TEPAGHTEN vergruizersT Pulvèrisateurs) GEDANST WORDEN. L'ARBALÊTE AU BUT Prijsuitreiking. Stadsmeisjesschool. HENRI PINTE DE VIER WINDEN GEDURENDE DE KERMIS Afschuwelijke misdaad te Poperinghe Burgerstand der Stad Poperinghe. van den 23 tot den 2 dezer maand. Eene moeder die haar kind met vitriool verbrand en vergiftigd. BREUKEN Lettre-Enveloppe LA RAPIDE, Anderlues. GROOTEN HOE JULES LEïRENS ET FRERE ZUIVERE BLAUWE VITRIOOL une vie sans reproche, certes VAN ISEGHEM en jouit dès a présent. Si sa dépouille va disparaitre a nos yeux, son souvenir restera toujours vivant pour ceux auxquels il a été donné de le connaitre et de l'app écier. n Adieu, VAN ISEGHEM, adieu Nous nous associons de tout coeur k ces éloges si mérités, a ces suprêmes adieux si bien exprimés, et nous saluons une dernière fois, avec un respect ému, la dépouille mcr- telle du regretté Lieutenant-Colonel VAN- ISEGHEM.trop tot enlevé a sa digne famil ie, ses nombreux amis, a l'Armée, a la Patrie Volgaarn zouden wij de 2 andere lijkreden aan onze lezers mededeelen daar ze aan de redaktie niet toegezonden geweest zijn is het ons onmogelijk. De Redactie. De leergangen in het liberaal Collegie zijn ten einde, zij werden wel gevolgd. De toe stand neemt er immer in bloei toe. Op Maan dag 6 Oogst zal de plechtige prijsuitreiking in de ruime zaal van het huis der Oud-Pom piers plaats hebben, daar het de eerste maal is dat zij plaats grijpet, geen volk zal er ont breken en men zal er eens te meer de macht van het Ypersch liberalism kunnen vaststel len. Na de prijsuitreiking volgt een maal, waar al de Oud-leerlingen van 't afgeschaft stadscollegie op uitgenoodigd werden. De jaarlijksche tentoonstelling der werken gemaakt door de leerlingen onzer kostelooze stadsmeisjesschool onder 't bestuur van Me vrouw D'Haeseleir, zal plaats hebben in de blauwe zaal, op Zondag 5n en Maandag 6" Augusti. van tien ure 's morgens, tot 3 1/2 ure 's namiddags. Klakkemaker, laat weten dat hij van heden af geene schulden meer zal erkennen gemaakt door zijne vrouw MARIE LEfVlAIRE, mutsemaakster Henri Pinte. Herberg OUDE KLEERMARKT. zal er alle dage Ingang vrij. BURGERSTAND. van den 27 Juli tot den 3 Augustus 1894. Geboorten. Mannelijk geslacht, 4. Vrouwelijk id. 1 Huwelijken. Cnudde Léonard, metser, en Catteeuw Octavie, modemaakster. O verlïj den». Van Iseghem Edouard, 58 jaar, L'-Kolonel bevelhebber der Rijschool, echtgenoot van Hortense Taelman, Elverdinghestraat. Candeel Isabelle, 85 jaar, kantwerkster, ongehuwd, Bollingstraat. Cleenewerck Henri, 72 jaar, zonder beroep weduwenaar van De Bruyne Catherine, Dix- mudestraat. Ghillebaert Euphemie, 85 jaar, zonder be roep, ongehuwd, Rijselstraat. Kinderen beneden de 7 jaren Mannelijk geslacht 0. Vrouwelijk 1. Een tweeling gedood In den nacht van 25 tot 26 Juli 11., werd alhier een dubbele kindermoord gepleegd door Rosalie D.., echtgenoote van Karei Q boerenwerkman en baas van de herberg: ln Sint Eloi, wijk Brabant. De politie werd verleden zondag verwit tigd, dat Rosalie D,., in het begin der vorige week moeder was geworden en verdacht werd hare kindjes te hebben van kant ge maakt. Maandag stapte het parket van Yperen alhier af en stelde onmiddelijk een onderzoek in, dat voortgezet werd niet tegenstaande de hardnekkigste loochening der vrouw. Weldra vonden de veldwachters Gruwier en Orbie, onder de bevelen van den politie commissaris, twee kinderlijkjes van het mannelijk geslacht in den hof achter het huis. Daar werd deze tweeling, na drie dagen hunner geboorte, in den grond gedolven, Rosalie D... werd in de tegenwoordigheid van de twee lijkjes gebracht en eindigde met volledige bekentenis af te leggen. Man en vrouw werden aangehouden en naar de celgevangenis van Yperen overge bracht. De twee lijkjes werden in het gasthuis aan een onderzoek der wetsdokters onderworpen. GE BOORT EN. Mannelijk 2 Vrouwelijk 2 HU WEL IJ KEN. Cyrille Opsomer, en Felicie Deschodt, bei de te Poperinghe. Jules