Kleine Aankondigingen WILLEMSFONDS- taal- en stenografieleergangen Byrgerlijke Stand van leper BEDANKING ZIELMI»§EM 3 KOLEM Oud FOSSIEL - HOL T Gemeente Reninge TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND STAD WERVIK OPENBARE AANBESTEDING LIJKENVERVOER HET YPERSCHE 15-1-1943 binst óc lange-winteravonden richt het Willems-Fonds taai-en stenoarabe- in ten behoeve van de bevolking. Deie leergangen omvatten twee reeksen. De eerste omvat een leergang in de Nederlandsche stenografie en een cursus in het Duitsch en het Italiaansch. De tweede reeks omvat leergangen inde Nederlandsche beschaafde uitspraak, tn het Fransch. in het Engelsch en zoo mogelijk in de Spaansche taal en zal gegeven worden na afloop van de eerste reeks. Iedere reeks beslaat 30 les uren. De eerste reeks gaat door in Januari. Februari. Maart en April, van 8 tot 9 u. 30. in de stadsmeisjesschool, Rijselstraat, op nader te bepalen dagen. Men kan zich thans reeds voor een of meer leergangen van beide reeksen l*t«n inschrijven in het lokaal Spaarzaamheid Elverdingestraat. leper. van den 8 tot den 14 Januari 1943. Geboorten Pyck Frans, Recollettenpoort, 5, Oroote Markt Koning Albert, 11.Loyson Magda, Recolletten poort, 5, van Brielen. Dhont Patrick, Recollettenpoort, 5, Klaverstraat, 2. Vandevoorde Frieda, Recollettenpoort, 5, van Sint Jan. Vandevoorde Anny, Recollettenpoort, 5, van Sint Jan. Thomas Nelly, Rijselstraat, 174. Samijn Daniella, Recollettenpoort, 5, van Zillebeke. Overlijdens Keters Oinette, 18 dagen, Groote Markt, 19. Lapeirre Eudoxie, kloosterlinge, 85 jaar, G. de Stuers- straat, 32. Delhem Emma, z. b., 79 jaar, wed. Louis Becquaert. Ste Godelievestraat, 8. - Carpentier Maria, z.b., 71 jaar, wed. Vens Richard, Maarschalk Haiglaan, 234. Labbez Anna, z.b., 82 jaar, ongehuwd, Meenensteenweg, 25.Scherpereel Delphine, z. b., 56 jaar, ongehuwd, van Rousselare, Poperingesteenweg, 16. .Pollet Octavie, 86 j., wed. Beernaert Lodewijk, en wed. Sterckx Jan, Rijselstraat, 38. van Nleuwpoort. - Spinnewljn Marie, winkelierster, 56 jaar, echtg. Cardinael Emlle, van Wljtschate, Lange Tor houtstraat. 25. Masschelein Octavie. z b., 80 jaar, onge huwd. Meenensteenweg, 25. Bossaert Leontine, z. b., 65 j., ongehuwd, Statiestraat. 5 Dubois Romanie, huis houdster, 55 jaar, echtg. Rubben Leon, Dikkebuschsteen- weg, 204. Huwelijk Cottegnie Gerard, vischhandelaar, en Mortier Anna, hulshoudster, beiden te leper. Huwelijksbeloften Leon Duquesne, handelaar, en Yvonne Lamaire, z. b., beiden te leper. Etienne Balfoort, reken- püchtige, te Brugge, en Julia Bulckaen z b., te Brugge, voorheen ie leper. Karei De Backer, rijkswachter, te Antwerpen, en Gabrielle Debuigne, z. b„ te leper. Erich Kolozijnski, mekanieker, te Fredersdorf bij Berlijn, en Maria Sagaer, haarkapster, te leper. Odile Vandekerckhove, landbouwwerkman. te Rumbeke, en Lucle Kesteloot, huls houdster, te leper. Mijnheer en Mevrouw Eugène Coulier-Pecceu Mijnheer en Mevrouw Raphael Coulier-Jonckheere en zoon Luc Mijnheeren Gerard en Albert Coulier Mejuffrouwen Maria en Julia Coulier De familiën Bouckaert, Degeyne. Coulier en Sampers, danken, langs dezen weg. de talrijke vrienden en ken nissen voor de menigvuldige blijken van deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van hunne teerbeminde moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en bloedver wante. Mevrouw Celine-Leontine BOUCKAERT ■Weduwe van wijlen Mijnheer Petrus-Jozef Coulier en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Boezinge, Dorpplaats. 