Om zich eene breuk te lachen. STADSNIEUWS. De vrienden van den Werkman Algemeene Prijskamp Ylaamsche Ster. ROSALINDE SiSKA VAN ROOSEMAEL, Burgerstand der Stad Poperinghe. Gij herinnert u al den bijval der meeling die wij gehouden hebben in de tooneelzaal van Yperen voor de Evenredige Vertegen woordiging. Wij hebben de openbare denk wijze veroverd het is noodig dat in de kie zing van 14 October die openbare denkwijze uitspraak doe tusschen het openbaar belang en het partijbelangtusschen de rechtvaar digheid en de ikzucht. Wanneer wij, nieuwe kiezers, met uwe medewerking de gelijkheid van Kiesrecht en de Evenredige Vertegenwoordiging zullen veroverd hebben, zullen wij gemakkelijk en spoedig de populaire hervormingen bekomen die de wetenschap en de ondervinding aan duiden, die in ons programma en in deze van al de demokratiesche partijen zijn; dit zal bijna alleen gaan. Dusdanig zijn de verplichtende verzeke ring door den Staat tegen de ongevallen en de ziekte, tegen de onbekwaamheid en den ouderdom, zooals dit reeds in Duitschland bestaat. De hervormingen der belastingen der wijze dezelve in betrekking te stellen met het ver mogen der schatplichtigen. Hunne vermin dering om ze in betrekking te stellen met de moeilijke tijden die wij beleven. De militaire hervorming. Vermindering van het budjet van oorlog. Inleiding der ge wapende natie, gelijk in Zwitserland, met het vrijwilligers stelsel voor de bijzondere wapens en de kaders. Afschaffing der belastingen van verbruik op de onontbeerlijke mondbehoeften, zooals: vleesch, suiker, kofij, chocolade, bier, gene- ver, tabak. enz. Inrichting van landbouwgenootschappen.bij algemeene stemming gekozen: een derde door de eigenaars, een derde door de werklieden van den landbouw, een derde door de land bouwers, om al de kwestiën die den land bouw aangaan te regelen. De huidige land- bouwkrisis is veroorzaakt door de concur rentie van Amerika. In Amerika, nochtans, zijn de dagloonen grooter dan in België maar er zijn in Amerika onbeduidende pach ten en zeer weinig belastingen te betalen. Ilier moet men de lasten verminderen, de grondbelasting afschaffende landbouwers moeten zich vereenigen, zich verstaan, om maar eene billijke pacht te betalen, door het landbouwgenootschap vastgesteld. De redding van den landbouw moet het werk der landbouwers zijn en moet voor kenspreuk dragen: minder pachten, min der lasten, 't En is geen recht van 2 fr. op het meel, dat maar de molenaars zou be- voordeeligen, een recht van 1 fr. 50 op de haver, dat niemand zou bevoordeeligeneen recht van 25 fr. op de boter dat schadelijk zou zijn voor den werkman en den burger, noch het recht van 70 fr. op de hoppepersen dat maar voordeel zou geven aan de eige naars van sparrebosschen, die het lot van den landbouw op eene gevoelige wijze zou den verbeteren. 't Is de concurrentie onder landbouwers die de pachten gebracht heeft op den hoogen prijs dien zij nu bereiken; 't is hunne over eenkomst die de pachten zal brengen op eene hoogte welke gemakkelijk zal toelaten be hoorlijk te bestaan. Het stemrecht moet de belastingen doen verminderen. De land werkers hebben voor taan recht van spreken. Het is onze plicht hen het te doen verstaan, gedurende dezen kiestijd. Hunne zaak, die de onze is, zal gewonnen zijn. Toejuichingen Er zijn eene menigte andere volkshervor mingen die het voorwerp der besprekingen uitmaken en die spoedig zullen opgelost worden wanneer wij het algemeen stemrecht en de evenredige vertegenwoordiging zullen bekomen hebben. De verwerving dezer twee groote kteshervorrniagen moet ons vooral bezighouden en moet den eersten rang heb ben, omdat zij liet middel zijn al de andere hervormingen te bekomen. De eerste hoogst- noodigé hervormingen onzer platform zijn het algemeen stemrecht en de evenredige vertegenwoordiging. Langdurige toejui chingen.) M. Ernest Nol fx In den naam der Yper- sche jeugd, in den naam der jonge liberale vacht, danken Wensch ik de moedige man nen geluk die zich ter uwer beschikking stellen voor de wetgevende kies worsteling welke de belangrijkste, de noodzakelijkste is sedei t België bestaat. Die mannen, die het zoo druk hebben met liunne eigene zaken, hebben niet gevreesd hunne belangen, hunne persoonlijke voorkeuzen te slachtofferen om de zaak te dienen, die ons allen zoo duurbaar is, de zaak der vrijheid en van den vooruit gang. Zij hebben de erkentenis verdiend van het liberalism en van de zoozeer liberale be volking der stad Yperen en van hei; arron dissement. Zij hebben een recht op onze dankbaarheid