I A N O S Kleine Aankondigingen HANDBOOCSCHIETINGEN KALORINE KAASSTREMSEL Burgerlijke Stand van leper BEDANKING STERFGEVAL Gevonden en Verloren Voorwerpen Toegelaten Taxis Een aanvullend rantsoen van 100 kgr. kolen voor sommige verbruikers Bespaart *2() °/0 Kolen BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANGTE Langemark. TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER Velobanden HET YPERSCHE 8 - l 1943 van den I tot den 7 Januari 1943 Geboorten Hraem Annie, Recollettenpoort, 5, Dikkebusch- steenweg, 232. Devloo Qeert, Maloulaan, 21. Blanc- quaert Betty, Recollettenpoort, 5, De Haernestraat, 23. Vandevyvere Freddy, Recollettenpoort, 5, Bruggesteenweg, 88. Haeyaert Michel, Recollettenpoort, 5, van Vlamer- tinge. Notebaert Willy, Recollettenpoort, 5, van Brielen. Decroix Glnette, Recollettenpoort, 5, van St-Jan, Callens Joseph, Recollettenpoort, 5, van Langemark. Ostyn Gerard, Augustinenstraat, 23. - Peelman Jean, Re collettenpoort, 5, Pannenhuisstraat, 16. Vanhove Hugo, Recollettenpoort, 5, van Langemark. Overlijdens Goddeeris Marie-Louise, z.b., 78 jaar, wed. Soutaer Jacobus, Frenchlaan, 12 Beeckaert Pharaïlde, huishoudster, 49 jaar, echtg. Beeckaert Lucien, van Wou- men. Vandevelde Marie, z b., 84 jaar, wed. Vande- casteele Karei, van Nleuwpoort. Ligneel Jimmy, 15 da gen, Walerkasteelstraat, 40. Vandorpe Sylvère, 21 jaar, ongehuwd, z. b., van Passchendale. Plancqueel Emilius, 78 jaar, lederhandelaar, wed. Ver Eist Ludovica. Carton- straat, 42. Ryex Ludovica, z. b., 79 jaar, wed. van Heu- ghebaert lldegondus, Oude Houtmarktstraat, 16. Huwelijksbeloften Achiel Sohier, rijkswachter, te leper, en Martha Robeir, z. b., te Bikschote. Heer Georges Van Egroo Heer Arthur Van Egroo en zoon Albert Heer en Vrouw Julien Clerycq-Vanmoen Heer en Vrouw Julien Vandewalle-Clerycq en kinders Vrouw Weduwe Albert Van Egroo-Wyeland en familie Heer en Vrouw Camille Christiaen-VanEgroo en familie; Vrouw Weduwe Pierre Deblieck-Van Egroo Vrouw Weduwe Victor Vanlede-Van Egroo; De familiën Clerycq Masschelein. Van Egroo en Baeyen. in de onmogelijkheid alle vrienden en kennissen recht streeks te treffen, bieden hen, langs dezen kant, hun har- telijksten dank voor de blijken van innige deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Vrouw Georges VAN EGROO geboren Elisa-Irma Clerycq hunne teergeliefde echtgenoote, moeder, grootmoeder, zuster, schoonzuser. tante en bloedverwante en voor hunne talrijke aanwezigheid op de begrafenis. Mijnheer en Mevrouw Albert Wullus-Plancqueel .Mijnheeren Henri, Jean-Marie en Pierre Wullus; De familiën Plancqueel en Delobel, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teergeliefden vader, schoonvader, grootvader en bloed verwant, Mijnheer Emjle-Alfred-Alphonse PLANCQUEEL Weduwnaar van Mevrouw Louise Ver Eist geboren te Yper. den 4 November 1864, en aldaar god vruchtig in den Heer ontslapen, den 5 Januari 1943 De Begrafenis, gevolgd van de Teraardbestelling in den familiekelder, zal plaats hebben op ZATERDAG 9 JANUARI 1943, om 10 uur, in St Maartens Kathedraal, te Yper. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen, die bij vergetelheid geer. rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Cartonstraat. 42. en Lange Torhoutstraat. 