VAN UPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. LIBERALE ASSOCIATIE Ordewoord aan de liberalen. WETGEVENDE KIEZING VAN 14 OCTOBER 1894. Kandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. MM. BRUNFAUT, August, nijveraar, te Yperen. VERMEULEN, Polydoor, brouwer, id. Negende jaar. Zaterdag 6n October 1894. Nummer 41. van Yperen en het Arrondissement. LELEUP, Karei, koopman id. Inderdaad De Volksuithongeraars. Werklieden, indien gij wilt Kiezers 'fc Begint te spannen. Plaats voor anderen Aanstaande Kiezingen. Abonnementsprijs voorop betaalbaar» 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 ft*. 75. Annoncen» 15 cent. per drukregel. Rechte lijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enx. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Bewijst afzonderlijk aan al de kiezers die gij kent, dat de stemming onbetwist baar geheim is en dat niemand het kiesbulletijn zal kunnen herkennen. I. De kiesbureelen zijn niet gelast de bulletijns op te tellen, die zij ingeza meld hebben. II. De bijzondere bureelen, gezegd bureelen van optelling, zijn met die zorg gelast. III. Deze bureelen worden samengesteld bij loting. IV. Ieder optellingsbureel telt en ziet de stemmen na in drie kiesbureelen ingezameld. V. De stembriefjes dezer drie bureelen worden ondereen gemengd vooraleer opgeteld te worden. LET OP 2 2 2 "Wij verwittigen onze vrienden dat geen een kiezer zal mogen stemmen tenzij hij zijnen beroepingsbrief toont. (Art. 173 van het Kiesvvetboek.) Het is dus hoogst noodzakelijk dat iedereen zorgvuldig zijn beroepingsbrief bewaart en er zich van voorziet om te gaan stemmen. Men weet dat de clericalen de be lastingen op de verbruiking, dit wil zeggen op de eetwaren, willen ver- hoogen. Er zijn werklieden die min koffij verbruiken dan chicorei. De katho lieken willen een recht leggen op de cliïcoi'ei. Er zijn werklieden die boter op hun brood doen. De katholieken wil len een recht leggen op de boter. Er zijn werklieden die, bij gebrek aan boter, margarine gebruiken. De katholieken willen een recht leggen op de margarine. De werkman ontbijt met brood, de katholieken willen een recht leggen op de vreemde tarwe. Zoodat de katholieken willen rech ten leggen op al wat het ontbijt van den werkman uitmaakt, omhet inkomen der groote eigenaars te ver meerderen. Dus, Eene taks hebben op de koffij, Eene taks op de chicorei, Eene taks op de boter, Eene taks op de margarine, (indien gij geene boter eet), Eene taks op de tarwe, Stemt voor de uithongeraars des volks, die de naam dragen van cle- calen of bewaarders, De katholieke kandidaten van het arrondissement Yperen willen een inkomrecht leggen op de tarwe, ge lijk in Frankrijk. De uitslag van dit inkomrecht, in Frankrijk, is dat het brood daar veel duurder kost dan in België Dus, het brood dertig ten honder den meer betalen dan nu, ziedaar welken uitslag de kiezers zouden be komen met te stemmen voor Berten, Colaert, Iweins d'Eeckhoutte en Com pagnie. Is het dat wat gij vraagt Zekerlijk neen Steait dus voor de heeren BRUNFAUT, LELEUP en VERMEULEN, die het voedsel van den werkman niet willen belasten. De clericalen beginnen gevoelen dat de beschermingspolitiek het volk in het geheel niet aanstaat en dat de werkman nooit zal dulden dat men den prijs van het brood verhooge, die eetwaar, die zijn dagelijksch voed sel uitmaaktzij hebben gezien dat het gevaarlijk was altijd en overal voor de inkomrechten te préken en nu huldigen zij het stelsel in der verzwijging. Eerst beginnen zij met te doen ge- looven dat, niettegenstaande de rech ten, de prijs van het brood niet zal verhoogen. En om te beter de kie zers te verblinden, drukken zij arti kels na uit parijsche gazetten Er zijn zoovele listen en zoovele pogin gen niet noodig om licht en waar heid te doen schijnen op eene een voudige kwestie. Velen onzer werk lieden werken in Frankrijk waar de bescherming in voege is ofschoon men er begint van af te zien. Het is zeer gemakkelijk