verworven. Wij, jongen, wij bewonderen die dapperheid en wij zullen ons best doen orn door onze medewerking ons waardig te maken van onze kandidaten. Geestdriftige toejuichingen.) De Voorzilter stelt voor de zitting voor een kwartier te onderbreken om tot de stem ming over te gaan. Dit voorstel was aau- vaard geweest, wanneer M. Nolf lmt woord vraagt om voor te stellen te stemmen bij rechtstaan en zitten. Dit voorstel is met geestdrift aanvaard. De zitting wordt om 5 ure geheven. De zeer talrijke vergadering gaat langzaam uit een, De gesprekken zijn levendig. Men is gelukkig en vol betrouwen. Nu weten we waarom het den heelen godganschen zomer geregend en gegoten heeft, en waarom het nog altijd voorgaat met regenen en gieten. 't Is niet, omdat er vlekken op de zon zijn, omdat er te veel slecht op de wereld gebeurt, omdat de men- schen te goddeloos zijn; 't is ook niet, omdat de naam van God te veel ge lasterd wordt, of omdat het zondig menschdom moet gestraft worden 't is ook al niet, omdat de Heer der heeren zijne dienaren en volgelingen wil beproeven—neenniets van dat alles Indien tot hiertoe de sluizen des hemels nog geen zes uurtjes aan elkander zijn gesloten gebleven, dan is het enkel hier aan toe te wijten, dat de kinderen niet genoeg hidden om schoon weder te bekomen YVij zijn dat niet, die dat nieuws de wereld inzenden, dat staat zwart op wit te pronken in den fanatieken Patriote, nummer van 27 oogst, tweede bladzijde, eerste kolom; en dat razend gekke, dat ongelooflijk onzinnige artikel staat getiteld Tegen het slecht wêer, en is onder teekend Een geloovige. Een zinnelocze ot een ontsnapte uit Gheel ware een beter handteeken geweest, Tot stichting van onze lezers kun nen we aan den lust niet weerstaan eenige brokken van dat aartsgekke epistel onder hunne oogen te brengen. Ze kunnen dan oordeelen, hoe verre het domme fanatism den dag van vandaag nog gedreven wordt. Men beklaagt zich over het slechte weder en over zijne noodlottige ge volgen onder alle oogpunten. Zoo begint de geloovige zot zijne lamen tatie Maar wat doet men om het te beletten Wat doet men, om de verschijning van het schoone nazei- zoen dat men ons belooft te ver haasten? Wanneer toch zullen we consequent met onze kristene overtuiging zijn? Wij hebben hooren zeggen, wij heb ben honderdmaal gelezen, wij geloo- ven dat het gebed der kinderen eene onwederstandbare kracht uitoefent op Gods hart. en wat doen wij Waar zijn de ouders die verschillende keeren daags de handjes hunner kin deren doen samenvouwen met het bijzonder inzicht van schoon xoeder te bekomen? Wie denkt er aan de kin deren aan den voet des altaars te brengen, om er hunnen hemelschen vriend Jezus te bidden van eindelijk zijne schoone zon te laten schijnen? En zoo gaat die litanie maar im mer voort eene halve kolom lang, met de noodige voorbeelden en ver- telseltjels, als bewijzen, afgewisseld. Wij zullen er enkel nog het einde bijvoegen, omdat de conclusie van den geloovigen zeveraar ligt opgeslo- ten. Hooveel stormen en tempeesten zouden wij kunnen vermijden, door de machtige tusschenkomst der kin deren met verstand te exploiteeren Stellen wij ons dus aan 't werk, en dat morgen duizende kleine kinderen den goeden Meester smeeken ons gunstiger weder te bezorgen, en wij zullen weldra schoone dagen terug zien Boerkens gij zijt dus verwittigd; wilt ge zonneschijn en warm weder bekomen* wilt ge de vruchten niet langer door het nat zien bederven, zet dan uwe kinderen van 's morgens tot 's avonds op de kniëen; doet ze paternosters kraken en litaniën af rammelen dat hun de tandjes ratelen stuurt ze naar de kerk en doet ze bidden, bidden dat er het einde en de gezonde zin aan verloren zijn: pijnigt en martelt dus uwe arme kleinen en dan eerst zal de regengod zich laten vermurwen, dan zal hij zich gewaardigen het regenen en gieten te doen ophouden bat leert en bevestigt u een fana- tische geloovige in den heiligen Patriote Of 't waarahtig niet is om zich eene breuk te lachen De Tandmeester BMANUËL HUISMAN is allen Woensdagen, te raadplegen van 9 tot 3 u. bij M. Charles Nuytten Schoenmaker (in de Vergulde pantoufle), Boterstraat, 12, Yper. De godvreezende volksbedriegers, die het werkvolk bijeen trommelen in het gewijde katholiek Bierhuis onder voorwendsel hen hunne plichten te leeren kennen en hunne ontvoogding te bewerken aan vijf centiemen de pintezij, die de pretentie hebben te willen doen gelooven dat zij het voorbeeld van Christus naleven en de voorschriften van den paus bewerkstelligen, komen nog eens