Kleine Aankondigingen St jozefs Kerk cfer Carmelieten, leper BEDANKING STERFGEVALLEN Gevonden en Verloren Voorwerpen Arrondissementscommissariaat - leper Openstaande Betrekkingen GEMEENTE HOLLEBEKE SCHOONEMEUBELS Burgerlijke Stand van leper HET YPERSCHE 29 - 1 - 1943 3 9 WOENSDAGEN TER EERE VAN DEN H. JOZEF Woensdag 3 Februari Te 6 u.. uitstelling van 't Allerheiligste tot 8 u. 30 Te 7 u. 30. communiemis met offerande en zegen ter intentie van een der wijken van de stad. 's Avonds te 5 u.. rozenkrans, sermoen over JOZEF, LUISTER VAN HET HUISELIJK LEVEN, door den E P. IDESBALDUS. Aanbevelingen, oefenin gen, lofzang en zegen. Vrouw Gustave Vandenbussche. geboren Eugenie Riem en Zoon. danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het overlij den van hun echtgenoot en vader. Heer Gustave VANDENBUSSCHE ten voer hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Rijsselsteenweg. (4324) Heer Albert Bouwen Heet en Vrouw Gustaaf louwen-Craeye en dochter Liliane Heer en Vrouw Albert Bouwen-Ossieur en dochter Gisèle De famtliën Messiaen, Depuydt, Bouwen, Couture en Devos, melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefde echtgenoote, moeder, schoonmoeder, grootmoederen bloed verwante Vrouw ALBERT BOUWEN geboren Julia Messiaen te Yper, den 23 Mei 1891 en aldaar godvruchtig overleden, den 29 Januari 1943. De Lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling. zal plaats hebben in de parochiale kerk van St Niklaas, op DINSDAG 2 FEBRUARI 1943, te 9 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien Yper, Dickebuschsteenweg, 16. -O Vrouw Remi Molein Vandevivere en klnders Heer en Vrouw Floris Molein-Deknudt De famlliën Molein. Deknudt en Vandevivere, melden met innige droefheid het afsterven van hunnen teer geliefden echtgenoot, vader, zoon en bloedverwant Heer REMI MOLEIN geboren te Voormezeele, den 23 Juli 1896, en scbielijk over leden te Vlamertinge, den 29 Januari 1943. De Lijkdienst, gevolgd van de teraardbestelling. zal plaats hebben op WOENSDAG 3 FEBRUARI 1943, om 10 y, u. in St Maartens Kathedraal te Yper. Vergadering ten sterfhuize, Boterstraat, 5. dm 9 3/4 uur. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. O Men verzoekt ons het overlijden te melden van Heer David DAVID Weduwnaar van Vrouw Elodie Steculorum geboren te Yper. den 17 September 1866 en er haastig overleden den 25 Januari 1943. bediend van het Heilig Oliesel. Er werden geen rouwbrieven gestuurd. Dit bericht geldt als eenige kennisgeving. (4344) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 8 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Jufvrouw Paula DERUTTER dochter van Heer Leopold en Vrouw Martha Vandenberghe. (4291) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal geaongen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 8-30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Cyriel DEVOLDER en Heer Camiel DEVOLDER echtgenoot van Vrouw Marie Logie. (4292) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 8.30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Octavie FRANCE echtg van Heer Ernest Arfeuille. (4293) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer Gustaaf DELAHAYE vanwege de Middenstands jeugd (4319) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 31 Januari, om 9 uur 30, in de kerk der E P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Emile PLANCQUEEL vanwege St Josef-Broederschap (4320) Vrienden en kermissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 31 JANUARI, om 11.30 uur, in St Maarten kathedraal. tot zielelafenis van Vrouw Marie MOERMAN overleden echtgenoote van Heer Joseph Janssens en voor Heer Edward DUYCK overleden echtgenoot van Vrouw Marie-Louise Dhelf en zijn zoon Leon. (4294) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd het JAARGETIJDE bij te wonen die zal gezongen worden op DONDERDAG 4 FEBRUARI, om 