Debruyne, en Stephanie Capoen, beide te Poperinghe. STERFGEVALLEN. Taffin Amelie, oud 55 jaren, echtgenoote van Louis Dumon, Boescheepstraat. Kinderen beneden de 1 jaren. Mannelijk 2. Vrouwelijk 0. Misdaad en zelfmoord. Zaterdag 2Ln Juli werd eene misdaad ge pleegd te Selzate. Een meisje van 20 jaar, Melanie Huys, geboortig van Oedelem, nabij Brugge, was naar Terneuzen gaan wonen, waar zij een kind ter wereld bracht. Het kind was aan de echtgenooten Dela- marre, wonende te Selzate, toevertrouwd. De geboorte van 't kind was niet gekend en zij bezocht het maar zelden, evenwel betaalde zij regelmatig het kostgeld van de kleine. Zaterdag 2 ln dezer, bracht zij een bezoek aan haar kind. Het meisje was zeer welva rend. Nauwelijks was zij in huis of zij zocht vrouw Delamarre te verwijderen en zond haar om een paar schoentjes voor de kieine. De oude vrouw deed Melame huis opmer ken, dat het beter ware met het kind naar den schoenwinkel te gaan, waat dat de schoenmaker haar geen half dozijn schoenen zou willen toevertrouwen. Maar Melanie drong aan en de vrouw moest gaan. Toen zij terug kwam, kronkelde het kind zich van de hevigste pijnen en bracht de hand jes gestadig aan den mond. De vrouw onder vroeg Melanie Huys, maar zij zegde er niets van te begrijpen en verklaarde herhaalde ma len dat zij moest vertrekken; maar vrouw Delamarre zegde dat zij in deze omstandig heid tot plicht had bij haar kind te blijven. Op het aandringen van vrouw Delamarre, werd des avonds een geneesheer geroepen, maar het kind stierf in den loop van den nacht, na schrikkelijk te hebben geleden. Haar kind vergeven en verbrand met vitriool De begraving had zonder incident plaats maar Woensdag 25n Juli, waren geruchten in omloop over het overlijden van het kind en de bevelhebber der gendarmen, die dit hoorde ondervroeg vrouw Delamarre, welke hem vertelde in welke omstandigheden net kind gestorven was. Het parket werd verwittigd en er werd door de wetsdokters vastgesteld dat men het kind vitriool had ingegeven. De aanhouding van Melanie Huys werd bevolen en de gendarmerie hield haar aan te Oedelem. Zelfmoord der ontaarde moeder. Van deze week, heeft de ellendige zich in het celgevang te Gent, waar zij opgesloten was, verhangen. Deze misdaad heeft te Selzate veel opschud ding verwekt. Het is reeds de derde zelfmoord binnen een kort tijdverloop, welke in het gevang plaats heeft. Men heeft acht lichamen herkent. Men hoopt ook de anderen te kennen. Voor Dijnsdag middag waren er nog vijf werklieden opgehaald. Schreiende vrouwen staan rondom den kuil. De begrafenis heeft woensdag om 8 ure plaats gehad. De slachtoffers zijn opgehaald; er waren niets meer dan geraamten. De in genieur Demaret is ter plaats. mjJT7!£(ip zal kosteloos aan hen flUJUH allen die aangetast zijn door eene velziekte darters, eczéma's, steen zweertjes, ieukte, weerkomende longeront stekingen, borst- en maagziekten, jicht en breuken, een onfeilbaar middel om zich snel te genezen,zooals het heel en gansch geweest is na veel te hebben geleden en te vergeefs alle voorgeschrevene geneesmiddelen be proefd te hebben. Dat aanbod, waarvan men de menschlie- vendheid waardeeren zal, is het gevolg van éenen wensch. Schrijven per brief of postkaart aan den heer Vincent, 8, Victor Hugoplaats te Gre- nobel, die gratis en vrachtvrij per keerenden post antwoorden, en de gevraagde inlichtin gen zenden zal. Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmidde- lijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der ver zakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voor komen of te genezen, alsook voor kunstma tige ledematen, volgens de beste voorschrif ten het inzetten van kunstoogen. Het huis bestaat sedert 1849 en heeft 200 belooningen verkregen ln al de tentoonstel lingen. Er is voortdurend eene dame bij de in richting aanwezig. Spreekuren van 8 tot 4 ure. WAERSEGERS, BREUKMEESTER, 35, Groenplaats, 35, Antwerpen. SyStème breveté's. g. d. g. en Belgique et a l'étranger, 1894. En vente a la librairie de ce journal. 