TEPAGHTEN B0 BEK HEER Revenant de l'Exposition GUSTAAF MAILLIARD Huis W HENRI BEELE Maison Ve HENRI BEELE STPiLLEN VA» F. VERGADVEH VERSCHILLENDE TIJDINGEN. BREUKEN CH. LELONG-WERBROUCK LE CALCULATEUR GROOTEN HOF Burgerstand der Stad Poperinghe. Opo I^oetlei*. stoffen, wel is waar, waren duurderdoeli het voedsel, de woonst en de verwarming kosten veel minder. Ziehier den prijs der verschillende ver- bruikwaren in Belgiè in 1789 Brood in le kw. het pond fr. 0,14 van gewone het pond 6,12 Vleesch, het pond 0,36 Bier, den liter 0,45 Zout, het pond 0,10 Koffie É50 Boter 0.54 a 62 Steenkolen, de 100 kilo 1,50 Het dagloon van den minsten werkman bedroeg in 1782, 8 a 9 stuivers, of in ons tegenwoordig geld 72 a 81 centiemen de metsers, timmerlieden, schrijnwerkers, trok ken 12 a 14 stuivers of fr. 1,17 fr. 1,26. Een letterzetter won 21 stuivers of fr, 1,90 een drukkersgast 30 stuivers of fr. 2,76, een goede borlogiemakersgast 28 stuivers o fr. 2.53. Het kantwerk bracht aan de meisjes 63 72 centiemen op. u Voor 22 a 23 centiemen, zonder het brood, vond men te eten in de herbergen van Brussel, met 45 centiemen daags kon een man zeer gemakkelijk in zijne voeding voor zien; dat maakte 165 fr. 's jaars. De feest dagen afgerekend, beliep het loon voor het jaar gemakkelijk 300 fr. er bleef dus 135 fr. over om te voorzien in de kosten van klee ding, ver warming en woonst, Wij spreken van een jonkmanwat een hoofd des huis gezin betreft met meer te werken won hij ook meer en zijne vrouwe en kinderen wis ten zich nuttig te maken. Volgens berekeningen in de XVIIP eeuw gemaakt, kon een man met 85 guldens cou rant geld of 145 fr. en eene familie van 5 personen, met 340 guldens of 617 fr. 's jaars in alle noodwendigheden voorzien. Wij laten het aan onze lezers over die cijfers, aan offlciëele documenten ontleend, te vergelijken met de tegenwoordige prijzen. van den IB tot den 25 dezer maand. geboorten. Mannelijk. 2 Vrouwelijk 2. HUWELIJKEN. Arthur Cornette, landbouwer, en Eveline Gesquiere bijzonder beide te Poperinghe. Petrus Lahousse, dienstknecht te Rening- helst en Marie Dewaegemaecker, naaister te Poperinghe. René Werquin, landbouwer te Watou en Marie Beddeleem, bijzonder te PoperingheStanislas Bentein, brouwers gast en Irma Bruynooghe, kantwerkster beide te Poperinghe. STERFGEVALLEN. Strynck Fidelia, oud 63 jaren echtgenoote van Amand Bastaerd Priesterstraat Mil- lecamp Flavie, oud 63 jaren ongehuwd Gou denhoofdstraat— Vervenne Virginia oud 79 jaren religieuse Boescheepstraat Feryn Amelie, oud 31 jaren echtgenaote van Augus- te Garpentier wijk D.Room Margarita, oud 11 jaren Casselstraat. Kinderen beneden de 1 jar en Mannelijk 1. Vrouwlijk 0. Loterij der Wereldtentoonstelling van Antwerpen. Trekking van het groot lot. De 2® en Se uitlotingen der reeks A zullen, ditmaal zonder eenigen nieuwen uitstel, plaats hebben op Dinsdag en Woensdag, 6 en 7 November aanstaande, onmiddelijk na de sluiting der Tentoonstelling. De 29 uitloting, voor de violetkleurige biljetten voorbehouden, zal buiten een lot van 20.000 frank, betaalbaar in munt, vier loten van 5.000 frank bevatten, alsmede verschillieg loten ter waarde van 85.000 frank, dus in 't geheel 125,000 frank. Voor de 3° uitloting, behelzende al de bil jetten der reeksen A. en B. (blauwe en violetkleurige), zal er daarentegen een lot zijn van 100.000 frank, twee loten van 20.000 frank (deze drie loten betaalbaar in munt), een lot van 10.000 frank, en verschil- lige loten ter waarde van 100.000 frank, dus in 't geheel 250,000 frank De gewonnen loten zullen afgeleverd wor den ter zetelplaats der Tentoonstelling, bin nen de tweede helft van november en te rekenen van een datum die, te gepasten