VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Negende jaar, Zaterdag 10" November 1894. Nummer 46. De Kiezingen. Uitslag der provinciale kiezingen. STADSNIEUWS. Eene belangwekkende Vergadering. Abonnementsprijs voorop betaalbaars 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 fr. voor den buiten. Per 6 maanden: 1 ft*. 75. Annoneent 15 cent. per drukregel. Rechte liike eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle berichten van verkoopingen of andere bekeudmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij es onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Het Fondsenblad beredeneerd den huidigen toestand met zeer veel wijs heid en grondig doorzicht In zijn nummer van £9-30 October bespreekt het Fondsenblad een arti keltje der Gazette van Eecloo, die be weert dat, indien de Evenredige Ver tegenwoordiging hadde bestaan, de liberalen en socialisten thans tegen de clericalen, baas zouden spelen over Belgie. Hierop antwoord onze Gentsche confrater het volgende Het spijt ons met onzen confrater der Gazette van Eecloo, op dit punt van mee ning te verschillen, doch wij moeten hem doen opmerken dat hij hier eene bevestiging vooruitzet, waarvan hij geen het minste bewijs levert. Wij, daarentegen, hebben ons de moeite getroost om, op de uitslagen der eerste stem ming, eene trouwe en juiste berekering te maken, en die bereekening bewijst dat de Evenredige Vertegenwoordiging, op de minst voordeelige wijze voor de sterkste partij toe gepast, aan de katholieken 83 stemmen tegen 69, 't zij eene meerderheid van 14 stemmen zou gegeven hebben. Ziedaar voor de cijfers. Wij mogen erbij voegen dat die meerder heid van 14 stemmen sterker en steviger zou geweest zijn dan onze tegenwoordige meenderheid van 56 stemmen, icelke tegen geenen erstigen sloot der openbare denk wijze bestand is. In evenredigheid hunner getalsterkte en hunner kiesmacht zijn thans de katholieken en de socialisten TE VEEL, de liberalen TE WEINIG vertegenwoordigd. Deze verbreking van het evenwicht, in hun voordeel, hebben katholieken en socia listen te danken aan het meerderheidsstel sel dat. in de eerste stemming, de voorstre- vende liberalen voor de socialisten en, in de balloteering, de gematigde liberalen van Brussel voor de katholieken heelt doen stem men. Het meerderheidsstelsel dwingt de anti- clericale partijen tot een bondgenoodschap dat, vroeg of laat, de katholieke partij overwinnen zal. Met de evenredige vertegenwoordiging zouden wij, katholieken, in alle omstandig heden, voor partij-en geloofsnooten mogen stemmen, terwijl nu, in de provinciale kie zingen, groote katholieke organen zich ver plicht achten aan de katholieke kiezers den raad te geven, daar waar liberalen en socia listen alleen tegenover elkander staan, voor liberalen te stemmen, onder voorwendsel dat deze nog in God gelooven, terwijl de socialisten godloochenaars zijn. Wat wij voorzagen is gebeurd. Het meer derheidstelsel heelt het land in de eerste stemming, op twee vingers van den afgrond gebracht. Waren de herstemmingen in het nadeel der katholieken uitgevallen, men zou de handen wringen, helaas roepen en de even redige vertegenwoordiging als de eenige redplank beschouwen. Maar nu dat de herstemmingen boven verwachting gelukt zijn, nu dat, volgens een gemeen spreekwoord, de roede van... den rug is, nu wordt de evenredige vertegen woordiging weer de zwarste beest van de mannen die, veertien dagen geleden, vol angst waren voor de toekomst. Dat men maar niet wachtte, om de oogen te openen, tot dat het te laat zij Er ligt veel, zeer veel waardig heid in dit