DUITSCHE LEGERBERICHTEN NIEUWS NOTARIEEL - 6. A A N KO N D I G I N G S W E E K B L A D VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST STAD IEPER Koninklijke Hof bouwmaatschappij en Werk van den Akker. Yper STAD IEPER Avondleergangen in het Duitsch, italiaartsch en in de Stenografie 23' Jaar, Nr 38 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 8 Januari 1943 Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 36 frank. w T A i> i i* i: u Machtigingen voor Schoenwaren Er mogen in den loop der maand Januari 1943, machtigin gen tot bevoorrading voor schoenen afgeleverd worden tot een beloop van Marsch- of werkschoenen 1.5 van het aantal inwoners. Kinderschoenen 2 van het aantal inwoners. Lichte Zomerschoenen 3 van het aantal inwoners. De personen die wenschen eén aanvraag In te dienen tot het bekomen van een machtiging, kunnen zich op Maandag II Januari 1943, aanbieden bij den Hevoortadingsdienst aan bureel 10, vanaf 9 ure. Lamppetroleum De gezinshoofden die eene aanvraag tot het bekomen van lamppetroleum hebben ingediend, worden dringend ver zocht zich ten bureele der Bevoorradingsdienst aan Ie mel den op de volgende dagen ten einde de zegels in ont angst te nemen. Maandag 11 Januari 1943, yan 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur. Dinsdag 12 Januari 1943, van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur. Aflevering van Rijwielplaten 1943 Voor de inwoners van leper zullen de nieuwe rijwiel platen voor 1943 afgeleverd worden, tegen den prijs van 40 frank, gepast geld. ten stadhuize op volgende dagen en uren Zondag 10 Januari, van 9 tot 11 u. 30 Maandag 11. Dinsdag 12 en Vrijdag 15 Januari, tel kens van 9 tot 11 u. 30 en van 14 tot 17 u. Zondag 17 Januari, van 9 tot 11 u. 30. en Maandag 18 Januari, van 9 tot 11 u. 30 en van 14 tot 17 uur. De Ontvanger der Belastingen. VANLANDSCHOOT. ■keiw ri>inmnpwi»n Succesrijke Duitsche tegenaanvallen in het Terek- en Dongebied - Hernieuwde doch vruchte- looze aanvallen der Sowjets, die onder bloedige verliezen teruggeslagen worden. - Sowjet-Russische benden werden achter de frontstellingen uitgeroeid. - In Tunesië werden nieuwe steunpunten ingenomen. Donderdag 31 December 1942 In het Terek- en in het Don-gebied werden vijande lijke aanvallen afgeslagen Door den Duitschen tegen aanval werden verscheidene plaatsen stormenderhand ingenomen. Het luchtwapen ondersteunde doelmatig de gevechten In den Centralen sector werden talrijke vijandelijke kazematten vernietigd Het vooruitgescho ven steunpunt Welikije-Luki werd langs alle zijden aan gevallen door de Sowjets, die met zware verliezen te ruggeslagen werden. Ten Zuid-Oosten van het Ilmen- meer herhaalde de vijand zijne vruchtelooze aanvallen. Aan het Wolchowfront werden plaatselijke aanvallen der Bolsjewisten verijdeld Op 29 en 30 December ver loren de Sowjets in totaal 117 vliegtuigen. Aan het front van de Noordelijke IJszee zette de Duitsche luchtmacht hare aanvallen voort en richtte nieuwe verwoestingen aan. In Libye langs weerszijden bedrijvigheid van de stoottroepen. In Tunesië nam de bedrijvigheid der artil lerie toe. Duitsche vliegtuigen vielen de haven van Ca sablanca aan. Een Duitsche duikboot kelderde in de Middellandsche Zee een Britschen torpedojager, een sleepboot, een lichter en drie transportschepen Aan de West-Fransche kust werden 8 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en Duitsche gevechtsvliegers, bombardeerden installaties aan de Engelsche Zuidkust Britten 15 toestellen Er waren geen eigen verliezen. Een Duitsche duikboot kelderde een Amerikaansch munitieschip van 8000 ton. Maandag 4 Januari Aan verschillende