een bewijs te geven van hunne liefde voor den werkman en hunnen kommer voor zijne belangen, meteen eerlijke en deugdza me familievader te broodrooven en op straat te zetten. Louis Goethals is sedert veertien jaren als kleermaker werkzaam in de wezenschooi, waar hij gelast was met het onderhoud der kleederen van de weezen. Nooit heeft hij de minste reden van klagen gegeven, altijd en in alle omstandigheden heeft hij bewijzen gegeven van eenen loffelijken ijver en niet tegenstaande dit werpt men hem aan de deur, als ware hij een oneerlijk en ontrouw mensch. En de reden? hoor ik mijne lezers vragen. Wel hemelom de eenvoudige reden dat hij meer of min verdacht is van liberalisme, omdat hij bode is van de liberale Associatie en van het Willems-Fonds, twee diensten die hij buiten zijne gewone werkuren ver richt, om bij het karig loon, dat hij in het weezengesticht wint, nog eenig geld te ver dienen om te beter zijn bestaan te vinden. De katholieke vrienden van den werkman wilden zulks niet dulden, zij ontboden Goet hals en stelden hem als ultimatum voor deze bedieningen te bedanken, wilde hij zijne plaats in het gesticht behouden. De man had schoon te zeggen dat hij zulks niet deed met een politiek inzicht, dat hij maar trachtte te winnen wat en waar hij kon en dat het geld geene kleur had, zij wil den naar niets luisteren ea hij moest buigen of bersten. Welnu, Goethals, die niet wil gebukt gaan onder den hiel der volksvrienden, (leest I volksverdrukkers) verklaarde dat hij van deze bedieningen niet wilde afzien en indien men maar die redens kon inrotèpen om hem te verbannen, hij zonder blozen het gesticht zou verlaten. Die rechtzinnige en openhartige verklaring beviel die heilige keersensnuiters niet, zij willen geene vrije mannen onder hun gebied zij moeten riaven hebben, en Goethals is buiten. Verstaat gij nu, lezers, dat wij gelijk had den te lachen met de volkslievende verkla ringen van Surmont en tut'li quantil Be grijpt gij nu dat zijne zeemzoete taal slechts dient om den werkman te misleiden en des te gemakkelijker hunne stem af te perssen? Zulke handelwijze dient door al wat werk man is gewroken te worden en de brood- roovers, de volksverdrukkers moeten overal weggeborsteld worden uit alle openbare ambten. Dat men elkander wel versta en zijne krachten vereenige om zulke kerels aan den schandpaal te spijkeren en henalzoo het loon hunner onverdraagzaamheid, hunner dwin gelandij te geven. van het Middelbaar onderwijs van den ln graad in 1894, Bijzondere prijskamp in vlaamsche taal. Klas van 3" afdeeling van grieksche, latijnsche humaniora. Wij vernemen met genoegen dat de heer «foye, leerling van het Eendracht Kollegie (Collége de l'Union) dezer stad het 5e accessit (7e plaats op 141 mededingers) met 73 punten op 100 beko men heeft. Onze rechtzinnigste gelukwenschen aan den jongen bekroonde Uit goede bron venemen wij dat de Too- neelmaatschappij De Vlaamsche Ster, hare reeks vertooningen van het jaar 1894-95 zal beginnen op Zondag 23 September. De stukken welke zullen opgevoerd wor den beloven ons eenen aangenamen avond te mogen doorbrengen, en beslaan uit Groot zangspel in 3 bedrijven doorE. Rosseels Blijspel met zang, in 2 bedrijven, door H. Yan Peene. De personen die wenschen een abonnement te nemen kunnen zich laten inschrijven bij den heer Karel Deweerdt, Rijselstraat, 59, alwaar de lijsten berustend zijn. BURGERSTAND. van den 7 tot den 14 September 1894. Geboorten. Mannelijk geslacht, 7. Vrouwelijk id. 0. Huwelijken. Moreau Alphonse, schrijver op het Secre tariaat der Burgerlijke Godshuizen, en Wilde Clementine, kleermaakster. Overlijden®. Mesure Lucie, 60 jaar, kantwerkster, echt- genoote van Deberg Louis, Meenenstraat. Planque Sophie, 74 jaar, zonder beroep, weduwe van Pollet Karei, Rijselstraat. Glissoux Gustave, 38 jaar, winkelier, echt genoot van Goddieris Elodie Vleeschhouwers. straat. Wildemeersch Karoline, 78 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Bollingstraat. Kinderen beneden de jaren Mannelijk geslacht 0. Vrouwelijk id. 2. van den 6 tot den 13 dezer maand. GE BOORT EN. Mannelijk 1 Vrouwelijk 1 HUWELIJKEN. Henri Yermcere, brigadier der gendarme rie te Brugge, en Irma Vanderbeke, zonder beroep te Poperinghe. STERFGEVALLEN. Mahieu René, oud 23 jaren, werkman, echtgenoot van Eugenie Dezegher, Wijk E. Leroy Auguste, oud 78 jaren, ongehuwd, schoenmaker, Pottestraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk 1. Vrouwelijk 0. ii n nfg-iSHyXgrigia» EN

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 2