Huis W' HENRI BEELE Maison V' HENRI BEELE w Schrikkelijke Spoorwegramp. Wereldtentoonstelling. Vlaamsch in het onderwijs. VERSCHILLENDE TIJDINGEN. Antwerpen en New-Orléans. BREUKEN Twee treinen die op elkaar botsen, lijn Parijs Brussel. Talrijke doo- den en gekwetsten. •werd het gerucht verspreid dat twee treinen op elkaar waren geloopen en deze ontzet tende, bloedige ramp gebeurde tusschen Pa rijs en Brussel. De express-trein of liever de internatio nale rapide nr 115 die Parijs-Noord verlaat te 12 u. 40 m. om te Brussel aan te komen om 5 u. 50, was ontriggeld, zegde ons de statieoverste M. Didion. Volgens M. Didion moest de ramp zeer gewichtig wezen daar hij reeds 7' uren vertraging vaststelde, y&ngst ets vrees. In de staiie alhier stonden talrijke perso nen en familiën naar den trein te wachten en het dienstpersoneel werd voortdurend ondervraagd en lastig gevallen om inlichtin gen te bekomen der vertraging van den trein, die vele brusselsche familiën bevatte. De statiebeambten hadden geene inlich tingen en konden dus aan de ontroostbare personen niets anders antwoorden dan: Wij weten niets Eindelijk schreef de statieoverste op de inlichtingsplank der treinen Trrin 115 Pai'ijs-Brussel vertraging 7 are. Oorzaak weg belemmerd ten ge volge van ontriggeling te Apilly. Dit nieuws verwekte onder de aanwezigen veel opschudding er, eene vrouw met drie kinderen die haar echtgenoot afwachtte viel in onmacht, eerst uitroepende Heere God, Viel or zal verongelukt zijn. Men draagt de arme moeder in de wacht zaal, terwijl drie kleine kinderen overvloe dig weenen en voortdurend roepen Papa Mama!... Het volk is zoo zeer toegenomen dat men in de statie genoodzaakt is, bijzondere maatregelen te nemen. Overal werd dadelijk het gerucht der ramp verspreid en men spreekt reeds van 60 dooden en 150 gekwetsten. Talrijke personen, waaronder vooral vrou wen en kinderen ziet men half zinneloos, weenende rondlcopen!... doch niemend weet juist te vertellen hoe de ramp zou gebeurd zijn en wie er gedood werd. Ik hoor eene vrouw uitroepen Ik geef 1000 fr. aan den arme indien mijn zoon niet gedood is Tusschen Moyon en Cliauny. Eindelijk komt een telegram toe Spoorwegramp te Apilly. Statieoverste en verscheidene reizigers gedood en gekwetst. De stoker, de mecanicien en de garde- frein gekwetst. Hulp is gekomen met trein. Treinen zullen langs Soissons naar Brus. sel vertrekken. Ziehier de namen eeniger dooden, tot he den gekend M. Boubey, stafeoverste Apilly; M. Bri- faut, advocaat, Crespelstraat, 14, Brussel Mev. Assomption Mariani, M. en Mej. Eme- glin van Parijs; Mev. Maria Holm, van Stonckholm. Ziehier de gekwetsten M. Herman Lowogstine, neringdoener, te Elberfeld; MM. Hector Herman en VVegen- nan van Stockholm; Albert Médard, stoker der stoomtrein; Mev. Helzeke, van Sint-Pe tersburg; MM. Arnould en Azaria van Pa rijs: M. et Mevr. Millot van Parijs; M. Seleen, Zweedschen officier, en zijn vrouw; M. Cor- denier, stoker van de expresse; M. en Mev. Pulsford, van Parijs; Mej. Brifaut, dochter van den gedoodenden advocaat; M. Martel, chef van de expresse; M. Corrida, ouden ita- liaanschen officier; M. Zwelgorekske, Staats raadslid, te St. Petersburg. Men telt reeds 10 dooden en 30 doodelijk gekwetst waarvan vele hunne wonden niet zullen overleven. Aleer in bijzonderheden te treden over den uitslag van den luisterlijken prijskamp in bieënteelt, gehouden in de Wereldten toonstelling van Antwerpen, welke verle den zondag voormiddag geopend werd en van welke wij in ons blad de bekroonden