DUITSCHE LECERBERICHTEN NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER BEVOORRADINCSDIENST WINTERHULP IEPER Het Kwelduiveltje Bericht aan de verzenders van pakketten veor krijgsgevangenen Zitdagen voor Oorlogsschade Toegelaten Taxis Lichtdempingsdienst STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Vrijdag 5 Februari 1943 HET YPERSCHE UitgeverDUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank. 8 T A I) 1 E I» E li Uitreiking van Kolenbons Alle verbruilcert-gezinshoofden, die tusschen den 4 en den 8 Januari 1943, eene aanvraag hebben ingediend tot het bekomen van een aanvullend rantsoen kolen, worden verzocht zich ten bureele van den Bevoorradlngsdienst aan te bieden voorzien van hunne Rantooeneeringskaart voor met-eetbare producten, op een der volgende dagen, ten einde de kolenbons in ontvangst to nemen Maandag 8 Februari van 9 tot 12 uur Dinsdag 9 Februari van 9 tot 12 uur Woensdag 10 Februari, van 9 tot 12 uur. Machtigingen voor Schoenwaren Er mogen in de maand Febtuari 1943, machtigingen voor schoenwaren afgeleverd worden tot een beloop van Marsch- o werkschoenen I °/0 van de bevolking Kinderschoenen 2 °jvan de bevolking Lichte scho-'nen 3 van de bevolking De personen die wenschen een machtiging tot bevoorra ding voor schoenen te bekomen, kunnen zich op Maandag 8 Februari 1943, aanbieden bij den Stedelijken Hevoorradings- dienst, vanaf 9 ure 's morgens, aan winket nr 10 Er zullen slechts een klein aantal machtigingen voor marsch of werkschoenen kunnen uitgereikt worden. daar het contigeni moet worden voorbehouden voor de arbeiders die naar het buitenland vertrekken. Zwangere vrouwen hebben eveneens voorrang. KOLEN InschrijvingDe ondersteunden, die wenschen verder hun kalen bij Winterhulp te bekomen moeten de kaart s Niet-eetbare produkten - Gezinshoofd op ons Secre tariaat laten afstempelen, en dit ten laatste op 10 Fe bruari a s. BedeelingEen voorschot op het rantsoen van Fe- bruari-Maart zal bedeeld worden op volgende dagen en uren Donderdag 11 Februari Van 9 tot 10 uur 10 tot 11 uur 11 tot 12 uur 14 tot 15 uur 15 tot 16 uur Vrijdag 12 Februari Van 9 tot 10 uurA tot en met D 10 tot 11 uurE tot en met J 11 tot 12 uur: K tot en met O 14 tot 15 uur: P tot en met U 15 tot 16 uurV tot en met Z BEDEELING VAN ZUURKOOL Op Maandag 8 Februari kunnen de ondersteunden van Winterhulp, op vertoon hunner kaart, kosteloos een halve kgr zuurkool per lid van het gezin bekomen. BedeelingsplaatsNazareth Bukkeistraat. BEDEELING VAN KLOMPEN Op Zaterdag 13 Februari van 9 tot 11 uur voor de schoolgaande kinderen beneden de 9 jaar wier ouders in het bezit zijn van een groene kaart of een roode kaart met twee kruisjes. Van 11 tot 12 uur voor dezelfde categorie kinderen, wier ouders in het bezit zijn van een purpere kaart met één kruisje. o Groene kaarten A tot en met D E tot en met M N tot en met U V tot en met Z purpere kaarten Afdeeling Propaganda Sectie Tooneel OPVOERING VAN Klucht in 3 bedrijven, door Eug. Burg en Otto Haerting op Zondag 21 Februari, om 15 uur en Maandag 22 Februari, om 19 uur. Prijzen der plaatsen 20, 15, 10. 8 en 5 frank. Plaatsbespreking bij O. Werrebrouck, Klein Stadhuis, Groote Markt, leper. Leden van Winterhulp-Tooneel op vertoon hunner lid- kaart 1943, 50 °/o yermindering. De O K. W. te Berlijn verbiedt in het vervolg het verzenden van genees- en versterkende middelen in de pakketten bestemd voor de krijgsgevangenen in Duitsch- land Inlichtingen daarover zijn te bekomen in het Roode Kruis te leper. Bij overtreding wordt het pakket in beslag genomen. De afgevaardigde van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw zal zitdagen houden ten einde de geteisterden te helpen bij het invullen en sa menstellen van hun dossier oorlogsschade op volgen de dagen en plaatsen Dinsdag. 