-ycetbal- zondag 24 januari 1943 Om 10 uur C S Yper C - S- K. Reningelst Om 14,30 U C S YPER B - W S 1EPER voetbalkroniek Unie voor Hand- en Geestarbeiders GEWEST IEPER Bericht aan de Bevolking ALLERHANDE NIEUWS GEMEENTE LANGEMARK HET YPERSCHE 22-1-1943 »p hel Ypersch Studium, Augustijnenstraat Inkomprijs 2 fr. Tribune 1 fr. opleg. Uitslagen der Matchen van Zondag 17 Januari II Provinciaal IIe Gewestelijk B. F.CBrugge C.S. Yper 1-0 S.C.Mecnen-S.CBixet 7-1 WaregemSp.-DeerlqkSp. 4-2 S.K. Roeselare-C.S. Yper 6-2 R.C Harelbeke-W.S.Houthulst 1-1 W.S.Ieper-S.K.Reningelst 3-2 F.C.Torhout-F.C.Coininea gesch. F.C. Roeselare-W.S.Passchend. 0-3 StadeKortnjk-WevelgernSp. 2-0 B.S.Poperinge-S.K.Staden 5-0 F.C-liegem-C-S. Brugge 1-7 S.K. Vlamertinge-F.C.Comines 16-0 Vrij R.S.Waregem Matchen voor Zondag 24 Januari 1943 II' PROVINCIAAL Deerlijk Sp. F. C. Brugge C S Brugge R C Harelbeke R S. Waregem F C. Izegem F C Comir.es Waregem Sp. VV S Houthulst F C Torhout Vrij Wevelgem Sp Stade Kortrijk C S Yper II' GEWESTELIJK B C S Yper W S Ieper C Comines F C Roeselare S K Staden S. C Meenen S C Bizet S K Roeselare S K Viamertinge B S Poperinge W S Passchendale S K Reningelst Vrij Bij C. S. Yper F. C. Brugge 1 C. S. Yper 0 Daar M. Gauquie onmogelijk met de A-ploeg de verplaatsing kon onder nemen verwisselde hij van elftal met Flcrent Litière. terwijl verder A. Godde- ris deserteerde, alhoewel hij. tegen onze en vooral zijn verwachtingen in. s namiddags te Brugge opgemerkt werd. Hij schilderde dus feitelijk het Comi- teit van Cercle. in 't vlaarasch gezegdeen pater. Zoo trad C.S.Y. in lijn met een gewijzigde ploeg en had de heer Bouckaert. om 10 uur 30. de leiding over volgende samenstellingen. c. S. YPER Dumalin C Doolaeghe C. Versaevel V. Dauchy C. Litière Fl. Lesage A. Woets A.. Deplancke A.. Dumalin M.. Cherchye E.. Vanbeselaere R. F C. BRUGGE Van Vijve M., Vandenberghe L.. V. Pottelberghe D., Carpels R..TempelaereE. De Veirman A.. Leg on L.. Moeyaert A. Denneweth A.. Belaey A. Vanhecke E. De gastheeren waren aanstonds in den aanval en de rood-witten werden in den modderpoel vóór de kooi van C. Dumalin gedreven. Dit spelletje duurde zoo ongeveer een kwart uur. maar onze defensie, welke heel wat te verduren kreeg, hield moedig stand. Op schot van E. Cherchye die zich, ondanks het zware veld. bijzonder strijdlustig toonde moest, met de 17e minuut, ook einde lijk Vanhecke eens gepast tusschen komen. Na 23 minuten spel brak de vlugge Van Vijve door en schoot naar doel. Lesage onderschepte slechts ge deeltelijk en Carpels, die in het bezit kwam van den bal, doelde vrij onver wacht (1-0J. Daarop trad er meer evenwicht in, aangezien de Cerclemannen zich inspanden om gelijk te stellen. Woets kogelde in de goede richting, maar Denneweth :edde en Deplancke miste daarna, op voorzet van R. Vanbese laere. een mooie gelegenheid om den stand op 1-1 te brengen. Langs de over zijde vroeg Van Pottelberghe de aandacht voor een soloren die niets op bracht. Niettegenstaande middenhalf Legon de blauw-zwarte aanvallers voortdurend naar het doel van onzen portier stuwde, brak een oogenblik later de rust aan met een magere 1-0 score voor Brugge. Na de hervatting waren de localen wederom het eerst in actie, ditmaal echter verplaatste Ff. Litière tamelijk vlug het operatieveld. Dumalin M. dwong handig twee hoekschoppen af. Cherchye trapte den bal telkens goed in maar Vanhecke ontzette tweemaal ten koste van een roekelooze