Kiesbenoodig heden STADSNIEUWS. Hoe men menschen bedriegt! Vlaamsche Ster. ROSALINDS SISKA YAN ROÖSEMAEL, y* y* y* y* Burgerstand der Stad Poperingke. Boesinghe. Halsrechtiug van Bruueau. oud en die in geheel Belgie ten getallen van een miljoen zijn. Na de balloteeringen die den Zondag 4a November zullen plaats hebben, komen de provinciale raden bijeen, om de provinciale belangen te onderzoeken en de vragen voor senatorskandidaten te ontvangen. Van den 6 tot den 12 November zal dien veldtocht van een nieuwen aard plaats hebben welke de belangstelling zal opwekken der grootste onverschilligen. In het Staatsblad verscheen eene teeke- ning van stembus, afschutsels, kiesmobilier enz. door de gemeenten te leveren. Een koninklijk besluit geeft eene breed voerige beschrijving van dit materieel. Men weet dat de kiesstempel zal afgeschaft zijn en vervangen worden door een teeken- stift in cederhout met zwart potlood van 4 tot 5 millimeters doorsnede. De stift zal eene lengte van 18 centim. en eene doorsnede van 10 mm. hebben, en aan den lessenaar gehecht blijven met een kettingje van 60 cent. lengte. De Tandmeester EMANUËL HUISMAN is allen Woensdagen, te raadplegen van 9 tot 3 u. bij M. Charles Nuytten Schoenmaker (in de Vergulde pantoufle), Boterstraat, 12, Yper. Inhuldiging van het Volkshuis. Vervolg en slot). Hier begint bet derde toonrel van het katholiek kluchtspel Op zijne beurt neemt M. Ernest Seys, voorzitter de Katholieke Jonge Wacht het woord, en in die luimige taal waarvan hij het geheim bezit gelukt hij erin zich te doen aanhooren, te midden der grootste stilzwijgendheid, door de zoo talrijke ver- gadering en spijts eene buitengewone hitte. Onze lezers kennen reeds lang den redenaar die er in gelukt zich te doen aanhooren, spijts eene buitengewone hitte. Seys, de doorluch tige Seys, de overtuigde volksvriend die in 1890 zoo deerlijk verloren is geloopen dat men hem niet vond om op de lijst der kandi daten te brengen, is tot groot geluk der ka tholieken weergevonden en komt in eene luimige taal (leestlintjeweverstaai) de aan dacht vestigen der talrijke aanwezigen. Hij ten minste, die uit de volksklas gesproten is, zal hier kunnen de verlangens en de rechten van den werkman uiteendoen en verdedigen; hij zal zeggen wat er dient gedaan te wor den om het lot van den werkman, de belan gen van den landbouw te verbeteren. Luisteren wij dan naar zijne luimige aan spraak. Hij herinnert het bescheiden begin der Jonge Wacht; hare achtereenvolgende uit- breiding, hare ontwikkeling, bij zooverre dat men dit groot lokaal nooJig had om de leden der Jonge Wacht te bevatten. Het schijnt dat Seys zich zelf hier wil wie- rooken, en het spreekwoord zegt wie zich zelf kittelt lacht als hij wil. En dit is hier het geval met Seys. Wij herinneren ons inderdaad dat de stich ting der maatschappij, welke men thans De Jonge Wacht noemt, zeer bescheiden was zij was samengesteld uit eenige jongelingen die zich op muziek- en looneelkunde toeleg den on ontstond in Den Keizer Zekere A. Brouwers was er de voorzitter van, en wij bekennen het rechtuit, deze maatschappij had geene politieke strekking. Maar de hoofdmannen der katholieke partij, ziende wat nut men trekken kon uit het ontstaan van dergelijk genootschap, besloten Seys voorzitter van er te maken; het regle ment werd gewijzigd en veranderd, alwie maar van een katholieken baas afhing werd verplicht er deel van te maken en de zetel der nieuwe Jonge Wacht werd voortaan ge- westigd in Den Appel. Surmont, Colaert en Henrietje stelden zich als hare beschermers aan en ondersteunden den nieuwen voorzitter om de nieuwe maat schappij te doen bloeien Elkeen weet wel ke rol de Jonge Wacht gespeeld heelt in het zeuraarsspel van ln Februari 1891. 