15 ZIELllISSEIV Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd d« ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 JANUARI, otji 8 30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Charles FORREZ echtgenoot van Vrouw Emma Pattyn Slachtoffer van 't bombardement (4239) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 JANUARI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Jules LIPPINOIS overleden echtgenoot van Vrouw Julia Desmadryl. (4240) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 JANUARI, om 8.30 uur, in St Maarten kathedraal, tot zielelafenis van Heer Roger WOLTERS echtgenoot van Vrouw Julienne Scrive (4242) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de .JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 10 JANUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emile BEIRNAERT 3e Stuersstraat. 14 (4243 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 10 JANUARI, om 11.30 uur, in St Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer Francois DENYS echtgenoot van Vrouw Mathilde Peeren Surmontstraat. 17 (4244) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri BAILLEUL en zoon Camiel. (4245) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Jules BARTIER en dochter Irma. (4246) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Jules DELTOMBF, echtgenoot van Vrouw Helene Gisquiere en dochter Felicle echtgenoote van Heer Camiel Degryse. (4247) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 9 30 uur. in de kerk der E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Vrouw Noëmie DERAMAUT echtgenoote van Heer Camille Bossaert Statiestraat. 5. (4248) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 11.30 uur, in St Maartens- katbedraal, tot zielelafenis van Mevrouw Robert-Modeste VANNESTE geboren Marie Kerkhof. (4250) Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden Zondag 3 Januari, door Me Vermeersch Julie. Meenensteen- weg. een belgisch bankbriefje. Maandag 4. door M. Nuytten Sylvere. Hoornwerk, een bankbriefje en 3 rantsoeneeringszegels. Dinsdag 5. door Mw We Vermast Daniel. Boesinghestraat. een sjerp. Woensdag 6. door Me Vcrbeke Thérèse, de Stuersstraat. een paternoster. Donderdag 7. door M. Dael Raphael. Hoornwerk, een voorraadzak. Verloren. Donderdag 31 December, door M. Deru^ter Leopold. Dickebuschsteenweg. een huisdeursleutel. Zaterdag 2 Januari, door M. Morel Polydoor. Bukkerstraat. een bruin le deren geldbeugel inhoudende ongeveer 90 fr. Door M. Desmedt Henri. Zonnebekesteenweg. een bruin lederen manshandschoen. Zondag 3. door M. Callewaert Pierre. Statiestraat, een armband in doublé met naamplaat dragende de beginletters P. C. Maandag 4, door M. Populier Marcel, Meenensteenweg. zijne eenzelvig- heidskaart. Door M. Debeuf Jules, Capucienenstraat. zijne eenzelvigheids - kaart. Door Me Boussaert Marcella. Tegelstraat, een geldbeugel inhou dende eenig kleingeld, foto's, een afslagkaart van de Buurtspoorwegen en een kaart van Winterhulp. Door Me Craye Marguerite. Dickebuschsteen weg. hare rantsoeneeringskaart, melkkaart en zeepkaart. Door Me Wycke Marie. Veurnesteenweg. een pakje inhoudende 1 paar kinderschoenen, 5 pakjes sajette. 2 slaapkleederen. 1 voorschoot en 1 kindermuts. Dinsdag 5, door M. Vandevelde Hendrik. Elverdinghestraat. een bruin lederen handschoen. Door M. Gesquiere August. St. Godelievestraat. zijne eenzelvigheidskaart. Door Me Coffyn Ivonne. Ligywijk. hare eenzclvig- heidskaart. Door Me Polderman Euphr^sie. Surmontstraat. een regen scherm. Woensdag 6, door M. Decarne Bertolf. Haiglaan. zijne eenzelvigheids- kaart. Door Me Jans Christiana. Surmontstraat. hare rantsoeneerings kaart. Door Me Dehoilander Antoinette. St. Ni klaasstraat, hare eenzel vigheidskaart. Door Me Grymonprez Simonne. Hoornwerk, een paar bruin lederen handschoenen. Door Mej. Hugues Solange. Korte Tbou- routstraat. een geldtasch inhoudende de som van ongeveer 40 fr.. een ring en benoodigheden van manucure. Door Me Grouset Irma. Vandenpeere- boomplaats. een wit hondje met zwarte oor. Donderdag 7. door Mw Bulckaen Arthur. Meenensteenweg. een bruin lederen manshandschoen. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANROBAEYS, Boterstraat, is alleen open op Zondag 10 Januari 1943. Van Maandag morgen 11 Januari tot Zondag avond 17 Januari 1943 inbegrepen C. VAN DER MEERSCH. Seminariestraat. L. DOCHT, Capronstraat. SEDEYN Michel, Statiestraat. LIGGENDE PERS Zondag 10 Januari 1943 Om 14 uurBOESINGHE, bij Constant Desmedt Oppervogel 80 fr; Twee zijdvogels, elk 40 fr.; Twee kal len. elk 25 fr.; 6 hoekvogels van 20 fr.; Kleine vogels 15 fr. en boven de 60 schutters aan 20 fr. Inleg 20 fr. Einde 18 u. 50. £In het Staatsblad van 31 December 1942 is een besluit verschenen waarbij een aanvullend rantsoen van 100 kgr. steenkolen of steenkoolbriketten ofwel 120 kgr. cokes zal toegekend worden aan volgende categoriën verbruikers 1) de verbruikers-gezinshoofden of de personen ermede gelijkgesteld die op 1 Januari 1943 het toezicht verzekeren over een of meer kinderen welke op dezen datum den ouderdom van ten volle 6 jaar niet bereikt hebben 2) de verbruikers-gezinshoofden die op 1 Januari 1943 het toezicht verze keren over ten minste zes kinderen welke op dezen datum den ouderdom van ten volle 18 jaar niet bereikt hebben, en 3) de verbruikers-gezinshoofden welke op 1 Januari 1943 ten volle 75 jaar oud zijn, of waarvan het gezin een of meer ouderlingen van 75 jaar bevat. Deze gerechtigden hoeven zich bij den bevoorradingsdienst hunner ge meente te laten inschrijven en hiervoor hunne eenzelvigheidskaart en hunne rantsoeneeringskaart voor niet-eetbare producten voorleggen, alsmede hun trouwboekje of elk ander bewijs van de samenstelling van hun gezin. Verdeeling van lamppetroleum voor huishoudelijk gebruik Aan de gezinshoofden die volgens het besluit van 11 December recht heb ben (zij die geen gas of electriciteit hebben) op lamppetroleum zullen de ge meentediensten afleveren a) een kaart-van 12 zegels voor lamppetroleum voor huishoudelijk gebruik (zegels 40 A genoemd), genummerd van A-l tot A-12. wanneer het gezin be staat uit 1 tot 5 personen b) een kaart van 12 zegels voor lamppetroleum voor huishoudelijk gebruik (zegels 40 B genoemd), genummerd van B-l tot B-12. wanneer het gezin be staat uit meer dan 5 personen. Er wordt een kaart C. afgeleverd aan de gezinshoofden die een door de Ge meentediensten voor de Bevoorrading en de Rantsoeneering aanvaarde ver klaring betreffende hun koestallen zullen ingediend hebben. Een kaart D wordt verleend aan hen die voertuigen te verlichten heb ben. en die een aanvraag deden. Voor de periode gaande van den 1 tot den 31 Januari 1943 zijn enkel de zegels 40 Al en 40 BI geldig. De zegels 40 Cl en 40 Dl zijn waardeloos. a) Voor de maand Januari 1943 geeft elk zegel met de vermelding 40A1 recht op 1 liter lamppetroleum voor huishoudelijk gebruik. b) Voor de maand Januari 1943 geeft elk zegel met de vermelding 40 Bl recht op 1 1/2 liter lamppetroleum voor huishoudelijk gebruik. M. V. Q. Y. Best geschikt voor het verbranden van SCHbAM. In 't Groot LEO A UI E E L ELVERDINGESTRAAT, IEPER 4000) mmüdrai"!a«w KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. Het Huis TALPE CYRILLE, Dikkebust hsteenweg, 3<3. leper, laat