2 2 9-P w y Da ramp der Aulmats. Sinds maandag avond is het ophalen van lijken in den put van Aulmats begonnen. W bj W VILLE D'YPRES GRAND T1R A offert, avec le bienveillant concours de l'Autorité communale, par laSociété GUILLAUME-TELL A toutes les sociétés et amateurs du pays et de l'étranger. VALEUR DES PRIX SlO fr, Chers Confrères, Nous avons l'honneur de vous inviter k notre Grand Tir, donné a l'occasion de la Fête communale (dite Thuyndagle Di- manche 12 Aoüt 1894. Le Tir sera réparti comme suit ler Prix oiseau d'honneur. (En espèces) fr. 50.00 28 id. id. id. 20.00 L'inscription aura lieu au local de notre société situé Aux Trois Fleurs de Lis rue au Beurre, chez Justin Roffaen, de dix heures du matin une heure de relevée. Le tir commencera deux heures précises et flnira k 6 heures, le tour commencera sera achevé. Pour les conditions voir l'affiche. OPGELET2 Fabriek van Breimachienen. d'Haenens-Gathier, EEN SCHOON GROOT met Gelegen in de oude houtmarktstraat n° 16 te Yperen. Voor alle inlichtingen zich te be vragen, Thouroutstraat n° 3. Dit huis is te zien den Maandag en Zaterdag van 10 ure 's morgens tot 3 ure namiddag. Eenig echt stelsel VERMOREL 330 eerste prijzen. Eerste prijs in de internationale kampstrijd van We velghein (Kortrijfc) in 1892. Eclair TV0 1 geheel in rood koper, inhoud 15 li ters. Eenige en uitsluitelijke agenten voor Belgie en Holland. Ledeberg-bij-Gent. Bij de zelfde is te verkrijgen aan gematigde prijzen. Let wel op de nabotsingen der ver gt uizevs en vervalsching vanvitriool. De chocolade des bonnes mères is de kloekste en teert de beste aan 1,60 en 2 franks den 1/2 kilo. Muizeiihaver. Het eenige radicale middel om muizen uit te roeien uit huizen, schuren, stallen. De muizenhaver is uitmuntend geschikt en het allerbeste bevonden door landbouwkundigen, tegen de veldmuizen. Wanneer de landman radeloos staat daar zijn oogst door de veld muizen geheel wordt vernietigd beproef dan de muizenhaver en binnen een paar dagen zal zijn veld bezaaid zijn met doode muizen, en zijn oogst is gered. Let wel op het merk de huilende hat. Eenige Depositaris voor België J. Bergman, Antwerpen. Verkocht bijE. Cremers Yperen. (apotheek Becuwe). Bossaert-Costenoble te Langbemarck. Vandermar- liere te Waasten. La Lettre-Enveloppe dénommée Rapide se compose d'une simple feuille de papier et comme son nom l'indique. a un double usage, elle sert A la fois de lettre et d'enveloppe. Oette lettre se ferme trés simplement. II suffit de la plier en deux ou en quatre, suivant que le format est in-8° ou in-4° et de la placer ensuite dans l'en- veloppe qui se rabat sur le tont. De l'avis des personnes les plus compétentes, ce nouveau système de correspondante est appelé a rendre de sérieux service au public. Outre que la Lettre-Enveloppe est, sans conteste. trés expéditiveelle offre les avantages suivants 1° Oate eertaine 2° Öécurïté dan» l'envoi des valours 3° Ga rantie dans l'envoi des lettres r-ecommandées. 4° Secret de la correspondance. 5° Économie. p O m c-v '""j O Gu CD to ÜT p CD p O CD CP3 CD CD UT tO CO CO O O O O O O O O O O O to O O O O O O co to O O H- to ui ,Oi 0 0 P p o o O O ui o OO O O O o o o O UT to O UT CJ1 O O i—W q to O O o O O o -t O O O O O o O O i—1 1 to to O O O jO UT O "io O O "to Ci UT m o o o ut to o Th 0> 2. O S3 co e 0Q c oo bal 9? F g. o O o Sö to 00 oo CO 3s id. id. id. 20.00 46 id. id. id. 10.00 5® id. id. id. 10.00 En outre il y aura 25 oiseaux de 2 fr. chacun 50.00 Et quatre belles médailles d'une valeur de 50.00 Fr. 210.000 Koopt de nieuwe gebreveteerde Breima- eliien D'Haenens. Zij kan door een kind bewerkt worden. Schaadt niet aan de gezondheid en laat toe kousen in allen aard, vrouwenlijven, onderbroeken, mansvesten en kinderkleedjes, enz. te bereiden. Gent, 21, KUIPERSKAAI Gent. 21, HUIS (SULFATE DE CUlVREj

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 3