duikeling. Om bu<ten de gewoonte niet te geraken slaagde A. Deplancke. rond het halfuur, er natuurlijk niet in om een eenige occasie te benuttigen ten einde de bordjes ge- Itjk te stellen. Nadat beide ploegen beurtelings een paar kansen hadden ver keken en een gevaarlijken aanval van Yper niptjes wegens buitenspel werd gestuit, weerklonk het affluiten met een geringe, doch verdiende zegepraal voor de mannen van aanvoerder Van Vijve. BESCHOUWING. Een tikje geluk en één puntje kwam naar de Augustinusstraat. we moeten hier echter onmiddellijk bijvoegen dat de over winning der Club jongens, om hun goede prestatie binst de eerste helft, onaan vechtbaar is. Ja Bij den aanvang kregen we den indruk dat het te Brugge een tweede Harelbeke zou wordeu voor de C. S. Y. Dumalin C„ Doolaeghe C. en Versaevel V. hielden gelukkig het hoofd boven wateren langzamerhand werden de reacties van Dumalin M. en zijn voormannen talrijker, bij zoover dat na dc poos het tij volledig gekeerd was en doelwachter Camiel even van een welverdiende rust mocht genieten. De verdediging speelde verleden Zon dag wederom sekuur evenals Lesage, Litière en Cherchye. die op een mooie partij mogen terugblikken. Dauchy geraakte moeizaam op dreef, doch her stelde zich goed na de verfrissching. De aanvallers kregen slechts in de laatste 30 minuten beduidend werk te verrichten en vonden dan een sterke achterhoe de op hun weg. De kleine Vanbeselaere werd weinig aan het werk gesteld, maar hetgeen hij deed was. zijn ouderdom en gestalte in acht genomen, goed. Zondag is Cercle nogmaals vrij en zullen Deplancke en Cie nieuwe energie opdoen om de week daarop tegen R. S. Waregem de punten in Yper te houden. R. S. K. Roeselare 6 C. S. Yper 2 ersterkt met M. Gauquie. maar zonder L. Alleman toog de B naar S. K- Roeselare. De Rodenbachzonen brachten echter hun promotie-ploeg met een viertal plaatsvervangers in lijn tegen anze reserven en zoo baart het ook ver wondering dat de mannen van aanvoerder Maiiliard het slechts gedurende de eerste helft konden bolwerken. Ja Het waren de Cerclemannen die het ope- ningspunt netten cn Jan Wijnants en Cie moesten zich duchtig inspannen om rond het half uur gelijk te stellen. Met 2-2 stand kwam de rust. Na de koffie wisten de rood-witten de bordjes nog 25 min. lang op 2-2 te houden, maar nadien verzwakten ze en de Sportkringers. die natuurlijk over een grooter uithoudingsvermogen beschikten, lukten binst het laatste kwartuur nog 4 doelpunten. Aldus bleef de inzet momenteel te Roeselare. het is nochtans niet uitgesloten dat deze ontmoeting naderhand een forfait-zege zal worden voor C. S. Y. Ondertusschen mogen we het goed presteeren van onze reserven en vooral van L. Knockaert. onderlijnen. Deze 6-2 nederlaag is in ieder geval n:et vernederend wanneer we rekening houden met de waarde der tegenstrevers Zondag aanstaande komen de B's. opeigen veld. in lijn tegen W. S. leper. Het zal er gaan om het locale meesterschap Dat de beste ploeg na een span- nenden derby-strijd zegeviere F. C. Komen 0 C. S. Yper C 5 De C-mannen hebben er verleden speeldag vooi gezorgd dat toch één Cercle-elftal aan de winnende hand bleef. De toestand zag er aanvankelijk nochtans niet rooskleurig uit voor Heyte en zijn makkers, want er moest voorzien worden in de vervanging van Samyn Alf.. Houart. Vanbeselaere R. Molein G. en Vansevenant L. De rood-witten gaven zich echter niet bij voorbaat verloren en zoowel de nieuwelingen Ferrest, Decrock