Onze nieuwe Confrater. De gevolgen van eenen prijskamp. Oud-Pompiers. Vlaamsche Ster. Wiilems-Fonds. Maatschapp ij B urger wacht Burgerstand der Stad Poperinghe. Overstroomingen. Tombola der Tentoonstelling, Petrolongeluk te Namen. ter der Jonge Wacht, niet op de lijsten der kandidaten was gebracht, en nu zal men mij bespotten omdat ik er op zal zijn. Brouwers. Daar rnoet ge u boven stel len. Uwe eigenliefde mag niet zoo prikkel baar zijn als het 't veroveren van een politiek mandaat geldt. Seys. Iedereen kan niet zoo onver schillig zijn als gij. Hebt gij vergeten, mijn- heeren, dat sommige bengels s'avonds rond de straten liepen met een oordjekeersken, al roepende Waar is Seysl en ik mag u verzekeren dat dit geroep mij tot in mijnen slaap kwam stooren. Colaerl. Kom, kom, dit was maar gek- kernij, jongensspelDiogenes liep wel bij klaren dage rond met eene lantaarn. Seys. Diogenes, wie is dat? Baus. Een der zeven wijzen van Grie kenland. Seys. Hebt ge hem gekend? Baus. Persoonlijk niet, maar ik heb er nog hooren van vertellen. Surmont. Maar, mijnheeren, dit alles leidt ons van ons stuk af Zooaven heb ik M. Seys van onze algemeene achting verzekerd en dit moet hem voor het oogenblik vol doende zijn. Nu zou ik willen een woordje zeggen over het Volkshuis. Brouwers. Dat de liberalen bestempe len met den spotnaam van bedelaars werk huis. Colaert. Dit kan ons weinig schelen, zij spotten maar het gaat boven hunnen neus niet. Het Volkshuis zal hunnen ondergang bewerken en de vriend Seys zal er de groot ste eer van halen. Baus. En wij het grootste profijt. Henritje. Ik moet u aankondigen, mijnheeren, dat wij besloten hebben van tijd tot tijd prijzen te winnen te geven in het volkshuis voor eene waarde van 500 fr., juist als het feest dat wij tijdens de inhuldiging hebben gegeven. Dit zal de katholieke wacht merkelijk doen aangroeien in leden en al dezen die wij kunnen in het Volkshuis wik kelen zijn gewonnen stemmen. Carcasson. - De la glu pour attraper les niais. Seys. Maar spreekt vervloekt vlaamsch! Gij ratelt altijd in 't fransch, als kendet gij uwe moedertaal niet. Brouwers. Stoor u niet, iedereen heeft het geluk riet gehad vlaamsche studiën te doen gelijk gij. Colaert. Die onderbrekingen komen niet te pas; laat ons voortgaan met onze besprekingen. Henrilje. Nu is er een feest op handen op welk 500 franken prijzen zullen te ver spelen en te verloten worden; den 11 Novem ber zullen wij een monster banket geven aan al ue leden der katholieke Wacht Seys. Dat zij met hunne eigene pennin gen zullen betalen. Henrilje. Hoe zoo Seys. Welja, elk lid betaalt een maan- delijkschen inleg van 20 centiemen, hetgene 2 fr. 40 per jaar opbrengt, dus het bedrag der onkosten van de maaltijd. Colaert. Dit zijn al bijzaken, waar over er niette redentwisten valt; ik ben van het gevoelen van mijnen achtbaren col lega, dat wij alles moeten aanwenden om leden aan te lokken. Surmont. En stemmen te winnen. Henrilje. En onze heerschappij op het stadhuis te verzekeren. Seys. Daarin ben ik volkomen met u eens, mijnheerenook zal ik al doen wat mogelijk is om de katholieke wacht te doen bloeien en aangroeienen ik durf hopen dat gij mij niet meer zult paaien met ijdele be loften, maar mij dapper zult ondersteunen met raad en daad. Brouwers. Ziet dat gij niet te veel steunt op een gebroken stok, het is te ge vaarlijk. Henritje. Wat bedoelt gij Brouweas. Niets. Surmont. - Nu, heeren, zoo verbleven, nietwaar? Iedereen van u zal het zijne bij brengen om het doel te bereiken dat wij ons hebben voorgesteld en dank zij uwe mede werking mogen wij ons aan een gelukkigen uitslag verwachten. Colaert. Ja, mijnheeren, de toekomst behoort ons toe en niet zal ons kunnen we- derstaan. Brouwers. Mcelen