74 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd dt ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri BAILLEUL en zoon Camiel. (4245) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 8 30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Jules BARTIER en dochter Irma. (4246) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Jules DELTOMBE echtgenoot van Vrouw Helene Gisquiere en dochter Felicie echtgenoote van Heer Camiel Degryse. (4247) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Vrouw Noëmie DERAMAUT echtgenoote van Heer Canaille Bossaert 'Statiestraat. 5. (4248) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 17 JANUARI, om 11.30 uur, in St Maartens- kalbedraal. tot zielelafenis van Mevrouw Robert-Modeste VANNESTE geboren Marie Kerkhof. (4250) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 JANUARI, om 8.30 uur. in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Elisa DESAEGHER echtgenoote van Heer Louis Michiel Cité Ligy. 108 (4269) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 JANUARI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Oscar VANSEVENANT echtgenoot van Vrouw Gabrielle Laconte. (4287) Vriehden «ft kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS 'Bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 JANUARI, om 9 uur, In St Niklaaskerk, tot 2ielelafenis van Heer Leon CRAYE echtgenoot van Vrouw Maria Carbon. (4285) Mijnheer en Madame Persyn-Vercamer hebben de eer vrienden en kennissen uit te noodigen tot de plech tige JAARMIS die zal gezongen worden op ZONDAG 14 JA'NUARI, om 9.30 uur, ln de kerk der E. P. Carme lieten tot lafenis der zielen hunner teerbeminde zonen. Armand en Roger. (4270) ZONDAGRUST Qe Apotheek van Mr HOUTEKIER, Meenenstraat is allee* open op Km4k 17 Jaaaari 1943. STERFGEVALLEN Heer en Mevrouw Alfons Van Hee-Vünden Bussche en kinderen Willy1, Frans. Lena. Jan. Eliane en Paul; Heer en Mevrouw Gabriel Vanden Bussche-Vanden Bussche en kinderen Paul. Tony Hugo. Louisa en Rita Heer Dr en Mevrouw Willem Vanden Bussche-Vanden Bussche en kinderen Anita en Luc De familiën Vanden Bussche en Decock. melden met diepe droefheid het afsterven van hun wel beminden vader, schoonvader, grootvader en bloedver want. Mijnheer Alfons-René VANDEN BUSSCHE Weduwnaar van Mevrouw Elisa DECOCK geboren te Beerst, den 24 December 1863. en zachtjes in den Heer ontslapen te Gent. den 6 Januari 1943 De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Mevrouw Raymond Socquet, geboren Irene Terrière E. H. Louis Socquet, Directeur van de St Jozefs Vrije Beroepsschool te leper Juffrouw Jeanne Socquet Eerwaarde Zuster Marie-Raymonde, in het Klooster der Zusters Ursulinen te Heikruls (Brabant), in de wereld Juffrouw Madeleine Socquet De familiën Socquet en Terrière. melden met droefheid het overlijden van hun teergeliefde dochter en zuster Juffrouw Antoinette SOCQUET Dochter van wijlen Heer Raymond SOCQUET en van Mevrouw Irène TERRIÈRE geboren te leper, den 19 September 1896, en zacht in den Heer ontslapen te Brussel, den II Januari ',943. De vrienden en kennissen, die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Brussel, Vooruitgangstraat, 349. leper, St Jacobsstraat. 