en HoUebeke M.. als de veteranen Coene en Vandamme E. brachten er het hunne toe bij om uiteindelijk een verdiende 5-0 zege te boeken. Nu S.K.Reningelst van het zelfde laken een broekje gepast en de derde plaats in de klasseering is vast in handen. JEUGDPLOEGEN jeugd ploegen van C. S. Y. worden uitgenoodigd tot de OEFEN MATCH die zal betwist worden op Zondag 24-1-43. om 13 uur. Bij White Star leper W. S. leper 3 S. K. Reningelst 2 Voor een zeer goede opkomst, en een mooi weertje stelt heer Holvoet, die zeer correct leidde, de ploegen in lijn. Van bij den aanvang nestelt S. K. zich voor het W. S. - doel. Na enkele minuten werken de onzen zich los, en trekken nu zelf tea aanval. Bij een aigemeenen White Star-aanval besluit Tresy J. met den bal in de netten te deponeeren. Dit na 20 min. spel. Vijf minuten later stelt S.K.R. gelijk. Daarna komende W.S.-boys lichtjes in de meerderheid en gelukken er zelfs in voor sprong te nemen. Aan de rust 2-1 voor White Star. Na de malt komen de gesternden moeilijk op dreef. Ze weten zich toch los te werken uit de omknelling der tegenstrevers. Op een ontsnapping der leperlingen zal Dehaeck den stand op 3-1 brengen, gebruik makend van een scherp inzenden door Cnockaert. Kort daarop moet de rechterhoek van S K R het veld verlaten, wegens voetverstuiking. Ondanks de numerieke minderheid waarin ze verkeeren is het toch S.K.R. die het hooge woord blijft voeren. De aanvallen zijn telkens gevaarlijk. Er is een besluitvaardigheid noo- dtg van den kapitein, of een dringende tusschenkomst vap Vierstraete om het spel naar de andere helft te doen verhuizen. Reningelst lukt zijn tweede doel. Hierdoor aangemoedigd gaan ze opnieuw kordaat ten aanval, begeerig naar den gelijkmaker. G. Tresy redt al duikelen een prachtschot van Leroy. Aan de overzijde heeft ook Bafcop overschot van geluk, wanneer op doel- w or steling geen doel wordt aaógeteekend, of drie onzer mannen een center van Cnockaert missen. Het einde wordt gefloten met een 3-2 overwinning van White Star. wan neer Reningelst minstens de helft van den inzet verdiende. Bnacho winjron- De rustperiode heeft White Star geen deugd gedaan. De groote vorm van de maand December zijn ze terug kwijt. Dat was Zon dag goed te zien. Er was snelheid en besluitvaardigheid tekort. Leire was anders ook bepaald in 'n off-day en n paar spelers werden gehandi capeerd door hun verkoudheid. Hierdoor leed het verband onder de omen. j Gelukkig was ons backpaar. met den kapitein vooraan, in beste vorm. en kon G. Tresy zijn netten goed verdedigen. We hopen dat deze kamp den vorm zal wakker geschud hebben. W- S. Isper - JengdplotgSB - S. K. Vlamertinfe 3*3 De betwisting van het kampioenschap liep uit op 'n gelijk spel. Beide ploe gen zijn bijgevolg elkander waard. W. S. leper zag zich verplicht back Van- c appel te vervangen, waardoor heel wat minder stevigheid inde achterlijnen ontstond. In de eerste helft was Vlamertinge baas. niettegenstaande de onzen reeds aan de 15 min. het openingspunt wisten te netten. Maar onmiddellijk laaide de furie op bij S. K. V. En slag op slag werd driemaal gedoeld. Na de poos vertrokken onze mannen met een 1-3 achterstand, wat hen niet ontmoedigde. Integendeel, hun aanvallen waren thans talrijker en ge vaarlijker als in de eerste helft. Naar het einde toe werden zelfs twee doelen genet, zoodat de stand 3-3 werd. Tijdens de verlengingen die volgden wist geen der beide partijen het win- ningsdoel te