NOTARIEELE VERKOOPINGEN TAIL LIE OP STAM WOONHUIS MET HOF WOONHUIS MET HOF IV niHUWVLWll Woonhuis - Herberg Perceelen G ROI^I I> Aane^npale^d^ Huizen Schoon WOONHUIS EEN NIJVERHEIDSGEBOUW EEN PERCEEL BOUWGROND EEN PERCEEL ZAAILAND EEN PERCEEL ZAAILAND EEM WOONHUIS HeliooiiP MEUBEL» ZEER SCHOONE MEUBELEN Prachtige en Rijke MEUBELEN HET TPERSCHE 29 - 1 - 1943 Kantoor van den Notaris A. iJHiwer», te leper. Op Maandag 1 Februari 1943 om een uur stipt nanoen lofflc. uur te Zillebeke, ter herberg Land van Belofte», bij Victor Garreyn. Opeiilmi-e Vei-koopin$? van dienstig voor brandhout, te weten 1) GEMEENTE HOLLEBEKE, (nabij den Entrepót) 45 aran TAILLIE, verdeeld in 9 loten. 2) GEMEENTE ZILLEBEKE. iwijk Verbrande Molent. 60 aran TAILLIE. bachten de hofstede Lierman, ver deeld in 12 loten. 70 aren TAILLIE, bacbten de hofstede Ide, verdeeld ln 14 loten. 45 aren TAILLIE, nabij de Fezant, verdeeld in 10 loten. 1 Ha. TAILLIE, nabij 't Kerkhof, verdeeld in 12 loten. 25 aren TAILLIE, voor de reeke huizen, verdeeld in 2 loten. Voor alle inlichtingen, zich wenden bij Maurice L'haire, boschwachter, daarbij wonende. N. B. I) Deze verkooping geschiedt bijzonder ten voordeele der bakkers, landbouwers en werklieden. De houthandelaars worden als koopers niet aangenomen. 2) De keopen moeten op voorhand bezichtigd worden. Gewone voorwaarden. Comptant geld Studie van den Notaris Cniuerlynck, te PasSGhendale. o TOESLAG Maandag 1 Februari 1943 te 15 uur (Torenuur in de herberg De Nieuwe Statie bij M. Pinet, te Moor slede. Gemeente Moorslede-Slijpskapelle Koop I Sectie C. Nr 1333b en ex Nr 1331b, groot 6 aren 38 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M Leonard Maselis. tegen 60 fr. per maand, meer de belastin gen en verzekeringspremie. Koop 2 Sectie C, Nr 1333d en ex Nr 1331b, groot 7 aren 32 ca- Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door M. Albert Vanloker, tegen 60 fr. per maaud meer de belastingen en verzekeringspremie. Bij samenvoaging ingesteld 70.000 fr Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris Camei'lynek, te Passchendale O Gemeente MOORSLEDE, Wijk Vierkaven Dinsdag 2 Februari 1943 te 14 uur (Torenuur) Ten verzoeke van M. Gerard Hostens. landbouwer te Moorslede, ter herberg De Nieuwe Vierkaven», bij M. Victor Vantomms. Merkweerdige Venditle van allerhande Zooals nieuwe vettemachien, oogstrakel, hooischudder, maaimachien, kiekenstoof. ijzeren en houten eegden, aalbak, schakeleegde, raapmolen, stroomachien, havercylinder, kar- rewielen, wielen, slijpsteen en allerhande klein alaam Gewone voorwaarden. Met gereed geld. Studie van den Notaris Ant. V»n dei- Beke, 7, Sinte Catharinastraat, brugge. o BIJ STERFGEVAL TOESLAG Op Woansdag 3 Februari 1943 om 2.30 ure zeer stipt ln het huis der Notarissen «Banque de la Soclété Générale», Vlamingstraat, 56. te brugge, van STAD BRUGGE Een voornaam en zeer schoongelegen ii i> i: h ii i i w Vlamingstraat, 26 (Center der stad) met 1 are 40 ca. onder gebouwen en erve. Moderne winkel, hoving, gas electriciteit, stads- en pompwater. Gansch het huis is onder kelder. Het huis is in gebruik door A Willems, tot 1 Juli 1946, mits 12.000 fr. 's jaars boven de lasten. Zichtbaar den Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4 ure na middag, mits schriftelijke toelating van den notaris. Ingesteld 620.000 fr. Verdere inlichtingen ter studie. Studie van den Notaris Dfdnhnye, te Woumen. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN Donderdag 11 Februari 1943 om 2 1/2 uur 's namiddags te Houthulst, Steenweg raar Jonckershove, ter herberg be woond door Albert Viaene-Tant. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het Kanton Bixmude. Openbare Verkooping van GEMEENTE HOUTHULST bekend ten kadaster Sectie E, nummers 6l9z en a2 met een •ppervlakte van 6 «ren 03 ca., Nr 80, der Jonckershove- straat. Gebruikt door Albert Viaene-Tant, tot 3 maanden na den overslag. Na dezen verkoop MELBELVE1HDITIE van blllard, ballen, stokken, herbergtafels en stoelen, bed- dens, stoven enz. Studie van den Notaris K.-L.. D©cook, te Nleuwkerke. Openbare Verkooping van twee samen 43 aren 14 ca. te H'estouler, nootlenhorg. Ingesteld Koop één 5000 fr.; Koop twee 3000 fr. TOEWIJS: op Dinsdag 2 Februari 1943 om 2 ure namiddag, bij Jerome Baes, te LOCRE (Hoekjes), Studie van den Notaris E. Louis Deeock, te Nieuwkerke, Ieperstraat, 8. o Openlmre Verkooping van twee met Hof, 6 aren 61 en 6 aren 45 te NIEUWKERKE, Dorp INSTEL: DINSDAG 9 FEBRUARI 1943 TOEWIJS: DINSDAG 23 FEBRUARI 1943 telkens om 2 ure namiddag, ter Hotel Belle Vue te Nieuwkerke Martt. bij O. Borry. Siudie van dtn Notaris Thevelin, te Meesen o Openbare Verkooping van Perceel ^Locliting; en Bouwgronil te MIEIJWKERKE Koop 1. Schoon en geriefvol WOONHUIS, met grond en afhankelijkheden, gekadastreerd sectie D, Nr 71 ju, groot 2 aren, Seulestraat, 24. Ingesteld 142.000 fr. Koop-2. Groote LOCHTING, gelegen achter koop 1, sectie D, Nr 70/b/4, groot 4 aren 67 ca, Ingesteld 20.000 fr. Koopen 1 en 2 gebruikt zonder recht van pacht door M. Julien Vande Leest, postmeester mits 145 fr. te maande, lasten en assurantie aan eigenaar. Koop 3. Perceel BOUWGROND, in de Seulestraat, sectie D, Nr 82/m 2. groot 2 aren 40 ca. Ingesteld 26.000 fr. Gebruikt zonder recbt van pacht door M Cyrille Dequirez- Verdru, mits 5 - frank 's jaars, lasten aan eigenaars. Eigendommen der familie Weuten-Faghel. OVERSLAG: Maandag 8 Februari 194 3 om 2 1/2 uur namiddag, in de herberg «Au Bceuf te Nieuwkerke. Studiën van de Notarissen Itsiei't, te Diksmuide en Vereist, te Antwerpen. o INSTEL Maandag 8 Februari 1943 OVERSLAG: Maandag 15 Februari 1943 telkens om 2 ure namiddag, in 't Hotel Café Brasserie bij M. Henri Dejonghe, Groote Markt te Diksmuide, van dienstig voor allen handel en nijverheid, alsmede ai-en S4 ca. Bouwgrond, gelegen te DIKSMUIDE, Grauwe Broedersstraal of Leege- weg, zijnde het Werkhuis van de N V. Westland - Diamant. Vrij van gebruik. (Worden medeverkocht' eene ruime moderne BRANDKAS en Wateriarichting 'Sihipomp en leiding). Kantoor van den Notaris Deeren, ■te Roesbrugge-Haringe. OP MAANDAG 15 FEBRUARI 1943 om 3 uur namiddag, ter herberg bewoond door M. Jerome Boury, ter dorpplaats van Haringe. Openbare Vci-koopin^ van Gemeente ROESBRUGGE-HARINGE Koop 1 ter dorpplaats van HARINGE, groot 23 area 12 ca., verdeeld in 5 loten, ln pacht gehouden door M. Leopold Mouton tot I Octo ber 1949, mits 400 fr. 's jaars boven de lasten. Koop 2 groot 30 aren 40 centiaren. Koop 3 groot 35 aren 70 centiaren In pacht gehouden door M. Jules Vandeputte. voor 3-6 of 9 jaar ingegaan den 1 October 1941. mits 500 fr. 's jaars boven de lasten. laiwjiiiiuwwwuininiiiiiinpifniiniwwwffMij» Voor uwe aankoopen van NAAIMACHIENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken, wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend hnis Honoré VAM LERSBF.RGIIL Ieperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. M317) en! m IPI«—urnmi Druk. Dumortier, 34. Boterstraat. 34. Yper Tel. 500 Studie van den Notaris Kciieat De Cork, Korte Thouroulstraat, 4, te Yper o Woensdag 10 Februari 1943 te 3 ure stipt namiddag, te Yper, in het Gasthof Het Zweerd Groote Markt Koning Albert. INSTEL van te YPER, Merghrlynckstraat, Nr 7 groot 47 ca. Vr(j van gebruik met 15 April 1943. Na te zien alle Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur namiddag. Overslag: 24 Februari 1943 Studie van den Notaris Erneist De Cork, Korte '1 houroutstraat, 4, Yper o BIJ STERFGEVAL Op (Vlaandog 22 Februari 1943 te 2 ure zeer stipt namiddag te YPER, in de Lapierezaal D'Hondtstraat. OPENBARE