't Is bij haar dat wij bespieders, verklikkers, uit- koopers en mouchards hebben zien spruiten en men weet lioe zekere van die kiesdravers, op wien er het een en het ander te zeggen viel, weldra genoodzaakt werden hunne haspen en spillen op te nemen om elders een bestaan te gaan zoeken dat hen hier in Y pe ren onmogelijk was geworden. Seys wacht zich wel in die bijzonderheden te treden, maar hij wil zich al de eer toe schrijven van het ontstaan der Jonge Wacht. Aangezien het reglement der maatschap- - pij mij de macht geeft, zegt hij. de leden te beroepen wanneer ik het goed vind, ver- klaar ik dat wij in algemeene vergadering zijn. - Volgens den verslaggever ontstaat hier een gelach maar hij zegt niet of het een gelach van medelijden is dat den spreker be groet. Ik kom antwoorden op de uitdaging van bet Comiteit der Associatie dat ons schijnt te zeggen Gij moet een nieuw lokaal hebben, liier is het. W'ij hopen dat het dit- maal groot genoeg zal zijn. Wij zullen u antwoorden dat binnen korten tijd van hier de Wacht zoo talrijk zal zijn dat deze groote zaal ook zal te klein worden. - Hier kan men zien dat Seys een onbetaal baar mensch is. Bij liem gaat het altijd van langs om strafferDe plus fort en plus fortzou Nicolet zeggen. Maar waarom niet van eersten af aan beginnen met een lokaal dat al de voorwaarden bezit Waarom de Ilalle niet ter beschikking gesteld van die steeds aangroeiende Jonge Wacht Waarom een volkshuis maken dat weldra zal te klein worden Men moet het bekennen dit is hier ijdele praat om de omstaanders bezig te hou den. M. Seys, in zijne redevoering sprak nog over eene menigte belangrijke punten en vooral over den oorlog die eertijds den armen aangedaan werd die hunne kinderen naar de ofliciëele scholen niet wilden zen- den. Maar Seys heeft tot nu toe nog niet één belangrijk punt besproken. Ai wat hij uitéén gedaan heeft had noch kop nog staart en wij zien niet welke gevolgstrekking uit zijne aanspraak kon gemaakt worden. Wat den oorlog betreft nopens het onderwijs, het ver wondert ons dat Seys geen woordje repte over de politieke pastoors en kapelaans die weigerden de kinderen der ofliciëele scholen te laten hunne eerste communie doen, die de ouders der kinderen in den ban der H. Kerk sloegen en hen de sacramenten ontzegden, die donderden tegen de scholen zonder God en meesters zonder geloof, die liederen maakten op de schoóne ziel van 't kind, enz., enz. Men ziet het, Seys vindt een stroo in de oogen zijner tegenstrevers maar ziet den balk niet die in zijne oog steekt. Nu dit is hem te vergeven, hij speelt toch maar de rol van paljas en van een paljas mag men niets ernstig verwachten. Maar met al die kunstgrepen wisten de talrijke leden der Jonge Wacht nog niets van hunne rechten. Zij, die daar opzettelijk gekomen waren om te weten wat zij moch ten verhopen van dezen die zich als hunne beschermers, hunne vrienden, uitgaven. 1-Iet is niet met de 450 fr. prijzen die men geeft ter gelegenheid der inhuldiging van een volkshuis, noch met de tombola's met het geld der leden opgericht, noch met glazen bier aan half geld dat men het volk bevredigt en goed kieswerk maakt. Onze werklieden, zoowel van de stad als te lande, zoowel de ambachtslieden als de hoerenwerkman willen zeker zijn van het- gene onze senateur en volksvertegenwoordi gers ten hunne voordeele doen zullen in de Kamers. Maar hiervan is geen woord gerept ge weest; de grooten zullen het wel schikken, men zal het volk veel beloven en telkenmale het er op aankomt zijne medewerking te vragen zal men het bijeen trommelen met glazen bier en prijzen, maar meer niets. En daarom is 't dat wij van den beginne afge- zeid hebben: hoe men menschen bedriegt Uit goede bron venemen wij dat de Too- neelmaatschappij De Vlaamsche Ster, bare reeks vertooningen van