Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper St jozef's Kerk der Carmelieten, leper ZIEL1II§SEM By de Brandweer HANDBOOGSCHIETINCEN Toegelaten Taxis Arrondissementscommissariaat - leper GEMEENTE HOLLEBEKE 3 BEDANKING STERFGEVAL Gemeente Reninge van den 15 tot den 20 Januari 1943 Geboorten Denorme Arlette. M. Haiglaan, 136 Knockaert Monique, Recollettenpoort, 5, Meenenslraat, 26. Anne Noël, Recollettenpoort. 5, Lindendreef, 18. Pau wels Marie. Recollettenpoort. 5. van Qeluvelt. Vandelan- noote Michelle, Recollettenpoort, Hruggesteenweg, 49. Verbeecken Agnès, Neerstraat, 14, van Antwerpen. Mar- key Vlvlane, Waterkasteelstraat, 16. Overlijdens Duthoit Odile, z. b., 67 jaar, ongehuwd, El- verdingestraat, 72. Deforche Martha, huishoudster, 43 j echtg. Payen Marcel L. Torhoutstraat 25, van Oostduin- kerke. Oepuydt Emerence, z b-, 78 j., wed. Pierre Van den Berghe. St Janshospitaalstraat. Vermofe Elisa. huis- houdster, 64 jaar. echtg Jules Cottegnie, De Haernestraat, 20. Delangre Jeanne, hulshoudster, 31 jaar, echtg. Cyrille Delbeke, L. Torhoutstraat, 25, van Wytschate. Wydouw Maria, kloosterzuster, 48 jaar ong G. de Stuersstraat, 32. Delaere Leonie, z. b 73 jaar, wed. Jules Depuydt, Dik- kebuschsteenweg, 184. De Brabandere Maria, z. b., 60 J., ong., Poperingesteenweg. 16. O Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 JANUARI, om 8.30 uur. in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Elisa DESAEGHER echtgenoote van Heer Louis Mdchiel Cité Ligy-, 108 (4269) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 JANUARI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Oscar VANSEVENANT echtgenoot van Vrouw Gabrielle Laconte. (4287) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 24 JANUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk. "tot zielelafenis van Heer Leon CRAYE echtgenoot van Vrouw Maria Carbon. (4285) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 8 uur, in St Niklaaskerk, lot zielelafenis van Jufvrouw Paula DERUTTER dochter van Heer Leopold en Vrouw Martha Vandenberghe. (4291) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Cyriel DEVOLDER en Heer Camiel DEVOLDER echtgenoot van Vrouw Marie Logie. (4292) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Octavie FRANCE echtg van Heer Ernest Arfeilille (4293) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 11.30 uur, in St Maartens- kaSiedraal. tot zielelafenis van Vrouw Marie MOERMAN overleden echtgenoote van Heer Joseph Janssens en voor Heer Edward DUYCK overleden echtgenoot van Vrouw Marte-Louise Dhelf en zijn zoon Leon. (4294) ZONDAGRUST De Apotheek n Mr. MOYAERT, Tempelstraat, is alleen open op Zondag 24 Januari 1943. HET YPERSCHE 22 - 1 - 1943 Te leper werd de Heer Amedée De Plancke tot onderluite nant, en te Staden de Heer Antoon De Graeve, tot onderlui tenant-bevelhebber benoemd. LIGGENDE PERS Zondag 24 Januari 1943 Om 14 J uur: ZILLEBEKE (HOOGHEI, bij Jules Dewitte Oppervogel 80 fr Twee zijdvogels, elk 40 fr.: Twee kallen elk 25 fr10 primés aan 20 fr.; Kleine vogels 15 en boven de 50 schutters alle drietal «en primé van 25 fr. Inleg 20 fr. Van Maandag morgen 25 Januari tot Zondag avond 31 Januari 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN. 1. Nieuwstraat. PATTYN Georges, Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel. Statiestraat. Plaats voor bediende der ravitailleering is te begeven. Voorwaarden 11 De Belgische nationaliteit bezitten 2) Ten minste 18 