VERKOOPING van Mobilaire Voorwerpen en Oudheden Zooals Schoone meubels van salon, eetplaats en slaap kamers. waaronder een deel zeer oud, en verders keuken- gerief en allerhande voorwerpen. Gewone voorwaarden. Kontante betalirg. Tentoonstelling op Zondag 21 Februari 1943, van 10 tot 12 uur voormiddag en van 2 tot 4 uur namiddag. Studie van Deurwaarder D. V. Roegiers, Diksmuidestraat, 41, leper. Merkwaardige Openbare Verkooping van Op Dinsdag 2 Februari 1943 om 2 uur slipt namiddag, in de Zaal Lapiere, te leper, D'Hondtstraat, zal deurwaar der Roegiers voornoemd, overgaan tot den openbaren en vrijwilligen verkoop van volgende meubelen, te weien 1) Drie EETKAMERS in notelaar en massief eik, in stijl en modern, bestaande ieder uit dressoir, buffet, tafels met verlengsels, zes stoelen met lederen of pane zil en schouw spiegel. 2) Vijf volledige SLAAPKAMERS in acajou, eik en pitch- pin, bestaande ieder uit kleerkast met spiegels, bed met ressort, lavabo, een of twee nachttafels. 3i Een volledig KEUKENM0BILA1R, bestaande uit groot buffet, gaskast. tafel en stoelen. 4) Een schoone BRANDK0FFER, groot model. 5) Schoone RADIO merk Philips, met automatische in schakeling. 6i Verder nog een hoeveelheid andere MEUBELEN ert mobilaire voorwerpen zooais kleerkasten met spiegels, buf fetten, een piano, bedden, nachttafels, zetels, stoelen, canapé een velo, een naaimachien, schouwgarnituren. spie gels, tafels, damesbureau, gravuren, sfoors en gordijnen, enz. Tentoonstelling den dag der verkooping van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping. zal deze stipt beginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden. Komptante betaling. Studie van Meester L*»nl Tlnmey, Deurwaarder, Magdalenastraat, I, te Wervik, STAD VV E R V I K Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping van en AIoLsilsiii-e Voorwerpen o OP MAANDAG 8 FEBRUARI 1943 om 1 Va uur 's namiddags, in de groote feestzaal van 't Kapittel .Ooievaarstraat, te WERVIK zal er overgegaan worden door het ambi van Meester Paul FLAMEY, Deurwaarder, te Wervik. tot de- openbare en vrijwillige verkooping van 11 Twee zeer schoone moderne eetplaatsen, in eik en note laar, bestaande ieder uit een grooten dressoir, een buffet- argentier, 6 stoelen met panen zitting, een tafel met verleng sels, en een spiegel. 2) Eene schoone eetplaats, in eik, in renaissancestijl, be staande uit buffet, tafel met verlengsels, 6 schoone stoelen, en een schouwspiegel 3) Verscheidene zeer schoone slaapkamers, in massief eik_ bestaande uit gioote spiegelkas, lavabo, bed met ressorlbak, en nachttafel. 4 Eene Slaapkamer, in wit lakwerk, bestaande uit spiegel- ka», lavabo, bed met ressortbak, nachttafel en handdoek- staantje. 5) Eene PRACHTIGE SALONGARNITUUR in zuiver sMjl Louis XIV, bestaande uit canapé twee zetels, twee stoelen (allen met zijde ovenrokken en ronde tafel met marmer blad. 6) Eene zeer groote partij Meubelen en Mobilaire Voorwerpen waaronder drie naaimachienen, merken Diamond met inlig- genden kop en twee Singer drie rijwielen, waarvan twee merken Paname en C.L.C.. mei banden zoo goed als nieuw, een dressoir met marmer blad en spiegel, een prachtig fono graaf merk Odeon. een waschmachien met electrlschen motor, twee pianos, een radioapparaat, verscheidene stoven, eene groote bibliotheek, verscheidene spiegelkassen, bedden, matrassen tafels, stoelen, zetels, tapijten, schilderijen, gra vuren, spiegels, schouwgarnituren en tal andere voorwerpen te lang om te melden. Tentoonstelling Op Zondag 7 Februari, gansch den dag, en op Maandag 8 Februari, dag der verkooping, van 9 lot 12u. P.S. Gezien de belangrijkheid der verkooping, zal mem stipt om 1 Vi uur beginnen. Gewone voorwaarden en Komptante betaling.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4