het jaar 1894-95 zal beginnen op Zondag 23 September. De stukken welke zullen opgevoerd wor den beloven ons eenen aangenamen avond te mogen doorbrengen, en bestaan uit Groot zangspel in 3 bedrijven door E. Rosseels EN Blijspel met zang, in 2 bedrijven, door H. Yan Peen». De personen die wenschen een abonnement te nemen kunnen zich laten inschrijven bij den heer Karel Deweerdt, Rijselstraat, 59, alwaar de lijsten berustend zijn. CORRES PONDENTIEN. Iii de tiiis Kemmel. Mijnheer de Uitgever van het Week blad van Yperen, Mag ik u verzoeken eenige woorden op te nemen gericht tot onzen vriend, den jongen turner. Gij bedriegt u, mijn jonge vriend, als gij meent dat spijt of nijd voor iets in mijn schrijven zijn geweest; want de bejaarde turner heeft niets te benijden gehad. Van de Objets d'Art is het de soort van voorwerpen vooral welke hij afkeurt; maar niet de verdienste van degenen aan wien zij ten deele zijn gevallen. Over de pyramiden sprekende heeft hij ook niet beweerd dat die van Toerkoenje de meest verdienstelijke niet waren; hij heeft enkel die van Brugge als de schoonste aan gehaald. Doch hij weet heel wel dat eene jury niet alleen het effect - maar ook de wijze van uitvoering moet beoordeelen. Verre van zijn gedacht ook de bekwaam heid van den uitmuntenden bestuurder van het feest in twijfel te willen trekken. Maar vriend, indien gij hij de Infatiga- bles eenigen invloed hebt, tracht in het vervolg te bekomen 1° Dat de - suprematie aan Frankrijk niet gegeven worde 2° Dat uwe Maatschappij, of hare commis sie, zich meer als overheid van het feest op hare plaats houde. 3° Dat de juryleden voor de verschillige vakken door de jury zelve gekozen worden en altijd voor de helft Belgen zijn (of ver tegenwoordigers van Belgische maatschap pijen). 4° Dat al de uitslagen onderworpea wor den aan een bureel vau vijf leden b. v.) door de jury gekozen, en bestaande minstens voor de helft uit Belgen. 5° Dat men de voorwerpen, voor prijzen bestemd, beter kiezeik zou u catalogen van huizen kunnen mededeelen, die de speciali teit van zulke voorwerpen hebben; maar ik wil bier den schijn niet hebben voor iemand reklaam te maken. Men geve ook in zulk een feest geene medaljes zonder opschrift. Zoo zullen de Turnmaatschappijen, zoowel Belgische als vreemden, gaarne naar Yperen blijven komen, zelfs wanneer men denzelfden (zeer bevoegden) bestuurder behoudt. En aldus zullen wij het genoegen hebben er nog dik wijls welgelukte Turnfeesten en prijskam pen bij te wonen. Een bejaarde Turner. BURGERSTAND. van den 31 Augustus 7 tot den September 1894 Geboorten. Mannelijk geslacht, 1. Vrouwelijk id. 1. Overlijden». Fache Pieter, 56 jschoenmaker, echtg. van Emelie Pauwels, Meenenstraat. Cornillie Pieter, 83 jzonder beroep, wed. van Adèle Morel, Dixmudestraat. Desmedt Therese, 66 j., zonder beroep, echtg. van Louis Van Cappel, de Stuersstraat. liinderon beneden de jaren Mannelijk geslacht 0. Vrouwelijk id. 1. van den 30 tot den 6 dezer maand. GE BOORT EN. Mannelijk 6 Vrouwelijk 2 HUWELIJKEN. Auguste Sohier, werkman en Eugenie Becarren, landwerkster, beide te Poperingbe. STERFGEVALLEN. Chieux Melanie, oud 59 j., landbouwster, echtg. van Henri-Désiré Vandamme, wijk A. Kinderen beneden de 1 jaren. Mannelijk 1. Vrouwelijk 0. Men spreekt van het nieuws van den prijs kamp van Boesinghe. Den supérieur Félix met, broeder Henri zijn langs bet water vertrokken, niet verre van Loo, wel te verstaan, bij de Fiteele om een goed blauw achtienmaander peerd te gaan koopen. Het moest wat duur kosten. Den inspecteur van de peerden Felix te Brugge op de markt ziende, zegde .broeder Henri, wij gaan spoedig naar den telegraaf eene depeche teeken om dat onzen schoon broeder het peerd zoo koopen, gezegd het blauw achtienmaander peerd, wel te