jaar en ten hoogste 35 jaar op 31 Decem ber 1942, voorde oudstrijders en gelijkgestelden 40 jaar 3) Niet ingeschreven in het jodenregister 4) Van goed ge drag en zeden zijn 5) Wedde 10.909 fr. en wettelijk ver hoog, gebeurlijk standplaats- en kindervergoeding 6) Lagere middelbaar- of normaal onderwijs gedaan hebben 7) De gemeente bewonen een maand na de benoeming. De kandidatuurstelling moet per aanbevolen brief tot den Burgemeester gericht worden uiterlijk den 4-2-1943 ter post neer te leggen Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester, Denecker A. Lauwere O. PlaaU van Veldwachter Het College van Burgemeester en Schepenen der Gemeente Hollebeke maakt bekend dat de plaats van Candidaat Veld wachter dezer Gemeente te begeven is. Voorwaarden 1) Belg zijn 2) Aan de militaire verplich tingen hebben voldaan 3» Ten minste 21 en ten hoogste 30 jaar oud zijn. De tijdelijke agenten mogen zich candidaat stellen tot den ouderdom van 35 jaar. De gewezen krijgsge vangenen mogen bij hoogere vermelde ouderdomsgrens voe gen den tijd gaande van 10 Mei 1940 tot den datum hunner vrijlating 4) Ten minste lm88 groot zijn 5) Van onbespro ken gedrag en zedelijkheid zijn 6) Geen correctionneele veroordeelingen hebben opgeloopen. wegens leiten die de eer of de eerbaarheid aantasten of zijn eerlijkheid in het ge drang brengen 7) De sollicitant moet het bewijs leveren dat hij niet is ingeschreven In het joden register 8 Slagen in het toegangsexamen. Dezelfde voorwaarden als sub. 5-6 en 7 zijn vereischt voor de echtgenoote zoo de candidaat ge huwd is; 9) Bij de aanvraag moet de candidaat voegen een bewijs van nationaliteit, een uittreksel uit de geboorteakte, een getuigschrift van goed gedrag en onbesproken zedelijk heid, een uittreksel uit het strafregister, een bewijs van niet inschrijving in het jodenregister, (gebeurlijk) een bewijs van vrijwilligen arbeidsdienst, (gebeurlijk) een attest blijkens hetwelk de sollicitant op voorkeur zou kunnen aanspraak maken (besluit van t0-l 1-1942), (gebeurlijk) voor de gewe zen krijgsgevangenen een gelegaliseerd afschrift van hun vrijbrief. De sollicitanten dienen zich lichamelijk te laten onderzoe ken door den Heer Dr. Gerard Deconinck, geneesheer te Wvtschaete. voor den 8 Februari 1943. De aanvraag met bewijsstukken dient per aangeteekend schrijven ingezonden te worden, bij den Heer Burgemeester te Hollebeke en dit ten laatste op Maandag 8 Februari 1943. Wettelijke wedde en wettelijke verhoogingen. Te Hollebeke, den 18 Januari 1943. Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester, A. Brbyne. Instituut voor Gas-Benzine en Dieselmotoren Officieel aangenomen door de Touring-Club België Binnen kort (begin Februari), aanvang van Autoleergaog - Theoretifche Praktische leaaea Rijlesaca Geldig diploma en rijbrevet einde studie. Eenige gelegenheid. inlichtingen-Inschrijvingen R. MAILLAItD Elverdingestraat, 87, YPER Terugbetaling van de niet ontvangen lesten in gevat von opeischtng. 4318) TE HUREN HUIS, gelegen te Komen. Nieuwstraat. 58. Voor Inl. Telefoneeren Yper Nr 207 (4166) STAD YPER - OVER TE NEMEN Best gekalandeerde CAFE-HOTEL met 5 gemeubelde kamers, in center stad Adres ten fcu- reele.