DE KORTRIJKSCHE VERZEKERING ZONDAG 10 JANUARI 1943 Om 10 uur C- S. Yper C - S. K. Reningelst Om 14 30 u C. S Yper B - F. C. Roeselare VOETBALKRONIEK I 42 10» Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Bij C. S. Yper Stedelijk Slachthuis van leper LET OP J Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor IEPER, Patersstraat, Nr 8. HOOFD - OPZIENER Omer RGBYN - TEMPERMAN. ALLERHANDE NIEUWS DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 8-1-1943 op het Ypersch Stadium. Augustijnenstraat Inkoinprijs 2 fr. Tribune 1 fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 3 Januari II Gewestelijk B. W.S.Ieper-S.K.Staden afgel. S.C.Meer»en-S.K. Vlamertinge 4-5 W.S.Passchendale-F.C.Comines 9-0 F.C.Roeselare-S.K.Reningelst afgel. S.K. Roeselare-B.S.Poperinge afgel. Vrij S.C.Bizet en C.S.Yper. II' Provinciaal R.C Harelbeke-C.S.Yper 7-0 St.Kortrijk-Deerlijk Sp. 7-0 Ware gem Sp.-W.S.Houthulst 2-7 F.C Brugge-F.C Comines 5-3 F.C.liegem-Wevelgem Sp. 4-5 Vrij R.S.Waregem. F.C-Torhout en C.S.Brugge Matchen voor Zondag 10 Januari 1943 II' PROVINCIAAL Wevelgem Sp F C. Brugge R. S Waregem R C Harelbeke Deerlijk Sp F. C. Izegem F C Torhout Waregem Sp W S Houthulst Stade Kortrijk Vrij C S. Brugge F. C. Comlnes C. S. Yper II' GEWESTELIJK B C. S Yper F. C Comines B S Poperinge S K Vlainertinge S. K Staden Vrij S C Bizet Klasseering Stade Kortrijk 11 R. C Harelbeke 10 Wevelgem Sp. 10 W. S Houthulst 0 C. S. Yper Hl - F. C. Comines 10 F. C. Izegem i I Waregem Sp. II F. C. Torhout 9 Deerlijk Sp 11 R. S. Waregem 10 F C Roeselare W. S leper S C Meenen S K. Roeselare W. S Passchendale S K Reningelst II' Provinciaal 10 7 6 5 5 4 4 4 3 2 0 0 2 3 3 5 4 a 6 5 7 56 28 30 38 26 32 31 30 16 18 14 14 10 20 22 29 22 33 42 28 40 59 21 15 13 11 10 10 9 9 7 6 1 S. K. Vlamertingi W. leper B. S. Poperinge S. C. Bizet C. S. Yper S. C Meenen S. K Roeselare F. C. Roeselare S. K. Reningelst W S. Passchendale S. K. Staden F. C. Comines Klasseering II' Gewestelijk 13«t 12 It 12 10 11 10 9 13 11 6 5fc 5 V 4 4 2 2 2 1 69 20 3 2 27 3 3 59 28 2 37 28 1 25 31 7 2 3(fV 36 6 1 30 37 4 2 19 36 5 2 25 29 6 0 23 29 5 2 13 28 11 0 23 "60 23 18' 14 13 iató 10 sUp 6 4 C. S. Yper C - S. K. Vlamertinge B 4-3 Molein Wint den opgooi en verkiest met windvoordeel te spelen. Cercle is dan ook geruimcn tijd ten aanval, waarop Coene. op vrijschop, recht streeks in doel zendt. 10 min. later kan S.K.V.. op falen van den keeper, gelijk stellen. Enkele oogenblikken later neemt Vlamertinge voorsprong. Aan de 40e min., op algemeenen aanval van Cercle. staan de ploegen weerom gelijk. Daarop rust. Na de herneming vertoont de C-ploeg beter spel dan in de eerste helft, niettegenstaande den feilen wind. en zij slaagt er dan ook in den stand op 4-2 te brengen, waaronder een pracht- doel van G. Delahaye. 10 min. voor het einde dringt S. K. V. gevaarlijk aan en slaagt er dan ook in den achterstand te verminderen. Een geluk dat E. Vandamme op de backplaats stond, anders waren de punten weerom gaan vliegen. Zondag gaat het tegen Reningelst. we verhopen een nieuwe puntenaanwinst. Er is nog kans op de derde plaats te eindigen. OPROEP TOT DE OUD-SPELERS VAN C. S. Y. Aangezien de huidige moeilijkheden om de opkomen de spelers van het noodige voetbalmateriaal te voorzien en daar het Cerclebestuur van plan is wellicht een tweede jeugdploeg