5. Heer Camiel Bossaert-Deramaut Jufvrouw Simone Bossaert Jufvrouw Ivonne Bossaert De kinders van wijlen Heer en Vrouw Leon Logie-Bossaert; De kinders en kleinkinders van wijlen Heer en Vrouw Henri Dozier Lainotte De kinders en kleinkinders van wijlen Heer en Vrouw Honoré Dozier De familiën Bossaert en Dozier, melden met diepe droefheid het afsterven van Jufvrouw Leontine-Sabine BOSSAERT hunne teergeliefde zuster, tante, nicht en bloedverwante, geboren te'Zillebeke, den 3 September 1877, en godvruchtig overleden te Yper, den 13 Januari 1943. De Plechtige Lijkdienst, gevolgd door de bijzetting in den familiekelder, zal plaats hebben op Maandag 18 Januari 1943, om 9 uur, in de parochiale kerk van St-Niklaas te Yper, Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper, Statiestraat, 5, den 13 Januari 1943. Heer Leon Rubben Heer en Vrouw Marcel Gisquiere-Rubben en zoon Antoon Jufvrouw Odette Rubben Heer en Vrouw Camille Derez-Vanbiervliet De familiën Dubois, Rubben, Derez. Vanbierviiet, 8outens, Hoilevoet en Pauwels, melden met diepe droefheid het afsterven van Vrouw Leon RUBBEN geboren Romanie Dubois hun teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, groot moeder, zuster en bloedverwante, geboren te Yper, den 25 Januari 1887. en aldaar godvruchtig overleden, den 14 Januari 1943. De Lijkdienst zal plaats hebben op Maandag 18 januari 1943. om 9 3/4 uur, in de parochiale kerk van St Niklaas te Yper. Vergadering in de kerk. De vriendpn en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouw brief zouden ontvangen hebben; worden verzocht dit bericht ais dusdanig te aanzien. Bericht aan de Kolenhandelaars kunnen vervangen worden door Vraagt inlichtingen en voorwaarden aan Elabl. O. Van Emmerik M. "V. XI. gerruyslaan, - OOSTENDE. Plaats van tijdelijke BEDIENDE bij den Bevoorra- dingsdienst der gemeente is te begeven. Voorwaarden1) Belg zijn en van goed gedrag en zeden 2) Niet ingeschreven zijn in het Jodenregister 3) Ouderdomminstens 18 jaar. Toepassing der wet van 3/8/19 en van 21/7/24, alsook van het besluit van 10/11/42 4) De noodige bekwaamheid bezitten: getuig schriften of diplomas dienen voorgelegd, en bekwaam- heidsproef kan geëischt worden. Drie maanden proeftijd; 5) Weddealle inlichtingen hieromtrent zijn ten ge- meentehuiz te bekomen. De aanvragen met vereischte getuigschriften moeten bij aanbevolen brief gezonden worden aan den heer Burgemeester te Reninge vóór 1 Februari 1943. Renfnge. den 11 Januari 1943 Namens het Schepencollege O B. De Secretaris. De Burgemeester. Van Eeeke Eric. Mahieu Antoon. Gemeente Moorslede Plaats voor Indiende der ravitailleering is te begeven. Voorwaarden 11 De Belgische nationaliteit bezitten 2) Ten minste 18 jaar en ten hoogste 35 jaar op 31 Decem ber 1942, voorde oudstrijders en gelijkgestelden 40 jaar 3) Niet Ingeschreven in het jodenregister 4) Van goed ge drag en zeden zijn 5) Wedde 10.909 fr. en wettelijk ver hoog, gebeurlijk standplaats- en kindervergoeding 6) Lagere middelbaar- of normaal onderwijs gedaan hebben 7) De gemeente bewonen een maand na de benoeming. De kandldatuurstclllng moet per aanbevolen brief tot den Burgemeester gericht worden uiterlijk den 4-2-1943 ter post neer te leggen Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester, Denecker A. Lauwert O. GOEDE STIELMAN, met 3 werkende kinders ver langt ln huwelijk te treden met jonge dochter of we duwe 40 k 45 jaar. Schrijven bureel van 't blad onder letters A. A (4251) groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wend er G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. 3.. 9 TE HUREN HUIS. gelegen te Komen. Nieuwstraat. 