NOTARIEELE VERKOOPINGEN KAASSTREMSEL 3 Ha. 50 aren TAiLLIE op stam 40 POPULIEREN op stam 33 POPULIEREN op stam TAILLIE OP STA Mi Hchoon WOONHUIS WOONHUIS MET HOF WOONHUIS MET HOF LAKDBOUWALAAM Perceelen H O A I) Woonhuis - Herbei'^ SCHOONS MEUBELS ZEER SCHOONE MEUBELEN Radioapparaat en een Naaimaehien STAD WERVIK OPENBARE AANBESTEDING LIJKENVERVOER MAALMOLENS D. D. D. BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTF Langemark. HET YPERSCHE 22 - 1 - 1943 Kantoor van den Notaris A. Lnuwer», te leper. o Op Maandag 25 Januari 1943 om één uur stipt nanoen (officieel uur) te ZILLEHEKE (Hooghei, ter Afspanning Het Groot I Haoghe Meenensteenweg (Tramstilstand). 0|»e«il»ni*e Verkooplng van OEMEENTE ZONNEBEKE In de Koeterbosschen I. dienstig voor brandhout. Verdeeld in koopen ten gerieve van eenieder. In de Kasteeldreef li. dienstig voor brandhout. 111. dienstig voor zaaghout. M. Gaston Devolder, wonende teZillebeke (Hooghel, zal de koopen aanwijzen. Volgens onderrichtingen der Houtcentrale te Brussel I) Zullen de bakkers bij voorkeur mogen koopen uit art. I mits rich te doen inschrijven bij den werkenden notaris. 3) Zullen <3e houthandelaars niet toegelaten worden te koopen uit art. I en 17 die bestemd rijn voor huiselijk en landeli k gebruik. 3) Zullen de populieren art. III uitsluitelijk verkocht worden aan flrmas die toelapng en koopbons bezitten. De koopen moeten op voorhand bezichtigd worden. Gewone voorwaarden. Komptant geld. Kantoor van den Notaris A. Lauwers, te leper. o Op Maandag 1 Februari 194 3 om een uur stipt nanoen (oflic uur te Zillebeke, ter herberg Land van Belofte», bij Victor Garreyn. Opeiil»»re Vei'ko<i|iin^ van dienstig voor brandhout, te weten 1) GEMEENTE HOLLEBEKE, (nabij den Entrepót) 45 aren TAILLIE, verdeeld in 9 loten. 2) GEMEENTE ZILLEBEKE. wijk Verbrande Molen). 60 aren TAILLIE, bachten de hofstede Lierman, ver deeld In 12 loten. 70 eren TAILLIE, bachten de hofstede Ide, verdeeld in 14 loten. 45 aren TAILLIE, nabij de Fezsnt, verdeeld in 10 loten. 1 Ha. TAILLIE, nabij 't Kerkhof, verdeeld in 12 loten. 25 aren TAILLIE, voor de reeke huizen, verdeeld in 2 loten. Voor alle inlichtingen, zich wenden bij Maurice L'haire, boschwachter, daarbij wonende. N. B. 1) Deze verkooping geschiedt bijzonder ten voordeele der bakkers, landbouwers en werklieden. De houthandelaars worden als koopers niet aangenomen. 2) De koopen moeten op voorhand bezichtigd worden. Gewone voorwaarden. Comptant geld. Studie van dtn Notaris Xhevelin, te Meesen o Openbare Vei'kooping van Perceel I.oelilïn^ en Bouwgrond te NIEUWKERKE Koop 1. Schoon en geriefvol WOONHUIS, met grond en afhankelijkheden, gekadastreerd sectie D, Nr 71/u, groot 2 aren, Seulestraat, 24. Koop 2. Groote LOCHT1NG, gelegen achter koop 1, sectie D, Nr 70/b/4, groot 4 aren 67 ca, Koopen 1 en 2 gebruikt zonder recht van pacht door M. julien Vande Leest, postmeester, mits 145 fr. te maande, lasten en assurantie aan eigenaar. Koop 3. Perceel BOUWGROND, in de Seulestraat, sectie D. Nr82/m 2, groot 2 aren 40 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door M Cyrille Dequirez- Verdru, mits 5« frank 'sjaars, lasten aan eigenaars. Eigendommen der familie Weuten-Faghel. ZITDAGEN INSTEL Maandag 25 Januari 1943 in de herberg St André te Nieuwkerke. OVERSLAG: Maandag 8 Februari 1943 in de heiberg Au Boeuf te Nieuwkerke, telkens om 2 1/2 uur namiddag. lnstelpremie 0,50 "/o Studie van den Notaris Anl. Vim «Ier Beke, 7. Sinte Catharinastraat, Brugge. o BIJ STERFGEVAL TOESLAG Op Woensdag 3 Februari 1943 om 2.30 ure zeer stipt in het huis der Notarissen «Banque de la Société Générale», Vlamingstraat, 56, te Brugge, van STAD BRUaaÈ Een voornaam en zeer schoongelegen ii n i; i. h ii i i m Vlamingstraat, 26 (Center der stad) met 1 are 40 ca. onder gebouwen en erve. Moderne winkel, hoving, gas, electriciteit, stads- en pompwater. Gansch het huis is onder kelder. Het huis is in gebruik door A Willems, tot I Juli 1946, mits 12.000 ir. 