(4254) TC koop schrijfmachien in goeden staat, clavier Azerty, bij Victor Bayens. Klaverstraat, I, Yper. (4279) Tc koop Winkeltoog met schrijflessenaar, latta- stoor, 5 deuren en 1 dubbele deur, alles in goeden staat. Adres ten bureele. (4097) Tc koop: Moto, in goeden staat. Adres t. bur. (4205) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke «inge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) IK KOOP ALLE SLAG OCCASIE MEUBELEN, als ook alle slag van wagens, zooals woonwagens, boeren wagens, paarden kar ren, steekkarren, enz. Zich wenden Veurnesteenweg, 145, (Villa) leper. (4228) Te koop lederen botten, Nr 41 bruin, Nr 42 zwart. Adres ten bureele. (4288) Te koop schrijfmachien in goeden staat, clavier Azerty, bij Emile Develter, Armentiersstraat, Meesen. '4280) Wenscht te koopen of te verwisselen schrijfmachien tegen nieuwe radio Philips 1942. Adres t. bur. (4281) Te koop Schoon wit te Communiekleed. Adres ten bureele. (4295) Te koop Slaapkamer, ijieren bed. lavabo, kas en nachttafel. Adres ten bureele (4297) Te koop Nieuwe houten poort, 2™74 op l"59. Adres ten bureele. (4298) Te koop Kinderbed, gansch nieuw. Adres ten bu- reeie.(4300) Verlangt te koopen Kindercharette van voor den oorlog, in goeden staat. Adres ten bureele. (4304) Te koop Occasie kindervoituur, Neerstraat, 27, (St Pieters) Yper. 4305) Te koop Goede occasie jachtstoof. Yperstraat, 10, wijk De Landing, Viatnertinge. (4306) Te koop Permanente - apparell compleet en lavabos. Adres ten bureele. (4307) Te koop Keukenstoof, Hoornwerk, 31, Yper. (4309) Te koop Zwarte pardessus, zoo goed als nieuw en een boterpot. Poperingesteenweg, 123, Yper. (4310) Te koop Kloeke Cuisinière. Hotel du Sultan. Yper. «311, Te koop Kindervoituur ipoussette), nieuw. Drie Zottenstraat, 10, Yper. (4318) GEVRAAGDGOEDE MEID, reeds gediend heb bende. Adres ten bureele. (4253) GEVRAAGDMEISJE van ongeveer 20 jaar voor alle werk. Adres ten bureele. (4287) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. 4149) POSTZEGELS: ik ben kooper van alle verzamelin gen postzegels. Schrijven aan D, H Goedendaglaan, 49, Kortrijk.(4213) Gevraagd goede mefd, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) Gevraagd deftige meld voor gesloten huis in stad, liefst boven de 25 jaar.Adres ten bureele. (4276) Vraagt plaats: goede werkvrouw, alle dagen vrij. Adres ten bureele ;4296) Gevraagd Meisje voor café en huishouden van twee personen. Adres ten bureele. 4299) Gevraagd Serveuse voor café. Adr. t. bur. (4301) Vrouw alleen (gansch den dag weg), vraagt klein Appartement of Kamer, liefst met water en gas. Adres ten bureele. (4302) Gevraagd voor café goed meisje, ongeveer 20 jaar, Fransch én Vlaamsch sprekende, een weinig huiswerk. Beste voorwaarden, familieleven. Adres ten bureele. (4303) Vrouw alleen zoekt gemeubelde kamér. Adres ten bureele. (4308) Gevraagd goede werkvrouw voor I of 2 dagen per week. Adres ten bureele. (4312) Gevraagd waschvrouw voor 1 maal per maand, liefst van Yper. Adres ten bureele. (4313) Gevraagd werkvrouw den Dinsdag en Vrijdag namiddag. Adres ten bureele. (4314) Gevraagd goede meid- Adres ten bureele. (4315) Triduum van 't Heilig Kind Jezus van Praag 24-25-26 Januari. ZondagTe 8£ uur. Communiemis der kinderen. Te 3 J uur, groot Kinderfeest met Processie. Elk kind krijgt een sanctje en een geschenk. Maandag: Te 7 J uur. Communiemis der kinderen Te 3 uur. hulde der meisjesscholen aan.'t H. Kind DinsdagTe 7 J uur. Communiemis der kinderen Te 3 j uur. hulde der Knechtenscholen aan 't H Kind. Komt kinderen, samen mot uwe ouders naar die schoone feesten, opdat de Kleine Jezus ons den vrede schenke Vrouw Leon Van Coillie-Debusschere Juffrouw Mary-Louise Van Coillie Heer Edmond Debusschere-Debrabandere Heer