TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. LIBERALE ASSOCIATIE WETGEVENDE KIEZING VAN 14 OCTOBER 1894. Kandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Het prins-bisdom Luik. Negende jaar. Zaterdag 15" September 1894. Nummer 38. van Yperen et het Arrondissement. MM. BRUNFAUT, August, nijveraar, te Yperen. LELEUP, Karei, koopman id. VERMEULEN, Polydoor, brouwer, id. VERSLAG Abonnementsprijs voorop betaalkaart 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 fr. 75. Annoncem 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bek» udmakingen ten bureele dezer gedrukt -worden eens gratis ingelijfd. D» annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanaeren, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamd» artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij ea onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. der ALGEMEENE VERGADERING van 9 September 1894. Zetelen aan 't bureelMM. Leleup, Voor zitter; Brunfaut, Onraet, Vermeulen, Harteel en Verschaeve, dienstdoende van Secretaris. De Secretaris heeft lezing van het verslag der zitting van 26 Augusti. Het is zonder be merkingen aanvaard. M. de VoorztUer. In onze laatste ver gadering hebt gij den strijd besloten in de kiezingen van 14 October en uw Comiteit gelast kandidaten voor te stellen. Voetstap pen zijn ten dien einde door uw Comiteit gedaan geweest, en ik betreur het u te moe ten zeggen dat zij den uitslag niet hebben opgeleverd dien men zou moeten bekomen hebben. Wij hebben geenen kandidaat voor den Senaat gevonden. Met den verheven cijns dien zij voor de hoogere kamer behouden hebben, is het getal kiesbaren in ons arron dissement zeer beperkt. Uw Comiteit zou u de kandidatuur van eenen werkman hebben willen voorstellen. <13° Vervolg). Trouw volgden de krijgers zijue bevelen; al wat maar waarde had wierd meegeno men dereliquikas van St. Lambertus alleen bleef gespaard. Honderden wagens met buit beladen namen den weg naar Brabanten om zijn werk te voltooien deed de hertog, wanneer hij aftrok, het vuur aan verschil lende wijken der stad steken. Wanneer Pierrepont de verwoesting, waarvan zijne ongelukkige hoofdstad het tooneel was geweest, aanschouwde, zwoer hij eene bloedige weerwraak over den Bra bander te nemen. Al de weerbare mannpn des bisdoms riep hij onder de wapenshij verkreeg de hulp des Konings van Frank rijk, en zakte weldra met een talrijk leger naar Brabant af. Hendrik de Strijdzuchtige niet bij machte om aan deze twee vijanden het hoofd te bieden, trachtte door eene list het gevaar dat hem bedreigde van zijn hoofd te keeren. Hij toonde zich bereid om het gepleegde nadeel te herstellen en smeekte om eenen wapenstilstand. De bisschop gaf gehoor aan deze bede, zond zijne Fransche hulpbenden Te dien einde beeft het zich tot den Vrijzin nigen Volksbond gericht. Deze, na er over te hebben beraadslaagd, hoeft geantwoord dat zijne leden, de kiesplatform goedgekeurd hebbende, welke door de liberale Associatie is gestemd geweest, er van afzien kandida ten te zetten en de kandidaten der Associatie zullen ondersteunen. Uw Comiteit betreurt deze beslissing des te meer dat het werkerselement in het nieu we kiezerskorps zoo talrijk is, en dat de werkerskwestiën, welke de toekomende wet geving zal op te lossen hebben, van de groot ste aangelegenheid zijn. Uw Comiteit heelt gemeend wel te doen u te verzoeken het te willen helpen eenen werkman, kandidaat te vinden. (Verscheidene namen zijn voorgesteld en er hebben woordenwisselingen plaats maar men bekomt geen beslissenden uitslag.) Mde Voorzitter. Wij hebben in het Comiteit twee mannen gevonden die zich ter uwer beschikking