VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. BELANGRIJK BERICHT. Set prins-bisdom Luik. Ghemin de fer. Tiende jaar Zaterdag 12n Januari 1895. Nummer 2. Het Comiteit der Liberale Associatie verzoekt dringend politieke vrienden die bericht zouden ontvangen van nne uitsclirabbing op de kiezerslijsten of wier aantal in in en verminderd zouden zijn, zonder uitstel het chrift dier kennisgeving neer te leggen in het lokaal r '^••tfcpciatie, herberg Den Zalm alhier Aangezien er maar enkele dagen overblijven om de mwe reklamatiën desaangaande in te dienen, worden belanghebbenden dringend uitgenoodigd geenen tijd verliezen. Nieuwe toestanden. Nieuwe plichten. a—mi 1in Abonnementsprijs voorop betaalbf» ar« 3 50 fr. per jaar voor de stad. 3 Cr. voor den buiten. Per 6 maanden: i fr. 75. Annoncent 15 cent. per drukregel. Rechte ke eerherstellingen: 1 fr. per regel. - Akkoord per jaar of per maand. 10 centiemen per nummer.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 8 fr. per 100. Alle richten van verkoopingen of andere bek»udmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. Deannoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, alsmede 5 voor het buitenland worden ontvangen ioor den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en derteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. res de départ partir du lei' Oclobre et'YPRES pour ringhe, 5-20 6-54 8-52 9-03 9-43 45 2-43 3-43 6-24 8-10 9-41. ringhe-Hazetirouck, 6'54 8-52 9-03 45 3-43 6-24 8-10. TRAM YPRES-FURNES. (25a Vervolg). 3t gemeenteleger, rond de 40,000 man trok hen te gemoettot Vottem alwaar wee heiren slaags geraakten (19 Juli i). Met moed onderstonden de burgers aanval des ridderschapseene volledige praal was de bekroning hunner dapper en hunner vrijheidsliefde. Meer dan enhonderd ruiters, veertig baanderhee- sn ontelbare voetknechten bleven op het reld. Daarna overrompelden de luike- n de burchten van Hamal en Clermont, ien bisschoppen immer tot toevluchts- strekten en braken ze tot op den grond )e vreemde krijgsbenden plunderden on- ïsschen de omstreken van Visé en Mil- t, waar de woestelingen honderd vijftig 'looze boereu ophingen. Engelbertus had s de hulp des hertogen van Brabant ge it; opnieuw drong hij het bisdom bin- en deze maal bleef hem de zege; de bur- wierden volkomen verslagen in de om- ten van Walef (20 Juli 1347) en lieten, ens den kroniekschrijver Hoesem, meer tien duizend der hunnen in het strijd- Walef, Meef, Borgworm en tal van ien wierden afgebrand, hunne inwoners eedoogend verwurgd, i Luik was de verslagenheid groot I De De verkiezingen voor de Kamers en de Provincieraden zijn sedert maanden voor bij. Zij hebben geheel de natie diep geschokt en alle gemoederen in beweging gebracht. De openbare aandacht die zich van liever lede van den strijd der politieke partijen en van de beraadslagingen der Wetgevende Ka mers had afgewend en ingesluimerd was, is plotseling wakker geschoten. In den schoot van het vroeger zoo stille huisgezinin de herbergen waar kaart- en dominospel en de praatjes van stad en van buurt de kruim der gesprekken uitmaakte, wordt er thans warm en levendig gehandeld over liet keerpunt, dat in onze politieke we reld is ontstaan, namelijk over de zoo plot selinge optreding der socialisten; over de redevoeringen en de wetsvoorstelllen hunner aanleiders; over hunne leerstelsels, over hunne plannen. De eenen toonen zich sceptisch anderen bevolking door deze onophoudende oorlogen uitgeput hijgde naar vrede; hij kwam haar duur te staan. De wraakzuchtige vorst eischle vooreerst de uilbetaling eener som van 140,000 gouden Kronen. Daarna sloeg hij de hand aan Luiks vrijheden, en liet den ongelukkigen slechts eene caricatuur hunner vorige onafhankelijkheid. Thans had de Prins zijn doel bereikt; hij Was de almogende meester, die naar wel gevallen, over have en leven zijner onder danen kon beschikken. Die oppermacht deed hij den volke zwaar gevoelen; de minste po ging tot opstand wierd in stroomen bloeds gedempt 1 En nochtans leefde hij in eene ge stadige onrust, die op zijn voorheen zoo zorgeloos karakter uitstraalde, en hem het bijwezen, zelfs zijner handlagers deed schu wen. 