DUITSCHE LEGERBERICHTEN 23' Jaar, Nr 40 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 22 Januari 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIÉNST WINTERHULP - KRONIEK WINTERHULPTOONEEL Lichtdempingsdienst Op Zondag 31 Januari 1943 DE GRAAF VAN LUXEMBURG Stenografie en Taalleergangen WEENSCH BLOEI) STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 194326 frank. H»r S T A 1» 1 E I* E R Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de periode van 27 januari 1943 tot en met 25 Februari 1943 zal ge schieden volgens de nummers der rantsoenkaarten, telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. 's Zaterdags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. Zaterdag 23 Januari 's Morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 418500 tot en met 420199. Maandag 25 januari 's Morgens voor de rantsoenkaar ten genummerd van 420500 tot en met 422499. 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 422500 tot en met 423999. Dinsdag 26 Januari 's Morgens voor de rantsoen kaarten genummerd van 424000 tot en met 426499 's Namiddags voor de rantsoenkaarten genummerd van 426500 tot en met 428999. Woensdag 27 Januari 's Morgens en 's namiddags voor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen. OPMERKINGEN 1) Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoenkaarten te rangschikken per nummer. 2) ledereen moet binnen het tijdperk van 21 tot en met 27 Januari 1943 zijn rantsoenzegels komen afhaien. Na 27 januari zullen er slechts in zeer dringende gevallen nog zegels worden afgeleverd. 3) De identiteitskaart zal geëischt worden- 4 De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kunnen, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitge reikt, met een afschrift van hun verlofbrief, zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 45. 's Zaterdags uitgezonderd. 5) OPGELETt De zegels worden uitgereikt van 8 u. 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. Den Zaterdag van 8 uur 30 tot II uur 30. 6) De zegels voor volle melk zullen worden afgeleverd, op vertoon der meikkaart en der rantsoeneeringskaart, samen met de gewone zegels. Sl'AÜ IEPEK Terugwinning van Afvalgoederen Ruiming der zolders tegen brandgevaar van uit de lucht. Te beginnen met aanstaande week zullen leden van de plaatselijkeZ. H. D en van de N. S. J. V. zich bij alle bur gers der stad ten huize komen aanbieden om alle mogelijke afvalgoederen af te halen zooals oud papier, blikken doozen, vodden, beenderen, enz... De inwoners gelieven van deze gelegenheid gebruik te maken om op degelijke wijze hunne zolders van alle ont vlambare stoffen en ouden rommel te ruimen en de af> al- goederen die ze in hun bezit hebben en in de nijverheid op nieuw kunnen gebruikt worden, voor deze omhaling gereed te houden. Na afloop van deze omhaling zal de plaatselijke Zeker heids- en Hulpdienst zich bij elkeen ten huize komen verge wissen of de voorschriften aangaande de ontruiming der zol ders tegen het brandgevaar van uit de lucht, op zorgvuldige wijze nageleefd worden. leper, den 20 Januari 1943. O Aangifte van Metalen Flesschen Als gevolg aan een besluit verschenen in het Staatsblad van 21 Januari 1943 moet iedere physische of rechtspersoon, die om het even welken titel, bezitter of houder is van me talen flesschen, kunnende dienen voor het tanken van tractie- gas, onder druk van 200 Kgr. per Cm2, daarvan aangifte doen bij den Dienst der Generatoren en Persgasinstallaties van het Ministerie van Economische Zaken, 339, Louisalaan te Brussel. Bedoelde aangifte moet gebeuren in dubbel exemplaar op de daartoe bestemde formulieren Deze formulieren kunnen door de belanghebbenden bekomen worden bij den stedelij ken dienst voor Motorbrandstoffen, stadhuis. leper. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. KAARTTORNOOI Op Zondag 24 dezer wordt in het Hotel Excelsior een Kaarttornooi ingericht ten voordeele van Winterhulp. Er wordt bridge, manille en whist gespeeld. De wedstrijd vangt aan te 4 uur De liefhebbers welke niet persoonlijk werden verwittigd, kunnen zich den dag van den wedstrijd, vóór den aanvang ervan, laten inschrijven in het Hotel Excelsior. Door de Algemeene Tooneelcentrale werd een schiftings wedstrijd uitgeschreven, waaraan ook Winterhulp Tooneel heeft deelgenomen. Met De Nieuwe Kerstmis heeft onze stedelijke tooneelgroep zich weten in 1' categorie te klas- seereu met 94 der punten. Aan allen, spelers en leiders, van harte gefeliciteerd. Door dezelfde groep wordt op Zondag 14 Februari om 15 u. en Maandag 15 Februari om 19 uur, MET KWELDU1VELT.IE opgevoerd. Klucht in 3 bedrijven door Eug. Burg en Otto Haerting. Houdt dus deze datums vrij. Bij Stalingrad