VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. ZONDAG 19° OOGST 1894 BIJEENKOMST WETGEVENDE KAMERS Het prins-bisdom Luik, LIBERALE ASSOCIATIE Negende jaar. Zaterdag 18" Augusti 1894. Nummer 34. der leden van de Liberale Associatie van Yperen en liet Arrondissementin het lokaal (Den Zalm), Semi nariestraat. Sprekende cijfers. De toekomende groote maneuvers. Abonnementsprijs voorop betaalbaar: 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncen» 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr» per 100. AUe berichten van verkoopingen of andere bekeudmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij «a onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. om 3 ure 's namiddags ALGEMEENE DAGORDE KÏEZIIVGEM VOOR DE De katholieken zijn nu tien jaar aan 't hoofd geweest, en wat hebben ze gedaan om den werkman een beter bestaan te bezorgen, of den landman te redden'? Wij mogen het zeggenNiets, vol strekt niets? Nu dat de kiezingen weer aan de deur staan, beloven zij goudbergen, indien zij herkozen worden, bij hun eigen peinzende: Veel beloven en weinig geven, doet de boeren in vreugde leven. (10® Vervolg). De ridders van hunne zijde, vonden in deze kruistochten eene geschikte gelegen heid om hunne strijdlust en hunne zucht naar avonturen te bevredigen. Ook wanneer Pieter de Eremyl, geboortig van Amaij, een dorp dicht bij Hoei. De kruisvaart predikte, vond hij onder de platteland- sche bevolking eene menigte toehoorders, uie aanstonds bereid waren om naar het Heilig Land te trekken. Doch deze verre tocht eischte veel geld, en terwijl een eerste leger, bestaande voornamelijk uit dorpers den tocht te land ondernam, Midden Europa door zijne strooperijen verschrikte en ein delijk door de geteisterde bevolking dier streken uit een wierd gedreven, zochten de edelen naar middels, om in eenen behoor lijken staat, de reis te kunnen ondernemen. Men had den edelen de uitgestrekte en prachtige domeinen van Palestina, die de prijs hunner dapperheid zouden wezen, voor de oogen doen schitteren. Ook aarzelden velen onder hen geenszins om hunne eigen dommen te verkoopen. Godfried van Bouillon, die een der eersten aan des Ere- myts oproep beantwoord had, droeg bisschop Otbert, mits betaling eener som van 860,000 Maar hi§r steld zich natuurlijk de vraag: zal de landbouwer zich altijd met valsche beloften laten paaien? Wij van onzen kant, we gélooven het niet. Wat de katholieken nu vooral aan den landbouwer beloven, dat zij beschermrechten, gelijk M. Méline er deed stemmen in Frankrijk. Zij weten wel die volksbedriegers, dat de inkomrechten op vreemde boter, suikereien enz., den toestand var. den landbouwer eerder zullen verslech ten, maar wat scheelt dit hun, indien ze maar herkozen worden en hoöge- re pachten trekken? In Frankrijk ook meende men den landbouw te redden met rechten te leggen op de vreemde granen. En de toestand is daar op zoo eene onrust wekkende wijze verslecht, dat men reeds spreekt van die rechten weer af te schaffen. Met die beschermrechten meende men onder ander den invoer van België naar Frankrijk tegen te hou den. En integendeel is de uitvoer van Frankrijk naar Belgie op eene ver bazende wijze verminderd, zoodat He Franschen met hunne zotte inkom rechten juist het tegenovergestelde bekomen hebben van hetgeen zij er van verwachten. En indien de katholieken in Belgie moesten aan het hoofd blijven, het zou hier nog slechter gaanwant de groote landen zouden tegen ons hun ne weerwraak nemen voor elk in- franken, (ongeveer tien millioenen onzer hedendaagsche munt) zijn graafschap van Bouillon over, terwijl Boudewijn van Henegouwen, hem, mits eene som van 650,000 franken de stad Bouvin verpandde. Op dezelfde wijze verkreeg de bisschop het kasteel van Clermont, eenen sterken burcht aan de Maas gelegen. Eenigen tijd vóór de eerste Kruisvaart (1076) brak er, wegens het aanstellen der geestelijke ambten, tusschen den Keizer van Duitschland Hendrik IV, en paus Gre- gorius een strijd los, die stroomen bloeds deed storten, 'en gedurende langen tijd met afwisseling van geluk wierd voortgedreven. In dezen kamp stelde bisschop Otbert zich aan 's keizers zijde, eu ging het hoofd der roonische kerk, den ouden trotschen mon nik van Bluny, Hildebrand, tot in Italië bevechten. Immer bleef hij zijnen wettigen leenheer, den keizer getrouw; en in de dagen van onheil, wanneer de ongelukkige Hen drik IV hulpeloos rondzwierf, verschafte hij den monarch, in de bisschoppelijke Maasstad, eene veilige schuilplaats. Hilde- brand's opvolger vergde de uitlevering des onttroonden keizers; het Luissche volk, antwoordde aan deze eisschen, niettegen staande Rome's banbliksems, met eene be slissende weigering. komrecht dat men op hunne voor- bréngels zou leggen, en, gelijk wij hier reeds meermaal bewezen