9 Februari, Wervlk. Woensdag. 10 Fe bruari. Dikkebusch. Vrijdag, 12 Februari. Beselarc Dinsdag. 16 Februari. Langemark. Woensdag. 17 Februari Poelcapelle Dinsdag. 23 Februari, Wer- vik Woensdag. 24 Februari, Boezinge. Vrijdag, 26 Februa.i. Beselare Verder eiken MAANDAG te Geluv/e en eiken DON- DZRDAG en ZATERDAG te leper. Van Maandag morgen 8 Februari tot Zondag avond 14 Februari 1943 inbegrepen C VAN DER MEERSCH. Fiersstraat L DOCHY Capronstraat. SEDEYN Michel. Statiestraat. Bij het Ilmenmeer werden Sowjetstrijdkrachten omsingeld en vernietigd. - Ten Westen van Voronesj trekken onze troepen zich op hun verkorte linie terug - De laatste verdedigingsstelling vaD Stalingrad door den vijand doorbroken. - In de andere sectoren van het Oostfront worden de hevige Sowjet-aanvallen met succes afgeslagen, scheepvaart 520.000 brt. Donderdag 28 Januari 1943 Onze legers bieden onwrikbaar weerstand aan den vijandelijken druk. Te Stalingrad is de heldhaftige weer stand der verdedigers ongebroken Stormloopen der Sowjets tegen het Westelijk en Zuidelijk front leden onder zware verliezen voor den vijand schipbreuk Sterke aanvallen der Sowjets in het Westelijk gedeelte van den Kaukasus mislukten. In het Steppengebied wer den hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen. De ge vechten ten Westen van Voronesj duren voort. Na den afweer van alle omsingelingspogingen van den vijand, trekken onze troepen zich op hun nieuwe verkorte linie terug. In den Centralen sector slechts plaatselijke ge vechtshandelingen. Zuid-Oostelijk van het Ilmenmeer bleven de vijandelijke aanvallen zonder resultaat. Bij het Ladogameer werden de hernieuwde aanvallen van den vijand afgeslagen. De verliezen der Sowjets zijn buitengewoon hoog In Noord-Afrika van weerszijden levendige patroelje- bedrijvlgheid. De haven van Algiers werd opnieuw zwaar door het luchtwapen getroffen. In het Tunesisch- Lybisch gebied werden 5 vijandelijke vliegtuigen neer- gehaald geschoten Tijdens nachtelijke luchtaanvallen op Westduitsch ge bied leed de bevolking verliezen en werd eenige schade aangericht. Zes bommenwerpers werden neergehaald. Vrijdag 29 Januari Aan het Oostelijk front sloegen de Legers alie massa- aanvallen der Sowjets af en zetten hun stelselmatige bewegingen strijdend voort. Te Stalingrad blijven de verdedigers, spijts de grootste ontberingen en de vijan delijke overmacht, het hoofd bieden aan de aanvallen i der Sowjets. De pogingen van den tegenstrever om het West-Kaukasische front door te breken leden schip- j breuk In het gebied van de Koeban en in de steppe ten Zuiden van Manitsj werden vijandelijke troepen uiteen- gedreven. Tusschen den Donetz en het gebied van den Centralen Don werden de Sowjets naar het Oosten te ruggedreven. Sowjet-aanvallen tegen den Westelijken flank van den sector van Voronesj werden afgeslagen. Ten Noord-Westen van Voronesj duren de hevige ge vechten voort Ten Zuiden van het Ladogameer viel de vijand nogmaals aan, doch werd tot den terugtocht ver plicht. Aanvallen tegen onze stellingen m West-Tripolitanië werden afgewezen. In Tunesië hadden slechts plaatse lijke gevechten plaats. Duitsche vliegtuigen vielen vijan delijke doelwitten aan en negen vijandelijke toestellen weiden vernietigd Zaterdag 30 Januari Op enkele plaatsen van het Oosti'iont duurt de ver bitterde afweerslag met onverminderde hevigheid voort terwijl in andere sectors de vijandelijke druk afneemt In de maand Januari verloor de vijandelijke