Naar de Zee Coiffure de Dames Autobnsdienst Yper-De Panne -KERMIS- Dr W. Van den Bussche Kleine Aankondigingen Salon de Coiffure pr Dames Melle Berthe Mesure Efiirés par la rue Surmont - Tel. 177 Diamantbewerkers gevr. 6 Stad Yper Sint - PieterswijK Groote Chineesche Schieting, bij Emile Claeys, Café du Nord, Rijsselstraat, 188. 35o fr. Prijzen. Begin om 3 uur.Inschrij ving van 2 tot 5 1/2 uur. Inleg 2 fr. per serie. Men mag niet meer dan 5 seriën nemen aan 3 scheuten de serie. Verandering van woonst van af 1° Juli Rayons X U. V. Stralen PBT1TES AIVrVOINCES Yper - Veurne - De Panne Ouversure du Salon de MeIle Marguerite Weyne Y P R E S qu'il éprouvait d'y voir se grouper les habi tants dans un esprit de confraternité, était un des membres fondateurs de la Société locale des anciens militaires et c'est, avec un tou- chant empressement,qu'il en accepta la Présidence d'Honneur. Aussi, rien ne lui était plus agréable et plus réconfortant que d'apprendre la prospérité constante de ce groupe d'anciens militaires encore fiers de marcher sous l'emblême de la Patrie, comme se plaisait a dire le regretté défunt, dont le eceür débordait d'ardent patriotisme. Si, en ces derniers temps, il ne pouvait plus assister a la grande réunion annuelle, il savait, par un témoignage spécial de sa sympathie, y faire règner son esprit. Sa perte sera vivement regrettée. A la veuve si aürement éprouvée dans ses affections et a la familie éplorée, la Société présente ses condoléances émues. Adieu, cher Président d'Honneur, votre souvenir restera gravé dans la mémoire des membres de la Société. Reglement der jaarlijksche Prijsspeling Tusschen de vijf boldersmaatschappijen De Bascule Het Postje De Statie De Coöperatieve De Katholieke Kring wordt overeengekomen jaarlijks eene mon- sterbolling in te richten, en dit in de vol gende voorwaarden. De inschrijving persoonlijk, en is uitslui- telijk voorbehouden aan de leden der vijf hierbovengêmelde maatschappijen. Het in- schrijvingsrecht is vastgesteld op i fr. De trekking der peletons geschiedt - valt dat valt - tusschen al de ingeschreven bol dersom 'teven aan welke tra zij toebehooren. Er wordt gebold per peleton van 4 man per afvalling matchen, 6 punten uit voor al de partijen. In geval van onpaar getal pele tons, wordt het laatste peleton van de eer ste ronde van rechtswege overgezet tot de tweede ronde. Vanaf de tweede ronde wordt er gemoortjepaaid. In geval van overblij vende mannen, wordt het gewoon reglement van de prijsbolling toegepast. De prijzen zijn vastgesteld _als volgt X prijs - 200 fr. 2 prijs - 140 fr. 3 prijs - 100 fr. 4 prijs - 60 fr. zijnde 5oo fr. Het bestuur aangesteld om den kamp voor den beker te leiden, en samengesteld uit de voorzitters der vijf maatschappijen, zal ook de prijsspelingen leiden. Het zal in eene voorafgaande vergadering, per loting, de twee traan aanduiden waar de prijsspeling zal plaats hebben. In de eerste tra speelt de eerste ronde in de tweede tra al de andere partijen. Die loting zal zoodanig geschieden dat ieder tra hare beurt bekome. Het tweede jaar zullen twee traan aangeduid worden tusschen de drie overblijvende. Het derde jaar speelt de eerste ronde van rechtswege in de vijfde (overblijvende tra) en dan begint weer de loting. Ten einde alle mogelijke combinaties te vermijden, zal de inschrijving die begint te 2 uur stipt, onwederroepelijk sluiten te 3 uur. Dan alleen zal de trekking geschieden en zal niemand meer ingeschreven worden. Er zal er voor gezorgd worden dat de tweede ronde begint van zoohaast de eerste ronde halfwege is De gewone reglementen van hetbolspel zijn toepasselijk gedurende de matchen. Niet voorziene gevallen worden opgelost door de bestuursleden. Voor dit jaar gaat de prijsspeling door op Zondag ld Juli. Door het lot werden aangeduid Inschrijving en eerste ronde in 't Postje, bekorting vanaf de tweede ronde in de Bascule, de bekorting zal beginnen van af 5 uur. Kommissarissen aangeduid onder de leden der deelnemende maatschappijen zullen zor gen voor orde en regeling van 't spel. Zij zullen herkenbaar zijn aan 'n armband. Liefhebbers houdt dien dag vrij. 