1 GUSTAAF MAILLIARD Huis W HENRI BEELE Maison V' HENRI BEELE MACBETH CYCLES E. BASSE-CHANTRENNE 58, Rue de Tournai, 58, OOURTRAI. B0R5TPILLEN van F. ?ERQAUWEN Les seuls ne craignant aucune concurrence Allerlei. Ooglijdersgesticht van Brugge, Antwerpen en New-Orléans HAVRE Kapitein Gandilion. BREUKEN Agence générale des Elandres Luitenant Albert van België. Er ■werd door tal van bladen aangekondigd dat Z. K. H. prins Albert van België kortelings kapitein zal genoemd worden. Dit gerucht is onnauwkeurig. Prins Albert is onderluitenant benoemd den 15 December 1892. Hij zal, zooals de wet voorschrijft, twee jaar dezen graad be houden. 't Is dus eerst den 15" December aanstaande dat Z. K. H. niet tot den rang van kapitein, maar tot den graad van luite nant zal verheven worden. Prins Albert zal bij deze gelegenheid de grenadiers verlaten en bij het regiment der karabiniers plaats nemen. MACBETH CYCLES voir annonce. Herlsberghestraat, N° 6, Het gesticht gelegen op eene der gezondste plaatsten (groene reie) van de stad. Drij gemeene zalen, wel ingericht, zijn voorbehouden aan den armen der gemeenten. Goed gemeubelde en afgescheidene kamers zijn beschikbaar gehouden voor de betalende zieken. Yoor de conditiën van verblijf men schrijve aan de jufvrouw Bestierster. TP FN HF FR zal kosteloos aan hen JjILlil ilILl GjiTt allen die aangetast zijn door eene velziekte darters, eczéma's, steen- zweertjes, jeukte, weerkomende longeront stekingen, borst- en maagziekten, jicht en breuken, een onfeilbaar middel om zich snel te genezen,zooals het heel en gansch geweest is na veel te hebben geleden en te vergeefs alle voorgeschrevene geneesmiddelen be proefd te hebben. Eenige, rechistreeksche, regelmatige en maancielijksche Stoombootvaart- dienst tusschen vertrek den 25" van elke maand Het aanstaande vertrek zal plaats hebben met de prachtige snelstoomboot van eerste klas den 25 November. Deze groote en prachtige sloombooten vervoeren slechts derde klas passagiens. De kinderen van onder 1 jaar (1 per fa milie, zijn vrij), van 1 tot 4 jaren betalen zij een vierde, van 4 tot 12 jaren de helft en boven de 12 jaren volle prijs. De prijzen zijn als volgt van Antwerpen naar New-Orléans Fr. 150. Galveston 192.50 Austin (Texas) 198.75 San Antonio ("Texas) 212.50 Los Angelos (California) 355. San Francisco 355. Havana 260. Vicksburg (Mississippi) 168.90 Memphis 186. Flanders 175. Kortste en goedkoopste lijn voor Texas en California, enz., door biljetten naar alle de statiën van Noozd-Amerika worden afgele verd aan de officieele prijzen, op de Ameri- kaansche ijzeren wegen betalen de kinderen van 5 tot 12 jaren slechts halven prijs, on der de vijf jaren zijn de kinderen vrij. Ieder volwassen passagier heeft recht op het vrij vervoer van 100 kilos bagage op het schip en op den ijzerenweg in Amerika 70 kilos per volwassen persoon en kinderen in evenredigheid. Aan boord bevinden zich afgezonderde vertrekken voor alleen reizende mannen en voor alleen reizende v rouwen als ook voor familiën, nochtans kunnen zich allen bij de eetmalen en gedurende den dag op het dek vereenigen. De route over New-Orléans is ook de kortste, beste en goedkoopste voor alle sta tiën in Zuid- en West Staaten van Noord- Amerika gelegen. De prijzen per spoor van New- Orléans zijn goedkooper omdat de weg korter is en ook zijn de kosten van onderhoud op den trein daarboor beduidend minder. De weg van New-Orlèans biedt dus ware voordeelen, die de emigranten nergens kun nen genieten, ook bekomen deze boven hun ne volledige uitrustingmatras, kopkussen en deken, eten en drinken en dagelijksch over het noenmaal 49 centiliters wijn en Zondags na het middagmaal koflij en een glaasje brandewijn (6 centiliters) voor de mannen, voor de vrouwen en kinderen kofflj met melk en eene teiloor dessert (nagerecht). Passagiers voor deze lijn moeten steeds drie dagen voor het vertrek hier aankomen en uiterst den 23 November om 9 ure 's mor gens, zich ten onze kantoore presenteeren, die (daaraan niet voldoet loopt gevaar van niet te kunnen ingescheept worden. De passagiers mogen geen vuil linnen me- denemen. Al het linnen moat zuiver gewas- schen zijn. