- F O OTBAL L - C. S. Yper II De Panne 17 JAAR, N 24 - 12 SEPTEMBER 1936 17 ANNÉE, N 24 - 12 SEPTEMBRE 1936 Weekblad voor het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres Fédéralion des Sinist-rés de l'Arrondissement 'd'Ypres Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Zondag 13 September 1936 Aan de Invaliden van 't Ypersche Landelijk Congres der Invaliden te Yper op 19 en 20 September a. s. Hef Treinverkeer Yper-Rousselare HET YPERSCHE ORGAAN DER VEREENIGING DER GETEISTERDEN Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, YPER. Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 Ir. Men kan inschrijven in alle Belgische postkantoren. Tel. 500 35 ct. het nummer Naamlooze artikels geweigerd LA RÉ0I0N D'YPRES ORGANE DE L'ASSOCIATION DES SINISTRÉS Rédaction, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, YPRES. Abonnement 18 fr. 00 par an Étranger 32 fr. On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges. 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non signés sont refusés O La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 13 Septembre 1936, a 15 heures, en 1' Hotel Con tinental Place de la Gare, a YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Audience ministérielle Résultat. 2) Décisions a prendre quant aux intéréts indüs. 3) La question du canal Ypres-Comines. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont instamment priées d'envoyer leurs délégués a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. Le Président, Arthur Butaye, av., Ypres. De aanstaande maandelijksche vergadering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteis terden, zal plaats hebben op Zondag 13 Septem ber 1936, om 15 uur, in het Hotel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Uitslag van het ministerieel verhoor. 2) Beslissingen te nemen aangaande de kwestie der interesten. 3) Het herstel der vaart Yper-Komen. Al onze bonden en samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente-overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de ver gadering te zenden. Ingang vrij aan alle ge- teisterden. De Voorzitter, Arthur Butaye, av., Yper. S. B. V. B. YPERSCH STADIUM C. S. Y. Om 3 uur Ingang3 Fr. Tribune1 Fr. opleg. Het Bestuur der Ypersche Afdeeling N. V. I. doet een oproep tot al de leden om, op Zaterdag 19 September a. s., te 18.30 ure, te willen tegen woordig zijn bij het Gedenkteeken der Ypersche gesneuvelden, dat zal bebloemd worden, en daar na ook nog deel te willen nemen aan de neer legging van bloemen bij de andere gedenkmalen van stad. Al de Leiders van het Verbond zullen daar zijn, en het weze, voor de leden van N. V. I., een ge legenheid om aan al die koene werkers, hunne genegenheid te betoonen. Invaliden van 't Ypersche, uw Bestuur rekent op u. Aan 't Ypersch standbeeld, om 18.30 ure. De Secretaris, De Voorzitter, Osc. MOLEIN. Is. GRUWEZ. Het Nationaal Verbond der Verminkte en In valide soldaten van den Oorlog, houdt zijn Lan delijk Congres te Yper, op Zaterdag en Zondag 19 en 20 dezer. De zittingen zullen gehouden worden in den Stadsschouwburg, Zaterdag 19 September, om 14 ure. Om 18 u. 30 zullen kronen neergelegd worden aan het Gedenkteeken der Ypersche Gesneuvel den en voor het beeld van Koning Albert aan den voet van 't Belfort. Om 18 u. 45, officieele ontvangst der Congres sisten op het stadhuis. Om 19 u. 15, neerlegging eener kroon onder het Gedenkteeken der Meenenpoort. Om 20 ure, officieel Banket in Lapiere's zaal. Het is een eer voor de stad Yper en een waar deering der afdeeling Invaliden van Yper, dit belangrijk Congres in onze stad te zien inrichten. Het ware daarom ook wenschelijk dat de in woners hunne huizen die dagen 'zouden bevlag gen, alzoo een blijk gevende van erkentelijkheid en genegenheid jegens de roemrijke overgeble venen van den grooten oorlog 1914-1918. O Welke belangen worden er gediend? Nu de Bestendige Afvaardiging van West- Vlaanderen haar meening omtrent het herinrich- ten van het treinverkeer tusschen Yper en Rous- selare kenbaar miek, zal het wellicht geheel inte ressant zijn de houding van den Raad van Beheer der Nationale Maatschappij van Belgische Spoor wegen te kennen. Voor wat de partijdigheid der Directie betreft, bestaat er evenwel geen twijfel meer. De Raad van Beheer moest, omtrent de klach ten, voor- en nadeelen der autobusuitbating, wen- schen der Openbare Besturen, zoo omstandig mogelijk ingelicht worden. De Directie heeft zulks niet gedaan alles heeft zich bepaald