stellen. Het zijn de heeren Brunfaut en Vermeulen. Toejuichin genDie heeren, met den werkman kandi daat dien wij hopen te vinden, zouden de lijst voor de Kamer uitmaken, hetgene 't voornaamste punt is. Indien gij ons mede- helpt zal de strijd in goede voorwaarden weg, toog naar zijne hoofdstad en knoopte met zijnen tegenstrever de vredesonderhan delingen aan. Doch de Luiksche vorst besta- tigde weldra dat de Brabander hem om den tuin had geleid, want nauwelijks waren de Luiksche benden in hunne haardsteden te ruggekeerd, of de Strijdzuchtige drong op nieuw het bisdom binnen, vernielde meer dan veertig dorpen en gaf Borgworm en Tongeren der vlammen prijs. Hij toog zelfs naar Luik de inwoners waren echter hier op eene hardnekkige verdediging voorbereid; hij dorst de stad niet aantasten, en ging zijn kamp te Xhendremaal opslaan. Middelerwijl waren de burgers van Hoei, Fosses, Ciney, Thuiu en andere steden, de legerbenden des hertogen van Limburg en der graven van Henegouwen en Loon den bisschop ter hulp gesneld. Aan het hoofd dezer strijdmacht, die de reliquiën van St. Lambertus met zich medevoerde, bood Pierrepont zijnen tegenstander het gevecht, in de vlakte van Montenaeken aan. (13 Oc tober 1213). De hertog had zijne scharen derwijze ge plaatst dat de Luikenaren de gloeiende zon vlak in het aangezicht haddenmaar op het oogenblik dat de strijd zou beginnen ver- kunnen geleverd worden. M. Brunfaut. Wij hebben den strijd beslist omdat hij noodzakelijk is voor de zegepraal onzer gedachten. Ik zou verkozen hebben dat anderen de zware verantwoorde lijkheid eener wetgevende kandidatuur zou den op zich genomen hebben. Maar wan neer ik gedacht heb aan den droevigen toe stand waarin de klerikalen het land hebben gedompeld, aan de schandelijke wijze op welke onze klerikalen zich van ons Stad huis hebben meester gemaaktaan de par tijdige en tyranieke wijze op welke zij zich gedragen, heb ik geen oogenblik geaarzeld. Ik heb het betrouwen dat het bedrog en de omkooping moeilijker zullen zijn om plegen met het nieuw kiezerskorps want onze Ypersche werklieden, onze landwerkers zijn eerlijk en houden aan hunne waardigheid. (Toejuichingen Laat ons dan met volle vertrouwen en vast besloten vooruit gaan; beslissen wij op het oogenblik wie onze derde kandidaat zijn zal. Het schijnt mij toe dat onze achtbare Voor zitter de geschikte man is. Langdurige toejuichingen). M. Leleup zegt dat hij zou verkiezen eene werkmanskandidatuur te zien aannemen, maar dat, indien men hem noodig heeft, hij zich ter beschikking der Associatie stelt. Langdurige toejuichingen). M. Vermeulen. In korte woorden her haalt hij in 't vlaamsch de reden der vorige sprekers. Hij zou aan anderen, die meer tijd hebben, de eer willen laten kandidaat te zijn, maar de toestand is zoodanig dat hij denkt niet te mogen weigeren. Door onze propaganda, zegt hij, hebben wij, ondanks onze volksvertegenwoordigers, ondanks on zen senateur, ondanks eene vijandige kleri kale meerderheid, uw stemrecht veroverd wij hebben u burgers van uw land gemaakt. Toejuichingen). Maar dit stemrecht dat men gedworgen is geweest u toe te staan, heeit men ver- valscht; men heeft met de linkere hand we. dergenomen al wat men heeft kunnen nemen duisterde eene dikke wolk den blakenden zonneglans. De Luiksche krijgers hieven da verende jubelkreten aan: zij zagen in dit feit de machtige tusschenkomst van hunnen patroon, St-Lambertus, bi?, naar men ver telde in schitterende kleedij boven de bis schoppelijke stad verschenen was. De strijd ving aan, en van beider zijde wierd er met razernij gevochten. De graaf van Loon en de ridders die de bannier van St-Lambertus