58 Voor Inl. Telefoneeren Yper Nr 207 (4166) STAD YPER OVER TE NEMEN Best gekalandeerde CAFE-HOTEL met 5 gemeubelde kamers, in center stad. Adres ten tu- reele. (4254) Verlang te kocpcn in leper of omliggende schoon en welgelegen HUIS. Prijs van 100 tot 200.' 00 fr. Schrij ven bureel van 't blad onder letters A.B. (4274) Te huur gevraagd huis van 150 tot 175 fr. per maand. Schrijven Zonnebekesleenweg, 23 leper. (4275) Te koop schrljfmachlen in goeden staat, clavier Azerty, bij Victor Rayens, Klaverstraat. 1, Yper. (4279) Te koop Wlnkeltoog met schrijflessenaar, Iatt«- stoor, 5 deuren en 1 dubbele deur, alles in goeden staat. Adres ten bureeie. i4097i Te koop: Moto, in goeden staat. Adres t. bur. (4205) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke amge- ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woonwagens, boeren wagens, paardenkarren, steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg, 145, (Villa) leper. (4228) TE KOOP: 2 PAAR SCHOONE BOTTEN Rijssel- steenweg. 19 (Koninghoek). leper (4236) TE KOOP GEVRAAGD: HERBERGTOOG en BUF FET, herbergtafels en stoelen. Frans Mertens. Nieuw straat. 32, Bulskanrp (Veurne). (4266) Te koop lederen botten, Nr 41 bruin, Nr 42 zwart. Adres ten bureeie. (4288) Te koop schrljfmachlen in goeden staat, clavier Azerty, bij Emile Develter, Armentiersstraat, Meesen. '4280i Wenscht te koopen of te verwisselen schrljfmachlen tegen nieuwe radio Philips 1942. Adres t. bur. (4281) Te koop klndervoltuur zoo goed als nieuw. Adres ten bureeie. (4282) Te koop goede occasie jachtstoof, «In de Landing» 10, Yperschesteenweg, Vlamettinge. (4283) Te koop radio merk «Siera», zoo goed als nieuw. Adres ten bureeie. 4284) Te koop goede geit. Zich wenden, Haiglaan, 56, Yper. (4290) GEVRAAGD: GOEDE MEID, reeds gediend heb bende Adres ten bureeie. (4253) GEVRAAGDMEISJE van ongeveer 20 jaar voor alle werk Adres ten bureeie. (4267) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureeie. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. 4149) POSTZEGELS Ik ben kooper van alle verzamelin gen postzegels. Schrijven aan D. H Goedendaglaan, 49. Kortrijk. (4213) Gevraagd goede meld, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureeie. (4272) Gevraagd werkvrouw, voor den Dinsdag en Zaterdag namiddag Adres ten bureeie. (4273) Gevraagd deftige meld voor gesloten huis in stad, liefst boven de 25 jaar. Adres ten bureeie. (4276) Deftige firma biedt een zeer ernstige plaats aan personen met goed voorkomen van 25 tot 35 jaar, liefst gehuwd en wonende te of in de omstreken van leper. Poperinge, Tbourout en Thlelt. Schrijven onder letters F. B. bureel van 't biad. (4277) Gevraagd goede meid voor alle werk. Adres ten bureeie. (4286) Gevraagd twee leergasten om schoonen stiel te leeren, liefst bij gareelmaker gewerkt hebbende. Zich wen den Boomgaardstraat, 20. 4289) OP DINSDAG 2 FEBRUARI 1943 zal er overgegaan worden ten Stadhuize tot de voor het O De aanbiedingen opgemaakt op zegel van 5 00 Fr en opgesteld volgens het model beschreven ln het lasten boek. moeten onder verzegelden omslag aangeteekend ter post aangeboden zijn uiterlijk vóór 29 Januari 1943 De omslag moet benevens het adres taan den heer Burgemeester der Stad Wervik het opschrift dragen «Aanbod voor den dienst van het lijkenvervoer Het lastenboek ligt ter inzage der betrokkenen op het stadssecretariaat te Wervik, of is te verkrijgen mits storting van 5.00 Fr op postcheckrekening der stad 195-92. Wervik. den 7 Januari 1943 Bij Bevel De Secretaris. De Burgemeester Michel Gallant. A. Derijckere

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3