tijd, zal bekend gemaakt worden bij middel van dea Moniteur. Een micldel om reisgeld te bekomen. Een Engelsch meisje wenschte vurig Ant werpen en de tentoonstelling daar te bezich tigen. Er bestond echter eene zwarigheid van overwegenden aard zij bezat geen geld. Zij dacht, en dacht nog eens over de wij ze, waarop zij de noodige som kon bijeen brengen, eb brak zich te vergeefs het hoofd. Eindelijk kwam een denkbeeld bij haar op zij maakte ineen der LonJensche dagbladen bekend, dat zij eenen echtgenoot zocht, dat zij rijk was, en haren rijkdom wilde deelen met den man, dien zij hare liefde zou waar dig keuren. De brieven, waarin een penny gesloten moest zijn. zouden aan het adres van zekeren fotograaf afgezonden moeten worden, die zich wel had willen belasten met de bezorging der correspondence. Deze aankondiging was te uitlokkend, om niet veler aandacht te trekken. Op drij weken tijd kwamen er niet min der dan 1480 brieven, en daar elke brief eenen penny, en sommigen meer stuivers bevatten, had de jonge dame zulk eenen rij ken oogst, dat zij met het bedrag daarvan niet alleen de Antwerpsche tentoonstelling kon bezoeken, maar zich ook nog een paar schoone nieuwe kostumes kon aanschaffen. Nieuwe doel wijze tot het bewaren der melk Eene der belangrijkste vraagstukken is ongetwijfeld diegene van het bewaren der melk, zoolang mogelijk met de hoedanigheden die geschikt zijn tot de voeding van den mensch en inzonderheid van de kinderen. Welnu, men heeft eene doen w ij ze uitgevon den, die toelaat de melk, zonder eenig be zwaar, te bewaren zonder eenig vreemd bij voegsel, en die, volgens men verzekert, daarbq de melk eens wijziging doet onder gaan, die ze gemakkelijker te verteren maakt voor de jonge kinderen. Geleerde vakkundi- gen hebben daarover een gunstig advies uit gebracht, ook onder het opzicht der gezond heid. Ziehier waarin deze doenwijze bestaat, die men verschuldigd is aan de uitvinding van den heer Scherff te Wenisch-Buchholz, en die op grooten voet begint toegepast te worden in Schleswig-Holstein en te Hamburg. De versche melk wordt gegoten, zonder eenige bijvoeging, in flesschen die men goed stopt; zij wordt ook gewarmd, binnen het tijdverloop van 1 tot 2 uren, van iOO tot 12Ü graden, bij middel van 2 tot 4 atmosphe- ren drukking. Opdat de stopsels van de fles schen gedurende de verrichting niet zouden afvliegen, worden zij vastgehecht gedurende de verwarmingen de verkoeling, hij middel van eene bijzondere sluiting, over wier schikking het geheim wordt bewaard. Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmidde- lijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der ver zakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voor komen of te genezen, alsook voor kunstma tige ledematen, volgens de beste voorschrif ten het inzetten van kunstoogen. Het huis bestaat sedert 1849 en heeft 200 belooningen verkregen in al de tentoonstel lingen. Er is voortdurend eene dame bij de in richting aanwezig. Spreekuren van 8 tot 4 ure. WAERSEGERS, BREUKMEESTER, 35, Groenplaats, 35, Antwerpen. zal kosteloos aan hen allen die aangetast zijn door eene velziekte darters, eczéma's, steen- zweerljes, jeukte, weerkomende longeront stekingen, borst- en maagziekten, jicht en breuken, een onfeilbaar middel om zich snel te genezen,zooals het heel en gansch geweest is na veel te hebben geleden en te vergeefs alle voorgeschrevene geneesmiddelen be proefd te hebben. Dat aanbod, waarvan mende measchlie- vendheid waardeeren zal, is het gevolg van eenen wensch. Schrijven per brief of postkaart aan den heer Vincent, 8, Victor Hugoplaats te Gre- nobel, die gratis en vrachtvrij per keerenden post antwoorden, en de gevraagde inlichtin gen