10 uur, in de paro chiale ketik van Vlamertinge, tot zielelafenis van Vrouw Alfons DECAT geboren Mathilde Lemahieu. (4321) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 FEBRUARI, om 8 uur 30, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Laurent VERHAEGHE oudstrijder - vuurkruiser 1914-18 echtgenoot van Vrouw Eveline David Kemmel.steenweg, 15. (4323) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 7 FEBRUARI, om 9 uur, In St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Henri VANDERGHOTE-LOUWIJCK (4322) Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden Vrijdag 22 Januari, door M. Godderis Odile. Elverdinge- straat. een lichtfilter van auto. Bij Me Vankemmel Alice, Zonnebeke- steenweg. is een konijn toegekomen. Zaterdag 23, door M. Desmadryl André, Pannenhuisstraat. een geldbeugel eenig kleingeld inhoudende. Zondag 24. door M. Stratsaert Yvane. Deken De Brouwerstraat, een tabakzak. Donderdag 28, door Mw Dekoker Firmin. Vanden peereboom plaats, een aantal potjes brillantine. Verloren. Vrijdag 22 Januari, door Jufvrouw Annoot Antoinette, van leper, een melkkaart voor afgeroomde melk. Zaterdag 23. door M. Tahon Georges. Capronstraat, twee vischkaarten. Door Mw Beckaert-Buysse, Maarschalk Frenchlaan, een donkerblauwe geldbeugel een belangrijke som geld bevattende. Door M. Havegheer Vic tor. St Jacobstraat, een gouden oorring met twee steenen bezet. Zondag 24. door Me Balduyck Denise. Meenensteenweg, een bleekbruine pels. Door M. Deschuytter Jozef, Dickebuschsteenweg, een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzeivigheidskaart. een som geld en nog andere papieren. Maandag 25. door Me Vermeersch Celine. Ligywijk. hare eenzelvigheids- kaart. nachtausweis en foto's. Door Jvr. Lebon Ivonne. Capronstraat. hare eenzelvigheidskaart. Door M. Dombrecht Camille, Zaalhof. zijne eenzelvigheidskaart. Door Me Morel Irene, Adj. Masscheleinlaan. een gouden oorring met 3 steentjes bezet. Door M. Dassonville Freddy, Beluikstraat, een bruin lederen brieventasch een som geld en enkele foto's inhoudende. Dinsdag 26, door M. Michiel Maurice. Pennestraat. een lederen mans handschoen. Woensdag 27, door M. Cneude Jules, van Geluveld. een rijwieltaks plaat nummer 428984. Donderdag 28. door Me Mouchamps Suzanne, de Haernestraat, hare eenzelvigheidskaart. Door Me Vandromme Hélène. Paterstraat, drie sleu tels aaneengehecht. Door Me Vermeersch Jeanne. Dixmudestraat. een zwarte kinderschoen. Door Me Knockaert Stephanie, St Jacobstraat, een aantal rantsoenzegels. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. SNOECK. Groote Markt, is alleen open op Zondag 31 Januari 1943 en deze van Mr. SEYS, Dixmudestraat, op Dinsdag 2 Februari (Lichtmis). De Arrondissementscommissaris van leper brengt ter kennis van het publiek dat de volgende plaatsen te begeven zijn bij de Administratieve Rechtsmacht te leper 1 Rechtskundig adviseur de kandidaten moeten houder zijn van het diploma van dokter in de Rechten.Aanvangs- wedde 24.000 fr. 25 2 Opsteller volledig middelbaar onderwijs hebben ge noten. Aanvangswedde 19.000 fr'. 25 3) Steno-dactylo drager zijn van het diploma van steno- dactylo. Aanvangswedde 12.600 fr. -\- 37 1 4) Dadylo slagen in een proef af te nemen op het Arron dissementscommissariaat. Aanvangswedde 11.000 fr. 4 40 Leeftijd Minstens 18 jaar en hoogstens 35 jaar oud zijn op I Januari 943 (40 jaar voor de kandidaten begunstigd door de wet van 3-8-1919 en 21-7 1924 en bet besluit van 10 November 1942. Andere verplichtingen Van onberispelijk gedrag, zedfn en levenswijze zijn Belg zijn van nationaliteit Voldaan hebben aan de miiitiewetten Niet ingeschreven zijn in het Jodenregister Aanvragen, vergezeld van de vereischte stuk ken, richten per aangeteekend schrijven aan den Heer Willem Boonen, Arrondissementscommissaris a.i. te leper, vóór 8 Februari 1943. leper, den 23 Januari 