's jaars boven de lasten. Zichtbaar den Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4 ure na middag, mits schriftelijke toelating van den notaris. Ingesteld 620.000 fr. Verdere inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris dMiiMM-lyiM'k, te Passchendale. o TOESLAG Maandag 1 Februari 1943 te 15 uur (Torenuur De Nieuwe Statie bij M, Plnet, te Moor- in de herberg slede. Gemeente Moorslede-Slijpskapelle Koop 1 Sectie C. Nr 1333b en ex Nr 1331b groot 6 aren 38 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M Leonard Maselis. tegen 60 fr. per maand, meer de belastin gen en verzekeringspremie. Koop 2 Sectie C, Nr I333den ex Nr 1331b, groot 7 aren 32 ca- Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M. Albert Vanloker, tegen 6u fr. per maaud meer de belastingen en verzekeringspremie. Bij samenvoeging ingesteld 70 000 fr. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris Cnmerlynrk, te Passchendale Gemeente MOORSLEDE, Wijk Vierkaven Dinsdag 2 Februari 1943 te 14 uur (Torenuur) Ten verzoeke van M. Gerard Hostens, landbouwer te Moorslede, ter herberg De Nieuwe Vierkaven», bij M. Victor Vantommt. Merkweerdige Vemlitie van allerhande Zooals nieuwe vettemachien, oogstrakel. hooischudder, maaimachien, kiekenstool ijzeren en houten eegden, aalbak, schakeleegde, raapmoten, stroomachien, havercylinder, kar- rewielen, wielen, slijpsteen tn allerhande klein alaam Gewone voorwaarden. Met gereed geld. Studie van den Notaris E.-L,. Decoek, te Nieuwkerke. Openbare Verkooping van twee samen 43 aren 14 ca. te Westouter, Boodenlirrg. Ingesteld Koop één 5000 fr Koop twee 3000 fr. TOEWIJS op Dinsdag 2 Februari 1943 om 2 ure namiddag, bij Jerome Baes, te LOCRE (Hoekjes), Studie van den Notaris Uelahaye, te Woumen. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN Donderdag 11 Februari 194 3 om 2 1/2 uur 's namiddags te Houthulst, Steenweg naar Jonckershove, ter herberg be woond door Albert Viaene-Tant. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het Kanton Dixmude. OpenI»ni-e Verkooping van GEMEENTE HOUTHULST bekend ten kadaster Sectie E, nummers 6l9z en a2 met een oppervlakte van 6 aren 03 ca., Nr 80, der Jonckershove- straat. Gebruikt door Albert Viaene-Tant, tot 3 maanden na den overslag. Na dezen verkoop IIEUBELVENDITIE van billard, ballen, stokken, herbergtafels en stoelen, bed- dens, stoven enz. Studie van den Deurwaarder Georgea 'l'iitioii Jules Capronstraat, II, te Yper. O OP WOENSDAG 17 FEBRUARI 1943 om I 1/2 uur namiddag, in de groote Zaal LAPIERE D'Hondtstraat, te YPER Vlerk neerdige Verkooping van een groot aantal en Mobilaire Voorwerpen waaronder namelijk volledige slaapkamer in eik bevattende bed met ressort, lavabo, kas en nachttafel twee wollen matrassen, piano, buffetstoof, cuisinière, colomstoven, feu- continu en jachtstoof, tafels en stoelen in eik, twee vrouw velos en mansvelo (zoo goed als nieuwi, clubzetels en chaise- longue in pane, naaimaehien merk Singtr tapijten en schilderijen spiegels, schouwgarnituren, automatieke weeg schaal tot 15 kgr. izoo goed als nieuw), schaprade, spiegels. waschmachien in koper met electrischen motor, andere elec- trische motor, twee radios, phonographe met 26 platen, enz. Verders tourneel in fonte met vuring, deel ressorts voor karren, alaam, enz. Komptant geld. Gewone voorwaarden. Voor uwe aanknopen van NAAIMACHIENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken, Studie van Deurwaarder lb. V. Boegior», Diksmuidestraat, 41, leper. o Merkwaardige Openbare Verkooping van Op Dinsdag 2 Februari 1943 om 2 uur stipt namiddag, in de Zaal Lapiere. te leper, D'Hondtstraat, zal deurwaar der Roegiers voornoemd, overgaan tot den openbaren en vrijwilligen verkoop van volgende meubelen, te weten 1) Drie EETKAMERS in notelaar en massief eik, in stijl en modern, bestaande ieder uit dressoir, buffet, tafels met verlengsels, zes stoelen met lederen of pane zit en schouw spiegel. 