er geene menu's zijn voor het monster banket Surmont. Dit zullen wij later beslissen. Brouioers Anders, gij verstaat, ik recommandeer mij. Ik wil al leveren wat gij noodig hebt aan zeer geringe prijzen. Baus.Ja wij kennen uwen tarief, gij zult alles goedkoop leveren a l'instar van willen is kunnen. Brouwers. Wat weet gij daarover te zeggen Baus. Niets, volstrekt niets! Ook moogt gij verzekerd zijn dat gij de voorkeur zult hebben. Surmont. Mijnheeren, de dagorde uit geput zijnde, ik verklaar de zitting gesloten. Wij zijn gelukkig te mogen aankondigen dat een nieuw weekblad De Strijd u komt gesticht ta worden om met ons mede te werken tot het verspreiden der liberale gedachten. Wij wenschen den nieuwen Confrater hartelijk welkom en een lang leven Het Journal d' Ypres vindt het zeldzaam dat wij over acht dagen reeds er niet over spraken, maar daar wij de gewoonte niet hebben mosselen te roepen eer zij aan land zijn, hebben wij de verschijning van den nieuwgeborene afgewacht om hem welkom te heeten. Zondag avond, of liever zondag nacht was het politiebureel in rep en roep gesteld door eenige katholieke Wachten die het onder hen niet konden gedeeld krijgen en door hun twisten en krakeelen zooveel lawijt hadden gemaakt dat men verplicht is geweest hen aan te houden om zich in het bureel te ver staan over de deeling van het geld.Eenige huisvrouwen stonden voor de deur en zeiden onder haar: Dit zijn nu de gevolgen van dien schoonen prijskamp. Onze mannen drinken en brassen, schreeuwen en tieren, krakeelen en vechten, in plaats van huis waarts te komen. Het geld dat zij gewonnen hebben zullen zij verdrinken; morgen hun werk verletten en eene daguur op den hoop toe verteeren; 't is al wat wij, arme slooren er bij zullen winnen. Morgen Zondag 11 Novembsr, om 7 ure 's avonds biedt de muziekmaatschappij Oud- Pompiers haren leden een luisterlijk mu ziek- en dansfeest aan, waarvan hieronder het programma. Programma. pt» deel. UN IHARI EN GRANDE VITESSE, 't Zal er dus vreugdevol en genoeglijk toe gaan bij die goede lustige liberalen en 't zaj er spannen van 't volk ook. Des te beter. Op zondag 18 dezer biedt de Tooneelmaat- schappij De Vlaamsche Ster haren inschrij vers en het publiek de 2" vertooning aan van het wintergetij. Op het programma ko men Prima Donna Blijspel met zang in 3 bedrijven door Aug. Hendrikx en DE TWEE ECHTSCHEIDINGEN b ijspel met zang in een bedrijf door H. Van Peene. Het zal dus weeral eene der puikste ver tooningen zijn, die de wakkere Sterrelingen ooit gaven. Ook zal het er aan geen volk mangelen. Wie op een genootsvollen avond verlekkert is, weze op zijn post. Wij komen uit goede bron te vernemen dat de Stedelijk Willem-Fondsafdeeling op den 2" zondag van December haar eerste feest van het winterseizoen geven zal. Later zullen wij het programma er van mede- deelen. Schieting van 8 November 1894. Naar de kartons. Boedt Leon 25 15 15 25 20 100 Froidure Robert 20 20 25 20 25 110 de Galonne 20 15 15 20 15 85 Legon Emile 20 25 20 5 15 85 Vermeulen 20 15 5 20 15 75 BURGERSTAND. van den 2 October tot den 9 Nov. 1894. Geboorten. Mannelijk geslacht, 3. Vrouwelijk id. 4. HUWELIJKEN. Vertriest Oscar, zonder beroep, en Cherf Elisa, dagloonster. De Grauwe Henri, landbouwer, en Van- lerberghe Emma, dienstmeid. Sieur Pierre, 33 jaren, daglooner, weduw naar van Ferryne Sophie, klaverstraat. Gerste Juüen, 56 jaren, openbare schrij ver, ongehuwd, Groote markt. Rifflet Clementine, 30 jaren, zonder be roep, ongehuwd, boterstraat. Defieu Emilien, 23 jaren, lan>lbouwer, ongehuwd, Meenenstraat. Kinderen beneden de Hjaren Mannelijk geslacht 4. Vrouwelijk id. 3. van den 1 tot den Sdezer maand. GE BOORT EN. Mannelijk. 