in lijn te brengen, wordt er langs dezen weg gevraagd aan al de ex-elementen van Cercle Sportief Yper, om indien ze nog in het bezit zijn van een trui. een paar kousen, of iets dergelijks, zoo goed willend te zijn dit aan te geven bij den heer Flor. Hollebeke. Dank bij voorbaat! R. Uitslagen der matchen van Zondag 3 Januari Reserve Reeks A S.K.Vlamertinge-F.C.Roesbr. Union Abeele-W.S.Proven Reserve Reeks B Eerste Afdeeling A W.S.Proven-Union Abeele 0-2 F.C. Roesbrugge-Ex.Oost vlet. 11-1 S.K.Elverdinge-S.K.Haringe 3-1 E.Watou-E.Westvleteren 3-1 Eerste Afdeeling B. S.K.Zillebeke-E. Boezinge 1-7 Brielen Sp.-Pr.Langemark gèsch. C-S.Langemark F.C.Zant voerde 1-4 S.K.St-Juliaan. vrij. Tweede Afdeeling B.S.Kemmel-Houthem Sp. n.g. W.S.TenBrielen-V.J.Dikkebusch 7-2 R.S.Loker-G.S.Voormezeele n.g. S.K.Nieuwkerke-F.C.Westoutcr 4-3 Bijzondere Reserve Reeks S.C.Bizet-B.S.Poperinge 3-5 F.C.Comines-W.S.Ieper 0-3 ^C.S.Yper-S.K. Vlamertinge 4-3 >.K.Reningelst. vrij. KLASSEERINGEN' n.g. n.g. Brielen Sp.-Pr.Langemark 4-1 E.Boczinge-S.K.Zillebeke 4-0 F.C.Zantvoorde-W.S.Passch. n.g. S.C.Zonnebeke-C.S.Langemark 3-0 Reserve Reeks C S.K.Reningelst-B.S.Kemmel n.g. F.C.Westouter-S.K.Nieuwkerke 5-1 V.J.Dikkebusch-S.C.Bizet 0 2 G.S.Voormezeele. vrij. Vriendenwedstrijd S.K.St-Juliaan-Brasserie Centr. n.g. De secretaris. J. JANSSENS. R. C. Harelbeke 7 C. S. Yper 0 Na een bevredigende eerste helft hebben de Cercle- mannen bij R. C. Harelbeke een verpletterende neder laag opgeloopen Het was waarlijk al een heelen tijd geleden dat de A-ploeg met dergelijke 7-0 score verloor en zoo verwondert het ons ook niet dat de talrijke sup porters der rood-witten canvankelijk niet wilden geloo- ven dat hun ploeg met zulke zware doelcijfers werd in gemaakt. Ja Welke eigenaardige en vernederende wa gen werden ons Zondagavond niet gesteld Was de ploeg volledig Zijn ze in slaap gevallen op het veld We dachten dat ge te Harelbeke zoudt winnen De backs hebben zeker wederom slecht gespeeld enz. enz... Dat we van meening waren van te Harelbeke te zegevieren, is waar en deze verwachting viel in de eerste 45 minu ten niet bedrogen uit. Ziehier trouwens een bondig verslag der match De C. S. Y. jongens verloren den toss en daar A. God- deris slechts na 15 minuten spel de ploeg zou komen vervoegen, werd er afgetrapt tegen een hevlgen wind in en... met 10 man. Aanstonds waren de localen in den aanval en wanneer C. Dumalin wilde onderscheppen, gleed hij uit en de bordjes wezen 1-0 Twee minuten later maakte Vercruysse er 2-0 van. Toen Godderis echter het elftal kwam aanvullen, hadden de Ratjes het zoo gemakkelijk niet meer en het stevige achtertrio Allegaert, Vandenborre en Mestdagh werd duchtig op proef gesteld. Deplancke alleen vóór doel miste noch tans. rond het halfuur, een eenige kans om den achter stand te verminderen, terwijl verder Vandenborre een keihard bijna onhoudbaar schot van denzelfden speler in corner wegwerkte. Met 2-0 stand kwam de poos en de hoop op een eventueele rood-witte zegepraal bleef gaaf. Werkelijk, tot dan toe hadden de Yperlingen goed de repliek gegeven, dit niettegenstaande het windnadeel en er bestond geen reden tot klagen over hun presteeren van vóór de koffie, maar... in de tweede helft De ver- frissching zat de onzen, na het verwisselen van kamp. schijnbaar in de beenen, want na gedurende nog een oogenblikje gelijken terd te hebben gehouden met de Racingmannen. kwam plots een derde goal het actief der thuisspelers verbeteren en de moraal der C S.Y.