hebben bekend gemaakt, oordeelen wij het geschikt de tentoonstelling van Vracene, die morgen zondag aldaar geopend wordt, af te wachten. Deze tentoonstelling in het paleis der Feesten ter Wereldtentoonstelling van Ant werpen heeft gansch deze week voortgeduurd en maakte de bewondering uit van al de bezoekers om te leeren kennen van wat groot belang de bieënteelt is. De Congoleezen. Verleden donderdag namiddag zijn een 90 tal Congoleezen terug vertrokken naar hun vaderland met den stoomboot Bolken. Een 30 tal zijn gebleven om 1e vertrekken met de eerste dagen der maand October. Lezers, bezoekt nu ter afwisseling het Continent Mystérieuxalwaar gij kennis zult maken met Midden-Afrika, met den stroom van den Congo en van den oorsprong van den Nijl. Zoo gij een smaakje of een goeslje krijgt, of lust hebt een smakelijk brokje te nemen, begeef u dan naar een der drie Pavilions des Gauffres van den heer Van Biesbrouck, bij het Paleis der feesten bij den ingang der Cairestraat, en bij den hof van den Congo; 't is daar goed om eene wafel, een choco- laad, een café, een the of eene limonade te profiteeren, zooals wij puike jonge heeren van Yperen verleden zondag, op ons onver wachts hebben zien doen. Landdag. De steeds voortwoekerende verfrarsching van het onderwijs in Vlaamscg België wordt sedert jaren openbaar aangeklaagd. In het officieel middelbaar onderwijs, ja, heeft de wet van 1883 merkelijke verbete ring ingevoerd. Doch hoevele leerlingen ontsnappen er nog aan de wet De duizenden Vlaamschonkundigen, die er jaarlijks opgekweekt worden, zullen later onbekwaam zijn openbare ambten te bedie nen, zich naar de taalwetten te schikken en bij het volk, waaronder zij leven moeten, behoorlijk de rol te vervullen waartoe hun maatschappelijke stand hen roept. Het is tijd nogmaals te onderzoeken wat er tot vervlaamsching van het onderwijs te doen staat. Te Antwerpen wordt er dan ook met dit doel op Zondag 23" dezer, te 11 ure 's mor gens, een Landdag belegd, waarop de eischen der Vlaamsche bevolking nopens dit punt nogmaals zullen worden blootgelegd Intrekking van vreemd kopergeld. De Minister van Geldwezen herinnert het publiek dat de vreemde kopermunten (fran- sche, ilaliaansche en luxemburgsche stuk ken van 10 en 5 centiemen en engelsche muntstukken van éénen penny en van een halve benny), slechts nog zullen ontvangen worden, aan peri, hetzij bij uitwisseling, hetzij in betaling, tot 10 September loopen- de maand inbegrepen; dat, te rekenen van 11 September totjOjOctober, igezegde stuk ken niet meer zullen ontvangen worden dan tegen 90 t. h. hunner namelijke waarde, 't is zeggen met 10 t. h. verlies', eindelijk dat zij, van 11 October tot 10 December niet meer zullen ontvangen worden dan tegen 80 t. -h. der zelfde waarde, 't is te zeggen met 20 len h. verlies. Hoe men van eenen vinger eenen neus kan maken. In een hospitaal te Londen is eene zeer merkwaardige operatie geschied en met goeden uilslag bekroond. Een jongmensch zonder neus kwam eenige maanden geleden aan het hospitaal on vroeg den doktoren of er geene kans bestond, hem een dergelijk lichaamsdeel te verschaffen. Men beproefde het eerst met eenen afgezetten vinger van eenen der patiënten, welke echter onder de operatie dood ging. Daarna waagde de patient zelf er eenen vinger aan. Een zijner vingers werd open gelegd en door banden op de plaats gehou den, waar het uitwendig reukorgaan zou dienen te komen. Het gelukte: het levende vleesch groeide vast en de vinger kon van de hand worden afgezet. Thans is men bezig