zich te overtui gen, met een brood bij den franschen bakker te koopen, dat het bij onze geburen tien centiemen meer kost dan bij ons daarom moet men geene gazetten van Parijs lezen om dit te bestatigen. En zij zullen dan zien of zij moe ten stemmen voor kandidaten die beloven de graangewassen te belas ten, ondanks het katholiek ministe rie zelf. De toestand der katholieke kandidaten, die nu van den eenen hoek des lands naar den anderen gaan om aan de kiezers te vragen hen naar de kamers te zenden om de zwarte meerderheid weder samen te stellen, is nogal wonderlijk. De klerikalen zijn tien jaren aan het be wind geweestgedurende dien tijd zijn zij letterlijk de meesiern geweest van België 't is een van hen die het gezegd heeftzij hebben bestuurd met de wedewerking eener ontzaggelijke meerderheid, die niet te ver gelijken is aan niet eene van deze die men aanhaalt in de geschiedenis van ons parle ment; zij hebben de zaken van 't land be stuurd gelijk zij gewild hebben, en in plaats van aan de kiezers de bloeiende uitslagen hunner regeering te kunnen toonen, zijn zij verplicht overal te gaan zeggen De landbouw lijdt De werkende klas is ongelukkig De kleine burgerij ziet onophoudelijk haren toestand verslechten De eigenaars zelve lijden door de kri- sis Men moet dien beweeglijken toestand verbeteren en wij zijn de mannen die het geneesmiddel in handen hebben om uwe kwalen te genezen. Welnu, heeren stoffers, al de geneesmid delen waarvan gij heden het gebruik aan beveelt en verheft, waarom hebt gij die niet toegepast toen gij de meesters waart? Waarom, indien, gelijk gij het zegt, gij de eenigsten in staat zijt om België te redden hebt gij het land laten vervallen in de ellen de waarin het nu gedompeld is? Waarom zijt gij nu genoodzaakt de kwaal te besta tigen en de genezing ervan te beloven, wan neer gij u voor de kiezers kondet aanbieden als onberispelijke beheerders die het erfgoed hebben doen bloeien dat men u toevertrouwd heeft Wie zegt ons dat gij het nu zult beter doen? Gij geeft zelf het bewijs uwer onbe kwaamheid gij toont op eene ontegenspre kelijke wijze, door blijkbare feiten, dat uw beheer slechtis geweest, dat de grondregels die u leiden in het bestuur der openbare zaken schadelijk en verderfelijk zijn aan de levensbelangen der natie. En het middel dat gij belooft te gebruiken om dezelve te redden, is de verhooging van den prijs van 't brood De Belg zal dus niet meer naar zijne bekom- ste mogen eten? Reeds vele werklieden moeten zich berooven van het noodzakelij ke, geen vleesch meer eten, chicorei drin ken, hunne boterhammen met margarine smeeren, nooit noch suiker noch wijn aan raken, sparen op het bier: en omdat het bier gelukkiglijkgoedkoop is, gij zoudt die eetwaar wilton aanslaan enden werker uithongeren? Hoe durft gij, in zulke voorwaarden; nog stemmen afOedelen? Waarom vooral hebt gij de stoutheid u tot het volk te wenden, wanneer de herziening, het eenige dat ten zijnen voordeele gedaan is geweest, u met geweld door de minderheid is ontnomen ge weest? En gij zoudt willen dat die minder heid nu verminderd zij ten uwen voordeele en dat men u nog talrijker naar de kamers zende. Gij verstaat dus niet dat men genoeg heeft van u, dat het land afgemat is door uwe partijdige handelwijze en dat het uit al zijne krachten den dag wenscht te zien komen op welken de meesters hun pakje zullen maken. Waarlijk, gij moet rekenen op de dwaling van het kiezerskorps om op een welgelukken te durven hopenindien gij een weinig over- legdet, en indien gij een ernstig onderzoek van consciëntie deedt, gij zoudt van nu af reeds van uwe nederlaag overtuigd wezen. Op 14 October aanstaande zal in geheel Belgie het algemeen stemrecht voor de eerste keer in toepassing worden gebracht. Ja, het volk heeft het algemeen stemrecht veroverd, maar hoe zal het deze verovering weten te gebruiken? Daar ligt de hoofdvraag! Het kan er mede schitterende ze- HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 1