'n Talrijke opkomst wordt verwacht, 't Zou moeten krioelen van bolders KRABBER SINT-PIETERS OP LUISTERRIJKE met de welwillende medehulp van Stadsbestuur en bijzonderen ZONDAG 6 JULI 1930 Groote Velokoars, met de welwillende medehulp van de Ypersche Wielrijdersclub. 60 Km. voor onderbeginnelingen (zonder lie.) 35o fr. Prijzen, inleg 2 fr. 5o. Begin om 3 uur stipt. Inschrijving bij J. Deconinck, Rijsselpoort, om 2 uur. Vertrek Zilveren Hoofd (A. Depuydt). Aankomst H. Depuydt, Rijsselstraat. Prijsdeeling A. Claeys, Rijsselstraat. Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor de ongevallen. Om 2 1/2 uur stipt Prijskamp in het Lijnvisschen, in de Majoorgracht, kant Rijsselpoort, onder de leiding der Maat schappij De Majoorvisschers i5o fr. Prijzen. De inschrijving zal plaats hebben in het lokaal der Majoorvisschers, herberg De Groote Pinte Rijsselstraat, n5, van 9 tot 1 uur. Om 6 uur Concert door de Harmonie YPRIANA Om 7 1/2 uur Opstijging van een prachtigen Luchtbal, Rijsselstraat, bij de herberg De Nieuwe Post Van 8 1/2 tot 10 uur, in de AMerghelynck- straat VOLKS BAL. Om 10 1/2 uur, aan de Rijsselpoort Prachtig Vuurwerk, afgeschoten door H. Deriemaeker (Ardoye). MAANDAG 7 JULI 1930 Om 4 uur, Rijsselstraat (Nazareth) Groote PRIJSBOLLING voor de Vrouwen, met de Troumadame. Prachtige Prijzen in waarde. Inleg o,5o fr. Inschrijving om 3 1/2 uur bij C. Laconte. Prijsdeeling In de Congo bij wed. Lemahieu. Om 4 1/2 uur VELOKOERS voor de inwoners van St Pieterswijk, beneden de 20 jaar 75 fr. Prijzen. Inleg o,5o fr. Tien maal de ronde van Rijsselstr., A. Merghe- lynckstr., Hondstr.Bukkerstr., Grimminck- straat (zijnde 5 kim - Inschrijving om 4 uur bij E. Lesage, Rijsselstraat. Prijsdeeling bij Mad. Monet, Cadran doré Rijsselstr. Vertrek A. Merghelynckstr. bij Landerwyn, De Vier Winden Aankomst bij C. Vandelanoote, Rijsselstr., Je Nieuwe Post». Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor alle ongevallen. Om 5 1/2 uur stipt, in de Pateelstraat Eierkoers 75 fr. Prijzen, inleg o,5o fr. Inschrijving om 5 uur en vertrek bij Fl. De puydt, herberg Den Appel Pateelstraat. Prijsdeeling bij Th. Blootacker, herberg 't Zuiden Rijsselstraat. Om 61/2 uur, in de Neerstr. Zakloopen 75 fr. Prijzen, inleg o,5o fr. Inschrijving om 6 uur bij Art. Velghe. Prijsdeeling bij Jules Bouchaert, In de Peer Neerstraat. Om 7 uur, in de Hondstraat Eierkoers met den lepel 75 fr. Prijzen, inleg o,5o fr. Inschrijving om 6 1/2 uur In het Brou wershof bij Marcel Andries. Prijsdeeling In i3o2 bij Olivier. De inwoners van St Pieterswijk worden vrien delijk verzocht hunne huizen te willen bevlaggen. HET BESTUUR. Changement de domicile d partir du 1' Juillet Gewezen Intern, Gentsche Hospitalen Ex-Interne, Hópitaux de Gand Rijsselstraat "7 A in plaats van -IQ Rue de Lille au lieu de YPER Tel. 404 SPREEKUREN Alle dagen 8.10 en 2 3 Dinsdag, Donderdag avond 6-8. CONSULTATIONS Tous les jours 8-10 et 2-3 Mardi, Jeudi soir 6-8. «MfcawfcM.wj, 'i—|]||||||ff|' IWftWTTlÉl Üe personen die het volledig adres van kleine aankondigingen vragen worden verzocht zegel •wtr antwoord bij hun brief te voegen. 8, rue Julos Capron, YPdES Confort moderne Travail soigné. Prix modérés. Reis in auto car naar DE PANNE, alle Zondagen. Prijs 22 Fr. Vertrek om 8 1/2 uur, Statieplaats, bij Cornette - Sabbe. Inschrijving van heden af in bovengemeld huis. Terugkeer op het uur volgens keus der deelnemers. Van in Juni tot 3o September wordt de Regelmatige Openbare Autobusdienst tusschen en terug driemaal daags verzekerd door 8-S. SLOSSË - RU/Ctfi Dickebuschsteenweg, 327,11 per - Tel. 38S die daarvoor, voor een termijn van 10 jaren, de concessie van den Staat bekomen heeft. DOBBBBOBQ 41, Rue de Dixmude, 41 Travail soigné. Prix modérés. voor heel- en zaagwerk. Kruiswerkers en briandeurs. Bij Labaere Daniel, Zonne- bekesteenweg, 121.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1930 | | pagina 6