't Was alsof hem het bisschoppelijk gewaad als een Nessuskleed op de schouders kleefde. In 1364 deed zich voor hem eene gelegenheid op, om deze onheimelijke gou wen te verlaten. De zetel van Keulen viel openhij gelukte er in dien aartsbisschop- pelijken stoel te verkrijgen, en spoedde zich weg uit een land, dat hij door zijne dwinge landij zoo diep in het ongeluk gestort had. In 1368 verzaakte hij aan het aarisbisdom Keulen om met de gravin van Kleef in den echt te treden. Zijn opvolger Jan van Arkel, oud bis- en velen onder de burgerij laten onrust blij ken voor eene toekomst, die zwanger gaat van eene omwenteling. De belangstelling is algemeen en zal groeien, naar mate andere vragen in de Ka mers zullen besproken worden. 't Is niet alleen in de steden, ook in de dorpen dat de nieuwsgierigheid is aange prikkeld en dagelijks wordt aangevuurd door het toenemend verspreiden van het verhort verslag der beraadslagingen van de Ka mers. Is het niet eene uitmuntende gelegenheid voor de liberale partij weder de uiteengedre ven gelederen te sluiten haar zelfbestaan te bevestigen; hare beginselen luid uit te roe pen en eene krachtige beweging van propa ganda in het leven te roepen om te herinne ren welk het doel is dat zij nastreeft? Wij zijn verslagen, verpletterd! zal men ons wellicht glimlachend en schok schouderend antwoorden. Eer vijf en twin tigjaren voorbij zijn, mogen wij niet meer hopen het bewind nog in handen te nemen Verslagen zijn we, maar verpletterd, wij betwijfelen liet. Kan men beweren dat wij met machte loosheid zijn geslagen, als wij bestatigen dat niet één der vele liberale kringen en maat schappijen die over het land zijn verspreid, is ontbonden; dat niet één liberaal dagblad is verdwenen? De middelen tot werken liggen ons voor handen. Wij hebben er slechts naar te grij pen om hen in werking weder te brengen. Wat ons, liberalen, in deze dagen van rouw ontbreekt, is de moreele kracht, die aanzet tot vertrouwen en hoop in de toe komst. Zij ontbreekt bij velen, omdat zij slechis liberalen uit gewoonte zijn. Grootvader en vader waren liberaal; liet midden waarin zij werden geboren, opgeleid en tot mannen opgegroeid, was liberaal; de vrienden waar mede zij verkeerden, de gezelschappen die schop van Utrecht, die zich door zijn heerschzuchtig gedrag, het verblijf in het Utrechtsche sticht volkomen onmogelijk had gemaakt, deed op 30 Juli 1364, zijne Blijde Intrede in de stad Luik. Een merkwaardig feit kenmerkte het tijd perk zijner regeering namelijk de volledige en beslissende inlijving des Loonsche graaf- schaps in liet bisdom. Graaf Lodewijk V, laatste afstammeling van Aarnout van Loon, had eene lorreinsche prinses gehuwd; uit deze echt sproot slechts een dochterije dat in de wieg stierf. Aarnout verhoopte geene kinderen meer, en schonk, om zijne onderdanen niet onder het rechtstreeksche beheer der luiksche prelaten te zien geraken, al zijne rechten aan zijnen neef Diederik van Ileinsberg, die met Mechtildis van La Marck, gehuwd was. Het luiksche volk kwam tegen deze beslissing op, doch Diede rik, die door zijne twee oomen Adolf en En gelbertus ondersteund was, bekreunde zich geenszins over de eischen der burgerij en bleef, na de neerlaag der Luikenaren te Wa lef (1347) in onbetwist bezit zijns erfdeels. Bij zijnen dood in 1361, wilde zijn neef en erfgenaam, Godevaart van Alembroech het bestuur des graafschaps in handen ne men; doch Engelbertus van La Marck wierd