1943. De Arrondissementscommissaris a.i., Willem Boonen. Plaalü van Veldwachter Het College van Burgemeester en Schepenen der Gemeente Hollebeke maakt bekend dat de plaats van Candidaat Veld wachter dezer Gemeente te begeven is. Voorwaarden 1) Belg zijn 2) Aan de militaire verplich tingen hebben voldaan 3i Ten minste 21 en ten hoogste 30 jaar oud zijn. De tijdelijke agenten mogen zich candidaat stellen tot den ouderdom van 35 jaar. De gewezen krijgsge vangenen mogen bij hoogere vermelde ouderdomsgrens voe gen den tijd gaande van 10 Mei 1940 tot den datum hunner vrijlating 4) Ten minste fflS groot zijn 5» Van onbespro ken gedrag en zedelijkheid zijn 6) Geen correctlonneele veroordeelingen hebben opgeloopen, wegens feiten die de eer of de eerbaarheid aantasten of zijn eerlijkheid in het ge drang brengen 7) De sollicitant moet het bewijs leveren dat hij niet is ingeschreven in het joden register 8i Slagen in het toegangsexamen. Dezelfde voorwaarden als sub. 5-6 en 7 zijn vereischt voor de echtgenoote zoo de candidaat ge huwd is; 9) Bij de aanvraag móet de candidaat voegen een bewijs van nationaliteit, een uittreksel uit de geboorteakte, een getuigschrift van goed gedrag en onbesproken zedelijk heid, een uittreksel uit het strafregister, een bewijs van niet inschrijving in het jodenregister, (gebeurlijk) een bewijs van vrijwilligen arbeidsdienst, (gebeurlijk' een attest blijkens hetwelk de sollicitant op voorkeur zou kunnen aanspraak maken (besluit van 10-11-1942), (gebeurlijk) voor de gewe zen krijgsgevangenen een gelegaliseerd afschrift van hun vrijbrief. De sollicitanten dienen zich lichamelijk te laten onderzoe ken door den Heer Dr. Gerard Deconinck, geneesheer te Wytschaete. voor den 8 Februari 1943. De aanvraag met bewijsstukken dient per aangeteekend schrijven ingezonden te worden, bij den Heer Burgemeester te Hollebeke, en dit ten laatste op Maandag 8 Februari 1943. Wettelijke wedde en wettelijke verhoogingen. Te Hollebeke. den 18 Januari 1943. Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester, A. Rreyne. Studie van den Deurwaarder Georges Tnhon Jules Capronstraat, 11, te Yper. OP WOENSDAG 17 FEBRUARI 1943 om 1 1/2 uur namiddag, in de groote Zaal LAPIERE D'Honcjtstraat, te YPER Iferkweerdige Yerkooping van een groot aantal en Mobilaire Voorwerpen waaronder namelijk volledige slaapkamer in eik bevattende bed met ressort, lavabo, kas en nachttafel twee wollen matrassen, piano, buffetstoof, cuisinière, colomstoven, feu- continu en jachtstoof, tafels en stoelen in eik, twee vrouw velos en mansvelo (zoo goed als nieuw i. clubzetels en chaise- longue in pane, naaimaehien merk Singer tapijten en schilderijen, spiegels, schouwgarnituren, automatieke weeg schaal tot 15 kgr. (zoo goed als nieuw), schaprade, spiegels. waschmachien in koper met etectrischen motor, andere elec- trische motor, twee radios, phonographe met 26 platen, enz. Verders tourneel in fonte met vuring, deel ressorts voor karren, alaam, enz. Komptant geld. Gewone voorwaarden. van den 21 tot den 28 Januari 1943 Geboorten Cneudt Jimmy, Recollettenpoort, 5, van Oe- luvelt. Costenoble Pierre-Paul. El verdingestraat, 37. Costenoble Jean, EI verdingestraat, 37. - De Baeae Mare, Recollettenpoort, St Jacobsnieuwweg, 13. Wydoodt Yvette, Recollettenpoort, 5, van Boezinge. Deleye Jacques, Recollettenpoort, 5, van Zillebeke. Camerlynck Kristin, Korte Torhoutstraal, 11. Loucbaert Willy. Recolletten poort, 5, van St Jan Madou Lea, Verlorenhoekstraat, 2. Debrauwer Rosa, Recollettenpoort, 5, van Zillebeke. Huwelijken Cottegnie Gerardus, vischhandelaar, te leper en Mortier Anna, werkvrouw, te Vlamertinge. Van- dekerekhove Odile. Iandbouwwerkman, te Rumbeke en Kesteloot Lucie, huishoudster, te leper. Duquesne Leon, bandelaar, en Yvonne Lamair*, z. b., beiden te leper. Overlijdens Vandenbussche Gustave, kleermaker, oud 66 j., echtg. Riem Eugenia. Rijselsteenweg, 1. Deman Louis, z. b., 81 jaar, wed. Ghoossen Clemence, van Nieuw- poort. Gesquiere Regina, huishoudster, 76 jaar, weduwe Mollei Fredericus, Poperingesteenweg, 179. Vanneste Joseph, handelaar, 47 jaar, echtg. Houtsaeger Angela, van Roeselare. Goethals Marguerite, z. b„ 57 jaar, echtg. Blootacker Maurice. Veemarkt. 