MARGUERITE Autocar de Luxe YPER-DE PANNE Superbe Propriété Koersen van Waereghem Werkvrouw vr. plaats Werkvrouw vr. plaats Plaats van Reiziger On dem. bon comptable Leergast Coiffeur Imprime rie Over te nemen A louer Maison bourgeoise Bel appartement k louer Maison k louer Schoon Burgershuis Te huren HUIS Schoon Burgershuis Te huren Burgershuis Gerievig WOONHUIS Schoon nieuw Renteniershuis Hofsteden te pachten Hofsteden te koopen Hofstede te pachten Te huren Schoon Burgershuis TE KOOP Bouwgrond te koop Welgelegen Woonhuis A vend re Maison Bourgeoise Uit ter hand te koop Uit ter hand te koop Occasion Poste Radio Te koopRadio Hennion ITvENDRE Nichée de jeunes Ghiens TE KOOP TE KOOP TE KOOP TE KOOP Paul Bardijn-Dereyne Alle slach KOLEN Gaston Dedeurwaarder Kleine Aankondigingen BERICHT De ondergeteekende René Willems, snijder en herbergier in Het Ganzeke Van den Peereboomplaats, Nr 5, te Yper, verklaart bij dit, dat hij hoegenaamd geen schulden meer erkent die zijne echt- génoote, geboren Masson Marie, zou kunnen maken of gemaakt hebben. Yper, den 16/8/34. René Willems. U f| n C C Hoeden voor Dames III U U li Juffers Kinderen heen en terug, 10 fr. per persoon. ^Vertrek om 8 uur bij CORKETTES ABBE, 13, Statieplaats, Yper Cyrille Vandermeersch heeft het genoegen de liefhebbers te laten weten dat hij, op Dinsdag 28 Oogst a s met zijn autobus zal rilden naar de groote Paardenkoersen te Waereghem. Genadige prijs. Vertrek om 12 uur. Zich laten inschrij.ven Café du Saumon, Yper. Zich wenden bij Haezebrouck Godelieve, Vijverstraat, 4, Dickebusch «roor 3 of 4 dagen per weck Adr. ten bur. bezittende auto, is open voor Yper en omstre ken. 20 tot 3o.ooo fr. 's jaars te verdienen. Aanvraag doen per brief, bureel van het blad, lettere V. O. pouvant disposer d'une demi jourrée par se- maine, <ie preference le Samedi après midi- /Prendre adresse au bureau du journal. -voor Hoeren scheert en snijdt haar KOS TELOOS alle dagen van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds.'s Zondags van 8 tot ic u. Zich wenden Maarschalk Frenchlaan, 3, Yper. A céder pour cause de santé environs d'Ypres. Bonne clientèle. Prix avan- iageux. Adresse bureau du journal. A. CÉDEJFi Commerce de Mercerie, Lingerie et Laine dans rue principale de la ville, pour cause de maladie. Ecrire bureau du jour- nal A. B.C. N" 1. uit oorzaak van ziekte Schoenmakerij met materiaal. - Zich wenden Dixmudestraat, 3. TE HUREN Schoon Appartement 4 plaatsen, water, gas, electr., W.C.— Adres bureel van 't blad. S'adr. 2, Rue Carton, Ypres. Rue des Riches Claires. S'adresser même rue, 20, Ypres. TE HUREN voorzien van stads- en regenwater en met hef, St Jacobsstraat, 52. Zich wenden Meenensteenweg, 149, Yper. met hof, bergplaats voor autos en magazijnen. Dienstig voor groothandel. Zich wen den Statiestraat, Nr er. Aanstonds te huren met 3 soorten water, gas, electr., badinrich ting, enz Zich wend. Maloulaan, i3, I/S. met twee soorten water, gas, elect., Malou laan, 37, Yper. Zich wenden tot Notaris VAN HEE, Zonnebeke. TE HU REN met 1 September met ingangspoort en hof, Lombaardslraat, 12, Yper. Voor inlichtingen zich wenden M. H. Annoot, Woesten. TE HUREN met grooten hof, Mk Frenchlaan, Yper.