door de Staten gedwongen om zich tegen deze aanmaiigiig te verzetten, en trok aan zij bezochten waren het ook. Haast zouden wij schrijven, dat de wetten door Darwin vastgesteld, de afstamming en de invloed van het midden zich hier hebben verwezentlijkt om liberale produc ten in het leven te roepen. De hoofdbeginselen van het liberalism hunne innerlijke waarde, hunne vruchtbare hoedanigheden, hunne reddende deugden hunne verechtvaardiging onder standpunt van wetenschap en geschiedenis, zijn bij ve len uit het oog verloren of komen hun voor als omgeven van valsche onvolledige of ver keerde begrippen Wij bedoelen hier met den kleinen burger of den werkman, wiens onwetenheid of on bewustheid licht te verschoonen vallen; neen, wij bedoelen strijdgenooten uit de hoo- gere standen, die door geestesontwikkeling en cultuur voor deze hoogere begrippen vat baar zijn en die deze toch missen 't Zijn deze mannen die als het ware de leidende kracht in onze partij zouden moeten daarstellenaaa het hoofd van alle bewe gingen zouden moeten staan om haar vóór te lichten en in de gewenschte en doelmati ge richting voort te stuwen. Laat het ons bekennen. Dergelijke man nen bezitten wij, maar hoe dun zijn ze niet gezaaid; hoe velen zijn er niet die slechts van ver nog den strijd aanschouwen, daar ze ontmoedigd of achteruitgedreven werden door anderen die in de politieke vereenigin- gen bij het naderen der koorts der verkie zing luider spraken, maar die in gewone omstandigheden nooit 't huis waren, toon er buiten de oogen der menigte aanhoudend, degelijk en ernstig werk te verrichten viel. Onze staf is verarmd en willen wij hem aanvullen met jonge en nieuwe bestanddee- len, dan moeten wij eerst en vooral onze be ginselen verechtvaardigen in de oogen van het jongere geslacht, om hem een ideaal voor oogen te tooveren, dat genoeg geest drift kan verwekken om tot de noodige opof feringen aan te sporen. W. H. het hoofd van drie duizend ruiters de Loon sche gouwen binnenBilsen, Hasselt en Stockheim vielen beurtelings in zijne macht. Wanneer Godevaart bespeurde dat de kansen des strijds hem ongunstig werden, verkocht hij zijn erfrecht aan Aarnout van Oreye, heer van Rammen, wiens moeder eene zuster des afgestorvenen graven, Lodewijk V was. Rond dit tijdstip wierd Engelbertus van La Marck op den aartsbisschoppelijken zetel van Keulen geplaatst, en door Jan van Arkel op den stoel van Luik vervangen. De nieuwe prins had geene familiebetrek kingen met de afstammelingen des huizes van Loon en had dus ook gene redenen om hen, zooals zulks bij zijne voorgangers het geval was geweest, te sparen ook tastte hij aan het hoofd der gemeentebenden van Luik, Hoei, Thuin en Fosses, het betwiste graafschap aan. overrompelde de versterkte burcht van Rummen en dwong Aarnout van Oreye, mits een jaarlijks pensioen van drieduizend gulden, om aan al zijne rechten op het graafschap te verzaken. Sedert dien zonden Loon, Hasselt, Beeringen, Herck, Maeseyck, Stockheim, Bree en Bilsen even als de andere Goede steden des bisdoms, hunne afgevaardigden naar den Derden Staat, en deelden in al de rampen, waardoor het land gedurende vier honderd jaren zou ge teisterd worden. (Wordt voortgezet). HET WEEKBLAD hem, 5-13 8-00 10 59 5-02 7-38 nes 5-13 7-44 8-00 -9-41 9-46 10-59 n 2-35 5-02 7-38 8-40 nes-A Tnentières, 5-13 7-44 10-592-29 2 8-40. ers, 5-58 6-45 7-46 - 10-20 - 12-03 8 3-47 6-23. ;hemarck-Ostende, 6-56 9-45 11 57 3-39 6-03. trai, 5-13 8-00 9-41 - 10-59 2-29 -2 7-38. trai-Bruxelles, 5-13 - 9-41 10-59 2-29 2. trai-Gand, 5-13 8 00 10-59 2-29 5-02 7-38. operiaghe vers Hazebrouck, 7-11 9-19 03— 4 01 -6-38 8-27. 4.4O 7-22 9-46 1-00 3-40 6 30 10-36 (le samedi seulesoent). FURNES-YFRES. 4-45 7-26 9-50 1-05 3-45 6-22.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906) | 1894 | | pagina 1