I A lillfl Wm PHOTOGRAPHIS SLECHTE SPIJSVERTERING» VOSELER UTERIS BISCUIT BRAZIL T A NDEN, Mm° M. MEIER m§Èm M M8E S. A. Allen's k cg A Pi 0 0 J 1 HUIS PICKHOÜT-WALLASRT, PI r n 1 g t rm 11 CK Belangrijk- Bericht. A 13 S5 HAAR HERSTELLER z 1 I SEDERT MEER DAN 20 JAREN. Go vide ne, Zilvere en Nikkele UURWERKEN, Goudwerk en EMsassianteo. nmn DELICIEUX BISCUIT DE TABLE RUE DE L'ETOILE, 9, (Ancienne Maison II. GÉRARD-WATREMEZ.) Exposition Internationale et Photographic LOUYAIN 1888. DIPLOME D'HONNEUR. JE r J üjzssnders Chirurgijns-Tandmeesters, gediplomeerd door de Belgische Oezondheids-Commtots SIEI5IAE~WIYI,]EESkI> XMUI MOMIMHLIJK BESLUIT, KORTRIJK, Moskroenstraat2, KORTRIJK %fyA 6 v P m A o A m a J* Hers telSïn eren IS E yj -S 1 e h ■s s .3 1 e 5L If EGMT ÜUR1¥ERK MERK gewaardeerd en vermaard in België Meer dan 38,000 uurwerken met het merk zijn geleverd geworden aan den klee- dingdienst voor de IJZEREN WEGEN, POSTEN EN TELEGRAFEN. Vraagt altijd dit merk met de Ster in 't midden, welke de eenige echte is, en mis trouwt alle namaaksels in den kandel gebracht onder de leening van dien naam. Eenigste depöt voor Yperen en omstreken MEEKSlilRKT, as, YS»EI*E*S. Selioone keus in alle slag van liaaas Ti—rfnrrÉMniiiii fl i i P f se trouve dans toutes les bonnes maisons de produits alimentaires Patissiers, Epiciers, Confiseurs, etc. PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ET INDUST11IELLE, PHOTOTYPIE. Procédés wouveaux. Instamtamés. Reproductions-Agrandissements au' charbon inaltérables. Portraits mo numents, Intérieurs, Groupes instantanés, Militaires, Ecoles, Soeiétés, Etablissements, Portraits après décès. Impression inalterable sur porcelaine. Encadremeüts en tous genres. socmen geraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, roor alles wat da heelkundige bewerking Tan den mond aangaat: Uittrekking van tanden, welke verricht wordt met eene siaapmachiea gj&ze protoxyde d'axote) waardoor de gevoelige en vreesachtige personen geene pijn gevoelen. Niet allee® veroorzaakt dit stelsel geene pijn, maar het Iaat niets te wenschen over het gemak, de vlugheid den duur, de ^schadelijkheid dar gevoelloosheid; goudstopping der holle tanden, kunstmatige emailleering; rechtzetting der .«geregelde tanden bij de kinderen van beneden de twaalf jaar. Eehandeling en genezing van pijngevend® «nden. Bijzondere werkplaats voor het vervaardigen van tanden en gebijte® (stelsel M. Mbibk). Ds gemaakte tanden en volledige gebijte® worden ingezet zonder haken, platen, veeren of banden van welke» MU*d het ook w«®a moge. Zij noodzaken geene oithaliag der wortelen ®n verwekken noch pijn noch hinder. Het nuttige mat het schoone parende, dienon deze tanden tot het vermalen dar hardste spijzen; da klank der stem is beider en klaarder. Dit stelsel is nieuw uitgevonden en bestaat in Belgis alleen big den uitvinder; itardoor is hot mogelijk kunsttanden te leveren to beginnen rm 5fr. «neen volledig gebijt asm 100 fr. m laarhoven. Da stukken die ait d® werkplaatsen komen van M* «n Mma MEiER trotseeren om zoo t® zeggen is warkea der natuur; men zou niet kunnen aitkennen, noch door den glans, soch door de klesar, noch door im vorm der tanden, of het natuurlijk® zij® of niet. 1\j ondernemen de herstelling van alle mislukt® stukken en hermaken ze- als nieuwe, volgens tan si® w stelsel. Alia kunsttanden komend® uit het huis van M. en M»* Meier zija gewaarborgd voor hst Imm. N. 5-M. Meier zal kunnen geraadpleegd worden te 3* Donderdag van