2) Vijf volledige SLAAPKAMERS in acajou, eik en pitch- pin, bestaande ieder uit kleerkast met spiegels, bed met ressott, lavabo, een of twee nachttafels. 3i Een volledig KEUKENMOBILAIR, bestaande uit groot buffet, gaskast. tafel en stoelen. 4) Een schoone BRANDKOFFER, groot inodel. 5 Schoone RADIO merk Philips, met automatische in schakeling. 6 Verder nog een hoeveelheid andere MEUBELEN en mobilaire voorwerpen zocrals kleerkasten met spiegels, buf- letten, een piano, bedden, nachttafels, zetels, stoelen, canapé een velOj een naaimaehien, schouwgarnituren spie gels, tafels, damesbureau, gravuren, stoors en gordijnen, enz. Tentoonstelling den dag der verkooping van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt beginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. Studie van Deurwaarder Dósirc X'. IAx'gjiers, Diksmuidestraat, 41. leper. BIJ RECHTSMACHT 0|>eiiL>ai*e Verkooping van een rv A v ini ii 11: wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis Honoró V A X LKHHBKItGHE Ieperstraat. 85bis, VLAMERTINGE. (4317) OP ZATERDAG 30 JANUARI 1943 te 10 uur 's morgens, op de Vandenpeereboomplaats, te IEPER, achter St Maar tenskerk, zal Deurwaarder ROEGIERS voornoemd, over gaan tot den openbaren en rechterlijken verkoop van een NAAIMACHIEN merk Durkopp. Komptante betaling zonder kosten. Studie van Deurwaarder Bósirc V. Boogiors Diksmuidestraat, 41 leper. o BIJ RECHTSMACHT OPENBARE VERKOOPING van een OP ZATERDAG 30 JANUARI 1943 te 10 uur 's morgens, op de Vandenpeereboomplaats te IEPF.R, achter St-Maar- tenskerk. zal Deurwaarder ROEGIERS voornoemd over gaan tot den openbaren en rechterlijken verkoop van vol gende roerende goederen, te weten Een Radioapparaat merk Special en een Naaimaehien merk Singer. Komptante betaling zonder kosten. OP DINSDAG 2 FEBRUARI 1943 zal er overgegaan worden ten Stadhilize tot de voor het De aanbiedingen opgemaakt op zegel van 5 00 Fr. en opgesteld volgens het model beschreven in het lasten boek. moeten onder verzegelden omslag aangeteekend ter post aangeboden zijn uiterlijk vóór 29 Januari 1943 De omslag moet benevens het adres aan den heer Burgemeester der Stad Wervik het opschrift dragen Aanbod voor den dienst van het lijkenvervoer Het lastenboek ligt ter inzage der betrokkenen op het. stadssecretariaat te Wervik. of is te verkrijgen mits storting van 5.00 Fr. op postcheckrekening der stad 195 92 Wervik. den 7 Januari 1943. De Secretaris. De Burgemeester. Miehei Gallant. A. Derijckere. Getuigschriften wegens groote voldoening uit alle provinciën van België en uit verscheidene departementen van Frankrijk. Deze molens zijn niet opgezet met ijzeren, stalen of gegoten maalplaten, maar wel met echte maalsteenen in dezelfde grondstof als deze der beroepsmolens. Zij malen dus even fijn. zijn even hard en werden op ge lijke wijze herzet met gewonen kaphamer Deze mólens worden gemaakt in verschillende groot ten en modellen. De kleinste werken reeds goed met motor van waschmachien. en de grootste vergen een motor van 5 HP. Inlichtingen bij eenigen constructeur in België DEVOS DANIEL, Plaats, 16, Dickebusch (bij Yper). KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. niitiiiirMt) Druk. Dumortier. 34. Boterstraat. 34. Yper - Tel. 5<H>

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4