netten. Deze kamp zal denkelijk weerom te herspelen zijn. Hopen we maar dat White Star en ook S.K. V. een volgende maal volledig in lijn zullen kunnen staan. ZONDAG 24 jANUARl. In den namiddag speelt de A-ploeg den terugwedstrijd C. S. Yper B W. S. leper, op het terrein van C. S. Y.. Augustijnenstraat, te 14 uur 30. Het komt ons voor dat beide elftallen thans aan 'n inzinking ten prooi zijn. zoodat er van 'n gelijkopgaanden kamp zal spraak zijn. De spelers zullen uit maken wie met de punten zal loopen. Ploeg B moet zijn uitgestelden wedstrijd tegen B. S. Poperinge gaan spelen. We hopen in den namiddag. Jongens, niet afgeven, uw klasseering gedenken, en tot het einde doorgeven. Dan zal de beiaard spelen Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Uitslagen der matchen van Zondag 17-1-43 Eerste Afdeel ng A bijzondere Reserve Reeks E. West vleteren- UnionAbeele 6-2 S.K.Vlamertinge-B.S.Poperinge 1 Ex.Oostvleteren-E. Watou 0-5 afg. g F.C.Comines-C.S.Yper HHfHQHHHHI S.C.Bizet S.K.Reningelst W.S.Proven-S.K.Haringe 3-1 \\r 5 leper. vrij. F.C.Rcusbrugge-S.K.Elvcrd. 5-2 iteserve Reeks B EeiSle Afdeeling !-• PriorLangem-irk-S.C.Zonnebeke 3-7 F.CZant voo»de-E. Boesin ge 12-0 E.Boezinge-C.S.Lingemark 2-2 C.S.Langemark P.Landmark 2-6 W.^pfichendfl^SK^Mcb. *5*0 S.K.Z,llebcke-S K.Smt-Juliaan 10 1 Reserve Recks C Br.elenSp.. rj S.K.Reningelst-F.C.Westoutre 7-0 Tweede Afdeeling v j.Dikkebusch-S.K.Nieuwk afg. F.C.Westoutre-HouthemSp. atj G.SVoormeietit-B.S.Kemmel 14) S-K-Nteuwkerke-VJ. Dikkeb. afg. S C B,z" B.S.Kemmel-G.S. Voormezeele 2 1 Jeugdploeg-1 rooilmatch WSTenBrielen-R.S.Loker afg. S.K.Vlainertinge-W.S.Ieper 3-3 KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling A- .aij-unueie Reserve Reeks F. C. Roesbr. 13 11 2 0 56 21 22 W. S. leper 10 10 0 0 56 M 20 Union Abeele 13 10 2 1 50 25 21 S. K. Vlamert. 11 5 3 3 52 22 13 E. Watou 13 9 3 0 59 23 18 C. S. Yper 10 3 3 2 36 36 10 E. Westvlet. 13 9 3 0 32 27 18 F. C. Comines 11 3 6 2 23 38 8 S.K. Elverd. 13 5 6 2 33 30 '2 S. K. Rening. 10 3 6 I 27 37 7 Ex. Oostvlet. 13 3 9 I 27 53 7 S. C. Bizet 9 2 5 2 18 29 6 W. S. Proven 13 3 10 0 23 33 6 B.S. Poperinge 9 2 6 1 19 36 5 S. K. Haringe 13 0 13 0 3 62 0 Reserve Reeks A. Eerste Afdeeling B s. K. Vlamert. 10 8 0 2 52 11 18 F. C. Zantv. 11 8 I 2 63 13 18 E. Watou 9 5 3 t 30 20 11 E. Boezinge 10 7 3 0 66 31 11 F.C. Roesbr. 10 3 3 3 25 30 11 Brielen Sp. 10 5 3 1 32 23 11 B.S.Poperinge 10 3 5 2 13 25 8 S. K. Zillebeke 11 5 5 1 31 30 11 UnionAbeele 9 2 3 3 18 23 7 Pr.Langemark 10 3 5 1 29 32 9 W. S. Proven 10 0 7 3 10 30 3 C. S. Langem. 11 3 6 l 35 37 9 Reserve Reeks B. S. K. Stjul. 9 0 9 0 6 95 0 s.C. Zonneb. 13 11 0 2 57 9 23 Tweede Afdeeling W. S. Passch. 12 9 2 1 39 13 19 W. S. Ten Br. 12 11 1 0 72 19 22 Pr. Langemarkl3 7 3 2 36 27 16 Houthem Sp. 11 8 2 1 51 15 17 Brielen Sp. 12 7 5 0 33 21 13 S. K. Nieuwk. 11 6 5 0 33 32 12 C. S. Langem. 13 3 6 3 25 29 11 B. S. Kemmel 10 5 3 1 38 29 11 F. C. Zantv. 11 3 8 0 16 56 6 F.C.Westout. 12 5 6 1 33 33 11 S. K. Zillebeke 13 2 9 2 12 32 6 V. J. Dikkeb. 11 5 5 1 36 33 11 E. Boezinge 13 2 9 2 17 39 6 G.S.Voormez. 12 2 10 0 23 63 3 rrVP Re-ks C. R. S. Loker 9 0 9 0 7 79 0 scC-t ,e0 9 0 1 39 6 19 S. K. Rening. 10 6 1 3 23 6 15 F.C.Westout. 11 7 4 0 20 25 14 S. K. Nieuwk. 9 4 5 0 20 19 8 B. S. Kemmel 8 2 5 1 8 17 5 V. J. Dikkeb. 10 1 7 2 5 18 4 G.S. Voormez. 10 1 7 2 9 33 4 BERICHTEN AAN DE CLUBS 1) In de huidige klassementen werd er rekening gehouden met de beslissin gen van het Komiteit Westland van 10/1/43. 