artikel van het Fondsen blad, en het ware grootelijks te wen- schen, dat al de clericale bladen er aldus over dachten. De evenredige Vertegenwoordiging zou spoedig gestemd wezenal de partijen zouden vertegenwoordigd zijn volgens hunne getalsterkte, en ieder zou reden hebben tevreden te wezen. Nu, integendeel, is er altoos bot sing te vreezen, omdat do toestand het gevolg is van een onrechtvaar dig en gelukkig stelsel. De oogen zullen echter maar open willen gaan bij de clericalen, wan neer zij weer in de minderheid zul len gestooten worden, en dan, zoo als het Fondsenblad te recht zegt, zullen zij de eersten zijn om te jam meren, te klagen en... om de Even redige vertegenwoordiging te vragen, zooals zij die, eenige jaren geleden reeds eischten. Het bilan van den dag. Bra.ba.nt. De Provincieraad van Brabant telde 62 liberalen en 29 katholieken. De liberalen hebben nogmaals gevoelige verliezen ondergaan en hebben zich twaalf zetels door de klerikalen zien ontnemen. Al de klerikalen anderzijds hebben hunne posities blijven behouden. De liberalen verliezen 5 zetels te St-Joost- te-Noode, 2 te Ukkel, 1 te Persvez en 3 te Jodoigne. Te Waver is de katholiek M. D'Aoüst. Hij is de eerste katholiek sedert 1830 door dit kanton naar den provincieraad wordt gestuurd. De socialisten en de liberalen komen te Molenbeek in balloteering voor 7 zetels. Te Schaarbeek en te Anderlecht is er bal - loteering tusschen liberalen en klerikale, doch de liberalen hebben eene meerderheid en het zal voldoende zijn aan de liberalen 4 van de 7 zetels te veroveren om de meerder heid in de raad te behouden. Antwerpen. De Antwerpsche gouw telt 73 provinciale raadsleden, waaronder 50 katholieken en 23 liberalen, de gekozenen van Antwerpen stad. De 50 katholieken zijn herkozen en de 23 liberalen komen met de klerikalen in ballo teering De herkiezing der liberalen met 4000 stem men meerderheid is echter verzekerd. Oost-Vlaanderen. De raad was samengesteld uit 76 katho lieken en 19 liberalen. Al de katholieken werden herkozende liberalen verliezen 3 zetels te Ledeberg en één klerikaal komt te Ronsse in balloteering. Slechts één liberaal werd gekozenM. Sturbout, notaris te Ronsse. Te Gent komen 14 liberalen met klerikalen in balloteering, doch de jappers zijn voor- zekerd van eene klopping di primo cartello te krijgen. West-Vlaanderen In West-Vlaanderen is het statuquo ante De raad telde 73 katholieken en 3 liberalen (Oostende). Brugge. Katholieken gekozen. Meulebeke. Ooslroosbeke. Nieupoort. Katholiek gekozen. Dixmude. Katholieken gekozen. Meessen. Katholieken gekozen. Passchendaele. 1 katholiek en 1 liberaal gekozen. Meenen. Katholieken gekozen. Moescroen. Katholieken gekozen. Hooglede. 1 liberaal en 1 katholiek gek. Iseghem. Katholieken gekozen. Poesselare. Kathoiieken gekozen. Alvelghem. Katholieken gekozen. Kortrijk. Katholieken gekozen. Veurne. Katholieken gekozen. Ghistel. Katholieken gekozen. Harelbeke. Katholieken gekozen. Moorseele. Katholieken gekozen. Oostende. Liberalen gekozen. Poperinghe. Katholiek gekozen. Rousbrugge. Katholiek gekozen. Thielt. Katholieken gekozen Thourout. Katholieken gekozen. Wervicg. Katholieken gekozen. Yperen. Katholieken gekozen. Henegouwen. 