4 Vrouwelijk 3. Iluwelij ken. Achille Vanspranghe schoenmaker en Em. Deweerdt huishoudster, te Poperinghe. Cyrille Vandevyver schoenmaker en Irma Verhaeghe kantw. beide te Poperinghe. STERFGEVALLEN. Sergier Amelie oud 73 jaren weduwe van Eluardus De Caesteker Wijk R. Breyne Ma rie ond 71 jaren echtgenoote van Aloïse Boerhaeve Yperstraat. Bruneel Marie on gehuwd oud 17 jaren Casselstraat. Al lays Livinus oud 72 jaren koopman echtge noot van Eraelie Visage Yperstraat. De- hurel Benoit oud 83 jaren echtgenoot van Sophie Turkerij Casselstraat. Kinderen heneden de 7 jaren Mannelijk 2. Vrouwlijk 0. te Komen en Wervick. De overstrooming is om zoo te zeggen ge daan. Het water daalt in het Leibed, en de wei landen beginnen hier en daar het beslijkt gras te vertoonen. Binnen eenige dagen zal de streek heel vrij zijn. Maar wat de overstrooming op hare schreden nalaat is armoede, in alle huizen en gebouwen, eene vette lage vuile plak- aarde. Overal is men aan het kuisschen en reinigen. In de huizen is overal de verf af- gevreten van de chimische stoffen, die de Leiewateren besmetten. Een geweldige stank stijgt uit de meubels en uit de wonen, en treurig bedrijvig is eenieder. Men vreest zeer wel dat ziekten zullen losbersten, en de reeds zeer beproefden nog teisteren. Gelukkiglijk heeft men het werk in mees tal de fabrieken hernomen. De winter grijnst de Leiebewoners akelig toe. 2e trekking der loterij REEKS B De tweede trekking der tombola van de Tentoonstelling had dinsdag morgen plaats. Nr 805001 wint een prijs ter weerde van 20.000 fr. N™ 991838, 696982, 962669, 966559 win nen elk een prijs ter weerde van 5000. fr. Trekking van het groot lot der Tentoonstelling van Antwerpen. Het nummer 797. 299 wint 100.000 frank. Een schrikkelijk ongeluk is Maandag avond te Namen gebeurd. De echtgenooten N... en hunne kinderen zetten zich aan tafel om het avondmaal te nemen, als een der kiDderen de petrollamp omwierp die aan stonds ontplofte. In een oogwenk waren de kinderen door de vlammen omringd. Zij zijn zoodanig verbrand, dat hun leven in gevaar is. De echtgenoote N...is erg aan de rechterzijde verbrand, haar man heeft diepe brandwonden bekomen. De slachtoffers zijn aanstonds door verscheidene gcnees- heeren verzorgd geworden. Iets naar aanleiding van Karei laatste werk. Thys' 1. Grande Marclie triomphale, pai' Nillot. 2. Sapho, opéra de Gounod. 8. Concerto pour clarinettes. Wettge. 4. Macbeth, fantaisie. Buot. 5. Sémiramis, ouverture. Rossini. 6. L'Estudiantina, valse. E. Waldteufel. 2d" DEEL, operette en un acte, par L. PÉRiCAU, Villemer et Delormel. Distribution 1. Adrienne, jeune veuve M11» L. Creus. 2. Corselet MM. Ch. Deweerdt. 3. Benoit Em. Deweerdt. 4. Loffissié, pédicure Em. Bartier. 3d» DEEL, DANSFEEST. O ver! ij (lens. De schrijver. Zijne geboorte plaats. Boekbeschouwing. Ista Vervolg. II. Tongeren. Bij de enkele opsomming van Thys' werken, mocht de lezer zich wellicht afvragen, of er dan wel zóó veel over Tongeren te zeggen valt? Welnu, ja! Tongeren, het aloude Atuatuca tongro- rum der Romeinen, had, op enkele tijdstippen, eene hoogst bewogen geschiedenis in den loop der eeuwen en is, nog heden, een zeer interessant stadje voor den geschiedvorscher, archeoloog of toerist. Er valt niet aan te denken in dit korte bestek, zelfs heel bondig de hoofddaadzaken dezer geschiedenis te vermelden, of op zijne belangrijkheid in oud heidkundig opzicht aan te dringen, want dit alles is reed* gedaan in de werken en wetenschappelijke bijdragen van praesident Schuermans, C. de Bor- man, K. Thys, J. J. Habets, Dr G. fl. Driesen (1), inspecteur Fr. Driesen (Z), inspecteur Bertrand,A. Perreau(3), Joz. Libot (4), H. Van Neuss (5), Em. Coart (6), Joz. Daris (7) C. Bamps (8), Em. Geraets (8), enz. enz. zoodat er over Tongeren eene heele geschied kundige literatuur bestaat, gelijk weinig steden er eene zoo rijke bezitten; doch het hedendaagschc stedeken, zoo schilderachtig op den oever des Jekers (9) gelegen, is nog een bezoek overwaard. Vooreerst komt de fraaie hoofdkerk, die geheel den omtrek beheerscht, als eene der schoonste onzes lands, om haren zuiveren gothischen stijl, in aanmerking. Ontbrake ons de plaats niet, hoe gaarne zouden we hier op eenige harer architec turale schoonheden wijzen, welke de overgroote meerderheid der Tongenaren onverschillig voor bij loopen, zonder ze te vermoeden of te kunnen aanwijzen; vermelden wij toch, als curiosum, de welvoorziene schatkamer der collegiale, het ro- maansch claustrum der IX' eeuw achter het koor, de oude kapittelzaal en refter. In de tweede plaats komen de Moer- of Visépoort f1379), steenen reus der middeleeuwen, een der merkwaardigste overblijfsels van krijsbouwkunde uit het 14» jaarhonderd, en het begijnhof, niet meer afgesloten en met echte begijnen, als te Kor- trijk, Gent, Aalst en Brugge,maar met grilige,nau we, muffige steegjes,rond een bouwvallig kerkje der 13» eeuw gelegen, dat nochtans rijk is aan een meesterwerk der Vlaamsche kunst, een De Craeyer Niet minder zienswaardig zijn het borstbeeld van Napoleon I, door Canova en de hals- of ordeketens der oude gilden, ten stadhuize bewaard, alsmede het standbeeld van Ambiorix, door den Franschman Jul. Bertin, zekerlijk geen meesterstuk, maar ook verre van alledaagsch of onbeduidend en toch zóó kranig op zijn zonderling, dolmenvormig voetstuk. Verderde neerschietende straten naar den Jeker, de zoo kakelbonte als aanschouwelijk gemaakte uithangteekens, die boven de deur van bijna eiken neringdoener prijken; de kastandjelegraaf (10), de nieuwe aangelegde wandelingen op de vroegere wallen en een paar oude muren rond de stad zijn evenzeer als vreeselijk lokaal, echt Tongersch, gelijk men ze elders moeilijk vinden of ontmoeten zou En dan, welke gewaarwordingen voelt men niet opwellen, bij het zicht dier talrijke overblijfselen uit een episch tijdvak, half legende en half geschie denis de Roineinsehs weg, de tumuli, de ronde toren dien men denkt van 't Castellum overgebleven te zijn, de fragmenten van den eigenlijken stads muur en van den buitensten ringmuur ongeveer 4 kilometers lang, de holle weg, alwaar men wil dat Sabinus en Cotta in hinderlaag vielen en door Ambiorix en zijne wakkere Eburonen verdelgd Dit alles roert, wanneer men het de eerste maal ziet, omdat men in den geest terugblikt naar eenen heldentijd en naar een ras, dat zekerlijk het dap perste was onder de dapperen en waarvan Caesar, de schranderste veldheer zijns tijds, zulke schit terende getuigenis aflegde 1 En, niet alleen uit een geschied- en oudheid kundig oogpunt, maar ook om het natuurichoon dat men er genieten kan, zijn Tongeren en zijne onmiddellijke omstreken een bezoek overwaard. Op Reeds vroeger vermeld. fl) TJne Chronique tongroisede 1796 <4 1822. (Ton geren. W® Demarteau, 1892). f2) Recherches historiqv.es sur Tongres et ses environs. (3) Tongres et ses Monuments. (Tongeren, gebr. Demarteau, 1849. (4) Geschiedkundige schets der stad Tongeren. (Tongeren, M. Collée, 1891.) (5) Hasselt, 5' Trond, Tongres, uit La Belgique Uustrée. Brussel, Bruylant Christophe et C' 1879) en bijdragen in de Bulletins der Melophilenf te Hasselt. (6) Eenige blikken over het oude Tongeren. (7) Ilistoire du diocèse et de la principaulé de Liége. (8) Artikels in de Bulletins der Melophilen te Hasselt. (9) Aldus heet te Tongeren de Geer of Jaar. (10) Dreef van wilde kastanjeboomen, langs de ri vier, ten Z, der stad. f -V

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 2