DUITSCHE LEGERBERICHTEN RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN 23" Jaar, Nr 41 Prijs 0,50 fr. Vrjjdag 29 Januari 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER STAD IEPER FONDS VOOR MEESTBECAAFDEN WINTERHULP - KRONIEK Toegelaten Taxis Op Zondag 31 Januari 1943 DE GRAAF VAN LUXEMBURG STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Uitgever DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 194326 frank. «mm STAD KEPER 6EVOORRADINGSDIENST Alle gezinshoofden, in het bezit van een kolenkaart, worden verzocht deze kaart te laten afstempelen, tus- schen den 28 Januari en 5 Februari 1943 door den leve rancier waarbij zij van 1 April 1943 af hun kolen ver langen te betrekken De nieuwe aanvragen tot het bekomen van zegels voor Lamppetroleum. worden alle Donderdag aanvaard van 9 uur tot 12 uur. STUDIELEENINGEN 1943-44 AANVRAGEN Januari tot Februari 1943 va ii Geldig zegel PRODUKTEN IDagelljksch 1 rantsoen 1 T otaal voor 30 dagen Hoeveelh. per zegel 1 Aantal zegels 1 Naar keuze A. Keukenbrood 225 gr 6 k. 750 225 gr. 30 B Meel 166 gr. 4 k. 980 166 gr 30 C. Deegwaren 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 D. Biscotten en besebuit 125 gr 3 k. 750 125 gr 30 E. Dieetlevensmiddelen 175 gr. 5 k. 250 175 gr. 30 F. Peperkoek 250 gr. 7 k. 500 250 gr. 30 G- Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten (buiten het niet gerantsoe neerde aardappelmeel), maïs en derivaten, zooals pudding 300 gr. 9 k 000 300 gr. 30 powder - tapioca 175 gr 5 k. 250 175 gr 30 2 Gebrande gerst 3,33 gr 100 gr. 33,3 gr 3 3 Margarine 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 4 Boter 6,66 gr. 200 gr 66,6 gr 3 5 Cichorei of cichorei surrogaat 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 6 Geraffineerde .suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker. vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt 33,3 gr. 1 kg 333 gr 3 7 Peulvruchten 16 66 gr. 500 gr. 166,6 gr 3 8 Haverderivaten 8,33 gr. 250 gr. 83,3 gr. 3 9 Magere smeerkaas 5 gr. 150 gr. 50 gr. 3 10 Versch en bevroren vleesch, alsook vleeschconserven. 30 gr 900 gr. 30 gr. 30 12 Kunsthomg. invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandij siroop. broodsmeersels 7,5 gr. 225 gr. 75 gr. 3 13 Confituur, gelei, fruit- of bietensiroop, vruchtenmoes, compote 15 gr. 450 gr. 150 gr 3 20 Aardappelen 500 gr. 15 kgr. 500 gr. 30 De aanvragen om een studieleening uit het Fonds voor meestbegaafden. voor het schooljaar 1943-44 moeten vóór 15 Maart 1943 ingediend worden. De belangheb benden worden er met nadruk op gewezen, dat de aan vragen die. na dien datum, het Provinciaal Bestuur be reiken. niet in aanmerking zullen worden genomen. De aanvraag moet uitgaan van het gezinshoofd of van den persoon met de zorg over het kind belastze moet zeer nauwkeurig vermelden: naam. voornaam, beroep en juist adres van den aanvrager alsook de onderwijs inrichting waar het kind de lessen zal volgen en het ■beoogde beroep. De aanvraag dient vergezeld vaneen uittreksel, op ongezegeld papier, met de akte van geboorte van het kiijd 2° getuigschriften afgeleverd door de hoofden van de gedurende de laatste drie jaren bezochte onderwijs inrichtingen. Bewuste getuigschriften geven de s'.udieuitslagen per vak aan en wijzen op den verstandelijken aanleg van het kind en op zijn zedelijke hoedanigheden 3° een afschrift van het gezondheidsboekje voorge schreven door het reglement op het geneeskundig schooltoezicht. Ten einde vertraging