76 liberalen en 13 katholieken zetelen in dezen raad. De liberalen behouden eene groote meer derheid in den raad. De socialisten winnen 5 zetels te Boussu en 3 te Paturages. Te Charleroi komen 5 socialisten, en 1 liberaal en 6 klerikalen in balloteering De socialisten zijn verzekerd van de ze gepraal. Te Chatelet worden 3 liberalen gekozen en 1 liberaal in ballotcering met 1 katholiek. Te Soignies komt 1 klerikaal in ballotee ring met de liberalen. Te Bergen, balloteering tusschen liberalen en socialisten. De katholieken winnen 1 zetel te Roeulx, 4 te Doornik, 1 te Beaumont, 1 te Antoing, 1 te Chimay en 1 te Lens. Luxemburg. Deze gouw teele 29 katholieken en 15 li beralen. Allen werden herkozen, behalve éen libe raal te Arlon, die door een katholiek ver vangen wordt. Limburg. Slechts katholieken in den raad. Luik. De raad telde 68 liberalen en 15 katholie ken. Allen behouden hunne zetels behalve deze van Dison, waar er balloteering is tusschen socialisten, 1 klerikaal en 1 liberaal. Te Luik, balloteering tusschen liberalen en socialisten. De socialisten hebben zooveel stemmen als liberalen en klerikalen te zamen 21.000. Te Fesche-Sluis komen katholieken en liberalen in balloteering. Namen. De provincie N^men telde 48 katholieken en 16 liberalen. De liberalen winnen één zetel te Philippeville. Te Namen, waar er balloteering is tus schen liberalen en klerikalen, zijn de eersten verzekerd van de zegepraal. De klerikale meerderheid loopt groot ge vaar. De provinciale kiezing had ditmaal een bijzonder belang daar de provincieraden op 12 November zes-en twintig Senateurs zullen te benoemen hebben. Brabant zal er 4 be noemen Henegouwen, 4; Antwerpen, 3; Luik, 3; Oost-Vlaanderen, 3West-Vlaan deren, 3; Limburg, 2; Luxemburg, 2 en Namen 2. De klerikalen zullen dus met deze benoe mingen hunne meerderheid in den Senaat gaan vensterken Vervolg. Seys. Dat versta ik niet, M. Colaert, zoudt gij de pretentie hebben te denken dat gij van eene hoogere afkomst zijt dan ik? Wij stammen beiden af van werklieden en dit belet niet dat gij ineens volksvertegen woordiger zijt gebombardeerd geweest. Colaert. D&ar is de kwestie niet. Ik beweer niet meer te zijn dan gij, maar ik zeg dat men moet rekening houden van de tijdsomstandigheden en nu vooral dat de de- mokratie bet hoofd wil bieden aan den adel. Svrmont. In het belang onzer partij, M. Seys, moet gij personneele belangen la ten varen. Wij weten wat wij u verschul digd zijn voor uwe ieverige medewerking. Wij aarzelen niet te zeggen dat gij ons aller vriendschap geniet en dat wij u weten te schatten naar uwe waarde. Carcasson. L'amitié d'un grand hom- me est un bienfait des dieux. Seys. Gij altijd met uwe ftansche stad huiswoorden, gij moogt zeggen wat gij wilt ik houd aan mijn gedacht. Charité bien hors du nez.... Carcasson. Commence par soi-même. Henritje. Bravo M. Seys, gij hebt daar eene meesterspreuk gedaan. Baus. 'k zou willen weten waar onze achtbare vriend dien kemel opgevischt heeft. Seys. Gij staat daar allen te lachen als of ik geen gelijk had. Doch wat gij er ook van zegget, ik houd staan dat ik maar dien om uw vuil werk te verrichten. Gij doet mij met mijne Jonge Wacht de kastanjen uit het vuur halen en gij alleen trekt er het voordeel uit. Henritje. Dwaling, vriend; gij ziet dat de inrichting van ons Volkshuis u in aan zien doet winnen. Nu heeft de Jonge Wacht een lokaal dat honderden leden kan bevat ten; het getal groeit immer aan en weldra zult gij aan het hoofd staan van een machtig leger waarmede de geuzen zullen moeten afrekenen. Uwe benoeming als gemeente raadslid mag dus als eene afgedane zaak beschouwd worden. Carcasson. II y a loin de la coupe aux lèvres. Seys. Als ik denk aan al de vernede ringen die ik heb onderstaan door uwe on bezonnen handelwijze, sidder ik op het ge dacht van hetgene mij te wachten staat bij de naaste gemeentekiezing. Over vier jaar heeft men mij bespot omdat ik, voorzit- HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 1