Te Stalingrad is de toestand ongewijzigd. Tusschen Kau kasus en den benedenloop van den Don werden de be wegingen onzer troepen door den vijand niet gestoord Ten Oosten van den middenloop van den Donetz wer den herhaalde vijandelijke aanvallen afgeslagen Ten Westen van Voronesj duurt de bewegfngsslag voort Nieuwe aanvallen der Sowjets. ten Zuiden van het Lado gameer over een breed front uitgevoerd, werden afge weerd In Noord-Afrika sloegen onze achterhoeden vijan delijke aanvallen af. In Tunis hee-schte slechts geringe bedrijvigheid. De haven van Algiers werd opnieuw ge bombardeerd Duitsche vliegtuigen vleien nabij Bougie een vijandelijk konvooi aan en brachten 3 transport schepen en 2 destroyers tot zinken Een andere des troyer en een koopvaardijschip werden beschadigd. 19 vijandelijke vliegtuigen werden vernietigd, waarvan 12 in luchtgevechten en 7 op een vliegterrein te Bone. De vijand bombardeerde zonder militair succes twee. havensteden aan de Fransche kust van den Atlantischen Oceaan Acht der aanvallende vliegtuigen werden neer- Hulpvereeniging voor het Politiekorp» In den schoot van haar korps heeft onze stedelijke Politie eene vereeniging gesticht zonder winstgevend doel 'onder de benaming van De Waakzaamheid Volgens artikel 3 der standregelen dezer vereeniging (verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 28 November 1942. onder r." 1270). werd deze ge sticht enkel en uitsluitend met het doel hulp te bieden aan de leden, deel makende van het Politiekorps of aan hunne weduwen of rechthebbende weezen. welke, ten gevolge van ongevallen binnen of buiten hunnen dienst, door ziekten of zich om 't even door welke oorzaak in een toestand bevinden die een onontbeerlïjken geldelij- ken steun mocht vereischen. Het bezit dier vereeniging wordt verkregen door gif ten of legaten. Bovenstaande uittreksel der standregelen zal dadelijk doen inzien dat het hier gaat om het inrichten eener vereeniging welke uitsluitelijk voor doel heeft het scheppen eener voorzienigheid of waarborg voor dezen die te allen tijde alles veil hebben voor de gemeen schap en maar al te dikwijls blootgesteld zijn aan on gevallen of ziekten veroorzaakt door de guurheden van het weder hetwelk zij bij dag als bij nacht mdeten trot- seeren. De «Waakzaamheid vond reeds een eersten weldoe ner. die. bewust van het zedelijke belang dier stichting en haar edel doel ten volle beseffende, haar. bij middel van testamentair legaat, eene eerste sorri van honderd duizend franken toekende. Wie volgt dit voorbeeld na om aan onze Politiebe ambten de waarborg te geven dat aan de hunnen een menschelijk bestaan zal kunnen worden verzekerd moest het noodlot hun. zooals zoovelen reeds der groote poli- tlefamilie. in de onmogelijkheid stellen dit zelf te doen. Dit bij uitstek menschlievend werk verdient den steun van eenieder. De Heeren Notarissen der Stad. evenals de Heer Notaris belast met de belangen der Waakzaamheid zullen volgaarne de belanghebbende personen alle noo- dige inlichtingen verschaffen nopens de wfjze waarop giften of legaten aan deze stichting kunnen overgemaakt worden. Zondag 31 Januari In het Oosten houden de Duitsche legers stand op de brandpunten van den strijd. Te Stalingrad biedt de ge vechtsgroep onder leiding van maarschalk Paulus den laatsten tegenstand Tusschen Kaukasus en Don maak ten de Duitsche legers bij tegenaanvallen 1000 gevan genen. Ten Westen van Voronesj woedt de strijd voort Bij het Ladogameer werden massa-aanvallen van de Sowjets afgeslagen. Maandag 1 Februari Na meer dan twee maanden heldhaftige verdediging werd de Zuidelijke groep van het 6' leger te