ver staan, bij de Fiteele. Er was zeker voor die dagen een klein vel op hunne oogen want zij hebben uitgelachen geweest door den kommissaris en ook door de kleine kinders op den prijskamp te Boe singhe. Zoo, heeren en boeren, als ge wilt extra gediend zijn, begeeft u bij Mijnbeer Félix te Langemark, hij zal zeker zoo simpel niet meer zijn van hem nog op den prijskamp te presenteeren met een peerd dat maar dient om in servelaan gemaakt te worden. Cu- rieuse geesten verwacht maar nieu ws, achter den prijskamp van Langemarck. Mijnheer Félix en broeder Henri, proficiat met uwe buize van Boesinghe, wel te ver staan, van den laatstsn prijskamp te Boesin ghe. Het bevel tot halsrechting van priester Bruneau, is den 29 Augusli om 5 ure 's na middags aan 't parket toegekomen. Onmiddellijk na de ontvangst van het be vel, heeft de prokureur der Republiek er kennis van gegeven aan den scherprechter, de gendarmerie, de troepen en de politie. De aalmoezenier, de abt Faubert, was zeer ontroerd bij het vernemen dat de genade- vraag verworpen was. Het is aan hem dat Bruneau, die in deze laatste tijden veel geschreven heeft, zijne laatste aanbevelingen heeft gedaan. De familie heeft gevraagd dat het lijk haar besteld werd. Er zullen dus geene heelkundige proefne mingen geschieden. Den 30 Augusti, om 4 ure 's morgens, trad de procureur der Republiek in de cel van den priester-moordenaar Bruneau. Bruneau heeft de mis gehoord en de com munie ontvangen. Hij heeft aan den procureur der Republiek eenen brief overhandigd waarin hij aan God en aan de menschen vergiffenis vraagt voor de fouten welke hij kan bedreven hebben en aan de geestelijkheid voor 't schandaal waartoe hij aanleiding heeft gegeven. Hij I—I j j Q li Waarom en mag F. ook niet mede gaan naar de expositie. 0.10 Zou haar lief misschien bevreesd zijn dat hij in de Jardin Zoologique zou blijven. 0,10 Er zijn nochtans schooner beestjes in den hof dan hij P>10 't Was beter Zondag op de Potijze, zij aten wafels dat zij blaasden. 0,10 Ah! Ernestintje, une autre fois n'oubliez pas votre amoureux pour faire la promenade a St. Jean, car un congé est bien vite pré paré; il ne fautpasle consentement du ca- pitaine. 0,10 Onbekende vrouwen van Yperen, gij moet niet jaloersch zijn over die groote jutfer die eene voilette draagt; deze die wekelijks op visite gaan, kaartlegsters, herbergdoch- ters, enz. dragen ook eene voilette. Mij dunkt dat het de moeite niet waard is er over te klappen. 0,10 Mama ik heb daar zulke schoone duivejong- skens gezien op den boom in 't nest, doet ze papa uithalen wij zullen te middag eene goede maaltijd doen. 0,20 Ja, Marietje, papa zal ze uithalen, dat is wel dat gij dat gezien hebt. 0.10 't Was elf ure, papa klimt op den boom, steekt zijn hand in 't nest, maar hoe ver baasd was hij, in plaats van duivenjongen waren het rattejongen 0,10 Maman stond onder den boom met den voor schoot om ze te vangen, maar zij had tijd toen zij de ratten zag. Tableau 0,20 Marietje was vermoeid van den voorschoot te houden, vroeg om naar 't bed te gaan, en haar baaitje te mogen aandoen zonder mou- wenom warm te hebben aan hare armtjes. 0.20 Omdat deze die zooveel van een ander kunnen klappen wat beter op hun zeiven zouden letten. 0.20 Omdat zij wat rapper zouden zijn indien zij nog van gedacht waren van naar Amerika te gaan. 0,20 Het is nochtans eene schoone wandeling, het isjammer dat zij mislukt is geweest. 0,10 Zij willen wat veel op hun hoofd zetten, nog- thans een ieder weet wel wie ze zijn, maar het spreekwoord zeg het als stront in mostaard verandert, het is een duivel om stinken. 0,20 Het is nog al treffelijk van hem als zijde moe der op sterven ligt, dat hij nog bij M. moet gaan slapen. 0,20

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 2