NOTARIEELE VERKOOPINGEN i* m w Vuylsteke Cebr. MEUBELE Marcel SOETE - BOERHAVE KAASSTREMSEL GEaeyssens-Ti tec a KALORINE Een WOONHUIS - WINKEL WOONHUIS MET HOF WOONHUIS MET HOF li V n i<; i. m ii i i m Perceelen GRÖMD Twee WOONHUIZEN 3 Ha. 50 aren TAILLIE op stam 40 POPULIEREN op stam 33 POPULIEREN op stam Schoon WOONHUIS* Woonhuis - Herberg 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN Bespaart !5iö °/0 Holen In het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRiSTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark. VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO - TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 15-1-1943 Studie van den Notaris <I«» Grave, te Loo. o Op Maandag 18 Januari 1943. om 2 ure namiddag itorenuur) te Isenberge. ter herberg In 't Spaansch Kwartier bij Jules Desmadryl. 0|ienbare Vei'koopiiiff IN ÉÉN ZITDAG van Gemeente VINKEM (Dorpplaata) met koer, hoving en erve ermedegaande. kadastraal bekend Wijk B, Nrs 17b en 16b groot 4 aren 38 ca. Sterfhui! van de weduwe Camiel Coussey. Seffens Inbezittreding. Studie van den Notaris Gnnierlynck, te Passchendale. -O INSTEL Maandag 18 Januari 194 3 TOESLAG Maandag 1 Februari 194 3 telkens te 15'uur (Torenuun in de herberg De Nieuwe Statie bij M. Pinet, te Moor slede. Gemeente Moorslede-Slijpskapella Koop I Sectie C, Nr 1333b en ex Nr 1331b groot 6 aren 38 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M Leonard Maselis. tegen 60 fr. per maand, meer de belastin gen en verzekeringspremie. Koop 2 Sectie C, Nr I333den ex Nr 1331b, groot 7 aren 32 ca Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M. Albert Vanloker, tegen 60 fr. per maaud meer de belastingen en verzekeringspremie. 0,50 Instelpremie Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris A.nt. Vttn «i«M* Beke, 7. Sinte Catharinastraat, Brugge. BIJ STERFGEVAL INSTEL: Op Woensdag 20 Januari 1943 om 2.30 ure zeer stipt In het huis der Notarissen «Hanque de la Soclété Générale», Vlamingstraat. 56. te Brugge, van STAD BRUGGE Een voornaam en zeer welgelegen Vlamingstraat, 26 (Center der stad) met 1 are 40 ca. onder gebouwen en erve. Moderne winkel, hoving, gas electriciteit, stads en pompwater. Ganseh het huis is onder kelder. Het huis it in gebruik door A Willems, tot I Juli 1946, mits 12.000 fr. 's jaars boven de lasten. Zichtbaar den Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4 ure na middag, mits schriftelijke toelating van den notaris. 1/2 instelpenning. Verdere inlichtingen ter studie. Kantoor van den Notaris A. Ltiuuera, te leper. Studie van den Notaris E.«L. Becock, te Nieuwkerke. Openltare Verkuopin^ van twee samen 43 «ren 14 ca. te Wosloiiter, Hootleiiberg. INSTEL: op Dinsdag 19 Januari 1943 bij Jerome Delanghe te LOCRE Dorp). TOEWIJS: op Dinsdag 2 Februari 194 3 bij Jerome öaes, ie LOCRE (Hoekjes), telkens om 2 ure namiddag. Openlmre %erkooping van met hun grond en hof te B R I E I. E IV Meester Ki*nei»t De Cock, Notaris te leper, daartoe gerechtelijk benoemd, zal, met tusscbenkomst van 'zijn ambtgenoot Meester AVillViil Vnn Eecke, te Poperinge, ten overstaan van den heer Vrederechter van het tweede kanton leper, overgaan Op Woensdag 20 Januari 1943 te 2 Vt uur namiddag, te 1EPER, in het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt Koning Albert, tot de toewijzing van Gemeenie BRIELEN, Dorpplaats Eerste koop EEN WOONHUIS, tsn dienste van her berg. genaamd Belle Vue met afhankelijkheden en 4 aren it centiaren bebouwden grond, erf en tuin, Sectie B, num mers 105L, en 106M. Palende Noord aan de Staatsbaan van leper naar Veurne, er geteekend nr 82, Oost aan M Maurits Caulier-Hollevoet te brlelen, Zuid-Oost aan M. Victor Gobert-D'Hulster te Brielen, Zuid-West aan M Gerard Parret en aan M. André Vandenbroucke, beiden te Brielen, West aan den tweeden koop. Bewoond door M. Louis Dequidt, wien dit goed verhuurd geworden is voor 9 naeenvolgende jaren, waarvan het eerste ingegaan is den I November 1933, mits 72o fr 's jaars bo ven de belastingen. De kooper van dezen eersten koop zal moeten betalen we gens overname der electriciteitsinrichting bevonden in de gebouwen in dezen koop begrepen de som van 765 fr. De citern bevonden in den grond van dezen eersten koop wordt niet medeverkocht. Tweede koop EEN WOONHUIS met afhaukelijkhedei es 3 area 24 ceatiarea bebouwden grond en erf. Sectie B, nummer I05K. Palende Noord aan gemelde Staatsbaan, er geteekend Nr 84, Oost en Zuid-Oost aan den eersten koop, Zuid-West aan M. André Vandenbroucke Spotbeen voornoend, Noord- West en West aan Mevr. Robert Merlevede-Lefebvre te Brielen. Bewoond door M. André Devloo, mits 50 fr. maan delijks, boven de belastingen, zonder schriftelijke huurover eenkomst. Deze verkooping