2) De wedstrijd S. C. Bizet B. S. Kemmel (Reserve C) gaat door op 7 Febiuari 1943. 3) Volgende clubs zonden geen scheidsrechtersblad voor 10'l-43 Houthem Sp., G. S. Voormezeele, R. S. Loker. B. S. Poperinge. C. S. Langemark. S. K. Nieuwkerke. B. S. Kemmel. De HH. Secretarissen worden vriendelijk doch dringend verzocht deze bla den op te sturen. Niettegenstaande er geen wedstrijd doorging moet toch een scheidsrechtersblad opgestuurd worden, desgevallend geteekend door een gelegenheidsscheidsrechter. De Secretaris, JANSSENS. Matchen voor Zondag 24 Januari 1943 EERSTE AFDEELING A Union Abeele rC. Roesbrugge b K Haringe E Watou Ex. Oostvleteren W. S Proven S K. Elverdinghe E Westvleteren EERSTE AFDEELING B E Boesinghe Brielen Sport S K. Sint Juliaan C. S. Langemarck Prior Langemarck S K. Zillebeke F. C. Zantvoorde Vrij TWEEDE AFDEELING Houthem Sport W. S. Ten Brielen G. S Voormezeele S K Nieuwkerke V J. Dikkebusch B. S. Kemmel R. S. Loker F. C. Westoutre BIJZONDERE RESERVE REEKS B. S. Poperinge W S. leper C. S. Yper S K. Reninghelst S. C. Bizet F. C Comines S. K. Vlamertinge Vrij RESERVE REEKS B S K. Zillebeke Prior Langemarck C S. Langemarck F. C. Zantvoorde Brielen Sport E. Boezinge W. S Passchendaele S. C Zonnebeke RESERVE REEKS C S. K. Nieuwkerke G. S. Voormezeele B. S Kemmel V. J Dikkebusch S. C. Bizet S- K Reninghelst F. C. Westoutre Vrij Sedert Maandag 18 Januari 1943, is het bureel van de Unie. van het gewest leper, toegankelijk voor het publiek eiken voormiddag der week dagen. vanaf 9 tot 12 u. voormiddag, in het Huis Bond Moyson Gevangenisstraat. 1. te leper. Alle inlichtingen nopens de sociale wetgeving, familievergoeding, betaald, verlof, pensioenen, enz. worden gratis verstrekt. Vraag inlichtingen over de nieuwe voorwaarden tot aansluiting bij de Unie. Leden van vroegere syndikaten kunnen overkomen met volle rechten, indien zij zich laten aansluiten vóór einde April. IEPER. Gouden bruiloft Mr en Mw Camille Denys-Sansen Eugenie, wonende alhier Maarschalk Fochlaan, zullen Maandag aanstaande de vijftigste verjaring herdenken van hun huwelijk, dat ingezegend werd te Poperinge, den 25 Januari 1893, en uit hetwelk zij zeven kinderen hebben ge had. drie zonen en vier dochters, waarvan thans nog twee zonen en drie dochters in leven zijn. Verder telt hun familie nu reeds tien kleinkinderen. Tot viering van dezen heuglijken verjaringsdag wordt in St Niklaaskerk, hunne parochie, te 10 u. 's morgens, een plechtige dankzeggingsmis opge dragen. welke door de jubilarissen, omringd door gansch de familie, zal bijgewoond worden. Roeks rijwieldiefstallen. Verleden week Donderdag, rond 6 uur 's avonds, plaatste Hosten Roger, wonende Dickebuschsteenweg. zijn rij wiel aan den gevel van het huis bewoond door den Heer Noyez. in de Rijselstraat. Na een half uur in dit huis binnen te zijn geweest, stelde hij. bij het buitenkomen, vast dat zijn fiets ontvreemd was. Vrijdag laatst werden er twee rijwielen gestolen. Om 6 uur 's avonds dit toebehoorende aan Verplanckc Georges, van Westvleteren, die slechts een vijftal minuten binnen de herberg De 4 Koningen op den hoek van den Dickebuschsteenweg en de Capucienenstraat. was geweest en zijn velo daar aan den gevel dier herberg had gezet, en een uur later, ditmaal aan den gevel zijner eigen woning, de velo van Vanspranghe Francois, wonende Basculestraai. De genaamde Vansevenant Joseph, gewesthoofd