sectors in het Dongebied en in de streek van Stalingrad zetten de Sowjets hunne aanvallen voort en leden groote verliezen In een haven der Zwarte Zee werd een koopvaardijschip door bomtreffers be schadigd Duitsche stoottroepen voerden in den Cen tralen frontsector succesrijke ondernemingen uit. Vijan delijke aanvallen werden afgeweerd. In het achter de stellingen van een leger gelegen gebied werden Sowjet- Russische benden omsingeld en vernietigd. De hardnek kige plaatselijke gevechten Zuid-Oostelijk van het II- meameer duren voort. Voor het visschersschiereiland brachten Duitsche vliegtuigen een koopvaardijschip tot zinken en beschadigden een ander. In Zuid-Tunesië werden Fransche strijdkrachten in Westelijke richting teruggeslagen. Het luchtwapen viel met flink resultaat het transportverkeer aan. Noord oostelijk van Oran werd een stoomschip van 5000 brt. door een Duitsche duikboot gekelderd. Aan de West-Fransche kust werden 16 Britsche vlieg tuigen neergeschoten zonder eigen verliezen te hebben. -In den laten avond voerden Britsche vliegtuigen een sto- Zaterdae 2 Januari jingsaanvai uit op West-Qpitsch.grondgebied. Na over- In het Oostelijk gedeelte van den Kaukasus poogde de- °P 'w fnge!?che £uidku?; vijand onze linies te doorbreken, doch werd terulgesla-V'aH «,o,U e tevechtSvhegtuigen blJ nacht gen. Ook in het Don-gebied mislukten nieuwe aanvallen s Toekenning van Zegels voor speciale T uinbou wmeststoffen LANDBOUWJAAR 1942-1943 Het Gemeentebestuur brengt ter kennis aan de recht hebbenden. verder vermeld onder de rubriek Be gunstigden dat de inschrijving voor de fcedeeling van speciale tuinbouwmeststoffen aanvaard worden Van 28 December 1942 tot en met 15 Januari 1943 door den Gemeentedienst LandbouwBoterstraat. 13. 1* verdiep, dagelijks van 9 toi 12 uur. N. B. 1 De aangevers zullen hun eenzelvigheids- kaart moeten voorleggen. 2 De inschrijvingen worden onwederroepelijk op 15 Januari 1943 gesloten. BEGUNSTIGDEN Mogen alleen een aanvraag voor speciale tuinbouw meststoffen indienen, de personen die. in de termen van het Besluit van 25 April 1942 aangaande de land- en tuinbouwtelling van 15 Mei 1942 bij deze telling een verklaring hebben afgelegd op het formulier Indivi- dueele Telkaart model A en die tot de volgende cate- goriën behocren C Gelegenheidslandbouwers die minder dan 50 aren bebouwen of «E Landbouwers die minder dan 1/2 are per per soon bebouwen» De Burgemeester. A. NOTEBAERT. van den vijand De bemanning van het steunpunt Weli kije-Luki verijdelde de onophoudende aanvallen der Sowjets. In het gebied van Rsjef werden van 25 No vember tot 31 December 8500 krijgsgevangenen ge maakt. alsmede 1910 tanks en 582 batterijen buitge maakt of vernietigd Ten Zuid-Oosten van het Ilmen- meer leden de vijandelijke aanvallen schipbreuk Duit sche vliegtuigen bombardeerden andermaal Installaties van den Moermanskspoorweg en troepencantonnemen- ten aan het front der Noordelijke IJszee. In Tunesië succesrijke plaatselijke aanvallen. Het luchtwapen viel met goed gevolg de haven van Bone aan. j. Installaties aan de Engelsche Oostkust werden over- dag gebombardeerd Op 31 December vielen Duitsche zeestrijdkrachten een sterk beschermd Britsch konvooi aan. Verscheidene vij- j andelijke kruisers en torpedojagers alsmede koopvaar dijschepen werden getroffen Een eigen torpedojager ging verloren. Zondag 3 Januari In het Dongebied duren de zware afweergevechten voort De vijand werd over het geheele front terugge- j slagen. Hongaarsche troepen weerden een aanval der Sowjets af Ten Westen van Kaloega werd een vijande- I lijk bataljon in de pan gehakt. Hernieuwde aanvallen van den vijand