werden hevige Sowjetaanvallen afgeweerd. - Het garnizoen van Welikije-Luki brengt, na een geslaagden uitval, de verbinding tot stand met een aanvallende gevechtsgroep. - In Tunesië werden Britsche stellingen doorbroken. - Berlijn en Londen werden gebombardeerd. DONDERDAG 14 JANUARI 1943 In den Westelijken Kaukasus voerde de vijand slechts afzonderlijke en onsamenhangende aanvallen uit. Tus- schen Kaukasus en Don en in het Dongebied mislukten de voortgezette aanvallen der Sowjets. In het gebied van Stalingrad werden de vijandelijke aanvallen in zware gevechten afgeweerd. Ten Zuiden van Woronesj leden de aanvallen tegen onze stellingen schipbreuk. Ten Zuid-Oosten en ten Zuiden van het Umenmeer du ren de gevechten voort. In Libye werden 14 vijandelijke vliegtuigen neerge haald. Herhaalde vijandelijke aanvallen in Tunis wer den afgeslagen. Het luchtwapen trad doelmatig op Bij aanvallen van Britsche vliegtuigen op de bezet te Westelijke gebieden werden 7 vijandelijke toestellen neergehaald In den laten avond vielen Britsche vlieg tuigen het West-Duitsch gebied, vooral de stad Essen aan. Er werd gebouwenschade aangericht en de bevolking leed verliezen. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden om laag geschoten. Overdag werden installaties aan de En- gelsche Zuid-Oostkust en bij nacht de stad Sunderland door Duitsche vliegtuigen aangevallen. Vrijdag 15 Januari De zware afweergevechten duren voort in het Zuiden van het Oostfront. In het gebied van Stalingrad bieden de Duitsche troepen taaien weerstand tegen de voortdu rende zware aanvallen der Sowjets. Ook bij Welikije- Luki leden de vijandelijke aanvallen schipbreuk. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer en ten Zuiden van het Ladogameer werden de Sowjets teruggeslagen Het luchtwapen ondersteunde de formaties van het leger. De vijand verloor 67 vliegtuigen, tegen vier eigen toe stellen. In Libye werden tijdens hevige luchtgevechten 28 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. In Zuid-Tunis wer den sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Duitsche gevechtsvliegtuigen beschadigden een destroyer in de haven van Bone. Aan een vijandelijke vliegtuigbasis werd eveneens omvangrijke schade aangebracht Zaterdag 16 Januari In het Zuiden van het Oostfront werden de aanvallen der Sowjets met bloedige verliezen afgeslagen. Aan de Zwarte Zeekust werd een Sowjetische mijnenveger door het luchtwapen tot zinken gebracht. In den sector van Leningrad werd de van alle zijden aanvallende vijand afgeslagen In den Centralen sector werden talrijke ge vechtsposities der Bolsjewisten vernietigd. Nabij Weli kije-Luki duren de gevechten voort. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer slechts lokale gevechtsoperaties Sterke vijandelijke aanvallen werden ten Zuiden van het Ladogameer afgeslagen. Gister werden 77 Sowjet- vliegtuigen neergehaald. Drie eigen toestellen worden vermist. Britsche vliegtuigen vielen bij dag het Noord-Duitsche kustgebied aan en voerden 's nachts storingsvluchten uit boven West-Duitschland. Boven het West-Fransche kustgebied werden 5 vijan delijke vliegtuigen omlaag geschoten. Bij dag werd de Engelsche Zuidkust aangevallen en gedurende den nacht werden verscheidene steden in Oost-Engeland door Duitsche vliegtuigen met bommen bestookt. Zondag 17 Januari In het Zuiden van het Oostfront weerden de Duitsche troepen de vijandelijke aanvallen af en brachten de Sowjets zware verliezen toe Sterke formaties van het luchtwapen ondersteunden de gevechten. Bij Stalingrad leverden onze troepen hevige afweergevechten tegen nieuwe massa-aanvallen van den vijand, die nogmaals mislukten. In den Centralen sector succesvolle bedrij vigheid van stoot- en verkenningstroepen. Het garnizoen der citadel W.elikije-Luki heeft zich door de vijande lijke linies geslagen en is in verbinding getreden met een aanvallende gevechtsgroep die het kwam ontzetten Tusschen de Boven-Wolga en de Lowat werd het toe- voerverkeer der Sowjets door het luchtwapen gebom bardeerd. 