in het onderzoek van de aanvra gen te vermijden, dienen de bundels volledig te zijn. leper, den 26 Januari 1943 De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Bedeeling van Klompen Op Zaterdag 30 Januari, tusschen 9 en 12 uur zal er een bedeeling van klompen plaats hebben voor de schoolgaande kinderen, beneden de 9 jaar, wier ouders in het bezit zijn van een groene kaart, of een roze kaart met 1 kruisje. Kleederkaart en rantsoeneeringskaart der rechthebbende kinders medebrengen, alsook kleingeld Kolen voor Zieken Door het Stadsbestuur van leper werd ons een zekere hoeveelheid kolen afgestaan, met opdracht ze te be- deelen aan zieken, welke op vertoon van een genees kundig getuigschrift op een speciale kolenbedeeling mo gen aanspraak maken Deze hulp is bedoeld voor al de inwoners der stad, zonder onderscheid of de belanghebbenden behoeftig zijn dan nietzij zal eindigen zoodra het bepaalde quo tum bereikt is. De geneeskundige getuigschriften moeten behoorlijk de reden bepalen die het bekomen van kolen noodzake lijk maakt- Daar deze maatregel zou kunnen aanleiding geven tot misbruiken, houden wij ons het recht voor controle ten huize uit te oefenen De hulp per gezin wordt vastgesteld op éénmaal 50 kgf. De kolenbons worden verkocht op het Secretariaat j van Winterhulp, iederen werkdag, tusschen 10 en 12 u Het geneeskundig getuigschrift en de kolenkaart moeten voorgelegd worden i de aanvallen der Sowjets. die over het geheele front Wegens vervoermoeilijkheden zullen de kolen niet j ingezet werden met het doel een doorbraak af te dwin- thuis kunnen besteld worden. j gen, afgeslagen. Op vele plaatsen werd de vijand door tegenaanvallen achteruitgeworpen. In het Oostelijk ge deelte van den Kaukasus hebben de Duitsche troepen het contact met den vijand verbroken. De in Stalingrad omsloten strijdkrachten bieden hardnekkig weerstand i ju j aan den sterken vijandelijken druk, doch konden een d00rbrenRen ZOnder ZOrgen met I doorbraak der Sowjets ten Westen niet verhinderen, i waardoor de eigen stellingen enkele kilometer achter uit moesten verplaatst worden. In den Grooten Don- De aardappelzegels geven recht op 500 gram aardappelen. De drie volle zegels zijn zonder waarde Op het Oosfront duurt de afweerslag met onverminderde hevigheid voort. In den Oostelijken Kaukasus werd het contact met den vijand verbroken. Stalingrad wordt tegen een vijandelijke overmacht hardnek kig verdedigd. Vor.onesj werd ontruimd. Tusschen .Manitsj en Don succesrijke Duitsche tegenaanvallen. ïn Tunesië werd een sterke vijandelijke groep ingesloten. Tripolis door de spiltroepen ontruimd. Donderdag 21 Januari 1943 De Sowjets zetten hun hevige aanvallen voort in het Zuiden van het Oostelijk front, doch overal werden ze met groote verliezen teruggeworpen. Het luchtwapen verstrooide troep nconcentraties der Sowjets en be streed den vijan 'elijken aanvoer. In het gebied van Stalingrad boden de Duitsche troepen hardnekkig het hoofd aan de pogingen van den vijand en sloegen de aanvallen af. In den Centralen sector en ten Zuid- Oosten van het Ilmenmeer plaatselijke gevechten. Van 11 tot 20 Januari werden 804 Sowjctpantsers vernield of buit gemaakt. In Noord-Afrika werden de aanvallen van het 8- Britsche leger met bloedige verliezen voor den vijand afgeweerd. Duitsche stuka's steunden met succes den strijd te land. In Tunesië werden de onlangs veroverde stellingen behouden en op sommige plaatsen zelfs aan zienlijk uitgebreid. Van een in