der controlediensten' uit leper, plaatste Woensdag avond, omstreeks 6 u. 30. zijn rijwiel aan den gevel van het huis Hoflack Henri. Meenenstraat. doch toen hij eenige minu ten nadien wilde heengaan, was zijn fiets reeds verdwenen. Rijwielkader teruggevonden In het vestingswater aan het Hoorn werk werd verleden week Vrijdag door Schoutteten Maurice, wonende Hoornwerk, een rijwiel gevonden waarvan de twee wielen ontbraken. Hij bracht zijne vondst ten politiebureele. waar de velo vereenzelvigd werd als zijnde deze welke op 7 dezer ten nadeele van Verbaere Roger, uit leper, gestolen werd. Op heaterdaad betrapt. De 20 jarige V. R., van Nieuwpoort. bevond zich Vrijdag laatst, rond 5 u. namiddag, in den winkel uitgebaat door Par- ret Albert, Meenenstraat. en werd er op heeterdaad betrapt terwijl hij bezig was met eenig suikergoed weg te nemen. Klacht werd tegen hem ingediend. Schielijk overlijden- De 65 jarige Vermote Elisa. echtgenoote Cot- tegnie Jules, wonende de Haernestraat. werd verleden Zaterdag, rond 1 u. namiddag, op den Rijselsteenweg. door een beroerte getroffen en zakte leven loos ineen. Het lijk der ongelukkige vrouw werd na3r hare woning over gebracht. Zonnebeke Vreeselijke ontploffing met doodelijke gevolgen. Bataillie Jules en zijn zoon. beiden aardewerkers, Frezenbergstraat te Zonne- beke. waren aan het diepgronden in het bosch van den heer Baron de Vinck om ijzer en koper te zoeken. Rond twee ure Vrijdag namiddag, vond de vader een obuskop en ging ermede naar den grintweg. Plots deed zich een hevige ontploffing voor. De zoon. opeen tiental meter vandaar, die lichtjes aan den linkerwijsvinger getroffen werd. sprong naar zijn neergevallen vader toe om hulp te bieden, doch deze gaf geen teeken van lever meer. Hij was op slag gedood. Na het parket op de hoogte te hebben gesteld, kwam de plaatselijke rijkswacht op de plaats van het ongeval om een onderzoek in te stellen. Het slachtoffer was de hersens uit het hoofd gerukt, erge wonden vertoonden zich aan aangezicht en voorhoofd, zijn linkerhand en rechteronderbeen waren door de ontploffing opengereten. In het midden van den grintweg was een spoor van ontploffing waar te nemen, een busje en kleine stukjes koper lagen op deze plaats. Vefder werden nog twee versch bewerkte obuskoppen gevonden waarop de fusée nog stak. alsmede een ijzeren beitel en een bijltje. De plaat selijke hulpdienst van het Roode Kruis bracht het slachtoffer naar het dooden- huisje over. Bataillie Jules werd te Zonnebeke geboren den 29 Juni 1885. Been gebroken De 58 jarige Kamiel Herman, wonende De Brikke deed een zoo ongelukkigen val van den keldertrap dat hem het rechterbeen op twee plaatsen gebroken werd. Dokter Vanwalleghem bracht het slachtoffer naar het hospitaal te leper over. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden Donderdag 14 Januari, door Eerw. Zuster Romanie. Rijsel straat. een lederen geldbeugel een zekere som bevattende. Zaterdag 16. in de Nationale Bank. een paar lederen en een paar gebreide handschoenen. Maandag 18. door M. Lobelie. Boterstraat. een- eenzelvigheidskaart op naam van Elslander Evarist van Zillebeke. Dinsdag 19. door M. Barbez Maria. Rijselstraat. een gouden oorring met steenen bezet. Woensdag 20, door M. Lacante André. Rijselstraat, een paar vrouw handschoenen. Verloren Donderdag 14 Januari, door Mej. De Honheere Ginette. St- Niklaasstraat, een roode geldbeugel den vorm hebbende van een dier en twee briefjes van 20 fr. inhoudende. Vrijdag 15. door M. Demolder Denise. Komensteenweg, een bruin lederen portemonnaie inhoudende 20 fr. en eenig kleingeld. Door M. Vanneste Gustaaf. Aardestraat, een paar lederen handschoenen. Zaterdag 16. door M. Clarisse André, van Westouter, een bruin lederen rechter handschoen. 