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich aan de agent KAREL DEWEERDT, Rijselstraat Yperen. Dat aanbod, waarvan men de menschlie- vendheid waardeeren zal, is het gevolg van eenen wensch. Schrijven per brief of postkaart aan den heer Vincent, 8, Victor Hugoplaats te Gre- nobel, die gratis en vrachtvrij per keerenden post antwoorden, en de gevraagde inlichtin gen zenden zal. Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmidde- lijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand en genezing der ver zakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voor komen of te genezen, alsook voor kunstma tige ledematen, volgens de beste voorschrif ten het inzetten van kunstoogen. Het huis bestaat sedert 1849 en heeft 200 belooningen verkregen in al de tentoonstel lingen. Er is voortdurend eene dame bij de in richting aanwezig. Spreekuren van 8 tot 4 ure. WAERSEGERS, Breukmeester, 35, Groenplaats, 35, Antwerpen. w 3 5. 2- ,2 ff s ff 3 g- K Sd W H W TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE KITE DE DIXMUDE, 33, Y P R E 8 Grand choix de vêtemenfs, imper- méables sur mesure, pour hommes, Dames et enfants Capotes d'Officiers, réglementaires Capotes de cochers. Pélérines de chasse. Jambières et guêtre, a des conditions particulièrement avantageuses. I Fabriek van Breimachiensn. d'Haenens-Cathier, RIJSELSTRAAT YPEREN. Sedert Iu September verandering van -woonst, zelfde straat o° €»0. RUE DE LILLE YPRES. Depuis le ler Septembre, change ment de domicile même rue n° 60« De Chocolade des bonnes Mères is de beste en voedzaamste. De 1/2 kilo 1.60 en 2 fr. GESTICHT VOOR VERACHTERDE LEERLINGEN. Aan zenuwziekte en vallende ziekte onder hevig, 165, Chaussée de Ternueren, Brussel. Prosp. op aanvraag. On demande un agent sérieux pour Ypres et les environs. S'adres- ser directement l'agence. Opo Poeder. Indien gij last hebt van duizelingen, zinkingen, oorpijn, verstoppingen in het hoofd, hoofdpijn, lusteloosheid, verkoudheid neemt dan twee of drij maal daags een snuifje en gij zult er u wel bij bevinden. Verkrijgbaar in ovale houten doosjes aan 25 centiemen. Eenige Depositaris voor België: J. BergmanKievitstraat, 182, Antwerpen. Verkocht bij: E. Cremers, Yperen. Bossaert-Coslenoble, te Langemarck. Vander mar lier te Waasten. ■pms® a-es-s»» Elkeen zal u antwoorden Apotheker te BRUSSEL Neemt niets anders dan de echte B0RSTP1LLEN van F, VERGAL VEN 1 ft*. oO de doos In al de goede Apotheken van 't land. Franco verzonden tegen 16 postzegels van 10 centen door M. F. Vergauwen zelf, apotheker, Anspachlaan, 160, Brussel, t Raym. Socquet, Apotheker, Groote Markt, 35, Weckesser, Dixmudestraat 72, Becuwe, Botermarkt, 37, en Veys, Rijselstraat13, Yperen. A. Monteyne, Apoihekert Poperinghe. 120 meters boven den waterspiegel der zee, ligt de stad in dat zuiderlijk gedeelte van Limburg, waar de grondgesUldheid er verre af is eene vlakte te heeten: heuvelen en dalen, met breede glooiingen, ■wisselen elkander af.Van Juni tot September is het ginder onvoorwaardelijk schoon en schilderachtig beide, als men den blik laat weiden over deinende korenvelden, ofwel doelloos slenteren gaat op den Beukenbarg, langs en in den eigendom van Betho, naar de Plinius-fontein, de puinen van Oolmont en den Tempelierstoren, op het landgoed Haveners, langs den weg naar Roove, op de küm.n *nde en dalende steenwegen naar Hasselt, naar Maastricht en naar Luik, in de bosschen van's Heeren-Elde- ren, in de bepmden van Bloir en langs den Je kei-, terwijl de dorpjes Berg, Freeren, Rutten, Elderen, Ooninxhe-m, met hun nederig kerkje, soms op een heuveltje, den bornput met ophaalketting ten gemeenen dienste,uit leem en bergsteen vervaardig de huisjes, en zoekende kippen te midden van den zandweg en de paden, welke door de kom kron kelen, nog niets van hunne landelijke aantrek kelijkheid verloren hebben alles bleef er eenvoud en natuur Daarom is het ons nooit recht gebleken, waarom Tongeren zoo verwaarloosd werd door toerist en landschapschilder, die er beiden, in hooge mate, hunne gading zouden vinden daartoe kan slechts ééne reden bestaan zij kennen het stadje in zijne omstreken niet de visu. Gaat er heen, reiziger en kunstenaar Het eeni_ ge, waarmede