geschiedt ingevolge vonnis der recht bank van 1" aanleg te leper, onder dagteekening van 10" Juli 1942. Op Maandag 25 Januari 1943 om êén uur stipt nanoen (officieel uur) te ZILLEWEKE (Hooghei, ter Afspanning Het Groot Hooghe Meenensteenweg (Tramstilstand). Openltare Verkooping van GEMEENTE ZONNEBEKE in de Koeterbosschen 1. dienstig voor brandhout. Verdeeld in koopen ten gerieve van eenieder. In de Kasteeldreef II. dienstig voor brandhout. III. dienstig voor zaaghout. M. Gaston Devolder, wonende te Zillebeke (Hooghe). zal de koopen aanwijzen. Volgens onderrichtingen der Houtcentrale te Brussel 1) Zullen de bakkers bij voorkeur mogen koopen uit art. I mits zich te doen inschrijven bij den werkenden notaris. 2) Zullen de houthandelaars niet toegelaten worden te koopen uit art. I en II. die bestemd zijn voor huiselijk en landelijk gebruik. 3) Zullen de populieren art. III uitsluitelijk verkocht worden aan firmas die toelating en koopbons bezitten. De koopen moeten op voorhand bezichtigd worden. Gewone voorwaarden. Komptant geld. Studie van den Notaris Delahnye, te Woumen. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN Studie van dm Notaris TTicvvelin, te Meesen Opciihai-e Verkooping van Perceel I„4»clil in^ en R4»u\vgi-4>ii4l In K I E I \V KERKE Koop I. Schoon en geriefvol WOONHUIS, met grond en afhankelijkheden, gekadastreerd sectie D, Nr 71 u, groot 2 aren, Seulestraat, 24. Koop 2. Oroote LOCHTING, gelegen achter koop I, sectie D, Nr 70/b/4, groot 4 aren 67 ca, Koopen 1 en 2 gebruikt zonder recht van pacht door M. Julien Vande Leest, postmeester mits 145 fr. te maande, iasten en assurantie aan eigenaar. Koop 3. Perceel BOUWGROND, in de Seulestraat, sectie D, Nr 82/m 2, groot 2 aren 40 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door M Cyrille Dequirez- Verdru, mits 5'i frank 's jaars, lasten aan eigenaars. Eigendommen der familie Weuten-Faghel. ZITDAGEN INSTEL Maandag 25 Januari 1943 inde herberg St André te Nieuwkerke. OVERSLAG: Maandag 8 Februari 1943 in de herberg «Au Bceuf te Nieuwkerke. telkens om 2 1/2 uur namiddag. Instelpremie 0.50 70 Studie van den Notaris Cnmerly te Passchendale. O Gemeente MOORSLEDE, Wijk Vierkaven Dinsdag 2 Februari 1943 te 14 uur (Torenuur) Ten verzoeke van M. Gerard Hostens, landbouwer te Moorslede, ter herberg De Nieuwe Vierkaven», bij M. Victor Vantomme. Merkweei-tlige Ven«litie> van allerhande I AN IHtOUWAI AA11 Zooals nieuwe vettemachien, oogstrakel. hooischudder, maainiachien, kiekenstoof ijzeren en houten eegden, aaibak. schaketeegde, raapmolen, stroomachien, havercylinder, kar- rewielen, wielen, slijpsteen tn allerhande klein alaam Gewone voorwaarden. Met gereed geld. Sfudie van Deurwaarder Di-siré V. Roi'giei's Diksmuidestraat, 41. leper. o BIJ RECHTSMACHT OPENBARE VERKOOPING van Donderdag 11 Februari 1943 om 2 1/2 uur 's namiddags te Houthulst, Steenweg naar Jonckershove. ter herberg be woond door Albert Viaene-Tant. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het Kanton Dixmude. Openbare Verkooping van GEMEENTE HOUTHULST bekend ten kadaster Sectie E, nummers 619z en a2 met een oppervlakte van 6 aren 03 ca., Nr 80, der Jonckershove- straat. Gebruikt door Albert Viaene-Tant, tot 3 maanden na den overslag. Na dezen verkoop MEUBELVEND1T1E van billard, ballen, stokken, herbergtafels en stoelen, bed- dens, stoven enz. 'inpiwwnpipi»»iai TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS <«K GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn (••de zorgen en zijn stiptheid. M. V. G. Y. Best geschikt voor het verbranden van SCHLAM In 't Groot LEO A M E E L ELVERDINGESTRAAT, IEPER 400!)) OP ZATERDAG 16 JANUARI 1943 te 10 uur 's morgens, op de Vandepeereboomplaats, te IEPER. achter St Maar tenskerk, zal Deurwaarder ROEGIERS voornoemd, over gaan tot den openbaren en rechterlijken verkoop van een partij meubelen, te weten Een kleerkast in eik met spiegel, lavabo met marmeren blad, nachttafel, lavabogarnituur, radioapparaat metk Philips met koffertje, elektrische haardroger merk Kalorik, een verwarmingskussen merk A.E.G.een eetservies bestaande uit twaalf diepe tellooren, twaalf ondiepe tellooren, eli dessert tellooren, soepkom, slakom, vieeschkom, groenten- felloor, saucière, aardappelenkom handspiegel, lavabo- garnituur. Komptante betaling zonder kosten voor de koopers. KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. *-"■J,rr r r-ffcu-iinrwniuiuignaM met Verzorgd werk. Matige prijzen EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle Klach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten enz MATRASSEN (wol. kapok, fiocon wimlhaari Levering met waarborg Matige pnjzci. Druk. Dumortier. 34. Boterstraat. 34. Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4