hebben, het stemmen der inkom rechten, door de katholieken voor gesteld, zal den doodslag zijn voor de Vlaamsche botermarkten, voor den suikereihandel, enz., enz. Zie maar eens liever hoeveel de suikereien in prijs verminderd zijn sedert men spreekt van lasten op de vreemde suikereien te leggen. De kooplieden, immers, voorzien dat, zoo de katholieken bij de kiezingen triomfeeren en die rechten stemmen, wij gedaan hebben met suikereien verkoopen aan Frankrijk, Zwitser land, Italië, Holland, enz. En zoo zal het ook gaan met de boter en andere landbouwvoortbrengsels. Niet alleen voor den werman dus maar ook voor den landbouwer en den nij veraar zou de verwezent- lijking van de begeerte der groote katholieke eigenaars en liefhebbers van pachtverhooging eene ware ramp wezen. Daarom ook zouden landbouwers, werklieden en nij veraars voorzichtig handelen met in October aanstaande eene verandering te brengen in s' lands bestuur, door allen te stemmen voor de liberalen, die andere en bete re maatregels zullen nemen om den landbouw te redden. Het ordewoord der eerstkomende kiezingen moet zijn: Werklieden-kie zers, wilt gij uw brood, uwe boter, zoo gij er au reeds nog koopen En wanneer op 's pauzen hevel, de zoon van Hendrik IV, die den keizerlijken mantel zijns vaders had omgetogen, aan het hoofd eens aanzienlijken legers, naar onze gouwen afzakte, trokken hem de Luikenaren moedig te gemoet, en dreven zijne benden in de om streken van Yisé uit elkander(22 Maart 1106). Niet lang echter overleefde de ont troonde vorst deze zegepraal. Hij stierf eeni- ge maanden later, en wierd met luist r in de domkerk begraven. De dood zijns vijands bevredigde den wrok van het Hoofd der kerk niet hij eisch te dat het lichaam opgedolven en zonder plecht in de kapel van Cornillon ter aarde besteld wierd.. 't Was eerst vijfjaren later dat Hendrik 'V, tot, het ware besef zijner kinderplichten terugkwam, en aan de stof felijke overblijfsels zijns vaders, eene waar dige rustplaats, in de domkerk van Spire bezorgde. Otbert's erfenis gaf aanleiding tot eenen bloedigen twist tusschen Alexander van Gulik en Frederik van Namen, die het beiden op den bisschoppelijken stoel gemunt hadden. De voordeelen, aan de prinsbis- schoppelijke waardigheid gehecht, deden deze plaats vurig betrachtende mededin ging was soms zoo groot dat de aanzoekers om hunnen tegenstander uit den weg te kunt, -wilt. .gij. uw stukje vleesch, en andere' voedingsmiddelen veel duurder bétalen dan nu; landbou wers, wilt gij uwen reeds zoo be proefden stand geheel ten onder zien gebracht worden, stemt dan voor de kandidaten der katholiekenDeze zullen alles zoodanig weten te beschermen, dat er algauw geen onderkomen meer zijn zal, noch in stad noch op den buiten, en zoo zullen die menschlievende katholieken het middel aan de hand hebben, om iedereen naar hunne pijpen te doen dansen en het hongerende volk onder het dwangjuk te behouden! Ziehier, volgens de Belgique mi litaire het volledig programma 4de Legerafdeeling. De slagveerdige afdeeling zal be wegingen uitvoeren van den ln tot den 811 september inbegrepen onder bestuur van den luitenant generaal bevelhebber der legeroinschrijving. De samentrekking der troepen zal plaats hebben in het Kamp en om streken. De bewerkingen zullen op eersten September beginnen door maneuvers in het Kamp van Beverloo. Den 3" september zal de afdeeling naar Brussel trekken langs gewo nen weg. De groote weg Kamp van Beverloo, Diest, Aerschot, Leuven, Cortenberg en Brussel zal het mid denpunt der beweging zijn. ruimen, zelfs voor eenen moord niet terug deinsden. Dit geschiedde te dezer gelegen heid, ook, want toen Frederik's benoeming door paus Calixtus bekrachtigd wierd, deed Alexander zijnen zegevierenden mededinger, te Rheitns, door vergift om het levea bren gen (1123). 't Was Alberoa I, broeder 'os- Lor togen van Brabant, die, na eene tusschenregee- ring van twee jaren, de plaats bekwam. Hij heeft zich bijzonder door de afschaffing van het Recht der Doode Hand, het walgelijk ste kenmerk der leenheerige dwingelandij, verdienstelijk gemaakt. Volgens dit bar- baarsch gebruik, moesten de kinderen der lijfeigenen, bijhet afsterven huns vaders, het schoonste stuk huns inboedels, ofwel de rechter hand des afgestorvenen aan hunnen heer afstaan. Het waren voornamelijk de onderhoorige bedienden van 'fe prinsen om geving verrijkt, die deze schatting met on ongehoorde wreedheid opeischlen. Alberon I deed dit teeken van slaafschheid, deze ver nederende en schandelijke instelling der middeleeuwen uit de wetgeving verdwijnen. 't Is eerst jaren later dat deze afschaffing in de andere gedeelten van België plaats greep. (Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD VAM YI'EREIM EN HET ARRONDISSEMENT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 1