en Vrouw René Degrijze-Van Coillie Heer en Vrouw Jules Van Coillie-Masco Heer en Vrouw René Van Coillie-Boudry Heer en Vrouw Alfons Blomme- Van Coillie Heer en Vrouw Camiel Debusschere-Therry Heer en Vrouw Alfred Odent-DebusschereHeer Henri De- busschereHeer en Vrouw André Van Dierendonck- DebusschereHeer en Vrouw Albert Quiraud-Debus- schereHeer en Vrouw Adrien Denis-Debusschere Heer en Vrouw Maurits Bollens-DebusschereHeer Leon Debusschere-Glorie. in de onmogelijkheid alle vrienden en kennissen recht streeks te treffen, bieden hen. langs dezen kant, hun har- telijksten dank voor de blijken van innige deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Heer Leon-Alfons VAN COILLIE hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonzoon, broe der en schoonbroeder, en voor hunne talrijke aanwezig heid op de begrafenis. Haiglaan. 60. O Mevrouw Francois Van Steenkiste-Duthoit Mijnheer en Mevrouw Georges Clarys-Duthoit Mijnheer en Mevrouw Victor Duthoit-Boterdaele De familiën Duthoit, Verbeke en De Duytschaever. melden met diepe droefheid het afsterven van Juffrouw Odile-Céline DUTHOIT hunne teergeliefde zuster, schoonzuster, tante en bloed verwante. geboren te Meessen, den 1 November 1875, en godvruchtig overleden te Yper, den 15 Januari 1943. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Yper. Elverdinghestraat, 74. Openstaande Betrekkingen De Arrondissementscommissaris van leper brengt ter kennis van het publiek dat de volgende plaatsen te begeven zijn bij de Administratieve Rechtsmacht te leper 1) Rechtskundig adviseur de kandidaten moeten houder zijn van het diploma van dokter in de Rechten.Aanvangs- wedde 24.000 fr. 25 2i Opsteller volledig middelbaar onderwijs hebben ge- neten. Aanvangswedde 19.000 fr. -f- 25 3) Stenodactylo drager zijn van het diploma van steno- dactylo. Aanvangswedde 12.600 fr. 37 4) Dactylo stagen in een proef af te nemen op het Arron dissementscommissariaat. Aanvangswedde 11.000 fr. -f 40 Leeftijd Minstens 18 jaar en hoogstens 35 jaar oud zijn op I Januari 1943 (40 jaar voor de kandidaten begunstigd door de wet van 3-8-1919 en 21-7 1924 en het besluit van 10 November 1942. Andere verplichtingen Van onberispelijk gedrag, zeden en levenswijze zijn Belg zijn van nationaliteit Voldaan hebben aan de militiewetten Niet ingeschreven zijn in het jodenregister Aanvragen, vergezeld van de vereischte stuk ken, richten per aangeteekend schrijven aan den Heer Willem Boonen, Arrondissementscommissaris a.i. te leper, vó6r 8 Februari 1943. leper, den 23 Januari 1943. De Arrondissementscommissaris a.i., Willem Boonen. Plaats van tijdelijke BEDIENDE bij den Bevoorra- dingsdienst der gemeente is te begeven. Voorwaarden1) Belg zijn en van goed gedrag en zeden 2) Niet ingeschreven zijn in het Jodenregister 3) Ouderdom minstens 18 jaar. Toepassing der wet van 3/8/19 en van 21/7/24. alsook van het besluit van 10/11/42 4) De noodige bekwaamheid bezitten: getuig schriften of diplomas dienen voorgelegd, en bekwaam- heidsproef kan geëischt worden Drie maanden proeftijd; 5) Weddealle inlichtingen hieromtrent zijn ten ge- meentehuiz te bekomen. De aanvragen met vereischte getuigschriften moeten bij aanbevolen brief gezonden worden aan den heer Burgemeester te Reninge vóór 1 Februari 1943 Reninge, den 11 Januari 1943. Namens het Schepencollege O B De Secretaris, De Burgemeester. Van Eecke Eric. Mahieu Antoon. - Gemeente Moorslede

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3