Stalingrad door de vijandelijke overmacht overweldigd De Noor delijke groep houdt nog steeds stand- Aan de overige brandpunten van den grooten afweerslag in het Oosten duren de gevechten met onverminderde hevigheid voort Doorbraakpogingen van den vijand in den Westelijken Kaukasus mislukten. Tusschen Kaukasus en Don kwam het slechts tot gevechten tusschen onze achterhoeden en den zwak aandringenden vijand Aan het Don°tz- front en ten Zuid-Oosten van Voronesj duren de zware gevechten nog voort. Aan het Ladogameer werden de vijandelijke aanvallen afgeweerd In West-Tripolitanië werden hevige aanvallen met nieuwe zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De gevechten in Tunis duren voort. Duitsche vliegtuigen bombardeerden opnieuw de haven van Bóne. In het ge bied der Middellandsehe Zee werden 5 vijandelijke vliegtuigen nëergeschoten. Een eigen toestel ging ver loren In de maand Januari werden 63 vijandelijke handels schepen met 408 000 brt. door Duitsche duikbooten ge kelderd Het luchtwapen kelderde zijnerzijds 18 koop vaardijschepen met 114.000 brt. Daarbij werden nog tal rijke vijandelijke schepen beschadigd. Dinsdag 2 Februari Na een hevige artillerie-voorbereiding ging de vijand te Stalingrad ten aanval tegen het laatste bolwerk der verdedigers en slaagde erin op verscheidene plaatsen binnen te breken. Van den Kaukasus tot aan den bene denloop van den Don en aan het Ladogameer hebben de afweergevechten in enkele sectoren n<r ,ian hevigheid toegenomen. Op den Zuidelijken vleugel van hQt Ooste lijk front werden pogingen van den vijand, om onze stelselmatige marschbewegingen te storen afgeweerd. Aan het Donetz-front en in het gebied van Voronesj viel de vijand met aanzienlijke frissche strijdkrachten aan. Pogingen om ons front door overvleugeling en omsinge ling in te drukken, mislukten met hooge verliezen De gevechten duren nog voort Het luchtwapen viel de vijandelijke troepenconcentraties, stellingen en colonnes aan en bracht den tegenstrever zware verliezen toe. In de bergen van Tunis hadden* onze aanvallen, door duikbommenwerpers kracntlg gesteund, volop succes. Woensdag 3 Februari Tusschen den Kaukasus en den beneden-Don bereik ten onze legers de voorgeschreven objectieven. Hevige aanvallen bij Novorossisk en storing-aanvallen verder ten Oosten werden teruggeslagen. De zware en afwisselende afweergevechten in het ge bied tusschen Don en boven-Donetz worden voortgezet Aan het Ladogameer leden zwakke vijandelijke aan vallen schipbreuk. Een tegenaanval tegen een door den vijand bezette hoogte is nog aan den gang Aan het front van West-Tripolitanië slechts verken ningsbedrijvigheid In Tunesië werden hevige aanvallen onder zware verliezen voor den vijand afgewezen. Tijdens den afgeloopen nacht werd West-Duilschland door Britsche vliegtuigen aangevallen. Drie vliegtuigen werden neergeschoten L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvan gen vorr onvoldoen de lichtdemping Mabieu, Neermarkt Spilltbcut.Sutmont- straat, 19 Kleenwerck, Kaaistraat. Het Kader FLORA Groote Markt De knappe Magdalena Duitsch gesproken met Hilde Krahl en Mathias Wiemaa Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 2 5, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur MAJESTIC Rijselstraat Scheidingsreis met Viktor de Kowa en Heli Finkenzeller Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 u. Maandag, om 7 uur OUD IEI'ER R Coiaertplaats Schandaal om Dora Dutsth gesproken met Carlo Vinchi en Miretta Mauri Zaterdag, om 71 uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 S a- Maandag, om 7 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1