de wateren van Algiers aangevallen groot convooi werden tot dusvei 2 trans portschepen gekelderd en 9 vrachtbooten beschadigd Een Duitsche duikboot kelderde ten Westen van Algiers een stoomschip van 6000 brt. en torpedeerde nog een ander. i Gister namiddag voerde een formatie Duitsche ge- vechtsvliegtuigen een verrassenden aanval uit op Lon- den. 3 Britsche jachtvliegtuigen en 10 sperballons wer- S den neergeschoten. Tegelijkertijd werden nog andere plaatsen in Zuid-Engeland gebombardeerd en tijdens i den nacht werd het Zuid-Oosten van het Britsche eiland aangevallen. Vrijdag 22 Januari In den Zuidelijken sector van het Oostfront werden Drie uren geestige ontspanning door II KT KVVELDLIVELTJE zegeltjes. Gaat dan naar HET KWELDUIVELT.IE Van Maandag morgen 1 Februari tst Zondag avond 7 Februari 1943 inbegrepen L. LAMAIRE. Casselstraat. 2. J. TIMPERMAN, Groote Markt. D SEDEYN. St. Jacobstraat. 3. Operellengezelschap Fr. Schoup 's Namiddags te 2,30 ure 's Avonds te 7 ure OPVOERING VAN HET GROOT SUCCES •perttte in 3 bedrijven. Muziek van Lehar in den Stadsschouwburg van leper. Plaatsbespreking in Café Astrid Vandenpeereboomplaats, 25 20 15 10 en 8 fr. bocht en aan den midden-Don duren de hevige gevech ten afwisselend voort. Plaatselijke ondernemingen van den vijand in den Centralen sector en Zuid-Oostelijk van het Ilmenmeer leden schipbreuk Ook ten Zuiden van het Ladogameer mislukten hevige aanvallen der Sowjets. In Noord-Afrika werden Misurata en Homs ontruimd. Achterhoeden sloegen de aanvallen der opdringende vijandelijke strijdkrachten af. In Tunesië werden de eigen aanvallen met succes voortgezet. Talrijke vijan delijke steunpunten werden genomen en vijandelijke strijdkrachten vernietigd. Duitsche jachtvliegers vielen met succes het spoorwegennet aan Van het vóór de Noord-Afrikaansche kust aangevallen vijandelijk kon vooi werden 5 vrachtbooten, in totaal 36.000 brt., tot zin ken gebracht en 12 transportschepen beschadigd. Britsche vliegtuigen bombardeerden gister avond doelloès het West-Duitsch gebied De vijand verloor 9 vliegtuigen. Zaterdag 23 Januari Vijandelijke aanvallen in den Westelijken Kaukasus mislukten. De terugtrekkende beweging in den Noorde lijken Kaukasus verloopt stelselmatig. In het Don-gebied FLORA Groote Markt WEENSCH BLOED Duitsch gesproken met Willy Fritsch en Maria Holst Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 J, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat JIJ... ALLEEN met Johannes Heesters en Dora Komar Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u. Maandag, om 7uur OUD IEPER R Colaertplaats ALKAZAR Duitsch gesproken met Fosco Giachetti en Mirella Balin Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 J uur werden de Sowjetaanvallen afgeslagen Een tegenaanval wierp den tegenstrever naar het Oosten terug De ver dedigers van Stalingrad boden gister heldhaftig tegen stand aan een groote vijandelijke overmacht Een diepe vijandelijke bres in het verdedigingsfront werd met in spanning van alle krachten ongedaan gemaakt De zware afweergevechten aan den middenloop van den Don en ten Zuiden van het Ladogameer duren voort. In Noord-Afrika maakte het Duitsch-Italiaanseh pant- serleger zich stelselmatig van den vijand los In Tunis nemen de eigen operaties een gunstig verloop Een sterke vijandelijke groep werd ingesloten. In net gebied der Middellandsche Zee werden 7 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Tripolis werd zonder strijd ontruimd, nadat