bij de twee ongevallen der maand Juni 11. Dit wordt ten andere klaar en duidelijk vermeld in het verslag van 28 Juli 11. De tegen woordige klachten vinden hun oorzaak in de twee opeenvolgende ongevallen Neen, deze beide ongevallen waren enkel een nieuwe gelegenheid om eens te meer te protestee ren tegen de tegenwoordige wijze van uitbating de mislukte proefneming. De spoedige beslissing der Directie was enkel gericht tegen de campagne welke thans gevoerd wordtde herinrichting van het treinverkeer moest men absoluut verhinderen. Aan de Ge meentebesturen moest den indruk gegeven wor den dat de N. M. B. S. bleef bij de beslissing van 1932 en dat de afschaffing der treinen een vol trokken en definitief feit was. De argumenten ten voordeele der autobusuit bating welke voorgelegd worden en bij het Be heer der N. M. B. S. en op de bureelen van het Ministerie van Verkeer willen wij niet eens on derzoeken. Ze steunen immers op geen enkele basis en strijden tegen de waarheid. Alle midde len zijn goed om kost wat kost, enkel en alleen, de autobusuitbating te behouden. Dit levert nog maals een nieuwen bewijsgrond aan degenen die beweren dat zoowel de afschaffing der trei nen, de gunstige voorwaarden van het contrakt, het behoud ervan, de genomen beslissing door de Directie der N. M. B. S. gepaard gaan met het dienen van andere belangen. Alles wordt afge handeld achter de schermenwij vragen klaar heid en vooral een zuiveren toestand. Inderdaad, de moties der Gemeentebesturen, gegrond of niet, werden niet onderzocht. De mee ning der Bestendige Afvaardiging, gunstig of niet, werd nooit gevraagd. De voorstellen van de Handels- en Nijverheidskamer van Yper werden niet in aanmerking genomen. De financieele kant der uitbating wordt zelfs niet genoemd, de beslissing of voorstel van het Ministerie van Verkeer zelfs niet afgewacht. Het éenige van tel, was een spoedige afhande ling en beslissing. De bevindingen der Directie moesten zonder verwijl aan den Raad van Beheer voorgelegd worden. Het verslag N° 2721 werd op gemaakt in datum 28 Juli, werd voorgedragen aan de Beheerders op 7 Oogst en op 12 der zelfde maand werden de Stadsbesturen van Yper en Rousselare reeds ingelicht. Zulkdanige spoedige oplossing, enkel en alleen genomen om een einde te stellen aan de tegenwoordige campagne zal, wij geven er de verzekering van, een verkeerd uitwerksel hebben. Aan die comedie, waarvan ongelukkiglijk de reizigers der lijn Yper-Rousselare nog dagelijks een tafereel bijwonen, moet er een einde gesteld worden. Wij verklaren, zonder vrees van tegenspraak met of zonder ongevallen, met of zonder klach ten, met of zonder het verslag N° 2721 van 28-7-36 moesten er toch nieuwe rijtuigen komen. Vóór de ongevallen voorvielen moesten er reeds nieuwe rijtuigen in dienst zijnen dan komt de Directie voorstellen doen aan den Raad van Beheer omtrent de bestelling van nieuw mate riaal De N. M. B. S. wil aldus den schijn geven aan de Gemeentebesturen van Yper en Rousselare dat er gedeeltelijk voldoening geschonken wordt... en hoopt misschien wel dat daarmede alles opgelost is. Neen, dit gaat niet. Het algemeen belang werd lang genoeg onder de voeten getreden. Door wie werd de autobusuitbating vooral verdedigd in den Raad van Beheer Is het niet door personen welke maar al te nauw verband houden met een zekere Grootbank. Welk materiaal werd aangekocht Welke voorzorgen werden er genomen om de eindbetaling ervan te verzekeren en tot zelfs de interesten te waarborgen Voor het oogenblik volstaat het ons deze vragen te stellen in afwachting dat wij eens het afge sloten contract doorloopen. In 1932 was de afschaffing der treinen voor- loopig er moest een proefneming geschieden om te kunnen oordeelen of het ingebeelde systeem type werkelijk de oplossing zou zijn voor een zuinige uitbating op de lijnen van secundairen rang. Het was een mislukking de financieele resul taten waren erbarmelijk en teleurstellend. Ten bewijzeop geen enkele andere lijn werd het zelfde systeem onder de zelfde voorwaarden toe gepast De Raad van Beheer, het Bestuur der N.M.B.S. zijn dus niet consequentgezien de uitslag, wordt hetzelfde systeem elders niet toegepast... doch hier wordt het behouden Dit onrecht moet hersteld worden of de be staande meening dat er andere belangen gediend worden zal steeds meer en meer gestaafd zijn. De N. M. B. S. moet loyaal erkennen dat er niets gedaan werd om tusschen Yper en Rousselare

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 1