onder hunne bescherming had den, deden wonderen van dapperheid. De beenhouwers, met hunne bijlen gewapend, hakten de schenkels der paarden door, wier pen zich op de ten gronde gestorte ridders, en maakten ze onmeedoogend af. Hendrik de Strijdzuchtige wierd zwaar gewond, en hij ware zonder twijfel in de handen der Luike naars gevallen, indien de Heer van Holder- berg zijns meesters wapenrusting niet om- getogen, en zich met reuzenmoed in het heetste des gevechts geworpen had, roepen de: - Hier ie de hertog van Brabant! - Zij ne zelfopoffering kostte hem het leven. De zege des bisschops was volledig. Meer dan vier duizend Brabanders beten in het zand, en de hertog vluchtte in allerijl met het verwarde overschot zijns legers, en sloot van hetgene men gedwongen was geweest u met de rechtere hand te geven, 't Is alzoo dat velen onder u nog maar derden en twee derden van burgers zijn, 't is te zeggen dat het meerendeel onder u maar ééne stem heb ben, terwijl uw gebuur, uw pastoor, uw doctor, uw notaris, enz. er twee of drie hebben, 't Is eene onrechtvaardige konkel- foeserij die gij nooit zult dulden. (Neen! Neen Toejuichingen). Men moet de wezenlijke gelijkheid hebben één man, één stem. Toejuichingen De gemeentewet is te maken en het zal van u, van de kiezers, afhangen dat wij eene goede wet hebben. Indien gij voor de huidige volksvertegen woordigers stemt, die reactionnairen zijn en vijandig aan alle populaire hervormingen, gij zult eene meervoudige, pruisische of chineesche gemeentewet hebben, welke zal gemaakt zijn met het oogwit de eeuwige overheersching van het klerikalisme te ver zekeren. Nu, wat wij hebben moeten is eene wet die de grootste gemeentevrijheid verzekert, waar al de klassen der samenleving, al de partijen hunne juiste, wezenlijke vertegen woordiging hebban. Wij moeten de recht- streeksche kiezing van- den burgemeester hebben. Wij moeten de evenredige vertegen woordiging hebben, die billijke en vrede- makende hervorming onder alle. Toejui chingen Wij hebben de openbare denkwijze tot deze hervorming gewonnen. Er blijft ons nog slechts over eene poging te doen om ze eerst in de gemeentewet en dan in de grond wet te doen dringen. Al de mannen, die niet door partijgeest of eene vuige ikzucht beheerscht zijn, M. Beernaert, M. Surmont en zoovele andere mannen van al de partijen zijn er voorstan ders van. Het is maar M. Woeste en M. Co- laert die er niet van willen, juist omdat zij gewenscht en gewild is door het volk, dat zij mistrouwen. Maar het volk, dat ondanks hen kiezer geworden is, zal hen zijnen wil doen gevoelen. zich in zijne hoofdstad Leuven op. 's Anderdaags stroomden de overwinnaars de brabantsche gouwen binnenIlannut, Geldenaeken. Gembloers, Nijvel, Zout leeuw, Landen en Thienen wierden beur telings de prooi der vlammen; van boven de Leuvensche wallen aanschouwde de hertog, knarsetandend van woede, doch zonder iets tot hunne verdediging te kunnen onderne men, de vernieling zijner steden. Eu wie weet welk lot hem zeiven beschoren stond, (want de Luikenaren droegen hem eenen diepen haat toe, ware de graaf van Vlaan deren, Ferrand van Portugaal, er niet in gelukt, de wraaklust des bisschops, deels door overreding en deels door badreiging, te koelen. De vrede wierd op 2 Februari 1211 geslo ten. Den buit, dien hij op zijne tochten in het bisdom gemaakt had, moest Hendrik I teruggeven; zware geldboeten wierden hem daarenboven opgelegd. En eenige dagen later ging de fiere hertog, blootsvoets, op de trap pen der St-Lambertuskerk. in tegenwoor digheid der jubelende volksmenigte, den bisschop genade afsmeeken. (Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 1