-ers was geknakt. Men speelde als een verloren ploeg, geen enkel speler hield nog een oogje in 't zeil op een of an der tegenstrever en ware het niet dat we Cercle reeds andere matchen zagen betwisten, we zouden gedacht hebben dat het een ploeg was uit de reeksen der begin nende clubs. De mauven, die in snélheid de meerdere waren van onze spelers, lieten natuurlijk de aangebo den kansen niet voorbijgaan en al spoedig werd de nederlaag afgeteekend- De bezoekende aanvallers daa rentegen treuzelden en evolueerden met weinig wils kracht. zoodat, zonder dat Dumalin M en zijn makkers ook maar één tegenpunt netten, scheidsrechter Blauwe, die voldoening schonk, het eindsignaal floot met een 7-0 nederlaag voor Cercle. Beschouwing. We willen hier de pil niet weg doezelen. Cherchye en zijn mannen verdienden om hun slecht optreden de overwinning niet en Harelbeke, met een Noppe Mestdagh. Vercruysse en andere rushman- nen. was beter en vooral vlugger. Bij de C. S. Y. waren alle spelers, bijzonderlijk ln de tweede helft, maar de sohaduw van hetgeen ze gewoonlijk zijn en we moeten hun zoo ook maar weinig lof toezwaaien Back V. Ver- -aevel speelde tamelijk goed. terwijl de overigen ons een weerwraak verschuldigd zijn. Het spreekword In net rijk der blinden is de éénooge koning kan hier dus van toepassing zijn. Zondag heeft de A-ploeg een rustdag en dit wordt denkelijk de gewenschte occasie om het noodige zelf vertrouwen terug te winnen, ten einde met meer brio dan verleden speeldag, verder aan de competitie deel te nemen Volgende Cercleploeg kwam bij Noppe en C16 In lijn C. Dumalin Doolaeghe C. Versaevel V. Lesage A Gauquie M. Dauchy C Woets A Deplancke A Dumalin M.. Godderis A.. Cherehye E Eerste Afdeeling A Union Abeele 12 10 1 1 48 19 21 F. C. Roesbr. 12 10 E. Watou 12 8 E. Westvlet. S. K. Elverd. Ex. Oostvlet. 11 W. S. Proven 11 S. K. Haringe 11 Eerste Afdeeling 2 0 51 19 20 4 0 50 22 16 4 0 36 25 16 5 2 31 35 12 8 1 21 44 5 9 0 21 43 4 1 0 3 54 0 B Bijzondere W. S. leper S. K. Vlamert. 10 C. S. Yper 9 F. C. Comines 10 S. K. Rening. 10 S. C. Bizet 9 B.S. Poperinge 8 Reserve Reeks 10 10 0 0 56 14 20 3 2 51 21 12 4 2 31 46 8 5 2 24 33 8 6 1 27 47 7 5 2 18 29 6 6 0 18 35 4 Reserve Reeks A. S. K. Vlamert. 9 7 0 2 47 11 16 F. C. Zantv. 10 7 1 2 51 14 16 E. Boezinge 9 7 2 0 66 19 14 Brielen Sp. 9 4 4 1 27 23 9 C. S. Langem. 10 4 5 1 33 31 9 S. K. Zillebeke 10 4 5 1 21 29 9 Pr. Langemark 8 3 4 1 23 25 7 S. K. St Jul. 8 0 8 0 5 85 0 Tweede Afdeeling F. C. Roesbr. 9 E. Watou 8 B.S.Poperinge 10 Union Abeele 8 W. S. Proven 8 4 2 3 25 25 11 4 3 1 25 20 9 3 5 2 14 25 8 1 4 3 13 23 5 0 5 3 10 30 3 Reserve Reeks B. S.C.Zonneb. 12 10 0 2 50 6 22 Pr. LangemarklO 6 W. S. Ten Br. 12 11 1 0 72 19 22 Houthem Sp. 11 9 1 1 53 10 19 S. K. Nieuwk. 11 6 5 0 42 30 12 F.C. Westout. 12 5 6 1 34 33 11 V. J. Dikkeb. 11 4 6 1 32 37 9 B. S. Kemmel 8 3 4 1 22 28 7 R. S. Loker 8 1 7 0 11 63 2 G.S. Voormez. 11 1 10 0 20 66 2 W. S. Passch. 9 Brielen Sp. 11 C- S. Langem. 10 E. Boezinge 10 F. C. Zantv. 8 S. K. Zillebeke 10 2 2 38 15 14 2 1 24 13 13 6 0 24 22 10 5 2 18 22 8 7 1 15 37 5 6 0 12 41 4 7 2 7 32 4 Reserve Reeks C. S. C. Bizet 10 9 0 1 39 6 19 F.C. Westout. 