3. Depoorter Sophie, z. b., 82 jaar, ongehuwd, Meenensteenweg, 25. David David, z, b., 77 jaar, wed. Steculorum Elodia, Rijselstraat, 133, Vermeersch Camiel, z. b., oud 59 j.. echtg. Kinnoo Delpbine, L. Torhoutstraat, van Reveren a/d Yzer. Seynaeve Therese, scholierster, oud 13 jaar, van Pioeg- steert Vierstraete Joanna, z. b., oud 19 jaar, ongehuwd, van Langemark. Huwelijksbeloften Camille Geeraerd, bediende, en Blanche Decruydt, dienstmeid, beiden te leper. Henri Laroye. aardewerker, te leper, en Madeleine Camerlynck, huishoudster, te Blaringhem. TE HUREN HUIS, gelegen te Komen. Nieuwstraat 58 Voor Inl. Telefoneeren Yper Nr 207. (4166) TE HUUR: NET WERKMANSHUIS, gelegen Sinte- Godelievestraat. 8. Yper. Adres ten bureele (4334) TE HUUR GEVRAAGD APPARTEMENT voor vrouw alleen Adres geven ten bureele. (4329) Vrouw alleen zoekt gemeubelde kamer. Adres ten bureele. (4308) Te koop: Moto, in goeden staat. Adres t. bur. (4205) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat, Yper. 4207) Te koop Schoon wit fe Communiekleed. Adres ten bureele. (4295) Te koop Slaapkamer, ijieren bed, lavabo, kas en nachttafel. Adres ten bureele (4297) Verlangt te koopen Klndercharette van voor den oorlog, in goeden staat. Adres ten bureele. (4304) Te koop Kloeke Cuisinière. Hotel du Sultan, Yper. (4311. TE KOOPWAGENVET, geel en zw.art. bij Devos Daniel, Plaats, 16, Dikkebusch. (4327) TE KOOP FEU CONTINU en een bed van 2 man, in goeden staat. Adres ten bureele. (4330) TE KOOP3 STEEKKARREN. Zich wenden C De- ruddere, Rijsselsteenweg. 9. Yper (4333) TE KOOPBED IN HOUT MET RESSORTS, ijzeren bed voor 1 man met matras, keukenbuffet, keukenkast, geëmailleerde cuisinière en 6 keukenstoelen. Adres ten bureele. (4336) TE KOOP 2 ELECTRISCHE MOTOREN van 7 HP. 220-380 V. drijfkracht, bij G. Vandevelde. Surmont- straat. 4 Yper. (4336) ELECTRISCHE MOTOREN, nieuwe en occasie, van 1 tot 10 HP. altijd te bekomen in volle vertrouwen, bij G. Vandevelde. Surmontstraat. 4. leper. (4337) TE KOOPKINDERBED, gansch nieuw. Adres ten bureele (4340) POSTZEGELS Ik ben kooper van alle verzamelingen postzegels. Schrijven aan D. H. Goedendaglaan. 49. Kortrijk.(4213) GEVRAAGDMEISJE van ongeveer 20 jaar voor alle werk. Adres ten bureele. (4267) GEVRAAGD: 2 SMIDSGASTEN, bij Capoen Dikke busch (4326) GOEDE MEID, 34 JAAR, VRAAGT PLAATS, (liefst in gesloten huis) Adres ten bureele (4328) GEVRAAGD: LANDBOUWWERKMAN. aüe werk kennende Veurnesteenweg, 149. Yper. (4331) COIFFEUR VRAAGT LEERJONGEN. Adres ten bu reele. (4332) GEVRAAGD MEID zonder kost of inwoon Adres ten bureele (4338) DEFTIGE FIRMA biedt een zeer ernstige plaats aan HEEREN (Heeren in den vollen zin van 't woord), met goed voorkomen, van 25 tot 35 jaar. liefst gehuwd en wonende te of in de omstreken van leper Poperinge, Torhout en Tielt Schrijven onder letters F. B Hoog- ledesteeweg Nr 8 te Roeselare. '4339) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (39541 Gevraagd Goede keukenmeid, kost, inwoon en goed loon. Getuigschriften vereischt. Adres ten bur. (4149) Gevraagd goede meld, keuken kennende en reeds gediend hebbende. Getuigschriften vereischt. Adres ten bureele. (4272) Vraagt plaats: goede werkvrouw, alle dagen vrij. Adres ten bureele 4296) Gevraagd Meisje voor café en huishouden van twee personen. Adres ten bureele.(429») Gevraagd Serveuse voor café. Adr. t. bur. (4301) Vrouw alleen igansch den dag weg), vraagt klein Appartement of Kamer, liefst met water en gas. Adres ten bureele. (4302)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3