het aangegroeide stuk vleesch te vormen tot het een neus wordt. Wanneer dat geluk, heeft de medische wetenschap zeker een kunstukje verricht. Mossels Nu het volk opnieuw een groot verbruik van mosselen doet, willen wij nogmaals een afdoende middel aanduiden om zonder eenig gevaar en in volle gerust heid die spijs te nuttigen. Het is voldoende vier of vijt goede snuifjes carbonate de soude over de mosselen te strooien om alle gevaar te doen wijken Het gift der mosselen wordt voortgebracht door de lever van het weekdier. Door de werking van de carbonate de soude, die men bij al de apothekers en drogisten voor eenige centiemen verkrijgen kan, wordt het gift onschadelijk gemaakt. Eens voor aldus: geene mosselen eten, zonder er eerst, voorzichtigheidshalve, vóór het zieden, eenige snuifjes carbonate de soude over gestrooid ie hebben! Kanaalwater. Hoe gevaarlijk het is Maas- of kanaalwater te drinken, blijkt uit het volgende: De schipper Jos Decrae, Maeseyckenaar van geboorte, had verleden zondag morgend de onvoorzichtigheid drie tassen kanaalwater te drinken; slechts eenige minuten daarna werd hij door hevige krampen overvalleneen geneesheer, in allerhaast ontboden, bestadigde de cholera ziekte. J. D. overleed weldra en werd maan dag reeds ter laatste rustplaats gebracht Altijd te bekomen, ten bureele van het blad, Bordereaux voor het ontvangen van handels-effekten, aan prijzen beneden alle konkurrentie. Iets voor de brouwers. Altijd te verkrijgen, ten bureele van het blad Déclaralion pour brasser. Eenige, rechislreeksche, regelmatige en maandeiijksche Stoornbootvaart- diensttusschen vertrek den 25sten van elke maand. G0L0NIA - Kapitein LEQEÜEX. den 25 September W. RAYDT Cle 1 Suikerstraat 1, ANTWERPEN. TPTPM RffFR zal kosteloos aan hen JCiUllï illM lift allen die aangetast zijn door eene velziek'ce darters, eczema's, steeu- zweertjes, jeukte, weerkomende loageront- stekingen, borst- en maag/.iökm-\ jicht en breuken, een onfeilbaar mid iel om zich snel te genezen,zooals het heel en gansch geweest is na veel te hebben geleden en te vergeefs alle voorgeschrevene geneesmiddelen be proefd te hebben. Dat aanbod, waarvan men da menschlie- vendheid waardeeren zal, is het gevolg van eenen wensch. Schrijven per brief of postkaart aan den heer Vincent, 8, Victor Hugoplaats te Gre- nobel, die gratis en vrachtvrij per keerenden post antwoorden, en de gevraagde inlichtin gen zenden zal. De chocolade des bonnes mères is de kloekste en teert de beste aan 1,60 en 2 den 1/2. kilo Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmidde- lijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der ver zakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voor komen of te genezen, alsook voor kunstma tige ledematen, volgens de beste voorschrif ten het inzetten van kunstoogen. Het huis bestaat sedert 1849 en heeft 200 belooningen verkregen in al de tentoonsiel- ingen. Er is voortdurend eene dame bij de in richting aanwezig. Spreekuren van 8 tot 4 ure. WAERSEGERS, BREUKMEESTER, 35, Groenplaats, 35, Antwerpen. 4 w «-( ES S 3 OPGELETI Fabriek van Breitnachienen. d'Haenens-G-athier, RÏJSELSTRAAT YPEREN. Sedert ln September verandering van woonst, zelfde straat ïi° 60. RUB DB LÏLLS YPRES. Depuis le lei' Septembre, change ment de domicile mêtrte rue n° CIO» GESTICHT VOOR VERACHTERDE LEERLINGEN. Aan zenuwziekte en vallende ziekte onder hevig, 165, Chaussée de Ternueren, Brussel. Prosp. op aanvraag. Welke noodzakelijk zijn voor iedereen bij warm weder worden gebruikt in woon- slaap- en eetkamers, gemakken, stallen, schuren, mesthopen enz. Bijzonder aan te bevelen voor Hotels. Om hunne doelmatigheid en gemakkelijkheid vindt men ze overal in Holland, Engeland en Duitschland. Men lette op den naam J. Bergman. Eenige Depositaris voor België J. Bergman, Antwerpen. Verkocht bijE. Lremcrs Yperen. (apotheek Becuwe), Bossaert-Coslenoble te Langhemarck. Vandennar- liere te Waasten. 