10 S. K. Rening. 9 S. K. Nieuwk. 9 B. S. Kemmel 7 V.). Dikkeb. 10 G.S. Voormez. 9 3 0 20 18 14 1 3 16 6 13 5 0 20 19 8 4 1 8 16 5 7 2 5 18 4 7 2 8 33 2 Matchen voor Zondag 10 Januari 1943 EERSTE Union Abeele i>. K. Haringe Ex. Oostvlcteren S. K. Elverdinghe EERSTE E. Boesinghe S K. Sint Juliaan Prior Langemarck F. C. Zantvoorde TWEEDE Houthem Sport G. S Voormezeele V J. Dikkebusch R. S. Loker BIJZONDERE B S. Poperinge C. S. Yper S. C. Bizet S. K Vlamertinge RESERVE S K. Zillebeke C. S' Langemarck Brielen Sport W. S Passchendaele RESERVE S. K. Nleuwkerke B. S. Kemmel S- C. Bizet F. C. Westoutre AFDEELING A F. C Roesbrugge E Watou W. S. Proven E. Westvleteren AFDEELING B Brielen Sport C. S. Langemarck S. K. Zillebeke Vrij AFDEELING W. S. Ten Brielen S. K Nieuwkerke B. S. Kemmel F. C. Westoutre RESERVE REEKS W. S. leper S. K. Reninghelst F. C. Comines Vrij REEKS B Prior Langemarck F. C Zantvoorde E. Boezinge S. C. Zonnebeke REEKS C G. S Voormezeele V. J. Dikkebusch S. K. Reninghelst Vrij u Geslacht Jaar 1942 Kgr. December 1942 Aantal levend gewicht 64 stieren 775 214.905 27 ossen 290 87 855 146 vaarzen 756 214.845 79 koeien 669 314.266 27 nuchter kalveren 379 15 990 180 graskalveren 1 466 124.615 33 schapen 202 9520 21 varkens 240 19.566 3 geiten 20 530 14 paarden 73 34.215 594 dieren 4.87* 1M6.JM Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo niet vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N V leper - Diefstallen- - Verleden week Woensdag, rond 6 u. 's avonds, plaatste E. H. Delanotc Marcel, onderpastoor op St-Niklaasparochie, zijn rijwiel op den koer van het Boerenbondmagazijn, gelegen nabij de statie. Weinige stonden later, toen hij zijn flets terugnemen wilde, bestatigde hij dat een ander er reeds mede van door gereden was. 's Anderdaags echter werd dit rijwiel onbeschadigd door Bailleul Remi. van leper, teruggevonden langs de Buitenwandeling, tusschen de Tempel-en Rijselpoort. en aan den eigenaar terugbezorgd. Donderdag morgen stelde Gryson Joseph, wonende Dixmudesteenweg. vast dat dieven op zijn omsloten koer geweest waren en er uit een daar staande hok twee konijnen ontvreemd hadden. Nieuwjaaravond, omstreeks 6 u.. werd aan den gevel der herberg Taverne Lilloise Boesinghestraat. de velo gestolen van Vanbecelaere Alois, wonende Pannenhuisstraat. Zaterdag avond, rond kwart vóór 6 u.. werd aan den gevel der herberg De Vischmijn gelegen op de Vischmarkt. een velo ontvreemd ten nadeele van Dekeirel Achille. van Elverdinge. De genaamde Vintevogel Simonne. van Dickebusch. plaatste Dinsdag avond, omstreeks 6 u.. haar rijwiel aan den gevel van het fotohuis Georges, in de Boterstraat, waar zij een boodschap moest doen. Enkele oogenblikken nadien was haar velo reeds spoorloos verdwenen. Devreker Marcel, wonende Lindendreef. had Dinsdag laatst zijn rijwiel gezet op den koer van het Hotel des Brasseurs. Colaertplaats. doch toen hij 's avonds zijn rijwiel daar terug wilde nemen, was het nergens meer te vin den. De dief zal waarschijnlijk langs de achterpoort, uitgevende in een zij straat. op voornoemden koer gedrongen zijn en er de fiets weggenomen heb ben. Deze werd daags nadien, korts na den middag, teruggevonden door Moniez Michel in de vaart Yper-Komen. dichtbij den Poperingesteenweg. doch de twee wielen, de dynamo, het electrisch licht, de