gij bette kwaad zult krijgen, is het dialect, een pittoresk, samenraapsel van Vlaamsch, Hollandsch, Limburgsch, Duitsch, Fraasch, En- gelsch zelfs, met eenen zeer kenmerkenden Over- Rijnschen tongval; maar deze onaangenaamheid voor den vreemdeling daargelaten, wordt hij er des te voorkomender onthaald, omdat de bevolking, behalve een weinigje spotziek, er zeer vriendelijk van aard is en het intellectueel leven veel krachti ger dan in menige grootere stad dan deze. Dit schijnt zonderling, op 't eerste oogenblik, voor hem die niet op de hoogte der lokale toestan den is, maar laat zich gemakkelijk verklaren door de nabijheid eener Academiestad, Luik, waar tal van burgersjongens aan de hoogesohool gaan stu- deeren en eiken dag, ten geringen koste, naar hun home terugkeeren ook dat Tongeren zelf reeds zeer vroeg een gemeentecollege bezat en thans op een Athenaeum, eene middelbare school en een vrij college, als onderwijsgestichten van den twee den graad, wijzen kan. Geen wonder dus dat er veel jonge lieden voortstudeeren en dat er in meest alle besturen des lands Tongenaren gevonden wor den, tot zelfs in de hoogste ambten terwijl degenen die hun heim niet verlieten, eene verlichte burgerij vormen, bedeeld met kunstzin, vooral voor de mu ziek, en bezield met eenen waren geest van ver draagzaamheid en eerbied voor de vrijheid van andersdenkenden. En men ga zich niet inbeelden dat dit laatste een gevolg zij van onverschilligheid by eene der strij dende partijen Geenszins; want meermaals is het gebeurd, dat eene gemeentekiezing te Tongeren door eene ballotage gevolgd werd en dat de defini tieve meerderheid dan nog op een half dozijn, een dozijn, of hoogstens tweemaal zooveel stemmen bepaald bleef I Daaruit ontstaat er van wêerskanten «en gevoel van toegeving en waardeering, dat bit sigheid in den strijd en onverdraagzaamheid in 't gewoon leven beletten komt. Die edele geest van verdraagzaamheid doet des te meer weldadig aan als men te Tongeren aanlandt, zooals steller dezes, uit zekere plaats uit Vlaanderen, waarde partij twisten hevig en het meerendeel der luiden beroerd kleinsteedsch gebleven zijn en alwaar hij, gedu rende zijn verblijf aldaar, als het uitschot der samenleving aangezien werd en het moest ontgelden bij de Roomschen, omdat hij aankiever was der vrijheid van denken en gelooven; hij verwaande franskiljons en kortzichtige aanbidders van alles wat van Parijs komt, omdat hij als Vlaamschgezinde dorst ijveren; en bij zeergestrenge liberalen van den ouden stempel, omdat hij de driestheid had te meenen, dat vooruitstrevers ook menschen waren gelijk de Javaan van Multatuli, en bijgevolg een plaatsje onder Gods lieve zon mochten vinden 1 Welnu, beproef het eens, onder zulke omstandig heden, de contenter tout le monde et son père In Tongeren niets van dat alles de Staatsambte naar ontsnapt er aan de drukking van censor en inkwisitor en daarom herdenkt hij met welgeval len, wanneer hij voor goed de Jekerboorden ver laten heeft, het belangwekkend stadje en zijne vriendelijke bevolking Doch laat ons niet te ver van ons onderwerp af. dwalen en ter zake terugkeeren. (slot volgt.) Meüard Verkkst. o- CD OX CO P> Cd Pd o p o Zt O S e Ui <3>. W pc H SB O P <1 09 3 CD OQ CD S 4-^ to O OO CO O O ►~J O O O O O O o o o o o co CO H-J 1'O CO ui -4 O 4*- O "tO *0 O O O ai O O O O O 4^- Gi O O O CO O CO O O O O O O OO O O O O O O CO to -3 O (O ai o at 1—11 h-> 4^ O O O O - ro - O O v Os UT O O CR to O O p» EI B 5. Qj 8 B fc >am w" O: o O O O CD B O' CD CO cO 4^ Koopt de nieuwe gebreveteerde SSreiimi- eliïere D'Haencns. Zij kan dooreen kind bewerkt worden. Schaadt niet aan de gezondheid en laat toe kousen in allen aard, vrouwenlijven, onderbroeken, mansvesten en kinderkleedjes, enz. te bereiden. Geilt, 21. KUIP3R.SKAAI Gent. 21, 2 O <1 CD 3 cr CD oo o 4^ vraagt tuut al uwe kennissen welke do boste remedie is tegen HOEST, VERKOUDHEID, BRONCHIET, ONTSTEKINGEN DER LUCHT- r ijl ASTHMA, enz. NEEMT Zij alleen genezen. 3 goude medalien en een eere diploma EISCHT WEL DEN NAAM VAN F. VERGAUWEN EN HET FABRIEKMERK HIERNEVEN. DE NAMAKERS ZULLEN STRENG VERVOLGD WORDEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 3