weten aan zijn cliënten, dat het rantsoen ta bak op Zaterdag 16" dezer 's namiddags zal gegeven worden. Gelief gepast geld mede te brengen (4264) GOEDE STIELMAN, met 3 werkende kinders ver langt in huwelijk te treden met jonge dochter of we duwe 40 a 45 jaar. Schrijven bureel van 't blad onder letters A. A. (4251) gTO«t aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. f321.9' TE HUREN HUIS, gelegen te Komen. Nieuwstraat 58. Voor Inl. Telefoneeren Yper Nr 207. (4166) STAD YPER OVER TE NEMEN Best gekalandeerde CAFÊ-HOTEL met 5 gemeubelde kamers, in center stad Adres ten fcu- reele. (4254) TE HUUR GEVRAAGD HUIS of twee kamers, on- gemeubeld. Adres ten bureele. (4256) Schoone blok BOUWGROND, uiterst wel gelegen. Verdeeld in 20 loten van ongeveer 420 m2 ieder i7 x 60 j. Aan de Zee, in ieder badplaats Villa'*, handel*- en opbrengathuizen, Hotel*. Bouwgronden Alle inlichtingen kosteloos te bekomen bij G. BOURDEAU, makelaar in goederen, 76, Rijssel- straat, IEPER. Spreekuren: ieder voormiddag van 9 tot 12 ure. Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. '3823) Te koop Winkeltoog met schrijflessenaar, latte- stoor, 5 deuren en 1 dubbele deur, alles in goeden staat. Adres ten bureele. (4097 Te koop: Moto, in goeden staat. Adres t. bur. (4205) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. '4207) Te koop Schoon wit organdie plechtig com muniekleed, onderkleed, voot. kroontje (gansch com pleeti, alsook volledige kinderkort Adres ten bur. (4219) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woonwagens, boeren wagens, paardenkarren, steekkarren, enz. Zien wenden Vèurnesteenweg, 145, (Villa) leper (4226 TE KOOP WITTE GEBLOEMDE CUISINIERE, met 2 ovens en rondloopend vuur. Liefhooghe Maurice. Veld- hoek. Geluveld. (4233) TE KOOP: 2 PAAR SCHOONE BOTTEN Rijs#el- steenweg, 19 (Koninghoek), leper. (4236) TE KOOP OCCASIE VELO, met goede banden. Meenensteenweg, 100, Yper (4241) TE KOOP: KINDERVOITUUR POUSSETTE, nieuw, vernickeld. met chromé Drie Zottenctraat. 10, leper. (4252) TE KOOP ASSEN van 0 04 en 0 05 cm met nolle- ment op billen Zonnebekesteenweg. 121. Yper. (4255) TE KOOP: ELECTRISCHE WASCHMACHIEN, 130 volt. alsmede koperen kookketel. Zich wendenR Bafl- leul, Café «De Stelplaats». Rijsselsteenweg, Yper. (4257) TE KOOP: RADIO, merk Siera zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (4259) TE KOOPVELO VOOR MEISJE van 8 tot 14 jaar Michelin banden in goeden staat. Nr 600 x 35, Zonne bekesteenweg, 147. Yper. (4262) TE KOOP ZWARTE CUISINIERE met groene steentjes. Poperingesteenweg, 123, leper. (4265) TE KOOP GEVRAAGD HERBERGTOOG en BUF FET, herbergtafels en stoelen. Frans Mertens, Nieuw straat, 32, Bulskamp (Veurne). (4266) GEVRAAGDGOEDE MEID, reeds gediend heb bende. Adres ten bureele. (4253) GEVRAAGD WERKVROUW, goed op de hoogte van alle huiswerk, drie namiddagen p"r week. Adres ten bureele. (4258) GEVRAAGD: DEFTIGE WERKVROUW 1 dag per week, voor gesloten huis. Adres ten bur:ele (4260) GEVRAAGD DEFTIGE WERKVROUW voor halve Sag per week. Fochlaan. 20. (4261) GEVRAAGDBEDIENDE voor bureelwerk van 9 tot 12 uur. Adres ten bureele. (4263) GEVRAAGDMEISJE van ongeveer 20 jaar voor alle werk. Adres ten bureele. (4267) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. (414t) POSTZEGELS Ik ben kooper van alle verzamelin gen postzegels. Schrijven aan O. H. Goedendaglaan, 49. Kortrijk. (4213) P Groote Keu* nieuwe en oeeumie Cam QUAGHEBEUR, leper.traat, 27. POPER1NGE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3