NOTARIEELE VERKOOPINGEN MEUBELEN Claeyssens- Titeca Vuylsteke Gebr, Marcel SOETE - BOERHAVK Garage TYTGAT Twee WOONHUIZEN Een WOONHUIS - WINKEL WOONHUIS MET HOF WOONHUIS MET HOF I 3 Ha, 50 aren TAILLIE op stam 40 POPULIEREN op stam 33 POPULIEREN op stam VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. C. DÖNCK VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO- TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsieenweg, 118 YPER Telefoon 189 Schoon WOONHUI** 2 Ha. Zware SPARREN op stam LANHBOU A L V U DE BENZINEKWESTIE OPGELOST Gasgenerator GOHIN - POULENC 112-114. Bruggestraat Tel. 63 MEENEN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel 182 - HET YPERSCHE 8-1-1943 Studie van den Notaris Ib'Hiivef t^r^, te Yper, Cartonatraat, 29. o UIT TER HAND TE KOOP Schoont an welgelegen li O U G It O I\ DKI te VI»Kit, nabij de stad. Alle inlichtingen ter Studie van voornoemden Notaris. Openlutre Verkooping van met hun grond en hof te II It I E I, K X Studie van den Notaris Oamerlytick, te Passchendale. Meester Enieot lie Cock, Notaris te leper, daartoe gerechtelijk benoemd, zal. met tusschenkomst van zijn ambtgenoot Meester WllfVlel Tan Eecke, te Poperinge. ten overstaan van den heer Vrederechter van het tweede kanton leper, openbaar te koop bieden Op Woensdag 13 Januari 194 3 te 2 V» uur namiddag, te IEPER. in het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt Koning Albert. Gemeente BK1ELEN, Dorpplaats Eerste koop EEN WOONHUIS, tan dienste van her berg genaamd Belle Vue met afhankelijkheden en 4 aren èt centiaren bebouwden grond, erf en tuin, Sectie B, num mers 105L, en 106M. Palende Noord aan de Staatsbaan van leper naar Veurne, er geteekend n' 82, Oost aan M Maurits Caulier-Holle voet te Brielen. Zuid-Oost aan M. Victor Gobert-D'Hulster te Brielen, Zuid-West aan M Gerard Parret en aan M André Vandenbroucke. beiden te Brielen, West aan den tweeden koop. Bewoond door M. Louis Oequidt, wien dit goed verhuurd geworden is voor 9 naeenvolgende jaren, waarvan het eerste ingegaan is den 1 November 1933, mits 720 fr 's jaars bo ven de belastingen. De kooper van dezen eersten koop zal moeten betalen we gens overname der electriciteitsinrichting bevonden in de gebouwen in dezen koop begrepen de som van 765 fr. De cilern bevonden in den grond van dezen eersten koop wordt niet medeverkocht. Tweede koop EEN WOONHUIS met aibaukelijkhedsu tu 3 aren 24 ceutiaren bebouwden groad en erf. Sectie B, nummer I05K. Palende Noord a3n gemelde Staatsbaan, er geteekend Nr 84, Oost en Zuid-Oost aan den eersten koop. Zuid-West aan M. André Vandenbroucke-Spotbeen voornoend. Noord- West en West aan Mevr. Robert Merievede-Lefebvre te Brielen. Bewoond door M. André Devloo, mits 50 fr. maan delijks. boven de betastingen, zonder schriftelijke huurover eenkomst. Deze verkooping geschiedt ingevolge vonnis der recht bank van 1° aanleg te leper, onder dagteekening van 10° Juli 1942. Studie van den Notaris de Grave, te Loo. o Op Maandag 18 Januari 1943, om 2 ure namiddag torenuur) te Isenberge, ter herberg In 't Spaansch Kwartier bij Jules Desmadryl. Openbare Verkoopiiiff IN ÉÉN ZITDAG van Gemeente VINKEM (Dorpplaats) met koer, hoging en erve ermedegaande, kadastraal bekend Wijk B, Nrs 17b en 16b. groot 4 aren 38 ca. Sterfhuis van de weduwe Camiel Coussey. Seffens inbezittreding. Studie van den Notaris .VutVuil der Kleke, 7, Sinte Catharinastraat, Brugge. o B I J STERFGEVAL INSTEL: Op Woensdag 20 Januari 194 3 om 2.30 ure zeer stipt in het huis der Notarissen «Banque de la Société Générale», Vlamingstraat, 56, te Brugge, van STAD BKUOOE Een voornaam en zeer welgelegen HANDELSHUIS Vlamingstraat, 26 (Center der stad) met 1 are 40 ca. onder gebouwen en erve. Moderne winkel, hoving, gas electriciteit, stads en pompwater. Gansch het huis is onder kelder. Het huis it in gebruik door A Willems, tot I Juli 1946, mits 12.000 fr. 's jaars boven de lasten. Zichtbaar den Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4 ure na middag, mits schriftelijke toelating van den notaris. 1/2 instelpenning. Verdere inlichtingen ter studie. Kantoor van den Notaris A. ■.niinnrs, te leper. INSTEL Maandag 18 Januari 1943 TOESLAG Maandag I Februari 1943 telkens te 15 uur (Torenuur in de heiberg De Nieuwe Statie bij M. Pinet, te Moor slede. Gemeente Moorslede-Slijpskapelle Koop I Sectie C, Nr 1333b en ex Nr 1331b. groot 6 aren 38 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M. Leonard Maselis. tegen 60 fr. per maand, meer de belastin gen en verzekeringspremie. Koop 2 Sectie C, Nr 1333den ex Nr 1331b, groot 7 aren 32 ca Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M. Albert Vanloker, tegen 60 fr. per maaud meer de belastingen en verzekeringspremie. 