op het steunpunt Welikije-Luki leden schipbreuk Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer her- haalden de Sowjets te vergeefs hunne aanvallen, i De aanvallen van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen tegen het Engelsche kustgebied werden gister met suc ces voortgezet. In Libye werden vijandelijke uitvallen door artillerie- i vuur afgeslagen In Tunis leverden eigen aanvalsopera- ties verdere terreinwinst op. Duitsche vliegtuigen zetten de verwoestingen in de haveninstallaties van Bone voort. Een koopvaardijschip van 10.000 ton werd er tot zinken gebracht. In het grensgebied van Tunis-Algerië werden spoorwegemplacementen en een vliegtuigbasis met suc- ces gebombardeerd. Tijdens luchtgevechten verloren de t m Dinsdag 5 Januari In. den Westelijken KaQkasu# werd een vijandelijk -steunpunt door een verrassende}! aanval schoongeveegd. Gevechtsvliegers vielen de haven van Gelenshik aan en sloegen transportcolonnes uiteen. Vijandelijke aanval- - Jen in het Terekgebied werden afgeslagen. De zware afweergevechten in het Dongebied duren voort. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer leden aanvallen van den tegenstrever schipbreuk. Ook aan de Wolchow en vóór Leningrad werden afzonderlijke vijandelijke uit vallen afgeslagen. Aan het Kandalakschafront leden de Sowjets bloedige verliezen Verscheidene vijandelijke groepen werden omsingeld en vernietigd. Aanvallen van Britsche vliegtuigen op West-Duitseh gebied veroorzaakten schade aan gebouwen en verliezen onder de bevolking. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen overdag aanvallen op de Britsche Zuid- Oostkust Woensdag 6 Januari De zware afweergevechten duren in het Dongebied nog steeds met onverminderde hevigheid vcort. Aanval len der Sowjets werden afgeslagen. Op een andere plaats werden twee vijandelijke bataillcns vernietigd. Het luchtwapen voerde aanvallen uit op het bevoorra- dingsverkeer en klaarstaande troepen van den vijand. In den Centralen frontseetor werd een vijandelijke for matie ruiterij vernietigd. Vijandelijke aanvallen op het steunpunt Welikije-Luki en ten Zuid-Oosten var. het j Ilmenmeer werden afgeslagen 20 Sowjetvliegtuigen werden neergehaald Installaties van de Moermansk- lijn en het spoorwegterrein van Kandalakscha werden door ons luchtwapen aangevallen In Nocrd-Afrika hadden slechts geringe gevcchts- operaties plaats In Tunesië wederzijdsche levendige be drijvigheid van verkenners. Het luchtwapen viel een vijandelijke vliegtuigbasis aan alsmede stellingen van luchtdoelartillerie en concentraties van tanks In de Noordzee werd een bevoorradingsschip van 5000 brt. door een Duitsehe duikboot in den grond geboord. De leden worden bericht dat elk zich persoonlijk dient aan te bieden in het lokaal der Bevoorrading Boter straat. l* verdiep, ten einde zich te laten inschrijven voor het bekomen van meststoffen, en dit vóór 15 Ja nuari. Alle vroegere inschrijvingen zijn vernietigd en moeten dus opnieuw aangevraagd worden. O Inzameling van als oorlogsbuit aan het leger toebehcorende voorwerpen 0 Er is vastgesteld geworden dat de landelijke bevol king dikwijls in het bezit is van aan het leger toebe- hoorende buitgoederen en -bouwstoffen voortkomende uit de voorraden van de Belgische en Fransche legers en die bestemd waren voor het aanleggen van verster kingen en veldstellingen. Het betreft hoofdzakelijk ste keldraad. effendraad, hindernlspalen. gegolfde platen, ijzeren balken, spoorstaven, bouwmachines en bouw gereedschap De bevolking wordt er nogmaals aan herinnerd dat ze deze voorwerpen die ze ten onrechte in haar bezit heeft en aan de Weermacht toebehooren. dient