5 In <Je I£uitlei*staïïe te Sti'ussel, Het aanstaande vertrek zal plaats hebben met de prachtige snelttoomboot van eerste klas Deze groote en prachtige stoombooten vervoeren slechts derde klas passagiers. De kinderen van onder 1 jaar (1 per familie, zijn vrij,) van i tot 4 jaren betalen zij een vierde, van 4 tot 12 jaren de helft en boven de 12 jaren volle prijs. De prijzen zijn als volgt van Antwerpen naar: New-Orleans Fr. 150. Galveston 192.50 Austin (Texas) 198.75 San Antonio (Texas) 212.50 Los Angelos (California) 355. San Francisco 355. Havana 260. Vicksburg. (Mississippi) 165.90 Memphis 186. Kortste en goedkoopste lijn voor Texas en Cali fornia, enz., door biljetten naar alle statiën van Noord-Amerika worden afgeleverd aan de officieële prijzen, op de Amerikaansche ijzeren wegen beta len de kinderen van 5 tot 12 jaren slechts halven prijs, onder de vijl jaren zijn de kinderen vrij, Ieder volwassen passagier heeft recht op het vrij vervoer van 100 kilos bagage op het schip en op den ijzerenweg in Amerika 70 kilos per volwas sen persoon en kinderen in evenredigheid. Aan boord bevinden zich afgezonderde vertrek ken voor alleen reizende mannen en voor alleen reizende vrouwen als ook voor familiën, nochtans kunnen zich allen bij de eetmalen en gedurende den dag op het dek vereenigen. De route over New-Orléans is ook de kortste, beste en goedkoopste voor alle statiën in Zuid- en West Staaten van Noord-Amerika gelegen. De prijzen per spoor van New-Orléans zijn goed- kooper omdat de weg korter is en ook zijn de kos ten van onderhoud op den trein daardoor bedui dend minder. De weg van New-Orléans biedt dus ware voor- deelen, die de emigranten nergens kunnen genie ten, ook bekomen deze boven hunne volledige uit rustingmatras, kopkussen en deken, eten en drin ken en dagelijks over het noenmaal 46 centiliters wijn en Zondags na het middagmaal tofflj en een glaasje brandewijn (6 centiliters) voor de mannen, voor de vrouwen en kinderen koflij met melk en eene teiloor dessert (nagerecht). Passagiers voor deze Lijn moeten steeds twee dagen voor het ver trek hier aankomen en uiterst den 24 September om 9 ure 's morgens, zich ten onze kantoore pre senteren, die daaraan niet voldoet loopt gevaar van niet te kunnen ingescheept worden. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich bij K. Deweerdt. Rijselstraat te Yperen en aan de Generaal-Agenten voor passage der Maatschappij do a s k ta h O P O "-S p O J» "1 O a 3 2 ct> Ti UI co X5 CD CD cd to ro co O o co w ro GO O O O O O O OO O O O O O O CO O O k—11 to O -4 O O CO M G lo o ai o o o <1 o o o o o o m te O H- ■*-} Ol O O W M K> OO O O O O O O CO O O O O O O O O 1I v~ II 10 to O O CO O O to 23 O O O Vj 'h-. W OT oooorto TS 3 0 5. 1 CM O 3 pr Ti «3: co F? p 3 O 3 O Ti UI w ÜT UI 00 CO co UI OO O H T Koopt de nieuwe gebreveteerde Breima" cliïem D'Haencna. Zij kan door een kind bewerkt worden. Schaadt niet aan de gezondheid en laat toe kousen in allen aard, vrouwenlijven, onderbroeken, mansvesten en kinderkleedjes, enz. te bereiden. Gent, 21, KUIPERSKAAI Gent. 21,

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 3