. voor nieuws te gaan vertellen. 0.10 Hij zou nochtans beter doen eens al de Tliou- routstraat te gaan met zijn drinkgeld, daar daar twee kleine paardjes waarvoor hij zou kunnen zorgen. 0,20 Is het niet waar pirote welweter. 0.10 A. reedt te peerd, haar hair viel af en spoe dig stak zij het in de beurs, niemand heeft het gezien, 't is 't katje. 0.15 Eikken deed ook een toertje, maar hij speelde van den acrobatte, hij was geschoren zon der zeep. 0.10 Den langen wilde ook op den hengst zitten maar poef, hij reedt van onder en lag met zijne kleine beentjes van onder. 0.10 Voor de kunste van J. 0.10 25 centiemen voor eens met de beendn omhoog te rijen is niet te veel. 0.10 't Is waarlijk plezant in den hippodrome men ziet er van alles, rijen, vrijen, afgunstig, jaloersche, kontente, en kwade, en wat voor zijn de beste vraag H. 0.20 De vrijers zei Marie, 0.10 Pour que a la prochaine occasion nos deux tourtereaux L. S. et J. J. sous la tutelle de G. S. aillent passer Mi-Carême au bal de la Monnaie a Bruxelles. 0.15 Devoir se contenter maintenant d'un petit péking, c'est raide. 0,10 Omdat de bollebus zijn zoon en ook zijn com pagnon P. geen benauwd meer en zouden hebben van het klein katje van de barak. 0.15 Mijnen braven vriend V. doet uwe oogen open want uw klein Mwilt u bedrieven. 0.20 Vun bon conseil, ne vous laissé jamais dominer par une femme. 0.20 Omdat groote Marie zoowel haren avond ge- passeert heeft in de gilde van StB Paul, 0.10 Omdat de weddinge van Marie zoowel ge lukt heeft met R. 0.10 Omdat Marie zoowel gezind was. 0.10 Omdat zij prijs behaalde met R. van hoogst in een booge te kunnen ptegen den muur. 0.10 Wooté Moontje indien gij 's avonds bij den donker buiten gaat ziet dat gij geene bier- soepe ontvangt in uwe klakke, door het toedoen van uwen kameraad. 000 E. Manche, voor het verloren loopen op uw slaapkamer, kluchtspel in één bedrijf. 0.10 Geboorten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 2