terug te geven zooniet stelt ze zich bloot aan de strengste straffen die bij niet'afgifte door de Duitsche Overheid werden voor zien De afgifte moet vóór 1 Februari 1943 geschieden in het Politiekommissariaat. Korte Thouroutst aat. te leper. Aan de personen die binnen den gestelden termijn bun afleveringsplicht nakomen, verzekert dc Oberfeld- kommandantur de vrijstelling van straf leper, den 5 Januari 1943. De Burgemeester. A. Notebaert. OORLOGSSCHADE Door het Commissariaat-Generaal werd een termijn verlenging van drie maanden toegestaan teneinde de aanvraag voor vaststelling en schatting der oorlogsscha de in te dienen Elke geteisterde zal dus. indien niet op nieuw de laatste weken afgewacht worden, over den noodigen tijd beschikken om zijn dossier op te maken Een afgevaardigde van hel Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw zal zitdagen houden, waar de geteisterden de noodige formulieren en alle ge- wenschte inlichtingen gratis kunnen bekomen, op vol gende dagen en plaatsen 11 Jan.. Geluwe 12 Jan.. Wervik 13 Jan.. Dik- kebusch. 15 Jan.. Elverdinge. 18 Jan Geluwe 19 Jan.. Hollebeke 20 Jan.. Bikschote 22 Jan.. Brielen 25 Jan Geluwe 26 Jan.. Wervik. 27 Jan.. Boezinge 29 Jan.. Zillebeke. Eiken Donderdag en Zaterdag te leper Gemeentehuis. Bericht aan de Kolenhandelaars KOLËI\ kunnen vervangen worden door Oud FONH1EI. - HOUT Vraagt inlichtingen en voorwaarden aan Etabl. O. V'itn Emmerik IV. V. H. Serruyilaan, - 008TEXDE. In den loop der maanden Januari. Februari en Maart 1943 zullen door het Willems-Fonds avondleergangen worden ingericht in de Italiaansche en Duitsehe taal en in de Stenografie. De lessen in het Italiaansch en het Duitsch zullen gegeven worden door bevoegde leerkrachten Voor de Stenografie zal het oorspronkelijk Nederlandsch stelsel Groote worden gevolgd dat in Nederland algemeen gebruikelijk is. Die leergangen zijn toegankelijk voer iedereen. Ze worden gegeven in de Stadsmeisjesschool Rijselstraat. De uren en dagen zullen later worden bepaald Inschrijvingen voor deze leergangen kunnen reeds genomen worden in het lokaal Spaarzaamheid El- verdingestraat De inschrijving per cursus bedraagt 50 frank. HOEFSMEDERIJ Er zullen in Januari 1943. indien "t getal aanvragen voldoende is. leergan gen van hoefsmederij geopend worden te leper, in de smis van den heer Leon Vandermarliere. meester-hoefsmid. Rijselstraat. 170. Worden tot de lessen aangenomen, al c^e hoefsmeden en personen die. minstens 17 jaar oud zijnde, ertoe de aanvraag zullen gedaan hebben aan den heer Louis Scharlaken. Dokter in de Veeartsenijkunde te Roeselare. door het Ministerie van Landbouw gelast met het geven der leergangen. Bij de aanvraag die moet toegezonden worden vóór 15 JANUARI 1943 moet een uittreksel uit hun geboorteakt gevoegd worden. Zij zullen daarna een bijzondere uitnoodigi'ng ontvangen, meldende dag en uur van het beginnen der leergangen. De hoefsmeden moeten zich voorzien van de kleine werktuigen welke zij noodig hebben om het hoefijzer te maken. STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS FLORA Groote Markt Nog één dag Vrijgezel Duitsch gesproken met Rudi Godden en Camilla Horn Vrijdag, Zaterdag, om 8 u Zondag. 2 J, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat De Wildstrooper Duitsch gesproken met Ruth Hellherg en Viktor Staal Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 i, 5 en 7 j u- Maandae. om 7uur OUD IEPER R Colaertplaats Mijn Dochter bezit Millioenen Duitsch gesproken met Hans Moser, Hans Olden en Dorit Kreysler Zaterdag, om 7uur Zondag, om 2 5, 5 en 7 l u. Maandag, om 71 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1