— Zich wenden Z mnebekesteenweg, 53. omstreken Veurne-Dixmude- Yper Thourout, groot ongeveer60 gemetenmet iSgemet. gras; 35 gemeten waarin een gedeelte gras; 17 gemeten met 5 gemeten gras grootonge veer 5o gemeten met 20 gemeten gras 20 7 8 >>21/2 81/2 met 4 g. bij pacht. omstreken PARIJS, ongeveer 5o Hectaren, met i5 Hectaren gras, pacht 3 zakken tarwe per hectare, zonder overname, in blok gelegen, aan Belgischen eigenaar Inlichtingen bij Vandenbussche Aifor.s, Paanestraat, 97, VEURNE. ook dienstig voor Handelshuis. Vrij i5 Sep tember a. s. Versch. idene Woonhuizen en Villas in YPER en omstreken. Zich wenden bij Jerome Deconinck, de Haernestraat, 33, Yper. gelegen ZonnebekesteenwegYper. Zich wenden zelfden steenweg, Nr 2. Uit ter hand te koop met poort, dienstig voor allen handel, met achtergebouw kunnende dienen voor huis of atelier, op 5o meters der statie en bij stilstand der autobussen. Zich wenden 14, Foch laan, Yper. avec jardin, eau, gaz. S'adresser 69, iue St-Jacques, Ypres. iBSKa—aa 7 Schoon gerieflijk Renteniershuis met inrijpoort, twee soorten water, gas, elect., grooten hof, ongeveer 1100 m., 5o fruitboo- men, hennekot en alle gerief. Te bezichti gen Dinsdag en Donderdag van 3 tot 5 uur, Noordlaan, 42, Yper. Schoonen Eigendom bestaande uit woonhuis, met inrijpoort, ma-' gazijn, afhankelijkheden en land, groot 20 a. 5o ca., gelegen te ZILLEBEKE, langs den steenweg van Yper naar Meenen. Vrij met 1 September 1934. Voor verdere inlichtin gen zich wenden bij den eigenaar heer Jean Impens, handelaar te Zillebeke, steenweg naar Meenen. A VEN DRE centre Comiaes - Selgique, entre station et église, convenant pour boulangerie, boucherie, éventuellementcinéma, etc. Prix raisonnables. Pour tous renseignements écrire au bu reau du journal n® i8g3. PHILIPS sur secteur, comme neuf, 600 fr. 26, Rue du Fort, Comines. op accus, groot meubel, zeer goeden staat.— Adres bureel van 't blad. Loup d'Alsace 37, Rue de la Gare, COMINES. Gasvuur met tafel en Jachistoof. Adres Fochlaan, 16. Witte verlakte cuisinière met rondloopend vuur, merk Nestor Martin Zich wenden Rijselstraat, 12, Yper. Tafel, zes stoelea en spiegel (style Re naissance), zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. Schoone moderne kindervoituur, dikke banden, 1 jaar gediend. Mansvelos, goe den staat, merk Rally. Stoof, feu continu, merk Nestor Martin, bijna nieuw. Alleen zichtbaar 's voormiddags. Adres t. bureele. Versche Mossels, Friten Biefstuk Café «AU NOUVEAU JARDIN PUBLIC» Janseniusstraaf, YPER Telefoon 5og. Madame AMEYE - GOEMAERE Place Guido Gezelle, 4 (prés de l'église St- Jacques), Ypres. Elle se recommande a la fa veur du public. Prix modérés. Travail soigné. aan zeer genadige prijzen. Bestelt ten huize. Daniel Coppens-Landerwyn 96, Bruggesteenweg, YPER. Voor de HERSTELL1NGEN aan uw auto, moto of velo, wendt U bij Mk Fochlaan, 22, Yper. Verkoop, verwisselen, herstelling aan gena- digen prijs en spoedige bediening. Altijd da laatste modellen CEREMONIE ROUW YPER Herstellingen worden seffens en met zorg uitgevoerd. Veemarkt, 5 Zondag aanstaande 4 pi-, confort moderne, eau, gaz, électricité, W. C.—Pour condit. O. De Poorter, arch 8, rue Fiers, Ypres. a l'honneur de faire savoir a sa clientèle qu'elle a transféré sa Maison de Cou'Ure,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1934 | | pagina 15