alk® maand, te begir «jra morgens tot 12 ure 's middags, in het HOTEL DIN EERT, ta Rf.,s«solare. Hij zal ook kunnen geraadpleegd worden eiken Zaterdag, te beginnen van 9 ure 's morgens tot 2 ure 's namiddags, bij Mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, te IJperen. S23 pg Q E==3 O—i C==3 ar> &|asuBOOig9Cfaox 22 CP o H O H M Pd H S Pd cT H Ph K w CD rQ O m "cd s H cö cö Pi O 'g C bi} oi bo cS bij Hskyoioiici Oaïa£ïie@l£sg*Iï, Mercerie- en Reukverkooper, Groote Markt, 55, Yperen. «i m t— o R vS: - a s ts3 •If a '~a3 3 2 S a ta tó ta x L&J ta s» ta o Fl 2 'S "S LU £3 p O u ta o M ié a I I -^'"1^1 £SE§ -WJSSF l'S3 Waarvan zooveel menschen lijden De ken tekens verschillenmaar zulks kan zijn indien wij nagaan dat zij op haar zeiven geene eigenaardige kwaal is, maar vers cheidene tot eene enkele gevormd. De zuurheden en brandingen het eten, de pijnen in de maag, verstoptheid der ingewanden, het loodzwaar en onverschillig gevoel, de vuile en aangela- dene tong, de drooge mond, de duizelingen, de hoofdpijn, de terneergeslagenheid, de maagbrandingen, en de winden zijn eenige van de kenteekens der slechte spijsvertering en die dik wijls vergezeld zijn ver standsvermindering en op- loopendheid. Om met goed gevolg al die ziekten te genezen is er een geneesmiddel noodig dat met zekerheid door een zeer ervaren geneesheer moet ge geven worden, en dit vinden wij in het dat eene ge luxkige samen-.itllmg is van uitshiitelijk plantaardige stoffen met veel zorg voer bereid volgens de for mi: el van een der meest gekende doctoors. Het werkt rechtstreeks op de .ever, ae ingewancien en de maag, versterkt en oefent eenen heil zamer! invloed uit op c.a verteervverkzaamhedfcnen verdrijft uit het lichaam door de natuurlijke lorna :.n, «J de onzuiverheden van het bloed. Het werkt spoedig en de goec.e uitwerking is er bijna altijd lie; onmiddellijk gevolg van de aanhoudende gezondheid yo.gc cam op en scknkt zelfs de zwaksten niet af. H< üesschea verkocht. D-; dosis is slechts 15 drup. el im <*j s %y O; riding tsgeii postmandaaf dezer som., gestuurd crus:-O;, en-aan den apotheker A. Astier, Avenue 5nprr Het wordt in groote in wat water. rei De ■-LiVéJKrv: rgTan&i.'^»Jr.CirvZA.i-.-rr.-.". .ae.. N" cd -v=s c®3 -s=3 CD S-H O B B c3 SL-, GO X i—H PP W rd H r© Cw O 4-3 0 CD c O co JsC cö G c3 O CD UI 13 •+33 CO CD E s p, O G O p4 &B G <D G3 -- CD O N G c3 G S cd G G 2 *G in 1 o a C 00 G O <D a> •a -M f-i O CS I WERELDBEROEMDE bestemd om aan grijs haar de kleur, glans en schoonheid der jeugd weder te geven. Het vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei. Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum is rijk en keurig. Verkrijgbaar bij Coiff. en Parf. Hoofd Pepot: 26 Rue Etienne Marcel (verhuisd van 92 Bd. Sébas- topol;, Parijs. TE QEKOME1V O '10 O E *X=S f S3* CSï O s CO E O .2- -C3 O 03 cé to Fs 4© G 0 ÏO U> G tc G o 0 o fcü 0 IS G S3 fcC D4 c s 4 "0 w C S3 -c e o e o !2 C O H tX) 0 P. •^5 a3 o3 P-i 0 c9 te G .2 5! 34 o <u N] Li a 4 tc 4 c CV OO OD P-H O co rC3 S—c <3D P-H OD - r— -l-a -=3s .CS co OJ c eö C35 ^03 <U CO 03 -O H O K cé tó to O o O H Eh !o O H E-i 15 H-1 'W P CO O O rÖ cS ft 02 'r* 0 ZS Cf *0 0 -b-» G3 G r2 *^0 3 .2 co ■3 ft -♦-» 03 G o G S, 9 0 <0 HH -sj ca o C3 o tel tó o E- co <0 03 t- -lS •cd T3 s cs s |Z) rfi i-3 v 3CÖ CQ S W ro CL S 00 8 O O OD GQ CO cö U O O s= cö O) HUI H P5 W co LU CC Q_ >- CO LO LU l..'J C3 LU 03 Cl J-» CJ3 U3 o

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 4