41 vijandelijke toestellen werden neergescho ten. Afzonderlijke aanvallen ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer werden afgeslagen De herhaalde vijande lijke aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer werden met hooge bloedige verliezen afgeslagen De zware afweergevechten in Noord-Afrika duren voort en de aanvallende vijand werd met zware ver liezen achteruit geslagen. De luchtaanvallen op de ha ven van Bone werden voortgezet. Britsche vliegtuigen wierpen o. m. bommen uit in het gebied van Groot-Berlijn Twee vliegtuigen werden neergeschoten. Maandag 18 Januari De sedert twee maanden aanhoudende winterslag in het Zuidelijk gedeelte van het Oostfront duurt steeds met onverminderde hevigheid voort, doch alle aanvallen der Sowjets worden afgeslagen. In het gebied van Sta lingrad boden onze troepen het hoofd aan nieuwe krach tige aanvallen van den vijand. In den Centralen sector en ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer plaatselijke be drijvigheid. Door luchtstrijdkrachten werden den vijand zware verliezen toegebracht De toevoerlinies ten Noord- Oosten van Moskou werden gebombardeerd er. tien transporttreinen getroffen. Ten Zuiden van het Ladoga meer duren de zware afweergevechten voort. Het Britsch luchtwapen verloor gister bij zijn vruch- telooze aanvallen op Noord-Duitsch gebied en op Berlijn, 25 bommenwerpers Aan de kust der bezette Westelijke gebieden werden overdag 4 en in het Noordzeegebied nog 3 andere Britsche vliegtuigen vernietigd- Aanzien lijke strijdkrachten van ons luchtwapen wierpen bom men uit boven Londen en veroorzaakten groote schade. Zes toestellen keerden niet terug. Dinsdag 19 Januari Duitsche en Roemeensche troepen sloegen in het Westelijk gedeelte van den Kaukasus vijandelijke aan vallen af. In ht Noordelijk gedeelte van den Kaukasus en in het Dongebied zijn nieuwe wisselende gevechten gaande. In het gebied van Stalingrad verdedigen de troepen zich heftig tegen steeds nieuwe aanvallen van den vijand. Plaatselijke aanvallen der Sowjets in den Centralen frontsector en Zuid-Oostelijk van het Ilmen meer bleven zender resultaat. Ten Zuiden van het Ladoga meer werd de aanvallende vijand teruggeslagen In luchtgevechten werden, zonder eigen verliezen 16 Sow- jetvliegtuigen neergeschoten. In het gebied van het Kanaal, in de Duitsche bocht en aan de Noorsche kust verloor het Britsche luchtwapen 8 vliegtuigen Gister werd Dover aangevallen door Duit sche vliegtuigen die alle terugkeerden In Noord-Afrika bood ons pantserleger hardnekkig tegenstand aan den vijand. In Tunesië werden in ver scheidene sectors de vijandelijke stellingen doorbroken. Tien vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Woensdag 20 Januari In het Noordwestelijk deel van den Kaukasus werden plaatselijke aanvallen der Sowjets afgeslagen Tusschen Kaukasus en Don waar het beginnende dooiweder de operaties bemoeilijkt, werden zwakke vijandelijke aan vallen afgewezen. Met steun der luchtmacht werden in het Dongebied vijandelijke aanvallen tot staan gebracht. De verdedigers van Salingrad weerden alle Sowjetaan vallen af. Ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer werd een ingesloten gevechtsgroep uitgeroeid. Sterke vijandelijke aanvallen ten Zuiden van het Ladogameer mislukten. In Noord-Afrika duren de bewegingsgevechten voort. Het luchtwapen bracht de Britten zwaren verliezen toe. In het gebied van Tunis werden belangrijke stellingen ingenomen en meer dan 1000 gevangenen gemaakt. Vij andelijke vliegtuigsteunpunten en ook de haveninstalla ties van Bone werden gebombardeerd De vijand verloor 4 koopvaardijschepen met in totaal 20 000 brt. Eer. Duit sche duikboot kelderde ten Westen van Oran, een stoom boot van 4000 brt. L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvoldoende lichtdemping Fleps M., Boterstraat Devos. Bukkerstraat, 26. HET KADER. OperetlengezeUchap Fr. Schoup 's Namiddags te 2,30 ure 's Avonds te 7 ure OPVOERING VAN HET GROOT SUCCES Operette in 3 bedrijven. Muziek van Lehar in den Stadsschouwburg van leper. Plaatsbespreking in Café Astrid>, Vandenpeereb.omplaats, 25 20 - 15 10 en 8 fr. Het begin der aangekondigde cursussen is vastgesteld op Dinsdag 26 Januari, voor het Duitsch. Woensdag 27 Januari, voor de Stenografie. Vrijdag 29 Januari, voor het Italiaansch. Voor de lessen in de Nederlandsche Uitspraakleer, het Fransch (2e jaar), het Engelscb. het boekhouden en de nieuwe handelswetgeving kan men thans reeds inschrijven in het lokaal •Spaarzaamheid». Elverdingestraat. 20. leper. Iedere reeks omvat ongeveer 30 lesuren. De eerste reeks wordt gegeven in de Stadsmeisjesschool. Rijssclstraat. leper, telkens van 7 tot 9 uur 's avonds. OPGELET! de top schlager film zal vanaf Vrijdag ÏO Januari in kixema flora afgerold worden. FLORA Groote Markt SYLVELIN Duitsch gesproken met Heinrich George en Maria v. Tasnady Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag. 2 J, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat IK HEB U LIEF Duitsch gesproken met Victor De Kowa en Luise Ulrich Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 i u. Maandag, om 74 uur OUD IEPER R. Colaertplaats DE GROOTE LIEFDE met Zarah Leander, Gr Weiser Duitsch gesproken cd Paul Hörbiger Zaterdag, om 7 5 uur Zondag, om 2 5 en 7 4 u- Maaudag, om 71 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1