zenden zal. d'ANVERS Je possède un assortiment complet de tous genre de PARAPLUIE8 CANNES ET PARRASOLS et auires objeis en choix énorme. SPÉCIALITÉ, FABRICANT DE PARAPLU1ES et PARASOLS 1. Rue Wenninck, Ypres. OPGELETl Fabriek van Breimachienen. d'Haenens-Gathier, TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE RUE DE DIXMUDE, 33, YPRES Grand ehoix de vêtements, imper- méables sur mesure, pour hommes, Dames et enfants Capotes d'Otficiers, réglementaires Capotes de cochers. Pélérines de chasse. Jambières et guêtre, a des conditions particulièrement avantageuses. 3 3 I S RIJSELSTRAAT YPEREN. Sedert 1" September verandering van woonst, zelfde straat n° €5Ö. RUE DE LILLE YPRES. Depuis le ler Septembre, change ment de domicile même rue n° GO, De Chocolade des bonnes IVlères is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1.60 en 2 fr. GESTICHT VOOR VERACHTERDE LEERLINGEN. Aan zenuwziekte en vallende ziekte onder hevig, 165, Chaussée de Ternueren, Brussel. Prosp. op aanvraag. Altijd te bekomen, ten bu- reele van het blad, Borderaeux voor het ontvangen van handels-effekten, aan prijzen beneden alle konkur- rentie. Vient de paraTtre: indiquant les contenances des vaisseaux cylindriques d'un diamètre de 10 a 400 centimètres, sur 1 100 centimètres de profondeur,suivi d'une TABLE indiquant la contenance d'une futaille quel- conque h l'usage da MM. les fonctionnaires et employés de l'admon des contributions directes, douanes et accises, ainsi qu'a celu, de MM. les brasseurs, distillateurs, fabri- quants de sucre, fabriquants de liqueurs, constructeurs, etc., par A.E.G.H. D'HONT. EEN SCHOON GB00T met Gelegen in de oude houtmarktstraat n° 16 te Yperen. Voor alle inlichtingen zich te be vragen, Thouroutstraat n° 3. Dit huis is te zien den Maandag en Zaterdag van 10 ure 's morgens tot 3 ure namiddag. Indien gij last hebt van duizelingen, zinkingen, oorpijn, verstoppingen in het hoofd, hoofdpijn, lusteloosheid, verkoudheid neemt dan twee of drij maal daags een snuifje en gij zult er u wel bij bevinden. Verkrijgbaar in ovale houten doosjes aan 25 centiemen. Eenige Depositaris voor België: J. Bergman, Kievitstraat, 182, Antwerpen. Verkocht bij: E. Cremers, Yperen. Bossaert-Coslenoble, te Langemarck. V'andermarliere, te Waasten. Apotlielcei* te BRUSSEL Neemt niels anders dan de echte BORSTPILLEN van F. VERGAUfEN EISCHT WEL DEM KAAM VAM F. VERGAUWEN EN HET FABRIEKMERK HIERNEVE^i. 1 fr. tie tloos In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 centen door M. F.Vergauwen zelf, apotheker, Anspachlaan, 160, Brussel. Raym. Socquet, Apotheker, Groote Markt, 35, Weckesser, Dixmudestraat 72, Becuwe, Botermarkt, 37, en Veys, Rijselstraat, 13, Yperen. A. Monteyne, Apotheker, Popennghe. Koopt de nieuwe gebreveteei'de Breima- Chien D'Iiacnens. Zij kan door een kind bewerkt worden. Schaadt niet aan de gezondheid en laat toe kousen in alien aard, vrouwenlijven, onderbroeken, mansvesten en kinderkleedjes, enz. te bereiden. Gent, 21, KUIPERSKAAI Gent. 21, Gi 00 -O O "o O O GO O -t-a O O h- CM w :p *5 •g g O J* OiOlOOO o lfl lO GO O iO Jg lO T-H id cd o ccT cd cd r-H rH rH O r—1 L O O O O O O OO O O O O O O O V W D O h O V co co co IO r-H O LO O O IO Ï^IO O d H co O O O O O É- LO O r—t LO co -V CM O O O O O O O O O O O O C5 CO CO LO CO O O OO O co co co fcD O öfi t> O ctf CQ "o C/2 Q. +P c3 o u -is o a o LO CM O) T3 K W W W w HUIS Vraagt aan al uwe kennissen welke de beste remedie is tegen HOEST, VERKOUDHEID, BRONCMSET, ONTSTEKINGEN DER LUCHT PIJPEN, ASTHMA, enz. Elkeen zal u antwoorden Zij alleen genazen. 3 gcude medalien en een eere diploma BE NAMAKERS ZULLEN STRENG VERVOLGD WORDEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 3