bel en de pomp wa ren ervan afgedaan, zoodat feitelijk maar alleen om zeggens de bloote kader meer overbleef. Begin van brand. Zondag avond, rond 10 u. 15. is brand uitgebroken in de Pilkemstraat. in het magazijn van den aannemer Vandelanoote Ca- mille. Geburen en Duitsche soldaten, die het eerst den brand bemerkt hadden, beijverden zich dadelijk om het vuur te dooven en verwittigden ook de brandweer, die spoedig met haar materiaal ter plaats kwam. Het vuur. dat ontstaan was aan het dak van het gebouw waarschijnlijk tengevolge eener gebrekkige buizenleiding van een kachel, had gelukkiglijk nog geen al te groote uitbreiding genomen en kon rap overmeesterd worden. De aangerichte schade is dan ook beperkt. Komen - Vermist. - De 35 jarige tolbeambte Brassac Raymond wordt sedert 25 December 11. vermist en tot heden heeft men nog geen spoor van hem gevonden Staden - Verijdelde diefstal. - Terwijl de meid alleen thuis was. heb ben dieven gepoogd in te breken in de apotheek Demot. De meid. die eenig verdacht gerucht gehoord had, verwittigde de geburen die met een hond kwamen zien wat er gaande was. Van zoodra echter zij zich verrast zagen, kozen de dieven in allerijl het hazenpad. Hooglede - Schurkenstreek. - Van het gedenkteeken der gesneuvelden van den wereldoorlog 1914-18 werd 's nachts door onbekenden een gedenk plaat verbrijzeld. Een onderzoek werd geopend om de vandalen op het spoor te komen. WOESTEN- Tuinbouw. Op Zondag, 10® dezer, houdt onze gilde haar eerste maande li jksche vergade ring van dit jaar, om 5 ure 30, bij de Wed. Duthoit. Als naar gewoonte zal op deze bijeenkomst geen voordracht gegeven worden, doch er zal breedvoerig uiteengezet worden hoe onze bond, voor wat hofbouw en kleinvee - teelt betreft, ten voordeele zijner leden gewerkt 'heeft. De toestand der lias zal ook verklaard worden en de ver nieuwing der lidkaarten gedaan. Eindelijk een mooie tombola zal dit welgevuld programma sluiten. Geen twij fel of alle leden zullen eraan houden de werking van onzen bond nog beter te leeren kennen en ook een lief hebber. die tot nog toe onverschillig bleef, mede te brengen. Zondag- 17 Januari 1943 voert het «Volkstooneel» in den Stads schouwburg de gekende boerte ROBERT EN BERTRAND op. Twee vertooningen te 15 uur en te 19 uur 30. Prijzen der plaatsen 20 fr., 15 fr., 10 fr. en 5 fr. Verhuring der kaarten In het Café Astrid Van- denpeereboomplaats, leper. Bespreek van nu reeds uwe kaarten teneinde zeker plaats te hebben. Op 20 Januari 1943, te 20 uur, in de zaal Majes tic wordt de Nieuwjaarsboodschap der DeVlag afge kondigd. Kameraad ANTOON SAMIJN spreekt er. Toe gang vrij en iedereen is welkom. Op 27 Januari 1943, wordt in de Kinozaal Flora de film Heimkehr (Terug in het Vaderland) af gerold. Bespreek onmiddellijk op het sekretariaat. Deken Delaerestraat, 3. het boek van Dr Van de Wiele Op zoek naar een Vaderland Prijs ingenaaid 10 fr., in gebonden 15 fr. Bij de Wehrmacht kunnen ernstige Vlaamsche meisjes boven de 18 jaar als Nachrichtenhelferinnen worden ingezet. Voorwaarden op het sekretariaat te bekomen. Maak U lid van de Deutsche Buchgemeinschaft of van de Büohergilde Gutenberg Tegen zeer inte ressante voorwaarden, worden prachtboeken afgeleverd, die U toelaten uw bibliotheek te volledigen. (Medegedeeld

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2