0,50 Insteipremie Recht van samenvoeging. Op Maandag 2 5 Januari 1943 om één uur stipt nanoen (officieel uur) te ZILLEBEKE (Hooghel, ter Afspanning Het Groot Hoogbe Meenensteenweg (Tramstilstand). Openlmre Vcrkoopinj; van GEMEENTE ZONNEBEKE in de Koeterbosschen I. dienstig voor brandhout Verdeeld in koopen ten gerieve van eenieder. In de Kasteeldreef II. dienstig voor brandhout. III dienstig voor zaaghout. M. Gaston Devolder, wonende te Zillebeke (Hooghe) zal de koopen aanwijzen. Volgens onderrichtingen der Houtcentrale te Brussel 1) Zullen de bakkers bij voorkeur mogen koopen uit art. I mits zich te doen inschrijven bij den werkenden notaris. 2) Zullen de houthandelaars niet toegelaten worden te koopen uit art. I en II. die bestemd zijn voor huiselijk en landelijk gebruik. 3) Zullen de populieren art. III uitsluitelijk verkocht worden aan firmas j die toelating en koopbons bezitten. De koopen moeten op voorhand bezichtigd worden. Gewone voorwaarden. Komptant geld. 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255. jtWgMWIWWWiWIMWUMMMMWHIMMMMII met Verzorgd werk. Matige prijzen Studie van den Notaris Ki'niio Ameye. te Roeselare, H. Horriestraat. 51, Tel. 416). o (Jit ter llsmtl to lioop Allerbeste llolVletle, groot 23 H». 85 «ren 63 ca., te Snaaskerke, Polder, uiterst wel gelegen langs den Grintweg, genaamd de Klemskerkestraat. Offers van aankoop te doen bij voornoemden notaris. Studie van dtn Notaris 1'heveliii, te Meesen o Openltnre Verkoopinj; van Perceel Uoclitiiig en Bouwgrond te NIEUWKERKE Koop 1. Schoon en geriefvol WOONHUIS, met grond en afhankelijkheden, gekadastreerd sectie D, Nr 71 u, groot 2 aren, Seulestraat, 24. Koop 2. Groote LOCHTING, gelegen achter koop 1, sectie D, Nr 70/b/4, groot 4 ar«n 67 ca, Koopen 1 en 2 gebruikt zonder recht van pacht door M. Julien Vande Leest, postmeester mits 145 fr. te maande, lasten en assurantie aan eigenaar. Koop 3. Perceel BOUWGROND, in de Seulestraat, sectie D. Nr 82/m 2. groot 2 aren 40 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door M Cyrille Dequirez- Verdru, mits 5 frank 's jaars, lasten aan eigenaars. Eigendommen der familie Weuten-Faghel. ZITDAGEN INSTEL: Maandag 25 Januari 1943 in de herberg St André te Nieuwkerke. OVERSLAG: Maandag 8 Februari 1943 in de herberg «Au Boeuf te Nieuwkerke, telkens om 2 1/2 uur namiddag. Insteipremie 0,50 Studie van den Deurwaarder Georges 'Kitlion, Jules Capronstraat, 11, le Yper. o Op Zaterdag 16 Januari 1943 om 2 ure namiddag, in de herberg De Volksbond Plaats te Zonnebeke. Mei'kweet'tlige Terkoopiiig van wassende in het bosch Amontbosch te ZONNEBEKE Alles zeer dienstig voor tabakstaken en brandhout, en verdeeld in 40 koopen. De boschwachter Henri Decroix, Spilstraat. te Zonnebeke. zal de koopen aan de liefhebbers aantoonen. De te koop gestelde sparren worden voorbehouden voor landelijk en huishoudelijk gebruik. Houtkooplieden worden niet toegelaten tot de verkooping. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Notaris Cntuei*l}'iiek, te Passchendale. O Gemeente MOORSLEDE, Wijk Vierkaven Dinsdag 2 Februari 1943 te 14 uur (Torenuur) Ten verzoeke van M. Gerard Hostens. landbouwer te Moorslede, ter herberg De Nieuwe Vierkaven», bij M. Victor Vantomme. Merkweerdige Ventlilie van allerhande Zooals nieuwe vettemachien, oogstrakel, hooischudder,, maaimachien, kiekenstoof ijzeren en houten eegden, aalbak, schakeleegde, raapmolen, stroomachien, havercylinder, kar- rewielen, wielen, slijpsteen tn allerhande klein alaant. Gewone voorwaarden. Met gereed geld. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PEK SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE A ANKONDIGINGEN dank zij de De eenige met jarenlange ondervinding. - Uiterst zuinig in verbruik, - De eenige gp breveteer de filter die uw motor beveiligt. Agentschap voor leper en omstreken 2cO Ken randeséak S(aktteclUe>i Prenchlaan IEPER TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn goede zorgen en zijn stiptheid. SETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle stach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten enz. -ÏA1RASSEN (wol, rtapok, flocon. windhaari Levering met waarborg Matige prijzen Druk. Dumortier, 34. Boterstraat, 34, Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4