alle oorlogsmateriaal en voorraden uit de stad verwijderd werden en de haven vernield Aan de kust der bezette Westelijke gebieden verloor de vijand 17 vliegtuigen. Britsche vliegtuigen wierpen bommen op West-Duitsch gebied Duitsche gevechts vliegtuigen vielen belangrijke installaties aan de Zuid kust van Engeland en in het mondingsgebied van de Theems en de Tyne aan. Zondag 24 Januari Nadat de Sowjets nieuwe bressen in de Duitsche li nies geslagen hadden, is de toestand"te Stalingrad ver ergerd Aan den Beneden-Don werden Sowjettroepen. na een Duitschen tegenaanval, naar het Oosten terug geslagen. Ook tusschen Donetz en Don brak de Sowjet- aanval ineen. Ten Zuiden van het Ladogameer werden wisselvallige gevechten geleverd De winterslag in het Oosten duurt met onverminderde hevigheid voort Door de stelselmatige verkorting van het Zuidelijk front, zijn de gevechten in den Noordelijken Kaukasus naar het Koeban-gebied verlegd, waar gister tamelijk zwakke Sowjetaanvallen mislukten Maandag 25 Januari De afweersLag in het Oosten duurt voort Slechts in zekere deelen van den Zuidelijken frontsector heeft de vijandelijke druk afgenomen. In het Westelijk gedeelte van den Kaukasus en in het gebied van den Koeban worden de operaties, door stortregens verhinderd Tus schen Manitsj en Don leidde een eigen tegenaanval tot de beoogde doelen. In het gebied tusschen Don en Do netz werden de Sowjet-aanvallen afgeslagen en de eigen stellingen verbeterd Met het doel het front te verkorten werd het bruggenhoofd Woronesj ontruimd. Ten Zuiden dezer stad werd een vijandelijke aanval afgeslagen en ook ten Zuiden van het Ladogameer mislukten de po gingen der Sowjets. Te Stalingrad voert het leger een heldhaftigen en opofferenden strijd tegen een verplet terende overmacht. In Noord-Afrika slechts plaatselijke bedrijvigheid. Eigen achterhoeden sloegen vijandelijke verkennings- aanvallen af. Gevechtsvliegers bombardeerden de haven en het vliegterrein te Tobroek. Ten Westen van Tripolis hadden alleen verkenningsaanvallen plaats. In Tunis mislukten vijandelijke aanvallen. Talrijke gevangene» werden gemaakt en een groote hoeveelheid oorlogsma- terieel buitgemaakt Na een luchtaanval op het haven gebied van Bone ontstonden uitgebreide branden. Dinsdag 26 Januari De stormloop der Sowjets tegen breede strooken van het Oostelijk front nam gister wederom in hevigheid toe. De Duitsche legers wisten, spijts alle doorbraaks- en omsingelingspogingen ran een in numerieke meer derheid zijnden vijand, stand te houden Te Stalingrad hebben de verdedigers zich in het Zui delijk en Centraal gedeelte der stadspuinen op een eng gebied teruggetrokken en bieden heldhaftig weerstand. In het Koekan- en Manytsjgebied werden vijandelijke aanvallen afgeslagen De bewegingen om het front te verkorten nemen een stelselmatig verloop De aanval tusschen Manytsj en Don wordt met succes voortgezet en de vijand werd ln Noord-Oostelijke richting terugge slagen In het Don en Donetzgebied duren de gevechten voort. Zuid-Westelijk van Voronesj werd de vijand die opnieuw aanviel, met bloedige verliezen teruggeworpen. De strijd woedt nog voort Plaatselijke aanvallen der Sowjets bij Rsjev en Zuidwestelijk van Welikije Luki mislukten. Ook ten Zuiden van het Ladogameer leden herhaalde vijandelijke aanvallen schipbreuk. In Noord-Afrika verkenningsbedrijvigheid In Tune sië mislukten de pogingen van den vijand om de vroeger

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1