100 fr. belooning voor den vinder.— Door M. Cardoen Cyriel. Lindendreef. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Denutte Roland. Ieperleestraat. een boekentasch met boeken. Maandag 18. door M. Hoflack Adolf. Groote Markt, een lederen mans handschoen. Door M. Dehaerne Georges. Weverijstraat, een lederen geld beugel inhoudende eenzelvigheidskaart. een briefje van 100 fr. en enkele foto's. Door M, Doolaeghe Maria. Mik Plumerlaan. een rechter zwart lederen vrouwenhandschoen. Door M. Vanbeselare Marie. St-Janstraat. een grijze vulpen. Door M. Andries Marie-José. Janseniusstraat. een bruine lederen linker dameshandschoen. Dinsdag 19. door M. Mortier Marcella. een handtasch bevattende hare eenzelvigheidskaart en deze van haar zuster Marguerite.Door M. Dewitte Oscar. Lange Thouroutstraat. een paar lederen manshandschoenen. Door M. Dochy Jeanne, de Stuersstraat. een sayetten wante. Donderdag 21, door M. Kesteloot Juliette, Bruggesteenweg. een huissleutel. Uitreiking der Rantsoeneeringszegels De gewone uitreiking der rantsoeneeringszegels der 34c periode zal geschie den op Maandag 25 en Dinsdag 26 Januari 1943. volgens de gewone volg orde. BijranUoenen Zwangere en bevallen vrouwen Woensdag 27 Januari 1943 Werkgevers Donderdag 28 Januari 1943. Zegels voor petroleum- Wie zijn zegels voor petroleum tot nog toe niet heeft afgehaald, zal deze kunnen bekomen op Vrijdag 29 Januari 1943» in den voormiddag. Binnenbrengen der melkzegela aan de N.L.V.C. Op Woensdag of Donderdag 27 en 28 Januari 1943. Na deze dagen kunnen geen zegels meer aanvaard worden. Zegels voor duiven. Uitreiking op Maandag en Dinsdag bij den landbouwdienst. Benoeming van Burgemeester De heer Top Eug. werd aangeduid om het ambt van burgemeester waar te nemen te Langemark. in vervanging van den heer Van Eecke H., aan wien ontslag uit zijn ambt is verleend. DEVLAG - HOEKJE |B\V Op Zondag 17 Januari ver gastte ons 't Volkstooneelop de klucht «Robert en Bertrand», dewelke opgevoerd werd in on zen schouwburg in een namid dag- en avondvertooning. 't Was een lachen -van 't begin tot 't einde, zoo interessant en mees terlijk werden de rollen vertolkt door de boeven Robert (M. Ameye) en Bertrand (R. Grassin) en door werkelijk alle spelers. Tevens moeten we zeggen dat 't velen deed nadenken, vooral die menschen die 't stuk als kritici be grepen, en alzoo gezien deed 't onze wenkbrauwen fron sen Meer geven is wel niet mogelijk "Zoo juist en raak heeft Ketje 't stuk bewerkt en gespeeld Er zitten veel fijne talenten in de groep, al kan ieder geen hoofdrol hebben. Onze stadsgenooten waardeerden, door hun talrijk aanwezig zijn. deze idealisten-kunstenaars. Wij danken om deze uren van genot, de kunstenaars en het kunst zinnig publiek en wenschen allen een groei toe. die onze kuituur alleen ten goede kan komen 27 Januari 1943, in de kinozaal Flora, wordt de film Heimkehr afgerold. - Op 14 Februari komt de wereldbefaamde klavier virtuoos Walter RUMMEL, naar leper en zal ons kunst zinnig publiek vergasten op een klavier-recital, hetwelk het niet missen zal willen. (Medegedeeld).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2